SERVQUAL-metoden
(Zeithaml Parasuraman Berry)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

Bidraget kommer från: Paul Fedoroff

169 itens • 1.649.678 visitas


Sammanfattning

SERVQUAL-metodenbristermodell Vad är SERVQUAL? Beskrivning

SERVQUAL-metoden från Valarie A. Zeithaml, A. Parasuraman och Leonard L. Berry är en teknik som kan användas för att utföra en gapanalys av en organisations tjänstekvalitetsresultat mot kundservice kvalitetsbehoven.


SERVQUAL är en erfarenhetsbaserat härledningsmetod som kan användas av en tjänsteorganisation för att förbättra tjänsters kvalitet. Metoden handlar om utvecklingen av en förståelse för de uppfattade tjänstebehoven hos målkunder. Dessa mätta iaktagelser av tjänstekvalitet hos organisationen i fråga, jämförs därefter med en organisation som är ”utmärkt”. Den resulterande gapanalysen kan därefter användas som en drivfaktor för tjänsters kvalitetsförbättring.

SERVQUAL tar i beaktande kunders uppfattningar av den relativa betydelsen hos tjänsters attribut. Detta tillåter en organisation till att prioritera. Och att använda sina resurser till att förbättra de mest kritiska tjänste attributen.

Datan samlas in via undersökningar av ett urval av kunder. I dessa undersökningar svarar dessa kunder på en serie av frågor som baseras runt ett antal nyckeldimensioner kring service.

Metodologin baserades ursprungligen runt omkring 5 nyckeldimensioner:

 1. Materiellt. Utseendet på fastigheter, utrustning, personal och kommunikationsmaterial.
 2. Pålitlighet. Förmåga att utföra den lovade tjänstepålitligheten och exakt.
 3. Svarsbenägenhet. Villigheten till att hjälpa kunder och att erbjuda tjänsten omgående.
 4. Försäkran. Tack vare kunskapen om de anställda och deras förmåga att framföra förtroende och övertygelse.
 5. Inlevelse. Företaget erbjuder hänsyn och individualiserad uppmärksamhet för sina kunder.

Detta har på senare tid anpassats för att täcka in:

 1. Materiellt. Utseendet på fastigheter, utrustning, personal och kommunikationsmaterial.
 2. Pålitlighet. Förmåga att utföra den lovade tjänstepålitligheten och exakt.
 3. Svarsbenägenhet. Villigheten till att hjälpa kunder och att erbjuda tjänsten omgående.
 4. Kompetens. Besittning av efterfrågad expertis och kunskap om att utföra tjänsten.
 5. Artighet. Artighet, respekt, hänsynstagande och vänskaplighet från kontaktpersonalen.
 6. Trovärdighet. Pålitlighet trovärdighet och ärlighet hos tjänsteleverantören.
 7. Trygghetskänsla. Frihet från fara, risker eller tvivlel.
 8. Tillgänglighet. Tillgänglig och lätt att få kontakt med.
 9. Kommunikation. Lyssnar på sina kunder och besvarar deras kommentarer. Håller kunder informerade. På ett språk som de kan förstå.
 10. Förståelse för kunden. Anstränger sig för att förstå att känna till sina kunder och deras behov.

Ursprunget till SERVQUAL. Historia

Författarna genomförde en kvalitativ studie som de drog slutsatsen från att kunder rangordnar betydelsen hos två  SERVQUAL-dimensioner konsekvent. Utan hänsyn till servicenäring. Pålitlighet är den viktigaste bidragande faktorn till tjänsters kvalitet, och det materiella är det minst viktiga.


Användning av SERVQUAL. Användningsområden

 • SERVQUAL används brett inom servicenäring för att förstå uppfattningarna hos målkunder angående deras tjänstebehov. Och att erbjuda en mätning tjänstekvaliteten hos en organisation.
 • SERVQUAL kan också tillämpas internt för att förstå anställdas uppfattningar om tjänstekvalitet. Med målsättningen att uppnå förbättringar av tjänsterna.

Stegen i SERVQUAL. Process

Metoden innebär i grunden att genomföra en provundersökning av ett urval av kunder så att deras uppfattade tjänstebehov kan förstås. Och för att mäta deras uppfattningar kring tjänstekvaliteten hos organisationen i fråga.

Kunder tillfrågas om att besvara ett antal olika frågor inom varje dimension som bestämmer:

 • Den relativa betydelsen av varje attribut.
 • En mätning av resultatförväntningar, som kommer att relaterar till ”ett utmärkt” företag.
 • En mätning av resultatet hos företaget i fråga.

Detta erbjuder en bedömning  gapet mellan den önskade och aktuella prestationen, tillsammans med en rangordning efter betydelsen av tjänstekriterierna. Detta tillåter en organisation att fokusera sina resurser. För att maximera tjänstekvalitet medans kostnaden kan kontrolleras.
 

Styrkor med SERVQUAL. Fördelar

De flesta användare kommer att samtycka till att en omfattande och grundlig undersökning av tjänster behövs och att tjänstekvalitet erbjuder en ovärderlig approach för att förbättra tjänstekvaliteten. SERVQUAL-erbjuder detaljerad information omkring:

 • Kunders uppfattningar om en tjänst (en jämförelse etablerad med dina egna kunder)
 • Prestationsnivåer enligt våra kunders uppfattning
 • Kundkommentarer och förslag
 • Intryck från anställda med hänsyn till kundförväntningar och tillfredsställelse

Begränsningar med SERVQUAL. Nackdelar

Det har gjorts ett antal studier som tvivlar på giltigheten kring de 5 dimensionerna. Och till den likformiga användbarheten hos metoden för alla tjänstesektorer. Enligt en analys av Thomas P. Van Dyke, Victor R. Prybutok och Leon A. Kappelman, verkar det som om användningen av skillnaden på resultatpoäng när man beräknar SERVQUAL bidrar till problem med pålitligheten, diskrimineringsgiltighet, konvergensgiltighet och den framtida giltigheten hos mätningen. Dessa rön föreslår att försiktighet bör tas i användningen av SERVQUAL-resultatet och att ytterligare arbete behövs i utvecklingen av mått för att bedöma kvaliteten av informationstjänster.


Antaganden med SERVQUAL. Villkor

 • Resultaten hos marknadundersökningar är säkerställt. Giltigheten hos modellen baseras runt resultaten från de empiriska studierna. Akademiker har därefter utfört ytterligare empiriska studier som verkar komma med delvis motstridande rön mot det som tidigare framlagts.
 • Kundbehov kan dokumenteras och insamlas och de förblir stabila under hela processen.

Bok: Zeithaml Parasuraman Berry - Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations.

Tidskrift: Parasuraman, Berry och Zeithaml (1988) - SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring customer perceptions of service quality - Journal of retailing 64 (1) Spring. 12-40

Tidskrift: Parasuraman, Berry och Zeithaml (1991) - Refinement and reassessment of the SERVQUAL scale - Journal of retailing 67 (4) Winter. 420-450

Tidskrift: Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985) - A conceptual model of service quality and its implications for future research - Journal of marketing 49 (4) Fall. 41-50

Tidskrift: Parasuraman, Zeithaml och Berry (1994) - Alternative scales for measuring service quality: A comparative assessment based on psychometric and diagnostic criteria - Journal of marketing 70 (3) Fall. 201-230


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

SERVQUAL-metoden Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (13 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om SERVQUAL-metoden.


Alternative Models to the SERVQUAL model?
Can somebody help me to find alternative models to the SERVQUAL model? Thanks! (...)
14
 
1 kommentarer
SERVQUAL for Product Quality
There is no pure service. The Gaps model is better to include product quality as well. (...)
13
 
2 kommentarer
SERVQUAL in Business to Business (B2B)
Can you adopt the SERV QUAL model to B2B organisations? I.e. do the dimensions such as tangible, responsiveness etc meas (...)
12
 
Service Quality in Insurance
How is the SERVQUAL model used in the insurance industry? (...)
12
 
1 kommentarer
Profitable Value Added Services
In the HBR of May 2008 there is an article from Werber Reinartz and Wolfgang Ulaga about how manufacturing companies can (...)
10
 
SERVQUAL in Production of Software
Is it possible to use SERVQUAL as a scale to measure quality services in a production software center?
(...)
10
 
How to analyze a Supply Chain Using SERVQUAL Model?
Can I use the SERVQUAL to analyze the interfaces in a supply chain? For example the interface between supplier-farmer or (...)
6
 
1 kommentarer
Explanation of the SERVQUAL Gaps
Parasuraman et al., 1985, (p.41-50) developed a conceptual model of service quality where they identified five gaps that (...)
5
 
Zone of Tolerance in Service Quality Expectations
An important factor that needs to be considered when assessing customer perceptions and expectations on service quality (...)
4
 
Impact of Service Delivery on Strategy
I need your guide to justify why service delivery is important for strategy:
- Why should we put service delivery a (...)
4
 
1 kommentarer
Thesis on Challenges of Customer Service in Hotel Enterprises
I have difficulty using the qualitative method to measure data which I collected by just unstructured interviews and obs (...)
3
 
SERVQUAL in IS System
I just completed my research, measuring the service quality of (DIMS system and it’s support services within our organiz (...)
2
 
2 kommentarer
Limiting SERVQUAL Dimensions
Hi I'm a Master's student doing research on service quality and facilities at airports. I'm using SERVQUAL method to mea (...)
2
 
1 kommentarer
Definitions of Service Value
I am looking for ideas on what is service value and what are the dimensions of it. Thank you. (...)
2
 
7 kommentarer
Lodging Quality Index (Getty)
I'm working on my dissertation on Critical Success Factors for Lodges in Zambia, have adopted to use lodging Quality Ind (...)
2
 
How the SERVQUAL Model is Applicable in Health Care Organizations
How is the SERVQUAL model applicable in a health care organization? Could you give an example for the gaps in this field (...)
1
 
1 kommentarer
SERVQUAL Questionnaire for Logistics Company (Forwarding)
Hi All,
Can someone give me an idea of what questions I need to prepare so I can measure the SERVQUAL of our compan (...)
1
 
GAP Model versus SERVQUAL Model
Is there a difference between the SERVQUAL and Gap Model? Some literature seem to suggest they are one thing, others sug (...)
1
 
2 kommentarer
SERVQUAL for Evaluating Customer Perception on ELearning Systems
I am working in a research on student's perception towards e-Learning systems like MOODLE s in a university context. Can (...)
1
 
2 kommentarer
Is the SERVQUAL Model Free to Use? License?
Are any cost/fees/rules associated with using the SERQUAL model? (...)
1
 
1 kommentarer
Customer Service is an Opportunity to Differentiate your Business
I am constantly amazed at the low standards of customer service here in Queensland. There are obviously a lot of people (...)
0
 
1 kommentarer
Data Analysis Using SERVQUAL Model
How do you analyse the data obtain from this model? What statistical tool do you use and how is it done? (...)
0
 
5 kommentarer
SERVQUAL in Public Services
Has anybody done a study on application of SERVQUAL in administrative services, especially in the government sector? If (...)
0
 
4 kommentarer

 

Best Practices

Topprankade ämnen om SERVQUAL-metoden. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Calculating the variations in expectations in SERVQUAL
I am working on my thesis and I am using the SERVQUAL method to calculate the variations in expectations among hotel per (...)
71
 
5 kommentarer

Validity test of servqual
I am working on measuring customer satisfaction in two wheeler service industry. But I have a problem: how can we calcul (...)
32
 
1 kommentarer

Gap 5 in SERVQUAL model
It is relevant to note that the difference between the expected service by the customer and the perceived service by the (...)
26
 
2 kommentarer

SERVQUAL Data Analysis with Excel
I would like to analyse the data collected through SERVQUAL questionnaire without using SPSS package. I wish to do it on (...)
25
 
5 kommentarer

Standard SERVQUAL Questionaire
Is there a standard questionnaire for SERVQUAL? (...)
25
 
5 kommentarer

Extra Servqual Dimensions
The five key dimensions form the base - just like the 4Ps and the extended Ps do for the Marketing Mix. Depending upon t (...)
24
 
4 kommentarer

Analysing SERVQUAL with SPSS
How do you analyse SERVQUAL data utilising SPSS? Thanks for your advice... (...)
24
 
4 kommentarer

How to deal with Change in Perceptions in SERVQUAL?
Service quality perceptions and expectations may change over time. How can Servqual deal with the dynamics of changing c (...)
21
 
2 kommentarer

Using SERVQUAL for Employee Satisfaction
I am eager to know if the model is recommended to use for measuring employees satisfaction throughout an organization. D (...)
19
 
2 kommentarer

Weighted and Unweighted Average SERVQUAL Scores?
If the unweighted average SERVQUAL score is 1.312, and the average weighted score is 30.606 what does that mean? I'm usi (...)
15
 
Referencing 12manage
May I please refer to this 12manage page as a source in my master research, adopting the figure and linking the source t (...)
15
 
2 kommentarer

SERVQUAL in Software Services
Can the SERVQUAL model be applied to software services? (...)
13
 
3 kommentarer

SERVQUAL Method at Airlines
I am working on my thesis improving service quality to reach customer satisfaction and I am applying it in the field of (...)
12
 
3 kommentarer

Analyzing Gap 4 of SERVQUAL
How can I analyze gap 4 with the aid of a SERVQUAL questionnaire? (...)
12
 
3 kommentarer

Designing a SERVQUAL Questionaire
I need to make an evaluation of the level of services that a spare part store provides to their internal customers (empl (...)
11
 
3 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om SERVQUAL (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Operational and Theoretical Shortcomings of SERVQUAL

Applying SERVQUAL
Although practitioners like SERVQUAL due to its logical and straightforward concept, there are many operational and theo (...)

What Exactly is Quality? Multiple Definitions

Quality Management
A product or service has to be in accordance with the wishes of the client. But organizations use different definitions (...)

Extended SERVQUAL model

Interactions Between the Gaps
The impact of the first 4 gaps also impact gap 5. The extended SERVQUAL model actually measures the impact of these int (...)

SERVQUAL for E-business?

How to Assess the Quality of E-Services
Academic research has shown that SERVQUAL method is also successfully applicable to measure service quality levels in e- (...)

Quality of Services

The Gronroos Model and Criteria
Mr. Gronroos also formulated some criteria to test the quality of services (not always easy to measure this...): 1. Pro (...)

3 Communication Phases in Providing Services

Services Management
Three main communication phases can be distinguished in which a service provider communicates with his customers. 1: Pr (...)

The ACSI Model of Customer Satisfaction

Measuring Customer Satisfaction
The American Customer Satisfaction Index (ACSI) is an economic indicator based on modeling of customer evaluations of th (...)

What is Service - Definition

Definition of Service, Service Identification, Service Attributes, Service Qualifiers
The ServQual Model is missing a well-founded and universally valid definition of the term 'service'. In January 2016, Pr (...)
Informationskällor

Olika informationskällor om SERVQUAL-metoden. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Article Summaries of Zeithaml

Service Quality
Summaries of several articles on service quality by Valerie .Zeithaml. (...)

Customer Analysis

External Strategic Analysis
Presentation by G.M.H. Broekema about customer analysis as part of external strategic analysis. Includes: Customer resea (...)

Service Quality Models

SERVQUAL, Service Quality Management, CRM, CEM, Customer Loyalty, Customer Satisfaction
This presentation elaborates on service quality, especially focusing on perceptions and expectations of consumers and th (...)

Five Steps to Increased Customer Satisfaction

Customer Satisfaction Improvement, Client Satisfaction Improvement
This presentation introduces a five-step customer satisfaction process that can be helpful to realize organizaiton’s aim (...)

Summary of SERVQUAL Model

Introduction to the GAPS / SERVQUAL Model
After having developed the company's value proposition, it is important that the organisation delivers on the promises t (...)

The Costs of DISsatisfied Customers

Customer Satisfaction
This presentation is about the costs of dissatisfied customers. The authors investigate the main sources of customer in (...)

Customer Value Management

Organizational Management, Value Creation
Preesentation about Customer Value Management (CVM) by J. Blanc. It includes the following sections: 1. Definition of C (...)

The Expectations Consumers have of Services

Customer Experience Management, Customer Satisfaction, Customer Quality, Quality Management, SERVQUAL
This presentation elaborates on customer expectations on services. The presentation includes the following sections: 1. (...)

General SERVQUAL Questionnaire

Service Quality
General SERVQUAL questionnaire format. (...)

Consumer Behavior in the Service Sector

Decision Making, Behavioral Economics
Presentation about consumer behavior in services. The presentation includes the following files: 1. Consumer Problems (...)

SERVQUAL Diagram

Quality Management
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in (...)

Introduction to Service Management

Initial Understanding of the Difference Between Service Management and Systems Management
In this video five several IBM experts give their views on Service Management and the difference with Systems Management (...)

Introduction to Services Marketing

Services Marketing, Service Sector Marketing, Hospitality Services
This presentation is about marketing in the services sector, emphasizing the travel and tourism sectors. It includes the (...)

SERVQUAL example

Public Service Quality
Adopting Jones' pragmatism, this paper by Derrick V. McKoy seeks to distinguish executive agencies in Jamaica from tradi (...)

Funny Intro to Marketing Concepts in 2 Minutes

Initial Understanding of Marketing Terms, Marketing Intro, Marketing Fun, Trainings, Workshops
Funny explanation of direct marketing, advertising, telemarketing, public relations, brand recognition, customer feedbac (...)

E-Service Quality

Internet Banking
The perceived quality has been described as a major determinant of the consumer satisfaction, but only a few works have (...)

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående SERVQUAL-metoden.


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför SERVQUAL-metoden med: Relationsmarknadsföring  |  Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM  |  Operativa CRM  |  Utökad Marknadsmix  |  Kundnöjdhetsmodell  |  Tvåfaktorsteorin  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process  |  Tredjepartslogistik (3PL)  |  Tjänste- vinstkedja


Retur till Management Start: Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring och Försäljning  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för SERVQUAL-metoden? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 21-10-2021. Alla namn ™ av deras ägare.