Ekonomi och InvesteraStudera Ekonomi och investera. Metoder-, modeller- och teorier (A-Ö)


Ekonomi och investera

ABC-Kalkyl, ABC-Metoden

ADL-matris Arthur D. Little

Aktieägares Perspektiv på Värde

ARIMA-modellen Box och Jenkins

Avkastning på Eget Kapital

Avkastning på Investerat Kapital

Avkastning på Investering, Avkastningsgrad

Avkastning på Nettotillgångarna

Avkastning på Sysselsatt Kapital

Avkastningsränta, Kalkylränta, Kapitalkostnader

Avkastningsvärde

Balanserade Styrkort Kaplan och Norton

Balanslikviditet

Bass Diffusionsmodell

BCG Matrisen

Benchmarkingmetod

Beyond Budgetingmetoden Fraser

Bidragskalkylering

Bidragsredovisning


Bruttovinstmarginal, Bruttovinstandel, Bruttovinstprocent

CAPM-modellen Sharpe

CFROI-modellen

CVA-modellen Anelda

Diamant Modellen Porter

Diskonterat Kassaflöde

DuPontmodellen

Dynamisk Regression

Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer

Ekonomiskt Mervärde (EVA)

Exponentiell Utjämning

Fem Krafter Porter

Fritt Kassaflöde

Fullständig Kostnadsredovisning

Företagsledningens Utköp (Management Buyout)

Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison

Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt

Horisontell Integration

Internationella Redovisnings Standarder (IAS)

Internränta

Kaosteori Lorenz

Kassaflödet från Rörelsen

Kassalikviditet (Cash Ratio)

Kassalikviditet (Quick Ratio)

Kostnad för Eget Kapital

Kostnadsnyttoanalys

Likvidationsvärde

Lånefinansierat Företagsköp (Leveraged Buy-out)

Marginalekonomi (Economic Margin)

Marginalkostnad

Marknadsmervärde, Marknadsvärdering


McKinsey Matrisen

Nollpunktsanalys

Nyckelpersoners Värdeperspektiv

Operationsanalys

PEG-Talet, PEG Ratio

PEST-analys

P/E-Talet, Pris/Vinst-Talet, Vinstförhållandet

Portföljanalys

Prestationsstyrning, Resultatstyrning

Produktlivscykler (Produktlivscykel) Levitt

Produkt/Marknadsmatris Ansoff

PRVit-systemet, PRVit-metoden

RAROC

Reala Optioner Luehrman

Regressionsanalys

Relativ Värdetillväxten Mass

Resultatbaserat Ledarskap Ulrich

Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering (EBITDA)

Resultatorienterad Ledarskap

Resultat Prisma (Performance Prism)

Rimlighetsteori

Riskhantering

Rörelsens Vinst

Rörelsens Vinstprocent

Rörelseresultat Efter Ska

Simulering av Processer

Sju Tecken på Etisk Kollaps Jennings

Självkostnadsredovisning

Skuldsättningsgrad

Skäligt Marknadsvärde


Spelteori Nash

Strategisk Riskhantering Slywotzky

STRATPORT-modellen Larreche

SWOT-analys


Lägga till en metod / modell


Tids- och Aktivetetsbaserade Kostnader Kaplan

Tolv Principer för Nätverksekonomin Kelly

Totalavkastning för Aktieägare

Totalavkastning för Företaget (Total Business Return)

Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)

Turnaround Management

US GAAP

Utkontraktering

Vertikal Integration

Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)

Vinst Per Aktie

Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert

Vinstutdelningskvot

Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad (WACC)

Värdebaserad Styrning

Värde Discipliner Treacy och Wiersema

Värdekedjan Porter

Värdemappning Jack

Värderapporteringsramverk PWC

Värdeskapande Index

Värdestyrning McTaggart

Z-score Formeln Altman

Återbetalningsperiod, Återbetalningstid

Överavkastning (Excess Return)

mer

 

Intressegrupp

Gå med

Ekonomi och Investera Intressegrupp.Intressegrupp (468 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Ekonomi och Investera.


Taming Inflation in India
What do you think about RBI's money tightening policy?
Who can suggest other measures to tame inflation in India? (...)
8
 
2 kommentarer
Know your Customer (KYC)
The Know Your Customer (KYC) principle - also called Customer Due Diligence or CDD - prescribes that a financial institu (...)
6
 
6 kommentarer
The Preliminary Expenses in Balance Sheet
Where are the preliminary expenses situated in the balance sheet? (...)
5
 
2 kommentarer
Never Waste a Good Crisis as Investor
"Never Waste a Good Crisis" or "Never let a good crisis go to waste" is often attributed to Winston Churchill, although (...)
5
 
1 kommentarer
The Equity Method in Accounting
The Equity Method is a tool of accounting used by companies to record their equity investments in a separate company or (...)
5
 
1 kommentarer
Foreign Investment Guarantees
A foreign investment guarantee is an international investment contract defined as a (written) agreement whereby a foreig (...)
4
 
Investing by Business Firms
Many people, when they hear the term "investment", probably think of investing in financial securities. However, investi (...)
1
 
Cryptocurrencies PROs and CONs
A cryptocurrency is an electronic means of payment and payment system that uses a peer-to-peer network which is fully de (...)
1
 
2 kommentarer

Starta ett nytt forumämne om Ekonomi och Investera. Mer info.

 

Best Practices

Topprankade ämnen om Ekonomi och Investera. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Distress Restructuring?
What is distress restructuring? How do we define it? When is it carried out? How? (...)
248
 
4 kommentarer

How to restore Trust in Financial Markets?
What approach or method should be used to restore the confidence in the financial markets and financial institutions? Wh (...)
44
 
4 kommentarer

New Global Reserve Currency needed?
Today's economic recession with all its social consequences was caused by financially irresponsible behavior of US regul (...)
38
 
6 kommentarer

Consequences of Subprime Crisis
What will be the consequences of the recent Subprime Crisis for non-financial enterprises? (...)
35
 
1 kommentarer

Is the End of the Recession Near?
Are we seeing the end of the recession or is the worst yet to be seen? What about credit card crisis? (...)
25
 
21 kommentarer

WACC (Weighted Average Cost of Capital) Calculator
WACC is a key concept in finance - it is the appropriate discount rate to use when valuing a firm's cash flows, or to ev (...)
21
 
1 kommentarer

List of Investment Mantras
Let's collect a list of investment mantras here!
If possible, let's also add the circumstances / market conditions (...)
17
 
5 kommentarer

Interest Rate Raise vs Economic Recovery
The Reserve Bank of Australia raised the cash rate by 25 bases point to 3.25%. Reason: the global economy is resuming gr (...)
12
 
4 kommentarer

Minority Shares Buyback
Hi, I'd like to ask about accounting for shares buyback for the following case:
10% of the shares of company A are (...)
11
 
6 kommentarer

Alternative Investments
What are Alternative Investments? Meaning Alternative Investments is an umbrella term that refers to all asset classes (...)
10
 
2 kommentarer
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 21-10-2021. Alla namn ™ av deras ägare.