HRM och Personalfrågor

12manage is looking for students / contributors...

   

Human Resource Management (HRM) Chefs- och personalledning. Metoder-, modeller- och teorier (A-Ö)

Human Resource Management HRM


14 Ledningsprinciper av Fayol

7 Goda Vanor Covey

Angreppssätt vid Förändringar Kotter

Ashridge Missionsmodell Campbell

Attributionsteori Heider

Balanserade Styrkort Kaplan och Norton

Baldrige Prestationskriterier, Baldrige Belöning

Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar Goldratt

Behovshierarki av Maslow

Behovsteorin McClelland

Belbin Teamroller

Benchmarkingmetod

Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare

Dimensioner på Relationsarbete Butler

EFQM-modell

Ekonomiskt Mervärde (EVA)

Emotionell Intelligens Goleman

Erfarenhetskurvan

ERG Teori Alderfer

Faciliteringsmetoder, Faciliteringsstilar Heron


Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge

Fjorton Punkter av Deming

Frågeundersökningsanalys (Exploratory Factor Analysis)

Förväntansteori Vroom

Förändring av Organisationskulturer Trice och Beyer

Förändringsekvationen Beckhard

Förändringsfaser Kotter

Förändringsledningens Isberg

Förändringsdimensioner Pettigrew och Whipp

Grupptänkande Janis

Hagbergs Modell om Personlig Makt

Hawthorne Effekten Mayo

Hela Hjärnmodellen från Herrmann

Humankapital Indexet

Industriträning, Industriutbildning

Johari Fönster Luft och Ingham

Kaizen Filosofin

Katalytiska Mekanismer Collins

Konkurrerande Värden Ramverk Quinn

Kraftfältsanalys Lewin

Krishantering

Kritiska Framgångsfaktorer Rockart

Kulturdimensioner Hofstede

Kulturell Intelligens Early

Kulturnivåer Schein

Kulturtyper Deal Kennedy

Kundnöjdhetsmodell Kano

Kunskapshantering, Kunskapsledning Collison och Parcell

Kärngruppsteorin Kleiner

Kärnkompetens Hamel och Prahalad

Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt


Ledarskapsstilar, Ledarstilar Goleman

Ledarskapsutveckling Charan och Drotter

Ledningsmatris (Ledarskapsstilsmatris) Blake och Mouton

Lärande Organisation Argyris och Schön

Mentoring (Mentorskap)

Målstyrning (MBO) Drucker

Målvägsteori (Path-Goal Theori) House

Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar, Intangible Assets Monitor Sveiby

Normativa Angreppssättet

Nyckelpersoners Värdeperspektiv

Nyckelprestationsindikatorer Rockart

Operationsanalys

Organisationskarta

Organisatoriska Konfigurationer Mintzberg

Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön

Organisatoriskt Minne Walsh Ungson

PAEI-modell, Managementroller Adizes

Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)

Portföljanalys

Resultatbaserat Ledarskap Ulrich

Resultatorienterad Ledarskap

Resultat Prisma (Performance Prism)

Situationsanpassat Ledarskap Hersey och Blanchard

Skandia Navigator Edvinsson

SMART Drucker

Social Intelligens

Spiral Dynamics Modell Graves

Strategiledningskontor Kaplan och Norton

Strategiska Kartor, Strategikartor Kaplan och Norton

Strategisk Hantering av Nyckelpersoner


Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad

Strategisk Nyckelpersonshantering

Systemdynamik, Systemtänkande Forrester

Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities) Kay

 


Lägga till en metod / modell


Team Management Profilen, Teamkomposition Margerison och McCann

Teorin om den Mekanistiska och Organiska System Burns och Stalker

Teori om Planerat Beteende Ajzen

Teori om Redogörat Aktion Ajzen

Teori X Teori Y McGregor

Teori Z Ouchi

Tillväxtfasermodell Greiner

Tio Principer av Pånyttfödelse

Tvåfaktorsteorin Hertzberg

Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider

Utkontraktering

Utvecklingsskeden för ett team lag Tuckman

Verkligt Nyckelpersonsengagemang

Vetenskaplig Ledning Taylor

Värdebaserad Styrning

Värdemappning Jack

Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating

Värdeskapande Index

Värdestyrning McTaggart

Värdfördelskedja, Värdevinstkedjan Heskett

Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag Peters

Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande) Cook och Brown

mer

 
Human Resource Management Forumet
  Human RELATIONSHIP Management
We must move away from the concept of resources. M...
     
 
  Upcoming HR Trend: Retirement of Baby Boomers
I watched a recent news item by CBC Canada on the ...
     
 
  Impact of Fallen Oil Prices on HR Policy
In my country, as a result of falling oil prices, ...
     
 
  Salary Policy on Natural Disasters ('Acts of Nature')
Dear All, I recently joined a non-profit organizat...
     
 
  Should a HRM Organization be Different for Certain Industries or Sectors?
Is Human Resource Management industry agnostic? In...
     
 
  Psychological Contract
What is a psychological contract? How can it be of...
     
 
  Job Evaluation Systems
Organizations use a range of simple (i.e. market c...
     
 
  Crucial Things to Know for a Starting HR Manager
I am studying HR. What are the first few things wh...
     
 
  Analytical Model Used to Determine Numbers and Types of Staff
Does your organization use an organizational model...
     
 
  Ratio of Number of HR Positions to Staff Numbers
Based on my experience, the ratio of HR positions ...
     
 
  Differences of Human Resource Practices in Small and Large Organizations
What are the main differences between HR practices...
     
 
  New Employee Orientation
I am beginning with my master thesis. The subject ...
     
 
  The Role of HR in Safety and Security at Work
I would like to be enlightened on aspects of work ...
     
 

Human Resource Management Intressegrupp


Intressegrupp

Human Resource Management Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Human Resource Management Premium
  Ideas for Improving HR Programs and HR Service Delivery
 
   
 
  Employee Induction, Orientation and Onboarding. Do they Mean the Same?
Hi all, the terms induction, orientation and on bo...
     
 
  HR Challenges in the 21st Century
The current global economy appears to be a major c...
     
 
  Favorite HR Phrases :-)
What is your best HR phrase?...
     
 
  Which Background is Preferable for a Manager?
Selecting candidates for a job is never easy. Cert...
     
 
  Line Managers Knowledge in HR
(Why) Should all line managers have basic knowledg...
     
 
  Follow-up of Job Evaluation
My organisation carried out a job evaluation. We <...
     
 
  Human Resources Management: Art or Science?
Is the human resources management field a science ...
     
 
  Introducing New Policies
Am working for a young company, I have been asked ...
     
 
  Multi Skilled, Proactive and Customer Focused Staff
In a constantly changing and ever more competitive...
     
 
  Role of the HR Manager in the financial crisis
What is the role of the HR Manager in this global ...
     
 
  Core functions of HR?
What are the core functions of human resource mana...
     
 
  Methods to Create Task Descriptions
Hi! I search a method or a step of analysis to cre...
     
 
  Introduction of a HR System in a Family Business
I have been directed to set up a HR system in my c...
     
 
  HR as a Strategic Business Partner
I am carrying out a diagnosis on my organisation t...
     
 
  Definition of Human Resources Management
I am looking for a good definition of HRM.....
     
 Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 20-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.