Beslutsfattande och Värdering

   

Beslutsfattande och värdering. Metoder-, modeller- och teorier (A-Ö)


Beslutsfattande och värdering


14 Ledningsprinciper av Fayol

ABC-Kalkyl, ABC-Metoden

Affärsprocessmodellerande

Aktieägares Perspektiv på Värde

Avkastning på Investering, Avkastningsgrad

Avkastningsvärde

Analogiskt Strategiskt Resonemang Gavetti och Rivkin

Attributionsteori Heider

Avkastningsränta, Kalkylränta, Kapitalkostnader

Balanserade Styrkort Kaplan och Norton

Bass Diffusionsmodell

Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar Goldratt

Behovshierarki av Maslow

Benchmarkingmetod

Bidragskalkylering

Bidragsredovisning

Business Intelligens

CAPM-modellen Sharpe

Centralisering och Decentralisering

CFROI-modellen

CVA-modellen Anelda

Decentralisering


Delphimetoden Helmer

DICE Ramverk BCG

Diskonterat Kassaflöde

DuPontmodellen

Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer

Ekonomiskt Mervärde (EVA)

Erfarenhetslärande Revans

Fem Krafter Porter

Fritt Kassaflöde

Fullständig Kostnadsredovisning

Gestaltteori

Grundorsaksanalys

Grundval för Makt och Inflytande French och Raven

Grupptänkande Janis

Hela Hjärnmodellen från Herrmann

Idékläckning (Brainstorming)

Internränta

Intressentanalys

Intressentkartläggning, Intressentmappning

Kaosteori Lorenz

Kepner-Tregoe Matrisen

Kontingenttheori Vroom

Kostnad för Eget Kapital

Kostnadsnyttoanalys

Kraftfältsanalys Lewin

Krishantering

Kritiska Framgångsfaktorer Rockart

Kulturell Intelligens Early

Kulturtyper Deal Kennedy

Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt

Ledningsmatris (Ledarskapsstilsmatris) Blake och Mouton

Likvidationsvärde

Marginalekonomi (Economic Margin)

Marginalkostnad


Marknadsmervärde, Marknadsvärdering

Metaplan Metoden Schnelle

Minneskartor (Mind Mapping)


Lägga till en metod / modell


Målstyrning (MBO) Drucker

Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar, Intangible Assets Monitor Sveiby

Nollpunktsanalys

Nyckelpersoners Värdeperspektiv

Nyckelprestationsindikatorer Rockart

Operationsanalys

Organisationskarta

Orsak- och Verkansdiagram, Fiskbensdiagram Ishikawa

PEG-Talet, PEG Ratio

P/E-Talet, Pris/Vinst-Talet, Vinstförhållandet

Portföljanalys

Prestationsstyrning, Resultatstyrning

Produktlivscykler (Produktlivscykel) Levitt

PRVit-systemet, PRVit-metoden

RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell

RAROC

Reala Optioner Luehrman

Relativ Värdetillväxten Mass

Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering (EBITDA)

Rimlighetsteori

Riskhantering

Scenarioplanering

Sex Tänkhattar de Bono

Simulering av Processer

Självkostnadsredovisning

Skandia Navigator Edvinsson

Skäligt Marknadsvärde


SMART Drucker

Social Intelligens

Spelteori Nash

Spiral Dynamics Modell Graves

Steg-Grind-modellen Cooper

Strategidynamiken Warren

Strategiska Drivkrafter Wiseman

Strategiska Kartor, Strategikartor Kaplan och Norton

Strategisk Riskhantering Slywotzky

STRATPORT-modellen Larreche

SWOT-analys

Systemdynamik, Systemtänkande Forrester

TDC-matris

Tids- och Aktivetetsbaserade Kostnader Kaplan

Tio Strategiskolor Mintzberg

Tolv Principer för Nätverksekonomin Kelly

Totalavkastning för Företaget (Total Business Return)

Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)

Tystnadens Spiral Noelle-Neumann

Value Engineering Miles

Varumärkes Identitetsprisma Kapferer

Varumärkespersonlighet Aaker

Varumärkesvärdering

Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)

Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert

Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad (WACC)

Värdebaserad Styrning

Värde Discipliner Treacy och Wiersema

Värdemappning Jack

Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating

Värdeskapande Index

Värdestyrning McTaggart

Återbetalningsperiod, Återbetalningstid

Överavkastning (Excess Return)

mer

 
Beslutsfattande och Värdering Intressegrupp


Intressegrupp (180 medlemmar)


Beslutsfattande och Värdering Forumet  

Nya ämnen

  5 Steps to Learn from your Mistakes
We all know that making mistakes is needed to learn from them, in order to do things better in the future. Indeed, people are often told to learn from...
     
 
  Reasoning in Decision Making
In a business decision making process, an aspect of ’Reasoning’ is involved. Reasoning is the process of using existing knowledge to draw conclusions,...
     
 
  Apps for Decision-making
Are there any systems or intelligent apps to help make the most appropriate decision among a set of alternatives by choosing the best solution alterna...
     
 

Best Practices - Beslutsfattande och Värdering
  Gut Feeling / Intuition in Decision-making
I don't believe in any rational decision-making methods for managers. The complexity of most management decisions is big, and the circumstances change...
     
 
  Looking for old values video
I remember a video that was titled something like "You Are Who You Were When." It had to do with the differences of values between various generation...
     
 
  Decision-making According to Peter Drucker
Definition of a Decision
A decision is a choice whereby a person performs a conclusion about a sit...
     
 
  The Role of Optimism in Decision-Making
How does optimism influence decision-making?...
     
 
  Decision-making Reviews?
Jerome Groopman says it's about time that managers make themselves more vulnerable by organizing formal decision-making reviews when a poor dec...
     
 
  Decision Making Process not Only for Managers
Decision making processes are not only for managers, they work in all fields of the organization......
     
 Allt du behöver veta om management


  Improving the Decision-making by Managers: Choice Architecture
A different approach towards improving decision making is 'Choice Architecture'.
In every organization, employees tend to make decisions that wil...
     
 
  Individual vs Organizational DM
You should distinguish between two basic levels (or types) of decision-making when studying the above decision-making method and theories:
1. ...
     
 
  Conscious and Unconscious Decision-making
A decision is a neurological process taken individually or with cyberbrain that results in an action. T...
     
 
  The Role of Opinions in Decision-making
Opinions play a major role in decision making in the absence of sufficient management information and lack of analytic skills.
Although modern m...
     
 
  Decision Making and Economics
What is the link between traditional economics and decision making sciences?...
     
 
  Avoid 3 Common Decision-traps
Making decisions is your most critical job as a leader. The more high-stakes a decision is, the more likely you are to get stuck. Here's how to avo...
     
 
  Being Afraid of Making Decisions
In my experience I have found that some people can take a negative approach to decision making and are guided by more by the fear of failure rather th...
     
 
  What Makes a Manager Into a Good Decision-maker? 10 Traits for Decision Making
Decision making is vital in our life, be it workplace or home. My long experience in industry and thirty years of marriage say decision making needs t...
     
 
  How to Choose the Appropriate Decision-making Method
Most decision makers in organizations rely on conventional decision-making tools - even in situations of high complexity and uncertainty. However, the...
     
 
  Making no Decision at All
Should the Indian way of decision making - "no decision at all" be construed as a decision?...
     
 
  Avoid Hasty Decision-making
Life itself is the ultimate school for making decisions. We make them constantly when faced with any situation.
However, we need not be hasty ...
     
 
  What is Institutional Theory?
Has anyone got any information or pointers to this theory? Thanks......
     
 
  Differences in Decision-making in Nonprofit Organizations in Developed and Developing Countries
Decision making in nonprofit organizations (NPOs) differs between developed and developing countries.
My observations are that Northern-hemispher...
     
 
  The Role of Religion in Decision Making
Religion,Yoga, Meditation do these play any role in correct decision making?
Our religions preach many virtues which are age old and long lasting...
     
 Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 11-12-2018. Alla namn ™ av deras ägare.