In gesprek zijn en blijven!

Opinion / Change and Organization


In gesprek zijn en blijven!
van Hal, Member, Project Manager, Netherlands

Integraal management begint met het in evenwicht brengen van de diverse belangen


‘Inhoud en vorm in één hand’! Deze integrale gedachte spreekt me erg aan omdat ze mijns inziens het belang van de cliënt verbindt aan de geleverde zorg. En juist in deze tijd, een tijd van vermaatschappelijking en schaarste staat de inhoud van zorg onder druk. Vanuit mijn passie voor de inhoud en mijn ambitie om professionele zorg te bieden, zie ik het als een uitdaging om ‘evenwichtigheid in de zorg’ te brengen. Als Hoofd bureau kwaliteitszorg zie ik het dan ook als mijn taak mee te denken en te werken aan ‘slimme oplossingen’ om die ‘evenwichtigheid’ mogelijk te maken. Dit vraagt mijns inziens om heldere communicatie en nauwe samenwerking met zowel cliënten en hun vertegenwoordigers als met medewerkers, ketenpartners. Dit allemaal in een sfeer van openheid en transparantie.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area   |  More on this View 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 16-2-2019. All names ™ of their owners.