Crisis? Voorkomen is beter dan genezen!

Opinion / Change and Organization


Crisis? Voorkomen is beter dan genezen!
Henk Duijn, Member, Director, Belgium

Crisis duidt op onvoldoende pro-activiteit in een organisatie


Verandering kan plaatsvinden als een revolutionair proces, maar verandering kan ook plaatsvinden als een evolutionair proces. In het eerste geval kan er sprake zijn van een crisis die (dikwijls onder interim management) moet worden bezworen. De opmerking "dat alles onder druk vloeibaar wordt" past hierbij als metafoor. Feitelijk is bij de dan ontstane situatie sprake van falend bestuur. Geleidelijke verandering is alleen dan mogelijk wanneer de bestuurders van een organisatie de afstemming tussen de organisatie en haar omgeving adequaat monitoren en tijdig sturing geven aan de organisatie als geheel. Tijdig (bij-)sturen voorkomt dat er schade ontstaat die, achteraf en tegen dikwijls hoge financiële en emotionele kosten, moet worden geregeld. Het door goed besturen voorkomen van crisissituaties vereist dat tijdig maatregelen worden getroffen om problemen te voorkomen. Een vergelijking met de rol van de kapitein van een groot schip gaat hierbij naadloos op. Een aardig voorbeeld is gelegen in de Griekse crisis. Door onvoldoende te anticiperen van achtereenvolgende Griekse regeringen en onvoldoende Europees toezicht en reageren op de daar aanwezige gang van zaken, werd onvoldoende geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen en worden de andere EU-landen gedwongen om drastische maatregelen te treffen. Een ander voorbeeld is de bankencrisis. De bankencrisis heeft aangetoond dat veel bankbestuurders van banken weinig "feeling" hebben met het maatschappelijke krachtenveld. Eerst moesten banken met belastinggeld worden gered, vervolgens verrijken bankbestuurders zich op een wijze die voor velen onbegrijpelijk is en het vertrouwen in financiële instellingen aanzienlijk reduceren. De getoonde arrogantie en behoefte aan zelfverrijking zijn indicatoren voor een volgende bankencrisis.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area


Other Views by this Author: Waarom steeds meer? | Organisatieverandering: geleerde lessen? | Coaching is maatwerk


 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 16-2-2019. All names ™ of their owners.