Strategi

   

Strategi, Företagsledning, Styrning, Mål. Metoder, modeller- och teorier (A-Ö)

Strategi


10 Strategiskolor Mintzberg

12 Principer för Nätverksekonomin Kelly

3C Modellen av Ohmae

4S Webb Marknadsmixen Constantinides

5 Krafter Porter

6 Tänkhattar de Bono

7P:n, Utökad Marknadsmix Booms och Bitner

7-S Ramverket, 7S McKinsey McKinsey

ADL-matris Arthur D. Little

Affärsprocessmodellerande

Aktieägares Perspektiv på Värde

Analogiskt Strategiskt Resonemang Gavetti och Rivkin

Angreppssätt vid Förändringar Kotter

Arkitektur av Zachman

Ashridge Missionsmodell Campbell

Balanserade Styrkort Kaplan och Norton

Baldrige Prestationskriterier, Baldrige Belöning

BCG Matrisen

Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar Goldratt

Behovshierarki av Maslow

Benchmarkingmetod

Blåa Oceanens Strategi Kim

Botten på Pyramiden Prahalad

Business Intelligens

Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy

Centralisering och Decentralisering

Clarksons Grundläggande Principer

Co-opetition, Värdenätet Brandenburger

Delphimetoden Helmer

Deltamodellen

Dialektisk Undersökning, Dialektik


Diamant Modellen Porter

Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer

EFQM-modell

Entreprenöriella Myndigheter Osborne

Erfarenhetskurvan

Erfarenhetslärande Revans

Fem Krafter Porter

Företagets Anseendekvot Harris-Fornbrun

Företagsledningens Utköp (Management Buyout)

Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison

Förändringsdimensioner Pettigrew och Whipp

Förändringsfaser Kotter

Glömma, Låna och Lära Ramverk Govindarajan och Trimble

Grundorsaksanalys

Grundval för Makt och Inflytande French och Raven

Grupptänkande Janis

Horisontell Integration

Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering

Idékläckning (Brainstorming)

Industriförändring McGahan

Innovationsspridningsteorin, Innovationsadoptionskurvan Rogers

Intressentanalys

Intressentkartläggning, Intressentmappning

Kaizen Filosofin

Kaosteori Lorenz

Katastrof Teori Thom

Kepner-Tregoe Matrisen

Kluster Porter

Konkurrensfördel Porter

Konkurrensfördelar för Nationer Porter

Kontingenttheori Vroom

Kraftfältsanalys Lewin

Krishantering

Kritiska Framgångsfaktorer Rockart

Kulturdimensioner Hofstede

Kulturnivåer Schein

Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM

Kärnkompetens Hamel och Prahalad

Kärngruppsteorin Kleiner

Lånefinansierat Företagsköp (Leveraged Buy-out)


Marknadsföringsmix, Marknadsmix, 4P-modellen McCarthy

McKinsey Matrisen

Minneskartor (Mind Mapping)

Moderbolagsfördel, Koncernfördel Goold och Campbell

Moderbolagstilar, Koncernstilar Goold och Campbell

Moraliskt Syfte Mourkogiannis

MSP-metoden OGC

Målstyrning (MBO) Drucker

Normativa Angreppssättet

Nyckelpersoners Värdeperspektiv

Nyckelprestationsindikatorer Rockart

Nätverksekonomin Kelly

Omvälvande Innovation Christensen

OODA-modellen, OODA Loop Boyd

OPM3-modellen PMI

Operationsanalys

Organisationskarta

Organisatoriska Konfigurationer Mintzberg

PEST-analys

Portföljanalys

Prestationsstyrning, Resultatstyrning

Produktlivscykler (Produktlivscykel) Levitt

Produkt/Marknadsmatris Ansoff

Reala Optioner Luehrman

Regeln om Tre Sheth

Relativ Värdetillväxten Mass

Resultat Prisma (Performance Prism)

Resursbaserad Vy på Företaget Barney

Rimlighetsteori

Riskhantering

Samskapande Prahalad och Ramaswamy

Scenarioplanering

Sex Tänkhattar de Bono

Simulering av Processer

Sju Överraskningar Porter

Skandia Navigator Edvinsson

SMART Drucker

Soft Systems-metodik Checkland

Spelteori Nash

Spiral Dynamics Modell Graves

STEEPLE-analys

Steg-Grind-modellen Cooper

Strategidynamiken Warren


Strategiledningskontor Kaplan och Norton

Strategiska Drivkrafter Wiseman

Strategiska Kartor, Strategikartor Kaplan och Norton

Strategiska Triangeln Ohmae

Strategiska Typer, Fyra Miles och Snow

Strategisk Hantering av Nyckelpersoner

Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad

Strategisk Nyckelpersonshantering

Strategisk Riskhantering Slywotzky

Strategisk Samordnading Venkatraman

STRATPORT-modellen Larreche

SWOT-analys

Systemdynamik, Systemtänkande Forrester

Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities) Kay


Lägga till en metod / modell


TDC-matris

Teorin om Begränsningar Goldratt

Teori om Redogörat Aktion Ajzen

Tillväxtfasermodell Greiner

Tio Strategiskolor Mintzberg

Tolv Principer för Nätverksekonomin Kelly

Traditionell Handel och Internet

Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen Abell

Turnaround Management

Utkontraktering

Utökad Marknadsmix

Utvecklingsvägar för Förändring Inom en Industri

Verkligt Nyckelpersonsengagemang

Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert

Värdebaserad Styrning

Värde Discipliner Treacy och Wiersema

Värdeflödeskartläggning

Värdekedjan Porter

Värdemappning Jack

Värdenätet Brandenburger

Värderapporteringsramverk PWC

Värdeskapande Index

Värdestyrning McTaggart

Värdfördelskedja, Värdevinstkedjan Heskett

Vertikal Integration

mer

 
Strategi Intressegrupp


Intressegrupp (502 medlemmar)


Strategi Forumet  

Nya ämnen

  Is Strategy Development a 'Chaotic' Process?
According to Stacey (1993) 'organisations are complex adaptive systems and the patterns in the actions of organisations, which are their strategies, e...
     
 
  Difference Between Strategy Approaches and Strategy Concepts
Hi, can someone please explain the difference between a strategy approach and a strategy concept? I'm not sure if I get it right, but to my mind an ap...
     
 
  What Makes a Person Into a Strategist?
It is really difficult to become a strategist without having the personality / behavior that makes a person into a strategist. I believe a strategist'...
     
 
  The Role of the Board of Directors in the Strategy Process
If strategy is to guide the organization, then it certainly must be guided by what by law, if not actual fact, is the organization´s key governing bod...
     
 
  What is a Strategy?
Unless a definition of "a strategy" is agreed upon by those who will have to use it and act by it, no "strategic planning" of whatever flavor will do....
     
 
  Normative / Reductive Strategy?
Hi, can anybody provide me more information related to the topic normative / reductive strategy. I'll be very thankful....
     
 
  Organisational Development Strategy versus Business Strategy
Hi, please help, I'm struggling to understand the difference between an Organisational Development Strategy and a Business Strategy. How do they diffe...
     
 
  Strategy-Driven Requirements Engineering
In Australia as elsewhere I've seen many organisations that can and do articulate their highest strategic goals, objectives etc but then have no id...
     
 

Best Practices - Strategi
  Operations Strategy versus Business Strategy
What are the the differences between the operations strategy and the business strategy? And what do they have in common? Thanks for your replies....
     
 
  Should Executives Become More Strategic?
A while ago we had 2 interesting discussions at 12manage "Strategic Planning must be Dynamic" and "...
     
 
  Mission: To achieve the Vision
How's this for a novel approach. Every organisation, the world over, has the same Mission. It's simply 'To achieve the Vision'....
     
 
  Implementation/Formulation Strategy Matrix
Properly formulated strategies that are actively managed lead to success. The Implementation/Formulation Strategy Matrix has 4 quadrants to be consid...
     
 
  Strategic Marketing Plan
Strategy is generally outlined in terms of the mission, vision and corporate values that the company will adopt; in another words, defines what the co...
     
 
  Strategic Marketing Decision
What are the elements of a strategic marketing decision?...
     
 
  Main Factors of Strategy Formulation
Question. What are the main factors that needed to be considered during the formulation of strategy?...
     
 
  What is Strategic Quality Planning?
I am a student researching about strategic quality planning. How do we develop a strategic quality plan? What are the processes involved? What are the...
     
 
  Customer Attractiveness Matrix
This is an important method for customer segmentation. I missed this method in the dictionary. Maybe it is in there under a different name. It describ...
     
 
  What is Strategy?
If creativity is making the complicated simple, then we can see strategy as the process of transforming creativity into value for the stakeholders....
     
 
  Standardization: Tactic or Strategy?
Question, is standardization a strategy or a tactic and why?...
     
 
  Outsourcing Manufacturing
Some US manufacturing firms still find it advantageous to source their manufacturing from China and other Asian countries.
How are the strategies...
     
 
  CORE Charts: Creativity - Opportunities - Rationale - Strategy (Spanish: Estrategico)
This is how one can translate creativity into value for stakeholders:
The CORE chart is just a refinement of the original creative ideas t...
     
 Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 18-2-2019. Alla namn ™ av deras ägare.