Ekonomi och Investera

   

Ekonomi och investera. Metoder-, modeller- och teorier (A-Ö)

Ekonomi och investera


ABC-Kalkyl, ABC-Metoden

ADL-matris Arthur D. Little

Aktieägares Perspektiv på Värde

ARIMA-modellen Box och Jenkins

Avkastning på Eget Kapital

Avkastning på Investerat Kapital

Avkastning på Investering, Avkastningsgrad

Avkastning på Nettotillgångarna

Avkastning på Sysselsatt Kapital

Avkastningsränta, Kalkylränta, Kapitalkostnader

Avkastningsvärde

Balanserade Styrkort Kaplan och Norton

Balanslikviditet

Bass Diffusionsmodell

BCG Matrisen

Benchmarkingmetod

Beyond Budgetingmetoden Fraser

Bidragskalkylering

Bidragsredovisning


Bruttovinstmarginal, Bruttovinstandel, Bruttovinstprocent

CAPM-modellen Sharpe

CFROI-modellen

CVA-modellen Anelda

Diamant Modellen Porter

Diskonterat Kassaflöde

DuPontmodellen

Dynamisk Regression

Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer

Ekonomiskt Mervärde (EVA)

Exponentiell Utjämning

Fem Krafter Porter

Fritt Kassaflöde

Fullständig Kostnadsredovisning

Företagsledningens Utköp (Management Buyout)

Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison

Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt

Horisontell Integration

Internationella Redovisnings Standarder (IAS)

Internränta

Kaosteori Lorenz

Kassaflödet från Rörelsen

Kassalikviditet (Cash Ratio)

Kassalikviditet (Quick Ratio)

Kostnad för Eget Kapital

Kostnadsnyttoanalys

Likvidationsvärde

Lånefinansierat Företagsköp (Leveraged Buy-out)

Marginalekonomi (Economic Margin)

Marginalkostnad

Marknadsmervärde, Marknadsvärdering


McKinsey Matrisen

Nollpunktsanalys

Nyckelpersoners Värdeperspektiv

Operationsanalys

PEG-Talet, PEG Ratio

PEST-analys

P/E-Talet, Pris/Vinst-Talet, Vinstförhållandet

Portföljanalys

Prestationsstyrning, Resultatstyrning

Produktlivscykler (Produktlivscykel) Levitt

Produkt/Marknadsmatris Ansoff

PRVit-systemet, PRVit-metoden

RAROC

Reala Optioner Luehrman

Regressionsanalys

Relativ Värdetillväxten Mass

Resultatbaserat Ledarskap Ulrich

Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering (EBITDA)

Resultatorienterad Ledarskap

Resultat Prisma (Performance Prism)

Rimlighetsteori

Riskhantering

Rörelsens Vinst

Rörelsens Vinstprocent

Rörelseresultat Efter Ska

Simulering av Processer

Sju Tecken på Etisk Kollaps Jennings

Självkostnadsredovisning

Skuldsättningsgrad

Skäligt Marknadsvärde


Spelteori Nash

Strategisk Riskhantering Slywotzky

STRATPORT-modellen Larreche

SWOT-analys


Lägga till en metod / modell


Tids- och Aktivetetsbaserade Kostnader Kaplan

Tolv Principer för Nätverksekonomin Kelly

Totalavkastning för Aktieägare

Totalavkastning för Företaget (Total Business Return)

Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)

Turnaround Management

US GAAP

Utkontraktering

Vertikal Integration

Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)

Vinst Per Aktie

Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert

Vinstutdelningskvot

Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad (WACC)

Värdebaserad Styrning

Värde Discipliner Treacy och Wiersema

Värdekedjan Porter

Värdemappning Jack

Värderapporteringsramverk PWC

Värdeskapande Index

Värdestyrning McTaggart

Z-score Formeln Altman

Återbetalningsperiod, Återbetalningstid

Överavkastning (Excess Return)

mer

 
Ekonomi och Investera Forumet
  Accounting for Advance Tax Receivable
If a company is exempt from tax and bank wrongly deducts tax from its bank profit and the company records that deduction as a receivable (tax asset), how would the amount of advance tax receivable be accounted for in the financial statements of the c...
     
 
  Taming Inflation in India
What do you think about RBI's money tightening policy?
Who can suggest other measures to tame inflation in India?...
     
 
  Interest Rate Raise vs Economic Recovery
The Reserve Bank of Australia raised the cash rate by 25 bases point to 3.25%. Reason: the global economy is resuming growth. How far can a rise in interest rate contribute to the envisaged world economic growth?...
     
 
  WACC (Weighted Average Cost of Capital) Calculator
WACC is a key concept in finance - it is the appropriate discount rate to use when valuing a firm's cash flows, or to evaluate a 'typical' investment project within a firm. However, calculating WACC is complicated, especially determining the cost of ...
     
 
  Consequences of Subprime Crisis
What will be the consequences of the recent Subprime Crisis for non-financial enterprises?...
     
 
  How to restore Trust in Financial Markets?
What approach or method should be used to restore the confidence in the financial markets and financial institutions? Why?...
     
 

Ekonomi och Investera Intressegrupp


Intressegrupp

Ekonomi och Investera Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Ekonomi och Investera Premium
  List of Investment Mantras
Let's collect a list of investment mantras here!
If possible, let's also add the circumstances / market conditions that make them valid (or not).
1. "When confident, concentrate; when doubtful diversify". When is this considered a sensible...
     
 
  Minority Shares Buyback
Hi, I'd like to ask about accounting for shares buyback for the following case:
10% of the shares of company A are owned by an investor. Company B buys those 10% shares from the third party investor. Company A and B are subsidiaries and their pa...
     
 
  Is the End of the Recession Near?
Are we seeing the end of the recession or is the worst yet to be seen? What about credit card crisis?...
     
 
  New Global Reserve Currency needed?
Today's economic recession with all its social consequences was caused by financially irresponsible behavior of US regulators, banks, companies and consumers. Having said that, it is remarkable and unfair that the crisis is having a more severe impac...
     
 

Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 22-8-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.