استراتژی اندیشه


Views > Human Resources > Article > استراتژی اندیشه


استراتژی اندیشه
Mahmood, Member, Professor of Professor of University in Tehran – Iranin Tehran – Iran, Iran

رشد و بهبود, پيشرفت و توسعه تمام عيار دانش و بينش


استراتژی اندیشه تيپ تفكر : تفكر خلاق (شبيه سازي) تفكر تحليلي ( توصيفي ) تيپ رابطه ها: ماشين ‹-› ماشين ماشين ‹-› انسان انسان ‹-› انسان انسان ‹-› الله تيپ انسان : انسان انفعالي (برحسب شانس) انسان خود جوش (برحسب آتي نگري و تسخير دلها ) آن جهان بينان كه خود را ديده اند خود گليم خويش را بافيده اند گزاره ای : عنصر اصلی هر گزاره از یک مفهوم یا از مجموعه ی ویژگی های یک طبقه است .( كه معمولا يكي از سطوح پایه یا مرجع برای طبقه بندی شناخته می شود و هنگام استدلال بعضی ازحجتها اعتبار قیاسی و بعضی اعتبار استقرای دارند ) مانند ؛ مفاهیم مشخص که دارای ویژگی های هسته ای هستند ( مرد مجرد ) و مفاهیم مبهم که بیشتر مفاهیم طبیعی هستند ( پرنده) - کودکان مصداق های نمونه را با استفاده از راهبرد مصداقی یاد می گیرنند. - بزرگترها از شیوه ی فرضیه آزمایی به عنوان راهبردی برای یادگیری مفاهیم استفاده می کنند . »»»» راهبرد مصداقی در کنترل ساختارهای بخش میانی قطعه گیجگاه مغز است و راهبرد فرضیه آزمایی با قطعه پیشانی مغز ارتباط دارد. تجسمی : برخی از اندیشه ها به صورت تصویر ذهنی / بصری نمایان می شود . تجسم همان ادراک است چون هر دو را نواحی مغزی واحد کنترل می کند. عملیات ذهنی با تصویر های ذهنی همانند عملیاتی است که با ادارکات انجام می شود. حل مسئله مستلزم تجزیه ی هدف به پاره ای هدفها است مانند کاهش تفاوت بین وضعیت موجود و وضعیت هدف ...

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area

About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.5 - Last updated: 7-6-2020. All names ™ of their owners.