Kunskapsområden PMBOK (Projektledningsprocessen PMBOK)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

Bidraget kommer från: Jean-Michel DE Jaeger

175 itens • 1.366.430 visitas


Sammanfattning

Vad är PMBOK? Beskrivning

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) (®) är en internationellt erkänd standard från (IEEE, ANSI) som handlar om användningen av kunskap, förmågor, verktyg och tekniker för att möta upp mot projektkraven. PMBOK guiden definierar en projektlivscykel, 5 processgrupper och 9 kunskapsområden inom projektledningsprofessionen.

Ett projektteam verkar i 9 kunskapsområden genom ett antal grundläggande processer som sammanfattas nedan:

 1. Integration. Utveckla projektbeställningen, omfattningsbeskrivning och plan. Dirigera, Leda, Övervaka och Kontrollera projektförändring.
 2. Omfattning. Planering, Definition, nedbrutet arbetsskapandestruktur (work break-down structure), Verifikation och Kontroll.
 3. Tid. Definition, Sekvensering, Resurs- och tidsåtgångsberäkning, Schemautveckling och Schemakontroll.
 4. Kostnad. Resursplanering, Kostnadsberäkning, Budgetering och Kontroll.
 5. Kvalitet. Kvalitetsplanering, Kvalitetsförsäkring och Kvalitetskontroll.
 6. HRM och Personalfrågor. HR Planering, Anställa, Utvecklandet och ledningen av projektlaget.
 7. Kommunikationer. Kommunikationsplaner, Informationsdistribution, Resultatrapportering, Hantering av nyckelpersoner/intressenter.
 8. Risker. Riskplanering och identifiering, Riskanalys (Kvalitativ och kvantitativ), Riskresponshantering (handling), Riskövervakning och Kontroll.
 9. Anskaffning. Förvärv och det avtalsplan, säljansvar och val, avtalsadministration och avtalsstängning.

För varje processaktivitet, eller tillämpning, så görs en beskrivning av insatser, verktyg och teknik och resultat (leverabler).
 

Ursprunget till PMBOK. Historia

Project Management Institute (PMI) grundades år 1969, initialt för att identifiera gemensamma lednings tlllämpningar i projekt emellan industrier.

 • Den första upplagan av PMBOK publicerades år 1987. Det var resultatet ifrån workshops som initierades under det tidiga 80-talet avPMI. Parallellt utvecklades en kodifieringsetik. Och anvisningar för ackreditering av utbildningscentrum och certifiering av individer.
 • Senare kom en andra version av PMBOK som publicerades (1996 och 2000), baserat på kommentarer som mottogs från medlemmarna. PMBOK erkändes som en standard av American National Standards Institute (ANSI) år 1998, och senare av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
 • Den tredje versionen av PMBOK Guide (tm) publicerades år 2004, med större förbättringar i dokumentstrukturen , tillägg till processer, termer, programområden och portföljen.

Användningen av PMBOK. Användningsområden

Alla typer av projekt, program och portföljhantering. Användningsområden inkluderar:

 • Ledningsprogram (generellt)
 • (Funktions) avdelnings- projekt,
 • (Tekniska) ingenjörsprojekt,
 • Industrispecifika processer
 • Produktutveckling (Marknadsföring)
 • (Offentliga) myndighets- program,
 • Utvecklingsprogram (Internationella organisationer)

Stegen i PMBOK. Process

Ett projekt är fulländat genom integrationen av projektledningsprocessen. PMBOK använder en variant till Demings Cykel PDSA Plan Do Act Study (Demings Cykel) för ständig förbättring med 5 - stegs livscykel:

 1. Initiering. Huvudsakliga element: Processer för PMI PMBOK
  • Auktorisera projekt
  • Överenskomma med organisationen för ett projekt eller fas
  • Sätta upp den totala riktningen
  • Definiera projektets målsättningar på högsta nivå
  • Säkra nödvändiga godkännanden och resurser
  • Validera inriktning/överenstämmelse med övergripande affärsmålsättningar
  • Utse projektledare
  • Integrationsledning
 2. Planera. Huvudsakliga element:
  • Definiera projektomfattning
  • Förfina projektmålsättningar
  • Definiera all krävda leverabler
  • Skapa ramverk för projektschema
  • Erbjuda forum för informationsdelning för lagmedlemmarna och nyckelpersoner
  • Definiera alla krävda aktiviteter
  • Sekvensera alla aktiviteter
  • Identifiera krävda färdigheter/kunskaper och resurser
  • Beräkna arbetsinsatser
  • Riskanalys och undvikanden
  • Definiera och beräkna alla erforderliga kostnader
  • Erhåll projektfinansieringsgodkännande
  • Kommunikationsplan
 3. Utförande. Huvudsakliga element:
  • Koordinera resurserna, lagutveckling
  • Kvalitetsförsäkring
  • Välj och kontakta underleverantörer
  • Distribuera information
  • Arbeta enligt planen
 4. Övervaka och kontrollera. Huvudsakliga element:
  • Leda teamet, nyckelpersoner/intressenter, underleverantörer
  • Mäta framsteg och övervaka prestationen (övergripande, omfattning, schema, kostnader, kvalitet)
  • Utför korrigerande handlingar om det behövs. Problemhantering och eskalering
  • Förändringsfrågehantering
  • Riskhantering (tekniskt, kvalitet, resultat, projektledning, organisation, externt)
  • Resultatrapporter. Kommunikation
 5. Stänga sig. Huvudsakliga element:
  • Slutför aktiviteter
  • Administrativt slut ut (samla, fördela, arkivera information för att formalisera projektavslutningen, acceptans/signa av, utvärdering, medlemsutvärderingar , bästa lärdomarna),
  • Avtalsslut (avslutning av projektavtalet inklusive upplösning av öppna objekt och sista formella acceptanser),

Projektledare är ansvariga för att projektmålsättningarna ska leverera slutprodukten som har definierats, inom begränsingarna på projektomfattning, tid, kostnad och krävd kvalitet.
 

Styrkor med PMBOK. Fördelar

 • PMBOK guide är ett ramverk och en de facto standard.
 • Den är processorienterad.
 • Den fastställer den kunskap som behövs för att styra ett projektslivscykel, program och portfölj genom deras respektive processer.
 • Den definierar för varje process nödvändig indata, verktyg, tekniker och resultat (leverabler).
 • Den definierar en kunskapsbas som alla industrier kan bygga vidare på dess specifika bästa tillämpning för dess användningsområde.

Begränsningar med PMBOK. Nackdelar

 • Komplext för små projekt.
 • Måste att anpassas till industrin och för användningsområdet, att beräkna storlek och omfattning, tid och budget- och kvalitetsbegränsningar.

Antaganden med PMBOK. Villkor

 • Projektledning behöver en standard som är tillämpbar på alla typer av projektomfattning, industri och kultur.

Bok: PMI - PMBOK Guide (Tredje upplagan 2004)


Särskild Intressegrupp SIG

Projektledningsprocessen (PMBOK) Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (43 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Projektledningsprocessen (PMBOK). Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Projektledningsprocessen (PMBOK)

 

Why Projects are Risky?
There are some factors which are found in all or most projects, and which make them inherently risky. These risk factors of projects include: 1. Uniqueness 2. Complexity 3. Assumptions and constrai...
7
 
1 kommentarer
When Used for Software Development
This is an extension of Deming's work. Deming's is definitely a top-down management style. Do not make changes in implementation unless the change has been vetted through change control which includes...
7
 
Agile Project Budgeting
THE PROBLEM WITH TRADITIONAL PROJECT BUDGETING Traditional project budgeting uses a bottom-up approach that requires a forecast of all involved tasks for the entire project development process and es...
5
 
1 kommentarer
What is Project Lifecycle?
What is exactly is meant with Project Lifecycle in the management of projects? Do you have a good definition? Can I have your reactions please......
4
 
2 kommentarer
PMO in Human Resources
How can I apply the PMO to a recruiting process in the human resources field? Does anybody have an implemented model? Thanks a lot!...
4
 
1 kommentarer
PMBOK Edition 6: What's New?
Edition 6 of the PMBOK from PMI was launched on September 2017. This new edition has lots of improvements based on worldwide up to date practices in Project Management, for example: The addition ...
4
 
2 kommentarer
Presenting Lessons Learnt
I am looking for a good way of presenting "lessons learnt" to the customer during the project closure meeting. Any advise from this forum?...
2
 
2 kommentarer
Life Cycle Costing Analysis
What is life cycle costing analysis all about and what are the advantages and disadvantages of the Life Cycle Costing approach? Given a situation like network upgrading and the project team chooses t...
2
 
The 3 Processes to Manage the Quality of Projects
Schwalbe seems to follow the definition of PMBOK when he describes the three processes that are involved in project quality management: QUALITY PLANNING: the first process refers to the identifica...
2
 
Project Management Knowledge Standard(s)
Being completely new to project management and seeing all sorts of different qualifications advertised for what are various approaches based on different commercial areas of activity, I am wondering i...
1
 
Gold Plating in Project Management
Gold Plating in project management is the error of continuing to work on a project or task well past the point where the extra value it generates (if any) is worth the effort. The term goldplating ref...
1
 
The Meaning of 'Scope' in Project Management
Because the word 'scope' is a verb, a noun, a process and a description, when specifying its elements, it confuses students unnecessarily. So lets start to use clearer language: To scope = to spe...
1
 
Managing Organization Culture
Most managers have experiences with positive and negative effects of culture on the plans and strategies of the organization. How can we manage the culture so that company objectives are met. What met...
0
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Projektledningsprocessen (PMBOK). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Who Initiates and Plans a Project?
It's very interesting to read about PMI processes, but I am wondering whether the initiating and the planning stages are carried out by top management (before choosing a project manager) or is it the ...
14
 
7 kommentarer

🥈 PMBOK <> PMBOK Guide
The 'PMBOK' refers to all published knowledge, where as the 'PMBOK guide' refers to the document published by PMI that refers to a smaller subset of the PMBOK. This is a frequent point of confusion. ...
14
 
4 kommentarer

🥉 I am a project, my life is a program
I am a project, my life is a program and this world is a portfolio....
12
 
4 kommentarer

Task Reminder Tool / Task Reminder Software
Task reminders - I am looking for some tool wherein I can remind all task owners in advance, based on tasks that are over due, due and task expected to complete in future date. MS Project?...
10
 
8 kommentarer

Project Budgeting Best Practices
I love to know please how budgeting can contribute to the success or failure of a Project? Specific steps and attentions on the Project....
10
 
3 kommentarer

What are the Common Reasons Why IT Projects Fail?
In my view, the common reasons for failure of IT projects are: 1. Lack of risk management 2. Lack of proper scheduling 3. Lack of communication 4. Lack of integration while going live 5. Lack of...
9
 
12 kommentarer

Looking for Internet Collaboration Project Software
I'm looking for a collaboration software (preferably open / free) to manage the implementation of non-technical (non-IT) projects over the internet (saas soft) We like Basecamp but is not free and do...
8
 
5 kommentarer

Is the 2013 Version of PMBOK V5 a Real Improvement?
Do you think the PMBOK V5 new version launched 01/2013 is a major improvement: - adding "Stakeholders Management" as a new knowledge area, and - adding a Plan process where it was missing....
8
 
3 kommentarer

Why Project Risk Management?
How do risk management processes contribute to project success? I am studying project management and would like to find out how risk management processes contribute to project success. Thanks for your...
7
 
7 kommentarer

Shortfall in the PMBOK Framework
I believe there is a major shortfall in this framework - the lack of the concept of Governance, which might be an addendum to the 'control' lozenge. Most PMs success is measured on delivering project...
7
 
8 kommentarer

Why use Project Management Software?
Why is support software required in project management processes? What types of software are most useful? Why? ....
6
 
3 kommentarer

9 Knowledge Areas in PMBOK
With reference to the nine knowledge areas, how may a project manager carry out project analysis?...
5
 
6 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om PMBOK (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Project Portfolio Management

Benefits
In a paper titled "Project Portfolio Management in Turbulent Times" by Elizabeth Daniel, John Ward and Arnoud Franken (p...

The Importance of Self-awareness for Project Managers

Professional Development, Personal Development, Project Management, Ethics, Beliefs, Values, Emotional Intelligence
Self-awareness is how an individual consciously knows and understands their own character, feelings, motives, and desire...

Risk Mitigation Framework

Project Risk Minimization
Risk mitigation techniques provide organizations with a formal and methodogical way to identify, analyse and minimize bu...

Ownership of Project Risks

Identify Line Managers as Risk Owners!
When designing a project, dealing with risk management issues is key to ensure a positive outcome. The first step of an...
Informationskällor

Olika informationskällor om Projektledningsprocessen (PMBOK). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Introduction Into Project Management Body of Knowledge: PMBOK

Project Management
This presentation gives an introduction into PMBOK and includes the following sections: 1. Contents 2. Introduction 3...

Introduction to PMBOK

Project Management
Introduction to PMBOK / Project Management by D. Dufner....

First Introduction to Project Management. Essentials

Project Management Primer, Project Management 101, Basics of Project Management
This presentation provides a good first introduction to project management and how to more efficiently implement and exe...

Introduction to Project Quality Management

Quality Management, Project Quality Planning, Project Quality Assurance, Project Quality Control
Presentation about Project Quality Management. A large part of the presentation is about Six Sigma as a quality manageme...

PMBOK4 Updates from V3

Differences V3 and V4
Lately Project Management Institute(PMI) has changed the "Project Management Body Of Knowledge" PMBOK version from 3rd ...

Project Management of Information Technology Projects

Project Management, Information Technology, Three Sphere Model
This presentation provides information about project management, thereby especially focusing on a context of information...

Project Communication Management

Project Communications Plan, Project Management, Project Communication Plan, Project Stakeholder Analysis
This presentation is about communication, specifically focusing on communciation during projects. The presentation inclu...

Introduction to Project Risk Management

Understanding the Importance of Project Risk Management
Project Management is Risk Management. From maintaining the customer relationship to protecting the critical path. The c...

9 Knowledge Areas

Project Management
Picture showing the 9 areas of PMBOK....

PMBOK Diagram

Project Management
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Projektledningsprocessen (PMBOK).


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför med PMBOK: OPM3  |  MSP  |  PMMM  |  IPMA Competence Baseline (ICB)  |  Team Management Profilen, Teamkomposition  |  Utvecklingsskeden för ett team lag  |  Belbin Teamroller


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Projektledningsprocessen (PMBOK)? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 2-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.