Etik på nytt sätt


Synvinkel > Etik och Ansvar > Idé > Etik på nytt sätt


Etik på nytt sätt
Henry Egidius, Consultant, Sweden

Deontologi och utilitarism är föråldrade, likaså föreskriftsetik av olika typ. I en tid av globalisering måste vi bygga moral och etik på grundläggande värderingar som gäller respekt för varandras värdighet, integritet och autonomi.


I min bok Etik och profession (Bokförlaget Natur och Kultur, januari 2011) ger jag en utförlig motivering varför de hittillsvarande modellerna i moralläran, pliktetik, nyttoetik och föreskriftsetik, inte längre är användbara som grund för etiska ställningstaganden. Här är mina argument i kort sammanfattning:

Pliktetiken i gängse bemärkelse, deontologin, har sin grund i att människor har del i ett övermänskligt förnuft som är logiskt och rationellt. Om vi handlar så att vi kan vilja upphöja de principer som ligger till grund för vårt ställningstagande till allmän lag, så är det enligt Förnuftet och en naturlig "plikt" att göra som vi gör. Det skulle ju vara orimligt att handla mot det högre Förnuftets principer. För min del anser jag att ett sådant synsätt helt strider mot nutida kunskap om människan och det mänskligt och att det har sin grund i Upplysningstidens övertro på en förnuftig världsordning. Immanuel Kant är den främste företrädaren för pliktetiken i denna form. Han var starkt påverkad av den franska revolutionens idéer i slutet av 1700-talet och publicerade vid den tiden sina skrifter om etik.

Nyttoetiken, utilitarismen, som säger att vi bör välja den handling som medför största möjliga "lycka" för största möjliga antal människor, lanserades av den brittiske politikern och filosofen Jeremy Bentham i en bok som blev färdig år 1789, samma år som revolutionen bröt ut i Paris. Läser man hans text ser man att den på alla punkter är ett politiskt program för upprättande av en välfärdsstat (av 1900-talsmodell) Hans etiska teori var i själva verket en politisk teori riktad mot orättvisorna i det då ännu feodala samhället. Bentham var långt före sin tid bl.a. genom att han förordade jämställdhet mellan män och kvinnor. Största möjliga lycka skulle alltså gälla även kvinnorna, en tanke som var väldigt ny på den tiden.

Föreskriftsetik har vi av skilda slag, men grund antingen i religiösa eller filosofiska föreställningar och värderingar. Jag ser denna typ av etik som auktoritär och föga lämpad för det nätverkssamhälle som vi nu lever i och allra minst i demokratier av västerländsk typ. Det finns tyvärr en tendens hos vissa myndigheter även i vår del av världen att vilja genomtrumfa en föreskriftsetik.

Vad jag kommit fram till är att etik och moral är principer för vårt beteende som tar form i samspelet med andra. Flera typer av känslor har under den biologiska utvecklingen blivit en del av vår genetiska läggning med funktionen att reglera samspelet på ett sätt som är etiskt. Vi har känslor av skuld och skam, tillit och lojalitet, rädsla för upptäckt av sådant vi helst vill dölja, stolthet över medmänskligt och empatiskt beteende, gillande av människor som är pålitliga, ärliga och öppna osv. Hos människan utlöses dessa känslor inte instinktivt som hos många djur. Det är fråga komplicerat samspel mellan å ena sidan begripande av handlingar och situationer och å den andra emotionella reaktioner på sådana, allt efter hur vi tolkar dem kognitivt. Där finns också ett spel mellan en vilja och en inriktning som vi har och de behov och känslor som tar tag i oss när vi väl är där, i det konkreta valet mellan gott och ont, rätt och fel. Vi är beroende av andras uppfattningar, fallet offer för frestelser, kan luras in i sammanhang som vi helst vill dra oss ur.

Samspelsetiken kallar jag min teori. Det är ingen enkel etik. Här finns inga klara regler, bud och påbud, ingen auktoritet som talar om vad som är rätt och fel, ingen kakyl av vad som leder till största möjliga nytta för största möjliga antal. Etiken är här en del av det brusande livet i all dess komplexitet och föränderlighet. Vissa värden är dock beständiga. Andras värdighet (human dignity), andras integritet och autonomi. I övrigt handlar det om omständigheter, tolkningar, egen känsla av ära och heder, konsekvens och trovärdighet.


Exakt vad som ska göras rent moraliskt eller etiskt i en viss situation är inte helt givet. Vi kan med detta synsätt inte hänvisa
till vad det står i föreskrifter eller vad Förnuftet säger eller vad som leder till största möjliga lycka för största möjliga antal människor ( där jag vill tillägga största möjliga antalet djur och större delen av vår natur). Det är och förblir vårt eget ansvar i en ständig kamp med omoral, fusk, korruption, fiendskap och utnyttjande.

Samspelsetiken gäller i sådana sammanhang där människor känner varandra och blir bekanta eller vänner eller släkt med varandra. Enligt vårt biologiska arv fungerar den ganska hyggligt där. En helt annan typ av relationer har vi i ett samhälle där vi inte är bekanta med eller har en personlig till mer en lite begränsad krets. Där får styrningen av vårt beteende en helt annan karaktär och blir dels till regler, föreskrifter, instruktioner, lagar och förordningar, dels till en allmänmänsklig välvilja mot andra samhällsmedlemmar och kan utsträckas till att gälla djur och människor i allmänhet och numera allt levande i en tid av klimatförändringar.
Etik är något man lyckas komma överens om och formulera som regler i ett dokument men ingenting som är givet av en högre makt eller allmängiltig princip. Ett "kategoriskt imperativ" har inte mer giltighet än vi ger det i samspel med varandra och i sammanhang dör någon gör sig till diktator vad denna person behagar diktera som bestämmelser – i många fall med åberopande av en religion eller politisk filosofi av typen fascism eller kommunism.


Reagera  |  Mer på författaren  |  Mer på detta intresseområde

Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2022 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 28-6-2022. Alla namn ™ av deras ägare.