Beslutsfattande och Värdering
Beslutsfattande och värdering. Metoder-, modeller- och teorier (A-Ö)

Dela denna sida:Beslutsfattande och värdering


14 Ledningsprinciper av Fayol

ABC-Kalkyl, ABC-Metoden

Affärsprocessmodellerande

Aktieägares Perspektiv på Värde

Avkastning på Investering, Avkastningsgrad

Avkastningsvärde

Analogiskt Strategiskt Resonemang Gavetti och Rivkin

Attributionsteori Heider

Avkastningsränta, Kalkylränta, Kapitalkostnader

Balanserade Styrkort Kaplan och Norton

Bass Diffusionsmodell

Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar Goldratt

Behovshierarki av Maslow

Benchmarkingmetod

Bidragskalkylering

Bidragsredovisning

Business Intelligens

CAPM-modellen Sharpe

Centralisering och Decentralisering

CFROI-modellen

CVA-modellen Anelda

Decentralisering


Delphimetoden Helmer

DICE Ramverk BCG

Diskonterat Kassaflöde

DuPontmodellen

Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer

Ekonomiskt Mervärde (EVA)

Erfarenhetslärande Revans

Fem Krafter Porter

Fritt Kassaflöde

Fullständig Kostnadsredovisning

Gestaltteori

Grundorsaksanalys

Grundval för Makt och Inflytande French och Raven

Grupptänkande Janis

Hela Hjärnmodellen från Herrmann

Idékläckning (Brainstorming)

Internränta

Intressentanalys

Intressentkartläggning, Intressentmappning

Kaosteori Lorenz

Kepner-Tregoe Matrisen

Kontingenttheori Vroom

Kostnad för Eget Kapital

Kostnadsnyttoanalys

Kraftfältsanalys Lewin

Krishantering

Kritiska Framgångsfaktorer Rockart

Kulturell Intelligens Early

Kulturtyper Deal Kennedy

Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt

Ledningsmatris (Ledarskapsstilsmatris) Blake och Mouton

Likvidationsvärde

Marginalekonomi (Economic Margin)

Marginalkostnad


Marknadsmervärde, Marknadsvärdering

Metaplan Metoden Schnelle

Minneskartor (Mind Mapping)


Lägga till en metod / modell


Målstyrning (MBO) Drucker

Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar, Intangible Assets Monitor Sveiby

Nollpunktsanalys

Nyckelpersoners Värdeperspektiv

Nyckelprestationsindikatorer Rockart

Operationsanalys

Organisationskarta

Orsak- och Verkansdiagram, Fiskbensdiagram Ishikawa

PEG-Talet, PEG Ratio

P/E-Talet, Pris/Vinst-Talet, Vinstförhållandet

Portföljanalys

Prestationsstyrning, Resultatstyrning

Produktlivscykler (Produktlivscykel) Levitt

PRVit-systemet, PRVit-metoden

RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell

RAROC

Reala Optioner Luehrman

Relativ Värdetillväxten Mass

Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering (EBITDA)

Rimlighetsteori

Riskhantering

Scenarioplanering

Sex Tänkhattar de Bono

Simulering av Processer

Självkostnadsredovisning

Skandia Navigator Edvinsson

Skäligt Marknadsvärde


SMART Drucker

Social Intelligens

Spelteori Nash

Spiral Dynamics Modell Graves

Steg-Grind-modellen Cooper

Strategidynamiken Warren

Strategiska Drivkrafter Wiseman

Strategiska Kartor, Strategikartor Kaplan och Norton

Strategisk Riskhantering Slywotzky

STRATPORT-modellen Larreche

SWOT-analys

Systemdynamik, Systemtänkande Forrester

TDC-matris

Tids- och Aktivetetsbaserade Kostnader Kaplan

Tio Strategiskolor Mintzberg

Tolv Principer för Nätverksekonomin Kelly

Totalavkastning för Företaget (Total Business Return)

Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)

Tystnadens Spiral Noelle-Neumann

Value Engineering Miles

Varumärkes Identitetsprisma Kapferer

Varumärkespersonlighet Aaker

Varumärkesvärdering

Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)

Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert

Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad (WACC)

Värdebaserad Styrning

Värde Discipliner Treacy och Wiersema

Värdemappning Jack

Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating

Värdeskapande Index

Värdestyrning McTaggart

Återbetalningsperiod, Återbetalningstid

Överavkastning (Excess Return)

mer

 
Intressegrupp - Beslutsfattande och Värdering


Intressegrupp (174 medlemmar)


Forum - Beslutsfattande och Värdering  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Individual vs Organizational DM (1 reaktioner)
You should distinguish between two basic levels (or types) o...
 
 
 
 
  Decision Making and Economics (1 reaktioner)
What is the link between traditional economics and decision ...
 
 
 
 
  Being Afraid of Making Decisions
In my experience I have found that some people can take a ne...
 
 
 
 
  Making no Decision at All (4 reaktioner)
Should the Indian way of decision making - "no decision at a...
 
 
 
 
  Avoid Hasty Decision-making (1 reaktioner)
Life itself is the ultimate school for making decisions. We ...
 
 
 
 
  What is Institutional Theory? (1 reaktioner)
Has anyone got any information or pointers to this theory? T...
 
 
 
 
  The Role of Religion in Decision Making (1 reaktioner)
Do Religion, Yoga, Meditation play any role in correct decis...
 
 
 
 
  Reasoning in Decision Making (2 reaktioner)
In a business decision making process, an aspect of ’Reasoni...
 
 
 
 
  Apps for Decision-making (2 reaktioner)
Are there any systems or intelligent apps to help make the m...
 
 
 
 
  Differences in Decision-making in Nonprofit Organizations in Developed and Developing Countries (2 reaktioner)
Decision making in nonprofit organizations (NPOs) differs be...
 
 
 
 

Best Practices - Beslutsfattande och Värdering

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Gut Feeling / Intuition in Decision-making (14 reaktioner)
I don't believe in any rational decision-making methods for ...
 
 
 
 
  Looking for old values video (4 reaktioner)
I remember a video that was titled something like "You Are W...
 
 
 
 
  Decision-making According to Peter Drucker (56 reaktioner)
Definition of a Decision A decision is a choice whereby a p...
 
 
 
 
  The Role of Optimism in Decision-Making (22 reaktioner)
How does optimism influence decision-making?...
 
 
 
 
  Decision-making Reviews? (3 reaktioner)
Jerome Groopman says it's about time that managers make t...
 
 
 
 
  Decision Making Process not Only for Managers (13 reaktioner)
Decision making processes are not only for managers, they wo...
 
 
 
 
  5 Steps to Learn from your Mistakes (7 reaktioner)
We all know that making mistakes is needed to learn from the...
 
 
 
 
  Improving the Decision-making by Managers: Choice Architecture (18 reaktioner)
A different approach towards improving decision making is 'C...
 
 
 
 
  Conscious and Unconscious Decision-making (15 reaktioner)
A decision is a neurological process taken individually or w...
 
 
 
 
  The Role of Opinions in Decision-making (9 reaktioner)
Opinions play a major role in decision making in the absence...
 
 
 
 
  Avoid 3 Common Decision-traps (3 reaktioner)
Making decisions is your most critical job as a leader. The ...
 
 
 
 
  What Makes a Manager Into a Good Decision-maker? 10 Traits for Decision Making (7 reaktioner)
Decision making is vital in our life, be it workplace or hom...
 
 
 
 
  How to Choose the Appropriate Decision-making Method (21 reaktioner)
Most decision makers in organizations rely on conventional d...
 
 
 
 Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 19-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.