innerlijk leiderschap


Views > Leadership > Article > innerlijk leiderschap


innerlijk leiderschap
Karrenbelt, Member, Director, Netherlands

Innerlijk leiderschap gaat over aanspreekbaarheid binnen de lagen verstand, emotie, gevoel, hart en ziel.


Een lezing over leiderschap: ‘Leiderschap is van iedereen’
Wat hebben gedichten (verzen) en persoonlijk leiderschap met elkaar te maken?
Eddy Karrenbelt, 2011
Gedichtenbundel te bestellen via praktijkvoorbewustwording.com
De volledige lezing is hierop ook te vinden

Leiderschap is van iedereen.
Immers je geeft leiding aan je eigen leven (of je doet een poging), aan kinderen, aan medewerkers, aan leidinggevenden. Ja, ook aan leidinggevenden. Zo af en toe leidinggeven aan je eigen leidinggevende om hem/haar te versterken, daar is niets mis mee. Juist goed.

Leiderschap is van iedereen, dat wordt duidelijker als ik straks vertel over de verschillende lagen van aanspreekbaarheid (gewaar zijn) van de mens. Verstand, emotie, intuïtie, hart en ziel.
Veel facetten van leiderschap zijn betekenisvol, maar leiderschap is voor mij bovenal het kunnen verbinden:
Van verstand en gevoel, hoofd en hart, beleid en uitvoering, binnenwereld en buitenwereld, professional en klant, leidinggevende en medewerker en het verbinden met andere organisaties.
En het facet dat daarbij hoort is het echt kunnen ontmoeten van de ander.
Het niet teveel met jezelf in gesprek zijn. Op tijd zijn voor de afspraak die het leven met je heeft en dat is in het hier en nu. Niet teveel moeten. Werkelijk aanwezig zijn in het contact, invoelend en inlevend. Vanuit de insteek dat de belangrijkste mens in het hier en nu, altijd de mens is die, tegenover je zit.

Voor het werken (en ook het leven) met het hart, het ontmoeten en het verbinden is het nodig om aanspreekbaar te zijn, om gewaar te zijn. Het liefst op alle lagen die ons als mensen kenmerken. Dit zijn zoals gezegd, de laag van het verstand, de rede. De laag van de emotie. De laag van het gevoel. De laag van het hart en de laag van de ziel.
Is het nodig om naast scheppend (verstand en emotie) ook barend te zijn (gevoel, hart en ziel).

Als je geen aandacht schenkt aan jezelf. En vandaar uit geen inzicht hebt in situaties die jou uit balans brengen. Geen zicht hebt op situaties waarvan jij stress krijgt. Of situaties die jou ontspannen, draagkracht geven en versterken. Hoe wil je dan een ander daarin voorgaan en/of ondersteunen?
Als je niet om kunt gaan met emoties, deze niet in de ogen kan kijken en kan verhelderen. Hoe wil je dan iemand anders daarin bijstaan, als het nodig is?
Als je graag wilt dat mensen met hart en ziel werken, maar die woorden zijn voor jou zelf geen levende ervaring, hoe kun je dan anderen inspireren?

Om je aanspreekbaarheid in (het gewaar zijn van) de lagen van jouw mens-zijn te vergroten helpt aandacht. Aandacht om gedachten en emoties te ervaren zoals ze opkomen, zich ontvouwen en verdwijnen. De houding die daarbij helpt is er een van een frisse blik, niet oordelend, vertrouwend, onderzoekend, de ervaringen laten zijn en met compassie (mededogen) voor jezelf.

Eén van de belangrijkste technieken om gewaar zijn te trainen is te letten op de eigen ademhaling. Dit is ook de basis voor mindfulness, meditatie, zingen etc. Hoe dieper je zingt, des te meer contact maak je.
Via het gewaar zijn van onze ademhaling staan we meteen in contact met onze innerlijke ervaringsmogelijkheden en krijgen we zicht op wat ons uit balans haalt en bijv. stress geeft.

Om je aanspreekbaarheid in de lagen van jou mens-zijn te vergroten helpt in de spiegel kijken. Iemand zei eens: ‘De weg van de mens begint pas als hij/zij ophoudt zich te verstoppen’. Van elke ervaring kun je leren. Alles wat je tegenkomt is er voor jou. Het leven zelf is een grote spiegel. Alles klopt. Alles dient zich aan op het juiste moment. Het begrip synchroniciteit hoort daarbij.

Om je aanspreekbaarheid te vergroten helpt gelooid worden. Het leven is de beste looi (leer) meester. Ieder krijgt zijn deel. Dat is onvermijdelijk. Het stelt je voor jouw eigen opgaven, die je onder ogen mag gaan zien. In eigen tijd en eigen tempo. Mild naar jezelf. Niemand is onfeilbaar.

Ik wil jullie meenemen in de lagen van aanspreekbaarheid (de lagen van gewaar zijn), door van elke laag een paar kwaliteiten te noemen en voor elke laag een gedicht voor te dragen uit eigen bundel
Om te beginnen met:


De laag van Verstand:


van je borst
je buik
je armen en je benen
is je denken

van je ogen
je oren
je zien en je horen
is je denken

uit je angst geboren
je vreugde en verdriet
alleen als je oplost
diep van binnen
roept je denken niet


De laag van Emotie:


als je mij laat zien wie je bent
laat jij aan mij mezelf zien
als je zicht krijgt op dat van jou
raak je aan
waarvan ik hou

zie ik niet wat jou raakt
of jij niet ziet wat mij
gaan wij aan dat wat kwetsbaar is
in allebei voorbij

als wij beiden laten zien wat raakt
zonder sporen van verwijt
onze harten sluiten niet
dan … verstomt de tijd
De laag van Gevoel en Intuïtie:


je bindt mijn handen en mijn voeten
je legt jouw vinger op mijn mond
de beweging in mijn lichaam
zoekt in mijn hart haar diepste grond

liever dan dat is mij niets

En dat niets is: dat wat niet in woorden is uit te drukken.


De laag van Hart:

Het hart is een bijzondere laag. Zij kent eigenlijk twee lagen. De ene is de laag van het hart naar buiten, het ervaren van liefde dat gericht is op wat buiten ons is. Een geliefde, de natuur, een kind.
De andere is naar binnen, het ervaren van liefde in ons zelf. Het ervaren dat je in jezelf bloeit. Liefde als klank van ziel.
Het eerste gedicht gaat over de laag gericht op buiten ons. Het gaat over een klein meisje dat pas leert lopen.

Ester

behoedzaam
kom je dichterbij
stapje voor stapje
wiebelende zij
en dan
met nog slechts drie stapjes te zetten
kan je plots jouw vrees verzetten
kom je met triomfantelijk gezicht
uitgestrekte armen
mijn hart verwarmen

De tweede gedicht gaat over de innerlijke laag van het hart; liefde als klank van ziel.


Het gedicht:

mijn hart
ik geef het jou

het is groter
dan mijn handen

groter
dan mijn naam

groter
dan de diepte
van mijn stilstaan

groter
dan waar
ik van weet

groter nog
dan waar
ik van hou

maar het is
net zo groot
zo diep
zo wijs
zo lief
als dat van jou

genieten wij van jou


De laag van de Ziel:

Dat wat is

niets anders
zou ik je willen geven
dan dat
dat wat is

dat wat geen woorden heeft
geen gezicht
geen tijd
geen gedicht
geen lied
... of soms bijna

dat wat verlangt naar
dat het is
tenminste dan toch
iets vaker niet verstopt

dat wat verdriet is
en geluk
en alles
en niets
eigenlijk niets
niets anders
dan leven
diep van binnen
heel diep

hoe ik ook zoek
ik kan dat niet vinden
geen bloemen
geen vaas
geen vers
geen boek
niets

niets anders dan
dat het is
af en toe
in stilte
herkenbaar
in stilte
ontmoetbaar

die stilte
die herkenning
die ontmoeting
zou ik jou willen geven
als ik die zou kunnen geven
die stilte
die liefde
dat wat is

De ziel, bezieling is onze diepste inspiratiebron. De diepste bron die ons in beweging brengt. Niet echt onder woorden te brengen.

‘In het innerlijk van de mens, in zijn diepste grond, is een stilte die in zichzelf onbeweeglijk is, maar door deze onbeweeglijkheid wordt alles bewogen en komt elk weldenkend mens tot leven’.
Eckhart 14de eeuw


React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area


Other Views by this Author: leiderschap gaat over aanspreekbaarheid
About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.5 - Last updated: 7-6-2020. All names ™ of their owners.