Karismatiskt Ledarskap
(Weber)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

119 itens • 956.451 visitas


Sammanfattning

Karismatiske ledaren Mahatma Gandhi Vad är karismatiskt Ledarskap? Beskrivning

Karismatiskt Ledarskap definieras av Max Weber som ”vilande på hängivenhet till den ovanliga heligheten, hjältemodet eller exemplarisk karaktär hos en individuell person och till normgivande mönster eller system som avslöjats eller förordats av honom”. Han definierar Karisma som ”en bestämd kvalitet i en individs personlighet, på grund av denna förmåga är han ställd vid sidan från vanliga män och behandlas som begåvad med övernaturligt, övermänskligt, eller åtminstone specifikt ovanliga förmågor eller kvaliteter. Dessa är liksom inte tillgängliga för ordinära personer utan betraktas som ett gudomligt ursprung eller mycket exemplariskt och med utgångspunkt från dessa kom den berörda individen att behandlas som en ledare (...). Hur kvaliteten i fråga slutligen kommer att bedömas från ett etiskt, estetiskt eller annan sådan synvinkel är naturligt neutralt för syftet med definitionen”.


Den Karismatiske personen har en anmärkningsvärd förmåga att renodla komplexa idéer till korta budskap t.ex. (”jag har en dröm”); de kommunicerar genom att använda symboler, analogier, metaforer och berättelser. Dessutom uppskattar de risker och känner sig tomma utan detta, de är stora optimister, de är rebeller som slåss för överenskommelser, och de kan verka idiosynkratiska.


Karismatiska ledare föreställs som organisatoriska hjältar eller magiska ledare som har den sociala maktgrunden som iscensätter produktioner, lanserar nya företag, inspirerar organisatorisk förnyelse och som erhåller extraordinäraa resultat från organisatoriska medlemmar. Dessa ledare inspirerar till förtroende, tro och tilltro för dem. Naturligtvis är inget av detta en garanti för att uppdraget kommer att bli korrekt, etiskt eller framgångsrikt.
 

Ursprunget till den Karismatiska Ledarskapsmodellen. Historia

Den tyska sociologen Max Weber urskiljde tillbaka på 20-talet tre ideala typer av ledarskap, dominans och auktoritet:

 1. Karismatisk dominans (familje- och religiösa sammanhang),
 2. Feodal/traditionell dominans (patriarker, patrimonalism, feodalism), och
 3. Byråkratisk/legal dominans (moderna lag och stat, byråkratin).

Robert House (1977) använde fyra formuleringar för att definiera karismatiskt ledarskap:

 1. Dominant.
 2. Stark lust till att påverka andra.
 3. Självsäkerhet.
 4. Stark känsla av ens egna moraliska värderingar.

Conger & Kanungo (1998) beskriver fem beteendeattribut hos Karismatiska ledare:

 1. Vision och artikulering.
 2. Känslighet för miljön.
 3. Känslighet för medlemmens behov.
 4. Personligt risktagande.
 5. Att utföra ett okonventionellt beteende.

För en tid sedan karakteriserades karisma som sceniskt (Gardner & Alvolio, 1998): karismatiskt ledarskap är en intryckskapande ledningsprocess antagande ett sceniskt agerande att inrama, skriva, att arrangera och att utföra. Jämför också: Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi.


Användningen av karismatiskt Ledarskapsstil. Användningsområden

 • I svåra tider eller omständigheter liksom en akut organisatorisk helomvändning. Jämför: Krishantering.
 • Notera att det enligt Weber, behöver den karismatiske ledaren inte vara en positiv kraft. Både Mahatma Gandhi och Adolf Hitler kunde någorlunda betraktas som karismatiska ledare. Jämför: Betjänanande Ledarskap
 • Se Kärngrupps- (Core Group) teorin för några av de mekanismer som ligger bakom karismatiskt ledarskap.

Stegen i Karismatiskt Ledarskapsapproachen. Process

Jay Conger föreslog (1989) följande fyrstegsmodell för karismatiskt ledarskap:

 1. Ständig pågående bedömning av omgivningarna och att formulera en vision.
 2. Kommunikation av visionen, genom att använda motiverade och övertalande argument.
 3. Bygga förtroende och förpliktelse. Underlydande måste önska och stödja ledarens mål och detta uppnås troligtvis på annat sätt än med tvång; snarare bygger ledaren upp ett förtreonde för honom som ledare och genomförbarheten av målen; det är troligt att detta kommer att genomföras med ett visst mått av personligt risktagande, okonventionell expertis och självuppoffring.
 4. Uppnå visionen. Att använda förebilder, självbestämmande makt och okonventionell taktik.

Styrkor med karismatisk Ledarskapsstil. Fördelar

 • Resultat på förhållandevis starka obestridda nivåer av hörsamhet.
 • Användbart under svåra tider eller omständigheter, liksom en akut organisatorisk omvandling. Jämför: Krishantering.
 • Effektfullt. Om den karismatiske ledarens vision är den rätta, kan denna ledarskapsstil vara extremt effektfullt.
 • Retorisk förmåga. Jämför: Inramning, Framing (Tversky).
 • Driftig inre klarhet, visionär som är okonventionell och som är exemplariska.

Begränsningar med en karismatisk Ledarskapsstil. Nackdelar

 • Resultat på förhållandevis starka obestridda nivåer av hörsamhet. Tendens till att samla på sig svaga ”ja sägare” runt om honom. Dålig delegering.
 • Att personalen besitter dessa kunskaper och attribut är förhållandevis sällsynt.
 • Tendens till narcissism. Tappa verklighetsförankringen. Okänsligt för andra. Jämför: Sju Tecken på Etisk Kollaps Jennings
 • Brist på ansvar. Frihet från inre (moraliska) konflikter. Värderingarna hos den karismatiske ledaren är nödvändigt. Om dessa ledare är välvilliga mot andra kan de stegra och omforma ett helt företag. Men, om de är själviska eller dåliga, kan de skapa kulterer och i själva verket våldta medarbetarens medvetande.
 • Oförutsägbart. Potentiellt farligt.

Särskild Intressegrupp SIG

Karismatiskt Ledarskap Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (8 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Karismatiskt Ledarskap. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Karismatiskt Ledarskap

 

Know the Way, Show the Way and Go the Way...
A CHARISMATIC LEADER is the one who: Knows the Way, Shows the Way and Goes the Way!...
8
 
2 kommentarer
HOW MUCH Charisma is Best for Leaders?
Charismatic leaders can motivate others to perform better. Therefore, charismatic leadership is sought-after in the workplace. Does this mean the more charisma a leader has, the more effective he or s...
8
 
6 kommentarer
Peter Drucker on Charismatic Leadership
In the late 1980s, I watched an hour-long interview with Peter Drucker. He was asked what he thought of 'charismatic leadership.' I will paraphrase his reply because I've referred to it many times in ...
6
 
1 kommentarer
Personal Suffering by Charismatic Leader
One element which enhances charisma is personal suffering undergone by the charismatic leader. This aspect is often not considered explicitly by researchers but it is very important as increases bondi...
6
 
Organisational Chart of a Charismatic Authority
Colleagues can anyone suggests an org. chart used in a charismatic organisation?...
6
 
The Way Out of Charismatic Leadership. Transition
Throughout the world we are seeing charismatic leaders suffering the penalty of not quiting whilst they were ahead. The failure to implement a transition to a balanced normality always seems to be the...
5
 
Ethical Behavior Crucial in Charisma
Almost every political leader has its own charismatic attitude in certain situations. However, without moral or ethical behavior in the implementation of policies, we can not speak of charismatic lead...
5
 
Current Charismatic Leaders
Who, at the present moment do you consider to be prominent charismatic leaders in the world today? Why?...
4
 
1 kommentarer
Disadvantages of Charismatic Leadership
One of the minus points of charismatic leadership is that the whole environment is not conducive for personal development. Either deliberately or otherwise, charismatic leaders tend to act as a bloc...
4
 
1 kommentarer
Charismatic Leadership Differentiated
Charisma... Is the distinguishing element of charismatic leadership. Charisma is contagious because of the charm content. Charming people can be very influential. Consequently, charismatic leaders are...
4
 
3 kommentarer
Charismatic Leadership versus Inspirational Leadership
There is a difference between charismatic leadership and inspirational leadership: while inspirational leaders have charisma and charismatic leaders inspire their followers, the main distinction is th...
4
 
1 kommentarer
How Charismatic Leadership is Perceived in Diiferent Societies
I suppose that charismatic leadership has a different meaning in different societies and organizations. 1. In a society, coming from dictatorial and one-man-leadership, a charismatic leader will have...
4
 
Toxic Leaders and Bosses - Lipman-Blumen
Have you had to deal with a toxic boss? Someone who makes your life a misery? Someone who hounds you and who seems determined to make it miserable enough for you to say –“Ok you win, I’m leaving!” The...
4
 
1 kommentarer
Elements of CHARISMA?
C ommunication H umbleness A ssertiveness R esponsiveness I nspiration S elflessness M agnanimity A ppreciation....
2
 
1 kommentarer
Goal Oriented, Involving and Engaging Leadership
In their article 'Assessing Leadership Styles and Organisational Context', Victor Dulewicz and Malcolm Higgs (Journal of Managerial Psychology, 2005, Vol. 20 Iss: 2, pp.105 - 123) group leadership int...
2
 
Conducive Circumstances to Charismatic Leadership
Charismatic leadership is a big advantage when it comes to very complex social situation where people strength is the key. The leader inspires the masses with contemporary ideals relevant for the soci...
0
 
1 kommentarer
Zuma: Charismatic Leader?
Is president Zuma a charismatic leader or not?...
-1
 
5 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Karismatiskt Ledarskap. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


How to Become More Charismatic?
A charismatic person is someone who attracts and inspires others by resonating an aura of charm and attractiveness. Charisma is a very beneficial personal characteristic to have, because it provides y...
24
 
15 kommentarer

Charismatic Leadership versus Transformational Leadership
I understand charismatic leadership. However, when looking at transformational leadership, there is so much integration and similarity that I am struggling to define what seperates the two....
10
 
7 kommentarer

Charismatic Leaders are Trait-driven: Neo-charismatic Theory of Leadership
A trait is a tendency you have most probably inherited although it could have been learned. A behavior is an action. Here is an example. Let's say you get impatient in traffic. That is a trait. Once...
9
 
3 kommentarer

Charisma Can Be Dangerous in a Leader
Nearly all of the most destructive leaders in history--Stalin, Hitler, Mao, et al.--were highly charismatic leaders. On a PBS program more than thirty years ago, I watched the late management scholar,...
6
 
4 kommentarer

Female Charismatic Leaders
Are there or have there been any female charismatic leaders in past or recent history, or is this mostly a male dominated type of leadership?...
6
 
7 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Charismatic Leadership (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


The Special Abilities of Charismatic Leaders

Understanding Charismatic Leadership
According to Lussier & Achua (2010), charismatic leaders have the ability to: - Garner strong personal attraction from ...

How and When Ghandi Became a Charismatic Leader

Analysis of Ghandi Leadership, Biography
More about the mechanisms behind Charismatic Leadership can be found in a biography of Mahatma Ghandi (Eknath Easwaran: ...

The Charismatic Leader is a Paradox

How Charismatic Leaders Often Become Led...
A leader leads. With theatrical or other attributes of charisma, certain people lead the led very fast. They accelerate ...

What is the Most Important Attribute of a Leader?

Quantitative Research Results
According to recent research by James M. Kouzes and Barry Z. Posner, being forward-looking - envisioning new possibiliti...

Why can Charismatic Leaders be so Powerful?

Understanding the Mechanisms behind Charismatic Power
French and Raven have distinguished 6 bases of social power (excluding a 7th one: connectional power). Among these some ...

Acronym: CHARISMATIC Leadership Traits

Remembering Charismatic Traits
C - Challenges his/her boundaries H - Honors his/her word A - Allows others to be empowered R - Results driven I - I...

Organodynamics: the 3 Laws at the Basis of Performance in Organizations

Strategic Performance Management, Leadership, Corporate Mission, Corporate Culture
Sherwood (2014) introduces the concept of organodynamics, a concept that explores the level of performance that can be a...

The Role of Rhetorical Competence in Charismatic Leadership

Charismatic Leadership, Storytelling, Visionary Leadership
In past research, only little attention was paid to the relationship that exists between Charismatic Leadership and Rhet...

The Relationship between the Power of Leaders and Overconfidence

Leadership, Power, Leadership Development, Executive Education
Fast et al. (2012) researched the relationship between power and overconfidence. In many cases it can be seen that decis...
Informationskällor

Olika informationskällor om Karismatiskt Ledarskap. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Comparison of Two Charismatic Leaders

Leadership Development, Charismatic Leadership: Blessing or Curse?
This presentation briefly explains the concept of charismatic leadership. The remaining presentation is a comparison of ...

Charismatic Leadership

Management Leadership Charisma
Nice overview presentation on (charismatic) leadership by Peter Andras and George Erdos....

Leadership Lessons from Gandhi

Leadership Styles, Charismatic Leadership
This entertaining presentation studies the lessons that can be learned from Ghandi, one of the most influential and char...

Authentic Leadership: Your Own Style?

Authentic Leadership
This presentation focuses specifically on authentic leadership (using Fire Chiefs as an example), and discusses the conc...

Power and Politics in Organizations

Power Relations, Bases of Power, Political Behavior, Politics, Political Tactics, Organizational Politics
This presentation covers the topic of politics in organization, especially focusing on power issues. The presentation in...

The Fatal Coaching Mistake by Managers

Coaching, Mentoring, Management, Leadership
Managers and executives often don't realize how much influence they have over their staff, by just being their superior...

Change Management versus Change Leadership

Understanding the Difference Between Change Management and Change Leadership
This video explores and explains some differences between Change Management and Change Leadership: CHANGE MANAGEMENT ...

Ineffective Leadership and Unethical Leadership

Leadership Types, Management, Ethics
Presentation about Bad or Unethical Leadership that includes the following sections: 1. Webs of Significance 2. The We...

Summary by Deepak Chopra on 'True, Enlightened Leadership'

True Leadership, Enlightened Leadership, Servant Leadership, Authentic Leadership, Visionary Leadership, Leadership Valu
Indian writer of many alternative and spiritual books Deepak Chopra explains what he believes is "True Leadership": Grea...

Introduction to Leadership

Leadership Training
Presentation about Leadership that explains key characteristics of leaders as seen by several authors. The presentation ...

Graduate Introduction to Leadership Theories and Issues

Leadership, Leadership Skills
Presentation about the skills, traits and behavior of effective leaders. The presentation includes the following section...

Lessons Learned from Steve Jobs (Part 2): VANITY

Leadership, Management
In this micro learning video Jonathan "Jony" Ive, Chief Design Officer of Apple, shares the major live and leadership le...

Video Introduction to Leadership

First Understanding of Leadership, Trainings, Workshops
Quick visual intro to the subject of leadership by showing short impressions of: harmony, driving performance, followin...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Karismatiskt Ledarskap.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Karismatiskt Ledarskap med : Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Sju Överraskningar Porter  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Hagbergs Modell om Personlig Makt  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Nivå 5 Ledarskap  |  Betjänanande Ledarskap  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Teori X Teori Y  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  7 Goda Vanor Covey  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Ashridge Missionsmodell  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  Krishantering


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Karismatiskt Ledarskap? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 1-4-2023. Alla namn ™ av deras ägare.