SERVQUAL-metoden
(Zeithaml Parasuraman Berry)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.

Bidraget kommer från: Paul Fedoroff


SERVQUAL-metodenbristermodell Vad är SERVQUAL? Beskrivning

SERVQUAL-metoden från Valarie A. Zeithaml, A. Parasuraman och Leonard L. Berry är en teknik som kan användas för att utföra en gapanalys av en organisations tjänstekvalitetsresultat mot kundservice kvalitetsbehoven.


SERVQUAL är en erfarenhetsbaserat härledningsmetod som kan användas av en tjänsteorganisation för att förbättra tjänsters kvalitet. Metoden handlar om utvecklingen av en förståelse för de uppfattade tjänstebehoven hos målkunder. Dessa mätta iaktagelser av tjänstekvalitet hos organisationen i fråga, jämförs därefter med en organisation som är ”utmärkt”. Den resulterande gapanalysen kan därefter användas som en drivfaktor för tjänsters kvalitetsförbättring.

SERVQUAL tar i beaktande kunders uppfattningar av den relativa betydelsen hos tjänsters attribut. Detta tillåter en organisation till att prioritera. Och att använda sina resurser till att förbättra de mest kritiska tjänste attributen.

Datan samlas in via undersökningar av ett urval av kunder. I dessa undersökningar svarar dessa kunder på en serie av frågor som baseras runt ett antal nyckeldimensioner kring service.

Metodologin baserades ursprungligen runt omkring 5 nyckeldimensioner:

 1. Materiellt. Utseendet på fastigheter, utrustning, personal och kommunikationsmaterial.
 2. Pålitlighet. Förmåga att utföra den lovade tjänstepålitligheten och exakt.
 3. Svarsbenägenhet. Villigheten till att hjälpa kunder och att erbjuda tjänsten omgående.
 4. Försäkran. Tack vare kunskapen om de anställda och deras förmåga att framföra förtroende och övertygelse.
 5. Inlevelse. Företaget erbjuder hänsyn och individualiserad uppmärksamhet för sina kunder.

Detta har på senare tid anpassats för att täcka in:

 1. Materiellt. Utseendet på fastigheter, utrustning, personal och kommunikationsmaterial.
 2. Pålitlighet. Förmåga att utföra den lovade tjänstepålitligheten och exakt.
 3. Svarsbenägenhet. Villigheten till att hjälpa kunder och att erbjuda tjänsten omgående.
 4. Kompetens. Besittning av efterfrågad expertis och kunskap om att utföra tjänsten.
 5. Artighet. Artighet, respekt, hänsynstagande och vänskaplighet från kontaktpersonalen.
 6. Trovärdighet. Pålitlighet trovärdighet och ärlighet hos tjänsteleverantören.
 7. Trygghetskänsla. Frihet från fara, risker eller tvivlel.
 8. Tillgänglighet. Tillgänglig och lätt att få kontakt med.
 9. Kommunikation. Lyssnar på sina kunder och besvarar deras kommentarer. Håller kunder informerade. På ett språk som de kan förstå.
 10. Förståelse för kunden. Anstränger sig för att förstå att känna till sina kunder och deras behov.

Ursprunget till SERVQUAL. Historia

Författarna genomförde en kvalitativ studie som de drog slutsatsen från att kunder rangordnar betydelsen hos två  SERVQUAL-dimensioner konsekvent. Utan hänsyn till servicenäring. Pålitlighet är den viktigaste bidragande faktorn till tjänsters kvalitet, och det materiella är det minst viktiga.


Användning av SERVQUAL. Användningsområden

 • SERVQUAL används brett inom servicenäring för att förstå uppfattningarna hos målkunder angående deras tjänstebehov. Och att erbjuda en mätning tjänstekvaliteten hos en organisation.
 • SERVQUAL kan också tillämpas internt för att förstå anställdas uppfattningar om tjänstekvalitet. Med målsättningen att uppnå förbättringar av tjänsterna.

Stegen i SERVQUAL. Process

Metoden innebär i grunden att genomföra en provundersökning av ett urval av kunder så att deras uppfattade tjänstebehov kan förstås. Och för att mäta deras uppfattningar kring tjänstekvaliteten hos organisationen i fråga.

Kunder tillfrågas om att besvara ett antal olika frågor inom varje dimension som bestämmer:

 • Den relativa betydelsen av varje attribut.
 • En mätning av resultatförväntningar, som kommer att relaterar till ”ett utmärkt” företag.
 • En mätning av resultatet hos företaget i fråga.

Detta erbjuder en bedömning  gapet mellan den önskade och aktuella prestationen, tillsammans med en rangordning efter betydelsen av tjänstekriterierna. Detta tillåter en organisation att fokusera sina resurser. För att maximera tjänstekvalitet medans kostnaden kan kontrolleras.
 

Styrkor med SERVQUAL. Fördelar

De flesta användare kommer att samtycka till att en omfattande och grundlig undersökning av tjänster behövs och att tjänstekvalitet erbjuder en ovärderlig approach för att förbättra tjänstekvaliteten. SERVQUAL-erbjuder detaljerad information omkring:

 • Kunders uppfattningar om en tjänst (en jämförelse etablerad med dina egna kunder)
 • Prestationsnivåer enligt våra kunders uppfattning
 • Kundkommentarer och förslag
 • Intryck från anställda med hänsyn till kundförväntningar och tillfredsställelse

Begränsningar med SERVQUAL. Nackdelar

Det har gjorts ett antal studier som tvivlar på giltigheten kring de 5 dimensionerna. Och till den likformiga användbarheten hos metoden för alla tjänstesektorer. Enligt en analys av Thomas P. Van Dyke, Victor R. Prybutok och Leon A. Kappelman, verkar det som om användningen av skillnaden på resultatpoäng när man beräknar SERVQUAL bidrar till problem med pålitligheten, diskrimineringsgiltighet, konvergensgiltighet och den framtida giltigheten hos mätningen. Dessa rön föreslår att försiktighet bör tas i användningen av SERVQUAL-resultatet och att ytterligare arbete behövs i utvecklingen av mått för att bedöma kvaliteten av informationstjänster.


Antaganden med SERVQUAL. Villkor

 • Resultaten hos marknadundersökningar är säkerställt. Giltigheten hos modellen baseras runt resultaten från de empiriska studierna. Akademiker har därefter utfört ytterligare empiriska studier som verkar komma med delvis motstridande rön mot det som tidigare framlagts.
 • Kundbehov kan dokumenteras och insamlas och de förblir stabila under hela processen.

Bok: Zeithaml Parasuraman Berry - Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations. -

Tidskrift: Parasuraman, Berry och Zeithaml (1988) - SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring customer perceptions of service quality - Journal of retailing 64 (1) Spring. 12-40 -

Tidskrift: Parasuraman, Berry och Zeithaml (1991) - Refinement and reassessment of the SERVQUAL scale - Journal of retailing 67 (4) Winter. 420-450 -

Tidskrift: Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985) - A conceptual model of service quality and its implications for future research - Journal of marketing 49 (4) Fall. 41-50 -

Tidskrift: Parasuraman, Zeithaml och Berry (1994) - Alternative scales for measuring service quality: A comparative assessment based on psychometric and diagnostic criteria - Journal of marketing 70 (3) Fall. 201-230 -


SERVQUAL-metoden Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (10 medlemmar)

Forum om SERVQUAL-metoden  

De senaste ämnena om: SERVQUAL-metoden.


Zone of Tolerance in Service Quality Expectations
An important factor that needs to be considered when assessing customer perceptions and expectations on service quality (...)
4
 
0 reaktioner
 
Definitions of Service Value
I am looking for ideas on what is service value and what are the dimensions of it. Thank you. (...)
2
 
0 reaktioner
 
Limiting SERVQUAL Dimensions
Hi I'm a Master's student doing research on service quality and facilities at airports. I'm using SERVQUAL method to mea (...)
2
 
0 reaktioner
 
Best Practices om SERVQUAL-metoden

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Calculating the variations in expectations in SERVQUAL
I am working on my thesis and I am using the SERVQUAL method to calculate the variations in expectations among hotel per (...)
71
 
5 reaktioner

 
🥈 Validity test of servqual
I am working on measuring customer satisfaction in two wheeler service industry. But I have a problem: how can we calcul (...)
32
 
1 reaktioner

 
🥉 Gap 5 in SERVQUAL model
It is relevant to note that the difference between the expected service by the customer and the perceived service by the (...)
26
 
2 reaktioner

 
SERVQUAL Data Analysis with Excel
I would like to analyse the data collected through SERVQUAL questionnaire without using SPSS package. I wish to do it on (...)
25
 
5 reaktioner

 
Standard SERVQUAL Questionaire
Is there a standard questionnaire for SERVQUAL? (...)
25
 
5 reaktioner

 
Analysing SERVQUAL with SPSS
How do you analyse SERVQUAL data utilising SPSS? Thanks for your advice... (...)
25
 
4 reaktioner

 
Extra Servqual Dimensions
The five key dimensions form the base - just like the 4Ps and the extended Ps do for the Marketing Mix. Depending upon t (...)
24
 
4 reaktioner

 
How to deal with Change in Perceptions in SERVQUAL?
Service quality perceptions and expectations may change over time. How can Servqual deal with the dynamics of changing c (...)
21
 
2 reaktioner

 
Using SERVQUAL for Employee Satisfaction
I am eager to know if the model is recommended to use for measuring employees satisfaction throughout an organization. D (...)
19
 
2 reaktioner

 
Weighted and Unweighted Average SERVQUAL Scores?
If the unweighted average SERVQUAL score is 1.312, and the average weighted score is 30.606 what does that mean? I'm usi (...)
15
 
0 reaktioner

 
Referencing 12manage
May I please refer to this 12manage page as a source in my master research, adopting the figure and linking the source t (...)
15
 
2 reaktioner

 
Alternative Models to the SERVQUAL model?
Can somebody help me to find alternative models to the SERVQUAL model? Thanks! (...)
14
 
1 reaktioner

 
SERVQUAL for Product Quality
There is no pure service. The Gaps model is better to include product quality as well. (...)
13
 
2 reaktioner

 
SERVQUAL in Software Services
Can the SERVQUAL model be applied to software services? (...)
13
 
3 reaktioner

 
SERVQUAL in Business to Business (B2B)
Can you adopt the SERV QUAL model to B2B organisations? I.e. do the dimensions such as tangible, responsiveness etc meas (...)
12
 
0 reaktioner

 
Service Quality in Insurance
How is the SERVQUAL model used in the insurance industry? (...)
12
 
1 reaktioner

 
SERVQUAL Method at Airlines
I am working on my thesis improving service quality to reach customer satisfaction and I am applying it in the field of (...)
12
 
3 reaktioner

 
Analyzing Gap 4 of SERVQUAL
How can I analyze gap 4 with the aid of a SERVQUAL questionnaire? (...)
12
 
3 reaktioner

 
Designing a SERVQUAL Questionaire
I need to make an evaluation of the level of services that a spare part store provides to their internal customers (empl (...)
11
 
3 reaktioner

 
Profitable Value Added Services
In the HBR of May 2008 there is an article from Werber Reinartz and Wolfgang Ulaga about how manufacturing companies can (...)
10
 
0 reaktioner

 
SERVQUAL in Production of Software
Is it possible to use SERVQUAL as a scale to measure quality services in a production software center? (...)
10
 
0 reaktioner

 
How to analyze a Supply Chain Using SERVQUAL Model?
Can I use the SERVQUAL to analyze the interfaces in a supply chain? For example the interface between supplier-farmer or (...)
6
 
1 reaktioner

 
Explanation of the SERVQUAL Gaps
Parasuraman et al., 1985, (p.41-50) developed a conceptual model of service quality where they identified five gaps that (...)
5
 
0 reaktioner

 
Impact of Service Delivery on Strategy
I need your guide to justify why service delivery is important for strategy: - Why should we put service delivery as a (...)
4
 
1 reaktioner

 
Thesis on Challenges of Customer Service in Hotel Enterprises
I have difficulty using the qualitative method to measure data which I collected by just unstructured interviews and obs (...)
3
 
0 reaktioner

 
Lodging Quality Index (Getty)
I'm working on my dissertation on Critical Success Factors for Lodges in Zambia, have adopted to use lodging Quality Ind (...)
2
 
0 reaktioner

 
SERVQUAL in IS System
I just completed my research, measuring the service quality of (DIMS system and it’s support services within our organiz (...)
2
 
2 reaktioner

 
How the SERVQUAL Model is Applicable in Health Care Organizations
How is the SERVQUAL model applicable in a health care organization? Could you give an example for the gaps in this field (...)
1
 
1 reaktioner

 
SERVQUAL Questionnaire for Logistics Company (Forwarding)
Hi All, Can someone give me an idea of what questions I need to prepare so I can measure the SERVQUAL of our company wh (...)
1
 
0 reaktioner

 
SERVQUAL for Evaluating Customer Perception on ELearning Systems
I am working in a research on student's perception towards e-Learning systems like MOODLE s in a university context. Can (...)
1
 
2 reaktioner

 
Is the SERVQUAL Model Free to Use? License?
Are any cost/fees/rules associated with using the SERQUAL model? (...)
1
 
1 reaktioner

 
GAP Model versus SERVQUAL Model
Is there a difference between the SERVQUAL and Gap Model? Some literature seem to suggest they are one thing, others sug (...)
1
 
2 reaktioner

 
Data Analysis Using SERVQUAL Model
How do you analyse the data obtain from this model? What statistical tool do you use and how is it done? (...)
0
 
5 reaktioner

 
SERVQUAL in Public Services
Has anybody done a study on application of SERVQUAL in administrative services, especially in the government sector? If (...)
0
 
4 reaktioner

 
Customer Service is an Opportunity to Differentiate your Business
I am constantly amazed at the low standards of customer service here in Queensland. There are obviously a lot of people (...)
0
 
1 reaktioner

 
Experttips om SERVQUAL (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Operational and Theoretical Shortcomings of SERVQUAL

Applying SERVQUAL (...)
   
 
 
 

What Exactly is Quality? Multiple Definitions

Quality Management (...)
   
 
 
 

Extended SERVQUAL model

Interactions Between the Gaps (...)
   
 
 
 

SERVQUAL for E-business?

How to Assess the Quality of E-Services (...)
   
 
 
 

Quality of Services

The Gronroos Model and Criteria (...)
   
 
 
 

3 Communication Phases in Providing Services

Services Management (...)
   
 
 
 

The ACSI Model of Customer Satisfaction

Measuring Customer Satisfaction (...)
   
 
 
 
Informationskällor om SERVQUAL-metoden

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför SERVQUAL-metoden med: Relationsmarknadsföring  |  Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM  |  Operativa CRM  |  Utökad Marknadsmix  |  Kundnöjdhetsmodell  |  Tvåfaktorsteorin  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process  |  Tredjepartslogistik (3PL)  |  Tjänste- vinstkedja


Retur till Management Start: Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på SERVQUAL-metoden? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 22-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.