Natuurlijke wetmatigheden in organisaties

Opinion / Change and Organization


Natuurlijke wetmatigheden in organisaties
Grond, Member, Analyst, Netherlands

Omdat organisaties eerder 'logisch' opereren dan 'natuurlijk' zijn ze minder rendabel, duurzaam en sociaal dan ze vanuit zichzelf zouden kunnen zijn.


Overal waar mensen zijn, samenkomen of gezamenlijk iets organiseren is sprake van natuurlijk gedrag en natuurlijke wetten/wetmatigheden. Daar waar mensen mentale of tekentafelcon-structen de voorrang geven boven deze natuurlijke wetmatigheden (wat in 95% van de organisaties en voor 100% van de managementtheorieën lijkt te gelden), treedt verstarring op en vermindert de throughput cq output. Mentale constructen bieden zekerheid, al is dat meestal schijnzekerheid. Zekerheid tegen de angst die de mens intrinsiek eigen is, angst voor zichzelf of zijn eigen falen en op de tweede plaats angst voor de ander die hem op dat falen zou kunnen wijzen. Zogenaamde ‘objectieve’ waarheden, modellen en constructen leveren in die voortdurende onze-kerheden althans enig houvast. Vanuit deze individuele angsten is onze maatschappij gebouwd op de bedoelde constructen. En daarmee is onze maatschappij onvolwassen | en veel minder effectief (ook op de lange termijn) dan zou kunnen. Het weghalen van deze constructen door mensen beter bewust te maken van hun innerlijke remmingen, blokkades en groeimogelijkheden, waardoor de angst hanteerbaarder wordt, zal helpen om mensen zich makkelijker te laten voegen in de natuurlijke gang van zaken en de natuurlijke wetmatigheden te volgen / te gehoorzamen. En daardoor beter in hun vel te komen, en betere resultaten te zien in een wereld die zichzelf in stand houdt in plaats van zichzelf opeet.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area   |  More on this View


Other Views by this Author: Organic ScoreCard, bewustzijnsdiagnostiek


 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 18-2-2019. All names ™ of their owners.