створення системи інноваційної освіти обдарованих дітей на засадах міждисциплінарного підходу з метою збагачення


Views > Leadership > Idea > створення системи інноваційної освіти обдарованих дітей на засадах міждисциплінарного підходу з метою збагачення


створення системи інноваційної освіти обдарованих дітей на засадах міждисциплінарного підходу з метою збагачення
yanchina tatiyana, Member, Career Consultant, Ukraine

для воспитания лидеров необходимо создавать систему общественного воспитанияПроект програми
інноваційної освіти обдарованих дітей «Клуб інноваційного розвитку обдарованих учнів «Дослідники майбутнього» (на основі поектно- игрової діяльності)
Постановка проблеми.
Програма передбачає створення системи інноваційної освіти обдарованих дітей на засадах міждисциплінарного підходу з метою збагачення та поглиблення змісту освіти, надання рівного доступу до якісної освіти через створення креативного середовища для формування високо освіченої, моральної та відповідальної національної еліти у всіх галузях ’ Реалії сьогодення такі, що в Україні, назріла необхідність цілеспрямованого формування інноваційної еліти як авангарду усіх видів еліт для розробки і розповсюдження нових ціннісних пріоритетів і світогляду ХХІ століття. Беручи до уваги міждисциплінарну складність проблеми, провідну роль світоглядних та моральних аспектів лідерами цього процесу повинні стати обдаровані діти.
У зв’язку з сучасним запитом соціуму особливого значення набувають нові форми і методи навчання та виховання як ресурси декількох напрямків: освітнього, здоров’язберігаючого, виховного, тощо.
Програма спрямована на реалізацію основних цілей та завдань розвитку українського суспільства, розбудови Держави, модернізації освіти.
Програма дозволяє:
• активно використовувати інноваційні форми освітньої та виховної роботи з обдарованими учнями за рахунок додаткової освіти;
• відпрацювати найбільш ефективні технології навчання, виховання та розвитку обдарованих учнів;
• організувати на новому рівні науково-дослідну роботу учнів та навчального проектування;
• створити умови для залучення до занять додаткової освіти більшої кількості учнів за рахунок створення соціальної мережі;
• впровадити в практику роботи здоров’язберігаючі технології навчання та виховання;
• виявити і розвинути творчу активність та здібності дітей;
• створити умови для формування моральних засад розвитку особистості.
Мета програми:
• створення концептуальної моделі формування відповідальної та духовної еліти суспільства, через розробку світоглядних основ і методів соціогуманітарного забезпечення інноваційного розвитку освіти обдарованих дітей;
• формування системи розвитку та психолого- педагогічної підтримки обдарованих дітей.
Завдання програми:
• створення «Клубу інноваційного розвитку обдарованих учнів «Дослідники майбутнього» з метою удосконалення системи навчання, виховання та розвитку обдарованих дітей, а також системи психолого- педагогічного супроводу;
• розробка методів та прийомів, які сприяють розвитку інноваційної поведінки, самостійності мислення, ініціативності та творчості через створення дослідного зразку креативного середовища;
• .розвиток науково-теоретичної діяльності в галузі інтегрованого вивчення феномену дитячої обдарованості; з метою формування відповідальної національної еліти;
• удосконалення науково-методичного забезпечення діагностики, навчання, виховання та розвитку обдарованих дітей;
• створення «Клубу інноваційного розвитку обдарованих учнів «Дослідники майбутнього» як бази розробки методів забезпечення інноваційної освіти обдарованих дітей на основі міждісціплінарного підходу до науково-пошукової діяльності учнів;
• створення соціальної мережі, як креативного середовища навчання, виховання та розвитку обдарованості з залученням широких кіл обдарованих дітей та молоді і провідних вчених та педагогів країни;
• створення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які працюють з обдарованими дітьми;
• розробка науково-методичного забезпечення, апробація та впровадження нових навчальних матеріалів, наукових розробок у масову психолого-педагогічну практику, а також перепідготовку педагогічних кадрів.
Короткий опис програми.
Програма спрямована вивчення природи дитячої обдарованості, підтримку і розвиток обдарованих дітей, через виявлення, розкриття їх здібностей в процесі і засобами інноваційної освіти, розробку системи психолого-педагогічної підтримки обдарованості, методів та засобів формування національної еліти у всіх галузях суспільства.
Діяльність «Клубу інноваційного розвитку обдарованих дітей «Дослідники майбутнього» базується на збагаченні освітнього процесу міждисциплінарної орієнтації: від історії, філології, філософії, до інформаційних технологій, економіки, міжнародних відносин тощо.
Учбовий процес обдарованих дітей здійснюється через проектно-ігрові педагогічні технології на основі особистісно-орієнтованого підходу.
До участі у проектно-ігровій діяльності залучаються педагогічні працівники, провідні спеціалісти в різних галузях знань, лідери інноваційного розвитку.
Проектно- ігрова діяльність представляє собою своєрідну форму організації процесу збагачення та поглиблення змісту освіти, яке передбачає досконале, самостійне вивчення учнями якої-небудь соціально значущої проблеми та пропозицію шляхів її вирішення, що дасть змогу навчати школярів навичкам самостійної пошукової роботи, підвищує мотивацію навчання, розвиває комунікативні та соціальні навички, дозволяє учню адаптуватись до реалій сьогодення.
Під керівництвом досвідчених фахівців обдаровані діти приймають участь у самостійній індивідуальній або груповій роботі пошукового, дослідного або творчого характеру, яка проводиться за суворо визначеною темою, потребує залучен

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.4 - Last updated: 31-3-2020. All names ™ of their owners.