Shkolla e Mjedisit.

Book Review / Strategy

12manage is looking for
MBA students.


Shkolla e Mjedisit.
Ludmilla, Member, Lecturer, Albania

Per studentet shqipare qe interesohen per kete shkolle mendimi.


Shkolla e Mjedisit.
Kjo shkollë e sheh formimin e strategjisë si proces reaktiv.Qasja: Strategjia është një përgjigje ndaj sfidave të vendosura nga mjedisi I jashtëm. Ndërsa shkollat e tjera shohin mjedisin si një faktor, Shkolla e Mjedisit e sheh atë si një aktor të vërtetë. Baza: Biologjia. Me pak fjalë: Përballoje! "Gjithcka varet."Kontributet: I jep një rol qendror mjedisit në formimin e strategjisë. Kufizime: Dimensionet e mjedisit janë shpesh të paqarta dhe të grupuara. Kjo e bën atë më pak të dobishëm për formimin e strategjisë. Mohon zgjedhjen e vërtetë strategjike për organizatat. Është joreal. Tipologjia: Teoria e Kontingjencës, Lidershipi Situacional
Nga H Mintzberg.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 20-1-2019. All names ™ of their owners.