HRM och Personalfrågor
Studera Human Resource Management (HRM) Chefs- och personalledning. Metoder-, modeller- och teorier (A-Ö)


Human Resource Management HRM

14 Ledningsprinciper av Fayol

7 Goda Vanor Covey

Angreppssätt vid Förändringar Kotter

Ashridge Missionsmodell Campbell

Attributionsteori Heider

Balanserade Styrkort Kaplan och Norton

Baldrige Prestationskriterier, Baldrige Belöning

Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar Goldratt

Behovshierarki av Maslow

Behovsteorin McClelland

Belbin Teamroller

Benchmarkingmetod

Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare

Dimensioner på Relationsarbete Butler

EFQM-modell

Ekonomiskt Mervärde (EVA)

Emotionell Intelligens Goleman

Erfarenhetskurvan

ERG Teori Alderfer

Faciliteringsmetoder, Faciliteringsstilar Heron


Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge

Fjorton Punkter av Deming

Frågeundersökningsanalys (Exploratory Factor Analysis)

Förväntansteori Vroom

Förändring av Organisationskulturer Trice och Beyer

Förändringsekvationen Beckhard

Förändringsfaser Kotter

Förändringsledningens Isberg

Förändringsdimensioner Pettigrew och Whipp

Grupptänkande Janis

Hagbergs Modell om Personlig Makt

Hawthorne Effekten Mayo

Hela Hjärnmodellen från Herrmann

Humankapital Indexet

Industriträning, Industriutbildning

Johari Fönster Luft och Ingham

Kaizen Filosofin

Katalytiska Mekanismer Collins

Konkurrerande Värden Ramverk Quinn

Kraftfältsanalys Lewin

Krishantering

Kritiska Framgångsfaktorer Rockart

Kulturdimensioner Hofstede

Kulturell Intelligens Early

Kulturnivåer Schein

Kulturtyper Deal Kennedy

Kundnöjdhetsmodell Kano

Kunskapshantering, Kunskapsledning Collison och Parcell

Kärngruppsteorin Kleiner

Kärnkompetens Hamel och Prahalad

Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt


Ledarskapsstilar, Ledarstilar Goleman

Ledarskapsutveckling Charan och Drotter

Ledningsmatris (Ledarskapsstilsmatris) Blake och Mouton

Lärande Organisation Argyris och Schön

Mentoring (Mentorskap)

Målstyrning (MBO) Drucker

Målvägsteori (Path-Goal Theori) House

Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar, Intangible Assets Monitor Sveiby

Normativa Angreppssättet

Nyckelpersoners Värdeperspektiv

Nyckelprestationsindikatorer Rockart

Operationsanalys

Organisationskarta

Organisatoriska Konfigurationer Mintzberg

Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön

Organisatoriskt Minne Walsh Ungson

PAEI-modell, Managementroller Adizes

Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)

Portföljanalys

Resultatbaserat Ledarskap Ulrich

Resultatorienterad Ledarskap

Resultat Prisma (Performance Prism)

Situationsanpassat Ledarskap Hersey och Blanchard

Skandia Navigator Edvinsson

SMART Drucker

Social Intelligens

Spiral Dynamics Modell Graves

Strategiledningskontor Kaplan och Norton

Strategiska Kartor, Strategikartor Kaplan och Norton

Strategisk Hantering av Nyckelpersoner


Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad

Strategisk Nyckelpersonshantering

Systemdynamik, Systemtänkande Forrester

Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities) Kay


Lägga till en metod / modell


Team Management Profilen, Teamkomposition Margerison och McCann

Teorin om den Mekanistiska och Organiska System Burns och Stalker

Teori om Planerat Beteende Ajzen

Teori om Redogörat Aktion Ajzen

Teori X Teori Y McGregor

Teori Z Ouchi

Tillväxtfasermodell Greiner

Tio Principer av Pånyttfödelse

Tvåfaktorsteorin Hertzberg

Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider

Utkontraktering

Utvecklingsskeden för ett team lag Tuckman

Verkligt Nyckelpersonsengagemang

Vetenskaplig Ledning Taylor

Värdebaserad Styrning

Värdemappning Jack

Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating

Värdeskapande Index

Värdestyrning McTaggart

Värdfördelskedja, Värdevinstkedjan Heskett

Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag Peters

Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande) Cook och Brown

mer

 

Intressegrupp

Human Resource Management Intressegrupp.Intressegrupp (312 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Human Resource Management. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Human Resource Management

 

Which Background is Preferable for a Manager?
Selecting candidates for a job is never easy. Certainly when we're talking about managers, considering they are going to play an important role in your organization... Which one do you prefer to hire...
668
 
118 kommentarer
Line Managers' Knowledge of HR
Should all line managers have basic knowledge about HR? Why (not)?...
635
 
18 kommentarer
Job Evaluation Systems
My organisation carried out a job evaluation change. We changed the grading structure and the salary structure. Long-serving employees are not satisfied, because they are on the same grade with new em...
556
 
13 kommentarer
Human Resources Management: Art or Science?
Is the human resources management field a science or an art?...
532
 
32 kommentarer
Human Resource Audit
Hi! if anybody can please give me some information on Human Resource Audit and Human Resource Accounting (about the two processes and their application)....
342
 
3 kommentarer
HR Challenges in the 21st Century
The current global economy appears to be a major challenge to organizations and job seekers. The difficulty in finding work is faced by many people, including young and older workers. What do you see...
245
 
19 kommentarer
Favorite HR Phrases :-)
What is your best HR phrase?...
217
 
128 kommentarer
Definitions of Human Resources Management
I am looking for a good definition of HRM... Wikipedia says Human Resource Management is the strategic and coherent approach to the management of an organization's most valued assets - the people work...
55
 
15 kommentarer
Core functions of HR?
What are the core functions of human resource management? What should be considered its main purpose?...
53
 
12 kommentarer
Meaning of Employee Induction, Orientation and Onboarding
Hi all, the terms induction, orientation and on boarding are widely used when orientating new employees to the company and to the job. Is there a clear definition (somewhere in theory) of these terms ...
26
 
16 kommentarer
Role of the HR Manager in a Financial Crisis
What is the role of the HR Manager in a (global) financial crisis?...
24
 
4 kommentarer
Differences Between HR Practices in Small and Large Organizations
What are the main differences between Human Resource practices in a small versus a large firm? Thank you for your suggestions......
22
 
19 kommentarer
Old Myths about HR?
Recently, I've known about the old myths of HR. In the six myths such as 1. People go into HR because they like people, 2. Anyone can do HR, 3. HR deals with the soft side of business and is theref...
20
 
19 kommentarer
Role of the HR manager in M&A
What is the role of the HR manager in mergers and acquisitions?...
20
 
3 kommentarer
Employee Relations - Frames of Reference
I am required to produce a report regarding how employee and employer interests can be reconciled in a pluralist organisation. One of my main arguments is that of social partnership, but could anyone ...
20
 
2 kommentarer
Human Resource Information Systems (HRIS) - Overview
With the world of work in a state of constant, advanced flux, the need for HR systems and ways to adjust to this technology-driven, data-driven, and employee-centric world is at an all-time high. Here...
16
 
4 kommentarer
The 7 G Framework of HRM Practices
Prof. Ajantha S. Dharmasiri developed a very intuitive framework for HRM practices or functions. It is known as the "Seven G Framework". In brief, the Seven Gs are as follows: Goal, Get, Grow, Give, ...
16
 
11 kommentarer
Return of Piecemeal Pay/Work
"Piecemeal work" or "piecemeal pay" mean that you pay your employee for every unit (output) they complete. In other words, their salary payment is not based on the time they worked. It's been a while...
15
 
2 kommentarer
Ratio of Number of HR Positions to Staff Numbers
Based on my experience, the ratio of HR positions in an organization appears to vary from 1:50 to 1:250. I suspect that the ratio varies based on the ORGANIZATION'S SCOPE, SIZE, COMPLEXITY, AND INDUS...
14
 
3 kommentarer
Does an HR Manager Need Relations in the Industry?
Is it neccessary for a Human Resource Manager to have a network in the industry?...
13
 
3 kommentarer
The Role of HR in Safety and Security at Work
I would like to be enlightened on aspects of work security as is supposed to be understood by a Human Resource manager. Thank you......
12
 
6 kommentarer
Human RELATIONSHIP Management
We must move away from the concept of resources. Management actually manages RELATIONSHIPS - between managers, employers and employees, environment and employees, pay and pensions: the list goes on, y...
12
 
4 kommentarer
The Warwick Model (Hendry and Pettigrew)
The Warwick Model was developed by Hendry and Pettigrew at the Centre for Strategy and Change at Warwick University in the early 1990s (hence the name "Warwick model"). It distinguishes five main elem...
10
 
3 kommentarer
What is the Effect of Globalisation on HR?
What is the effect of globalisation on HR practices such as recruitment & selection? Thanks for your builds......
10
 
1 kommentarer
New Employee Orientation
I am beginning with my master thesis. The subject is developing a New Employee Orientation (NEO) design: - What topics should be included in NEO? - Why is NEO an important issue to address? - Who i...
9
 
8 kommentarer
Impact of HRM on Company Performance
I am writing a project on The critical evaluation of the roles of human resource management on the performance of an organisation. Can I get help on any theories and policies which relates hrm to perf...
6
 
2 kommentarer
Retirement of Baby Boomers and Ikigai
I watched a recent news item by CBC Canada on the upcoming retirement tsunami of the Baby Boomer Generation (1946-1964). May or may not be good news for generations X and Y. The experts referenced no...
6
 
5 kommentarer
Crucial Things to Know for a Starting HR Manager
I am studying HR. What are the first few things which I should understand well if I become the HR manager of a company?...
6
 
6 kommentarer
Artificial Intelligence in Human Resource Management
Artificial intelligence (AI) evolved rapidly in the last decade. AI was bound to enter the realm of HR as well and be included in onboarding processes, benefits administration, and improve the overall...
6
 
1 kommentarer
Green Human Resource Management
Environmental issues and corporate sustainability have become a significant managerial challenge of the 21st century. Companies are taking many small and big steps to start with going green and sustai...
5
 
6 kommentarer
Psychological Contract
What is a psychological contract? How can it be of help in the organization when the management of an organization understands the term psychological contract? How can it help them to improve the rela...
5
 
1 kommentarer
Models to Determine Numbers and Types of Staff
Does your organization use an organizational model where position ratios are predetermined by the number of FTE (Full Time Equivalents) and job types? As an example: ten front-line workers require on...
4
 
4 kommentarer
Salary Policy on Natural Disasters ('Acts of Nature')
Dear All, I recently joined a non-profit organization, which deals in animal welfare. I am responsible for re-framing HR & Compliances policies as per current corporate benchmarks. The organization d...
0
 
3 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Human Resource Management. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Introducing New HR Policies
Am working for a young company, I have been asked to come up with some HR policies which can be adopted to run a company. Policies on staff management and administration. Could anyone assist me please...
362
 
6 kommentarer

🥈 Methods of Employee Profiling by HR?
As part of a human resource audit, can somebody suggests methods of human resource profiling of employees from recruitment to retirement....
302
 
3 kommentarer

🥉 HR as a Strategic Business Partner
I am carrying out a diagnosis on my organisation to find out how HR as a strategic business partner can lead to competitive advantage. Does anyone have an idea how to go about it?...
48
 
10 kommentarer

Creating a HR System in a Family Business
I have been directed to set up a HR system in my company. Recently the management of the company has been switched over to a foreign owner. I am facing tremendous problems to change the existing work...
22
 
16 kommentarer

Ideas for Improving HR Service Delivery
Many organizations are looking for innovative and creative ideas. Including in HR. If you were advising your HR Department on new approaches to HR Services and Programs, what would you suggest? - Wo...
12
 
25 kommentarer

Methods to Create Task Descriptions
Hi! I search a method or a step of analysis to create descriptions of tasks. Can you help me? Thank you!...
10
 
7 kommentarer
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 7-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.