OGSM Cascaderen


Visies > Strategie en Innovatie > Methode > OGSM Cascaderen


OGSM Cascaderen
Antoinette Mali-Wieman, Business Consultant, Netherlands

Wat is OGSM cascaderen?


Het cascaderen van een OGSM: wat is het?

OGSM biedt organisaties een systematisch en gedisciplineerd, maar eenvoudig proces om een bedrijfsstrategie te ontwikkelen, te communiceren en in praktijk te brengen. Het stelt de verschillende organisatieonderdelen in staat te focussen op een beperkt aantal belangrijke doelen.
Het formuleren en realiseren van de strategie is echter niet alleen iets voor het management of de bovenste laag van de organisatie. Net als bij de ‘normale’ doelstellingen in een bedrijf is het daadwerkelijk uitvoeren van de (OGSM-)strategie alleen mogelijk als deze wordt ‘doorvertaald’ of uitgesplitst naar de verschillende (buitenlandse) divisies, afdelingen, teams of zelfs individuele medewerkers. Dat proces van ‘doorvertalen’ of uitsplitsen noemen we cascaderen.

Hoe ziet het cascaderen van een OGSM-strategie eruit?
In essentie is cascaderen niet meer dan je je hoofddoel (de Objective) opsplitst in aantal kleinere subdoelen die (indien gerealiseerd) samen ‘optellen’ tot het hoofddoel. Die subdoelen zijn daarmee feitelijk de Objectives van een of meer lagergelegen OGSM’s.

De weg hiernaartoe loopt via de Strategies van de hogergelegen OGSM. Immers, deze Strategies sluiten aan op de Goals van de OGSM en brengen daarmee het einddoel van de organisatie of afdeling dichterbij. Kortom: door te cascaderen maak je doelen concreet en behapbaar voor de organisatie; afdelingen en medewerkers kunnen werken aan (sub)doelen die ze kunnen overzien en die voor hen ook realiseerbaar zijn. Maar dat alles zónder dat het hoger strategisch doel uit het zicht raakt.

Wat zijn manieren om een OGSM te cascaderen?
Er zijn meerdere manieren om een OGSM-strategie te cascaderen. Deze vallen grofweg in twee typen uiteen:

Verticaal cascaderen: Van ‘verticale’ cascadering is sprake als je strategisch hoofddoel opdeelt in subdoelen per land, regio of afdeling of team. Ook een opdeling over de verschillende fasen van een Customer Journey is een voorbeeld van verticale cascadering.

Horizontaal cascaderen: Het is echter ook mogelijk ‘horizontaal’ (dat wil zeggen: in de tijd) te cascaderen, bijvoorbeeld door een subdoel te benoemen per kalender- of boekjaar. Zo kan een strategisch plan of businessplan voor 5 jaar opgedeeld worden in 5 OGSM-subplannen met daarin de Goals en Strategies voor elk jaar.

Cascaderen per scenario: Daarnaast kun je OGSMs ook ‘cascaderen’ of uitwerken per verwacht scenario. Dit is geen pure cascade of uitsplitsing van je plan, maar hier maak je een strategisch plan bijvoorbeeld voor verschillende groeiscenario’s. Het voordeel is dat je dan al van te voren nagedacht hebt over hoe je met deze scenario’s om kunt gaan, zodat je snel kunt schakelen als deze zich voordoen.

Wat is de beste manier om een OGSM-strategie te cascaderen?
Belangrijk is om te weten dat er niet één ideale manier is om een OGSM-strategie te cascaderen (hoewel we een indeling op louter ‘afdelingen’ af te raden valt, vanwege het levensgrote risico dat daarmee onbedoeld ‘schotten’ worden opgeworpen of cascovorming wordt bevorderd). Voor een bedrijf dat regionaal georganiseerd is zal een ‘regionale’ cascadering het meest voor de hand liggen. Maar ook een cascadering op ‘productgroepen’ zou kunnen werken.
Wel hebben alle vormen van cascadering één gemeenschappelijkheid: ze zijn eigenlijk alleen maar goed te ‘managen’ (d. W. Z. ‘stuurbaar’) met behulp van enige vorm van OGSM-software. Immers, het gaat al gauw om heel veel data van afzonderlijke onderdelen, die gemonitord moeten worden zodat steeds vastgesteld kan worden in hoeverre ze ‘optellen’ naar het uiteindelijk strategisch doel waardoor de hoogste toegevoegde waarde geleverd kan worden. Ook maakt het gebruik van OGSM-software het veel eenvoudiger om rapportages te genereren.

Zijn er handige tools die behulpzaam zijn bij het cascaderen van een OGSM-strategie?
OGSM is een van origine Japanse managementmethode die is gebaseerd op een combinatie van de Management by Objectives-filosofie van Peter Drucker en de Plan-Do-Check-Act methode van William Edwards Deming. Drucker is tevens de geestelijk vader van de ‘doelenboom’ �" een ‘boom’ van doelen die steeds verder worden uitgesplitst in kleinere doelen met bijbehorende KPI’s.
Daarbij wordt meestal gewerkt van ‘grof’ naar ‘fijn’, en van ‘hard’ naar ‘zacht’. In de ‘stam’ van de boom staan de zogeheten Lagging indicators (ofwel de uitkomsten zoals winst, omzet, klant- medewerkerstevredenheid). Die worden vervolgens uitgewerkt naar doelen die meer gerelateerd zijn aan inspanningen (de Leading indicators).

Een doelenboom biedt doorgaans veel houvast bij het opstellen van een goede OGSM-cascadering.
.


Reageer  |  Meer over de auteur  |  Meer over dit aandachtgebied


Andere Visies van deze auteur: Alles over de OKR-methode | Wat is de OGSM-methode?
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Laatst bijgewerkt op: 31-5-2023. Alle namen ™ van hun eigenaren.