Kunskapsområden PMBOK (Projektledningsprocessen PMBOK)

Kunskapscenter

   

Beskrivning om kunskapen kring projektledningsprofessionen av Project Management Institute (PMI). Förklaring av PMBOK. (1987, 1996, 2000, 2004).

Bidraget kommer från: Jean-Michel DE Jaeger

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är PMBOK? Beskrivning

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) (®) är en internationellt erkänd standard från (IEEE, ANSI) som handlar om användningen av kunskap, förmågor, verktyg och tekniker för att möta upp mot projektkraven. PMBOK guiden definierar en projektlivscykel, 5 processgrupper och 9 kunskapsområden inom projektledningsprofessionen.

Ett projektteam verkar i 9 kunskapsområden genom ett antal grundläggande processer som sammanfattas nedan:

 1. Integration. Utveckla projektbeställningen, omfattningsbeskrivning och plan. Dirigera, Leda, Övervaka och Kontrollera projektförändring.

 2. Omfattning. Planering, Definition, nedbrutet arbetsskapandestruktur (work break-down structure), Verifikation och Kontroll.

 3. Tid. Definition, Sekvensering, Resurs- och tidsåtgångsberäkning, Schemautveckling och Schemakontroll.

 4. Kostnad. Resursplanering, Kostnadsberäkning, Budgetering och Kontroll.

 5. Kvalitet. Kvalitetsplanering, Kvalitetsförsäkring och Kvalitetskontroll.

 6. HRM och Personalfrågor. HR Planering, Anställa, Utvecklandet och ledningen av projektlaget.

 7. Kommunikationer. Kommunikationsplaner, Informationsdistribution, Resultatrapportering, Hantering av nyckelpersoner/intressenter.

 8. Risker. Riskplanering och identifiering, Riskanalys (Kvalitativ och kvantitativ), Riskresponshantering (handling), Riskövervakning och Kontroll.

 9. Anskaffning. Förvärv och det avtalsplan, säljansvar och val, avtalsadministration och avtalsstängning.

För varje processaktivitet, eller tillämpning, så görs en beskrivning av insatser, verktyg och teknik och resultat (leverabler).
 

Ursprunget till PMBOK. Historia

Project Management Institute (PMI) grundades år 1969, initialt för att identifiera gemensamma lednings tlllämpningar i projekt emellan industrier.

 • Den första upplagan av PMBOK publicerades år 1987. Det var resultatet ifrån workshops som initierades under det tidiga 80-talet avPMI. Parallellt utvecklades en kodifieringsetik. Och anvisningar för ackreditering av utbildningscentrum och certifiering av individer.
 • Senare kom en andra version av PMBOK som publicerades (1996 och 2000), baserat på kommentarer som mottogs från medlemmarna. PMBOK erkändes som en standard av American National Standards Institute (ANSI) år 1998, och senare av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
 • Den tredje versionen av PMBOK Guide (tm) publicerades år 2004, med större förbättringar i dokumentstrukturen , tillägg till processer, termer, programområden och portföljen.

Användningen av PMBOK. Användningsområden

Alla typer av projekt, program och portföljhantering. Användningsområden inkluderar:

 • Ledningsprogram (generellt)
 • (Funktions) avdelnings- projekt,
 • (Tekniska) ingenjörsprojekt,
 • Industrispecifika processer
 • Produktutveckling (Marknadsföring)
 • (Offentliga) myndighets- program,
 • Utvecklingsprogram (Internationella organisationer)

Stegen i PMBOK. Process

Ett projekt är fulländat genom integrationen av projektledningsprocessen. PMBOK använder en variant till Demings Cykel PDSA Plan Do Act Study (Demings Cykel) för ständig förbättring med 5 - stegs livscykel:

 1. Initiering. Huvudsakliga element: Processer för PMI PMBOK
  • Auktorisera projekt
  • Överenskomma med organisationen för ett projekt eller fas
  • Sätta upp den totala riktningen
  • Definiera projektets målsättningar på högsta nivå
  • Säkra nödvändiga godkännanden och resurser
  • Validera inriktning/överenstämmelse med övergripande affärsmålsättningar
  • Utse projektledare
  • Integrationsledning
 2. Planera. Huvudsakliga element:
  • Definiera projektomfattning
  • Förfina projektmålsättningar
  • Definiera all krävda leverabler
  • Skapa ramverk för projektschema
  • Erbjuda forum för informationsdelning för lagmedlemmarna och nyckelpersoner
  • Definiera alla krävda aktiviteter
  • Sekvensera alla aktiviteter
  • Identifiera krävda färdigheter/kunskaper och resurser
  • Beräkna arbetsinsatser
  • Riskanalys och undvikanden
  • Definiera och beräkna alla erforderliga kostnader
  • Erhåll projektfinansieringsgodkännande
  • Kommunikationsplan
 3. Utförande. Huvudsakliga element:
  • Koordinera resurserna, lagutveckling
  • Kvalitetsförsäkring
  • Välj och kontakta underleverantörer
  • Distribuera information
  • Arbeta enligt planen
 4. Övervaka och kontrollera. Huvudsakliga element:
  • Leda teamet, nyckelpersoner/intressenter, underleverantörer
  • Mäta framsteg och övervaka prestationen (övergripande, omfattning, schema, kostnader, kvalitet)
  • Utför korrigerande handlingar om det behövs. Problemhantering och eskalering
  • Förändringsfrågehantering
  • Riskhantering (tekniskt, kvalitet, resultat, projektledning, organisation, externt)
  • Resultatrapporter. Kommunikation
 5. Stänga sig. Huvudsakliga element:
  • Slutför aktiviteter
  • Administrativt slut ut (samla, fördela, arkivera information för att formalisera projektavslutningen, acceptans/signa av, utvärdering, medlemsutvärderingar , bästa lärdomarna),
  • Avtalsslut (avslutning av projektavtalet inklusive upplösning av öppna objekt och sista formella acceptanser),

Projektledare är ansvariga för att projektmålsättningarna ska leverera slutprodukten som har definierats, inom begränsingarna på projektomfattning, tid, kostnad och krävd kvalitet.
 

Styrkor med PMBOK. Fördelar

 • PMBOK guide är ett ramverk och en de facto standard.
 • Den är processorienterad.
 • Den fastställer den kunskap som behövs för att styra ett projektslivscykel, program och portfölj genom deras respektive processer.
 • Den definierar för varje process nödvändig indata, verktyg, tekniker och resultat (leverabler).
 • Den definierar en kunskapsbas som alla industrier kan bygga vidare på dess specifika bästa tillämpning för dess användningsområde.

Begränsningar med PMBOK. Nackdelar

 • Komplext för små projekt.
 • Måste att anpassas till industrin och för användningsområdet, att beräkna storlek och omfattning, tid och budget- och kvalitetsbegränsningar.

Antaganden med PMBOK. Villkor

 • Projektledning behöver en standard som är tillämpbar på alla typer av projektomfattning, industri och kultur.

Bok: PMI - PMBOK Guide (Tredje upplagan 2004) -


Projektledningsprocessen (PMBOK) Forumet
  The 3 Processes to Manage the Quality of Projects
Schwalbe seems to follow the definition of PMBOK when he describes the three processes that are involved in project quality management:
 1. QUALITY PLANNING: the first process refers to the identificat...
     
 
  Project Management Knowledge Standard(s)
Being completely new to project management and seeing all sorts of different qualifications advertised for what are various approaches based on different commercial areas of activity, I am wondering if there is a common spine to all of this, if there...
     
 
  Life Cycle Costing Analysis
What is life cycle costing analysis all about and what are the advantages and disadvantages of the Life Cycle Costing approach?
Given a situation like network upgrading and the project team chooses to use this approach, what will be the benefits...
     
 
  Why Project Risk Management?
How do risk management processes contribute to project success? I am studying project management and would like to find out how risk management processes contribute to project success. Thanks for your ideas....
     
 
  Is the 2013 Version of PMBOK V5 a Real Improvement?
Do you think the PMBOK V5 new version launched 01/2013 is a major improvement:
- adding "Stakeholders Management" as a new knowledge area, and
- adding a Plan process where it was missing....
     
 
  Why Projects are Risky?
There are some factors which are found in all or most projects, and which make them inherently risky. These risk factors of projects include:
1. Uniqueness
2. Complexity
3. Assumptions and constraints
4. Objectives
5. People ...
     
 
  Managing Organization Culture
Most managers have experiences with positive and negative effects of culture on the plans and strategies of the organization. How can we manage the culture so that company objectives are met. What methodology shall be used?
1. Enhance positive c...
     
 
  What are the Common Reasons Why IT Projects Fail?
In my view, the common reasons for failure of IT projects are:
1. Lack of risk management
2. Lack of proper scheduling
3. Lack of communication
4. Lack of integration while going live
5. Lack of cost control
6. Addressi...
     
 
  9 Knowledge Areas in PMBOK
With reference to the nine knowledge areas, how may a project manager carry out project analysis?...
     
 
  Task Reminder Tool / Task Reminder Software
Task reminders - I am looking for some tool wherein I can remind all task owners in advance, based on tasks that are over due, due and task expected to complete in future date. MS Project?...
     
 
  Presenting Lessons Learnt
I am looking for a good way of presenting "lessons learnt" to the customer during the project closure meeting.
Any advise from this forum?...
     
 
  Looking for Internet Collaboration Project Software
I'm looking for a collaboration software (preferably open / free) to manage the implementation of non-technical (non-IT) projects over the internet (saas soft)
We like Basecamp but is not free and don't allow to follow tasks & has no  
   
 
  The Meaning of 'Scope' in Project Management
Because the word 'scope' is a verb, a noun, a process and a description, when specifying its elements, it confuses students unnecessarily. So lets start to use clearer language:
 • To scope = to specify constraints (verb)
 • Th...
     
 
  PMBOK <> PMBOK Guide
The 'PMBOK' refers to all published knowledge, where as the 'PMBOK guide' refers to the document published by PMI that refers to a smaller subset of the PMBOK. This is a frequent point of confusion.
The statement that it is "com...
     
 
  PMO in Human Resources
How can I apply the PMO to a recruiting process in the human resources field?
Does anybody have an implemented model? Thanks a lot!...
     
 
  Why use Project Management Software?
Why is support software required in project management processes? What types of software are most useful? Why? ....
     
 
  What is Project Lifecycle?
What is exactly is meant with Project Lifecycle in the management of projects? Do you have a good definition? Can I have your reactions please......
     
 
  When Used for Software Development
This is an extension of Deming's work. Deming's is definitely a top-down management style. Do not make changes in implementation unless the change has been vetted through change control which includes management participation.
This is compatible...
     
 
  Shortfall in the PMBOK Framework
I believe there is a major shortfall in this framework - the lack of the concept of Governance, which might be an addendum to the 'control' lozenge. Most PMs success is measured on delivering projects to time cost and quality, delivery though...
     
 

Projektledningsprocessen (PMBOK) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Projektledningsprocessen (PMBOK) Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Projektledningsprocessen (PMBOK) Premium
  Who Initiates and Plans a Project?
It's very interesting to read about PMI processes, but I am wondering whether the initiating and the planning stages are carried out by top management (before choosing a project manager) or is it the role of a project manager to initiate and plan a p...
     
 

Expert Tips (ENG) - PMBOK Premium
 

Project Portfolio Management

In a paper titled "Project Portfolio Management in Turbulent Times" by Elizabeth Daniel, John Ward and Arnoud Franken (published as part of the CIMA R...
Usage (application): Benefits
 
 
 

Risk Mitigation Framework

Risk mitigation techniques provide organizations with a formal and methodogical way to identify, analyse and minimize business or project risks. A ris...
Usage (application): Project Risk Minimization
 
 
 

Ownership of Project Risks

When designing a project, dealing with risk management issues is key to ensure a positive outcome.
The first step of an effective project risk ma...
Usage (application): Identify Line Managers as Risk Owners!
 
 

Resurser - Projektledningsprocessen (PMBOK) Premium
 

Nyheter

Pmbok Pmi
     
 

Nyheter

Projektledningsmetodik
     
 

Videor

Pmbok Pmi
     
 

Videor

Projektledningsmetodik
     
 

Presentationer

Pmbok Pmi
     
 

Presentationer

Projektledningsmetodik
     
 

Mer

Pmbok Pmi
     
 

Mer

Projektledningsmetodik
     

Jämför med PMBOK: OPM3  |  MSP  |  PMMM  |  IPMA Competence Baseline (ICB)  |  Team Management Profilen, Teamkomposition  |  Utvecklingsskeden för ett team lag  |  Belbin Teamroller


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 26-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.