Karismatiskt Ledarskap
(Weber)

Kunskapscenter

   

Den tredelade klassningen på auktoritet. Förklaring till Karismatiskt Ledarskap av Weber och andra. ('22)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Karismatiske ledaren Mahatma Gandhi Vad är karismatiskt Ledarskap? Beskrivning

Karismatiskt Ledarskap definieras av Max Weber som ”vilande på hängivenhet till den ovanliga heligheten, hjältemodet eller exemplarisk karaktär hos en individuell person och till normgivande mönster eller system som avslöjats eller förordats av honom”. Han definierar Karisma som ”en bestämd kvalitet i en individs personlighet, på grund av denna förmåga är han ställd vid sidan från vanliga män och behandlas som begåvad med övernaturligt, övermänskligt, eller åtminstone specifikt ovanliga förmågor eller kvaliteter. Dessa är liksom inte tillgängliga för ordinära personer utan betraktas som ett gudomligt ursprung eller mycket exemplariskt och med utgångspunkt från dessa kom den berörda individen att behandlas som en ledare (...). Hur kvaliteten i fråga slutligen kommer att bedömas från ett etiskt, estetiskt eller annan sådan synvinkel är naturligt neutralt för syftet med definitionen”.


Den Karismatiske personen har en anmärkningsvärd förmåga att renodla komplexa idéer till korta budskap t.ex. (”jag har en dröm”); de kommunicerar genom att använda symboler, analogier, metaforer och berättelser. Dessutom uppskattar de risker och känner sig tomma utan detta, de är stora optimister, de är rebeller som slåss för överenskommelser, och de kan verka idiosynkratiska.


Karismatiska ledare föreställs som organisatoriska hjältar eller magiska ledare som har den sociala maktgrunden som iscensätter produktioner, lanserar nya företag, inspirerar organisatorisk förnyelse och som erhåller extraordinäraa resultat från organisatoriska medlemmar. Dessa ledare inspirerar till förtroende, tro och tilltro för dem. Naturligtvis är inget av detta en garanti för att uppdraget kommer att bli korrekt, etiskt eller framgångsrikt.
 

Ursprunget till den Karismatiska Ledarskapsmodellen. Historia

Den tyska sociologen Max Weber urskiljde tillbaka på 20-talet tre ideala typer av ledarskap, dominans och auktoritet:

 1. Karismatisk dominans (familje- och religiösa sammanhang),
 2. Feodal/traditionell dominans (patriarker, patrimonalism, feodalism), och
 3. Byråkratisk/legal dominans (moderna lag och stat, byråkratin).

Robert House (1977) använde fyra formuleringar för att definiera karismatiskt ledarskap:

 1. Dominant.
 2. Stark lust till att påverka andra.
 3. Självsäkerhet.
 4. Stark känsla av ens egna moraliska värderingar.

Conger & Kanungo (1998) beskriver fem beteendeattribut hos Karismatiska ledare:

 1. Vision och artikulering.
 2. Känslighet för miljön.
 3. Känslighet för medlemmens behov.
 4. Personligt risktagande.
 5. Att utföra ett okonventionellt beteende.

För en tid sedan karakteriserades karisma som sceniskt (Gardner & Alvolio, 1998): karismatiskt ledarskap är en intryckskapande ledningsprocess antagande ett sceniskt agerande att inrama, skriva, att arrangera och att utföra. Jämför också: Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi.


Användningen av karismatiskt Ledarskapsstil. Användningsområden

 • I svåra tider eller omständigheter liksom en akut organisatorisk helomvändning. Jämför: Krishantering.
 • Notera att det enligt Weber, behöver den karismatiske ledaren inte vara en positiv kraft. Både Mahatma Gandhi och Adolf Hitler kunde någorlunda betraktas som karismatiska ledare. Jämför: Betjänanande Ledarskap
 • Se Kärngrupps- (Core Group) teorin för några av de mekanismer som ligger bakom karismatiskt ledarskap.

Stegen i Karismatiskt Ledarskapsapproachen. Process

Jay Conger föreslog (1989) följande fyrstegsmodell för karismatiskt ledarskap:

 1. Ständig pågående bedömning av omgivningarna och att formulera en vision.
 2. Kommunikation av visionen, genom att använda motiverade och övertalande argument.
 3. Bygga förtroende och förpliktelse. Underlydande måste önska och stödja ledarens mål och detta uppnås troligtvis på annat sätt än med tvång; snarare bygger ledaren upp ett förtreonde för honom som ledare och genomförbarheten av målen; det är troligt att detta kommer att genomföras med ett visst mått av personligt risktagande, okonventionell expertis och självuppoffring.
 4. Uppnå visionen. Att använda förebilder, självbestämmande makt och okonventionell taktik.

Styrkor med karismatisk Ledarskapsstil. Fördelar

 • Resultat på förhållandevis starka obestridda nivåer av hörsamhet.
 • Användbart under svåra tider eller omständigheter, liksom en akut organisatorisk omvandling. Jämför: Krishantering.
 • Effektfullt. Om den karismatiske ledarens vision är den rätta, kan denna ledarskapsstil vara extremt effektfullt.
 • Retorisk förmåga. Jämför: Inramning, Framing (Tversky).
 • Driftig inre klarhet, visionär som är okonventionell och som är exemplariska.

Begränsningar med en karismatisk Ledarskapsstil. Nackdelar

 • Resultat på förhållandevis starka obestridda nivåer av hörsamhet. Tendens till att samla på sig svaga ”ja sägare” runt om honom. Dålig delegering.
 • Att personalen besitter dessa kunskaper och attribut är förhållandevis sällsynt.
 • Tendens till narcissism. Tappa verklighetsförankringen. Okänsligt för andra. Jämför: Sju Tecken på Etisk Kollaps Jennings
 • Brist på ansvar. Frihet från inre (moraliska) konflikter. Värderingarna hos den karismatiske ledaren är nödvändigt. Om dessa ledare är välvilliga mot andra kan de stegra och omforma ett helt företag. Men, om de är själviska eller dåliga, kan de skapa kulterer och i själva verket våldta medarbetarens medvetande.
 • Oförutsägbart. Potentiellt farligt.

Karismatiskt Ledarskap Forumet
  Peter Drucker on Charismatic Leadership
In the late 1980s, I watched an hour-long interview with Peter Drucker. He was asked what he thought of 'charismatic leadership.' I will paraphrase his reply because I've referred to it many times in the last 20+ years, especially since jan. 20, 2009...
     
 
  How Charismatic Leadership is Perceived in Diiferent Societies
I suppose that charismatic leadership has a different meaning in different societies and organizations.
1. In a society, coming from dictatorial and one-man-leadership, a charismatic leader will have the abilities as mentioned, but with t...
     
 
  Personal Suffering by Charismatic Leader
One element which enhances charisma is personal suffering undergone by the charismatic leader. This aspect is often not considered explicitly by researchers but it is very important as increases bonding between the leader and the followers....
     
 
  Organisational Chart of a Charismatic Authority
Colleagues can anyone suggests an org. chart used in a charismatic organisation?...
     
 
  Ethical Behavior Crucial in Charisma
Almost every political leader has its own charismatic attitude in certain situations. However, without moral or ethical behavior in the implementation of policies, we can not speak of charismatic leadership. Because without this, no charisma s...
     
 
  Charismatic Leadership versus Inspirational Leadership
There is a difference between charismatic leadership and inspirational leadership: while inspirational leaders have charisma and charismatic leaders inspire their followers, the main distinction is that in charismatic leadership the leadership rel...
     
 
  The Way Out of Charismatic Leadership. Transition
Throughout the world we are seeing charismatic leaders suffering the penalty of not quiting whilst they were ahead. The failure to implement a transition to a balanced normality always seems to be the problem.
To be a charismatic l...
     
 
  Goal Oriented, Involving and Engaging Leadership
In their article 'Assessing Leadership Styles and Organisational Context', Victor Dulewicz and Malcolm Higgs (Journal of Managerial Psychology, 2005, Vol. 20 Iss: 2, pp.105 - 123) group leadership into three categories:
1. Goal-oriented L...
     
 
  Female Charismatic Leaders
Are there or have there been any female charismatic leaders in past or recent history, or is this mostly a male dominated type of leadership?...
     
 
  Charismatic and Toxic Leadership
The difference between a charismatic leader and a toxic leader (Lipman-Blumen) can be a narrow one. The recent banking crisis has shown us that a narrow circle of charismatics can sweep others into unethical patterns of behaviour and excess ca...
     
 
  Charismatic Leadership versus Transformational Leadership
I understand charismatic leadership. However, when looking at transformational leadership, there is so much integration and similarity that I am struggling to define what seperates the two....
     
 
  Charismatic Leadership Differentiated
Charisma... Is the distinguishing element of charismatic leadership. Charisma is contagious because of the charm content. Charming people can be very influential. Consequently, charismatic leaders are influential because charisma elicts emotio...
     
 
  Charismatic Leaders are Trait-driven: Neo-charismatic Theory of Leadership
A trait is a tendency you have most probably inherited although it could have been learned.
A behavior is an action.
Here is an example. Let's say you get impatient in traffic. That is a trait. Once you yell at somebody, that ...
     
 
  Conducive Circumstances to Charismatic Leadership
Charismatic leadership is a big advantage when it comes to very complex social situation where people strength is the key. The leader inspires the masses with contemporary ideals relevant for the society and the objectivity of unity is met....
     
 
  Disadvantages of Charismatic Leadership
One of the minus points of charismatic leadership is that the whole environment is not conducive for personal development. Either deliberately or otherwise, charismatic leaders tend to act as a block for upcoming talents. This is one of the ...
     
 
  Know the Way, Show the Way and Go the Way...
A CHARISMATIC LEADER is the one who: Knows the Way, Shows the Way and Goes the Way!...
     
 
  Current Charismatic Leaders
Who, at the present moment do you consider to be prominent charismatic leaders in the world today? Why?...
     
 
  Zuma: Charismatic Leader?
Is president Zuma a charismatic leader or not?...
     
 

Karismatiskt Ledarskap Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Karismatiskt Ledarskap Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Karismatiskt Ledarskap Premium

Expert Tips (ENG) - Charismatic Leadership Premium
 

The Special Abilities of Charismatic Leaders

According to Lussier & Achua (2010), charismatic leaders have the ability to:
- Garner strong personal attraction from followers;
- A...
Usage (application): Understanding Charismatic Leadership
 
 
 

How and When Ghandi Became a Charismatic Leader

More about the mechanisms behind Charismatic Leadership can be found in a biography of Mahatma Ghandi (Eknath Easwaran: Gandhi The Man - The Story of ...
Usage (application): Analysis of Ghandi Leadership, Biography
 
 
 

The Charismatic Leader is a Paradox

A leader leads. With theatrical or other attributes of charisma, certain people lead the led very fast. They accelerate the progress. They may generat...
Usage (application): How Charismatic Leaders Often Become Led...
 
 
 

What is the Most Important Attribute of a Leader?

According to recent research by James M. Kouzes and Barry Z. Posner, being forward-looking - envisioning new possibilities and creating a shared vi...
Usage (application): Quantitative Research Results
 
 
 

Why can Charismatic Leaders be so Powerful?

French and Raven have distinguished 6 bases of social power (excluding a 7th one: connectio...
Usage (application): Understanding the Mechanisms behind Charismatic Power
 
 
 

Acronym: CHARISMATIC Leadership Traits

C - Challenges his/her boundaries
H - Honors his/her word
A - Allows others to be empowered
R - Results driven
I - Influential
...
Usage (application): Remembering Charismatic Traits
 
 
 

Organodynamics: the 3 Laws at the Basis of Performance in Organizations

Sherwood (2014) introduces the concept of organodynamics, a concept that explores the level of performance that can be achieved by organizations. In o...
Usage (application): Strategic Performance Management, Leadership, Corporate Mission, Corporate Culture
 
 
 

The Role of Rhetorical Competence in Charismatic Leadership

In past research, only little attention was paid to the relationship that exists between Charismatic Leadership and Rhetorical Competence. An interest...
Usage (application): Charismatic Leadership, Storytelling, Visionary Leadership
 
 
 

The Relationship between the Power of Leaders and Overconfidence

Fast et al. (2012) researched the relationship between power and overconfidence. In many cases it can be seen that decision making by power holders is...
Usage (application): Leadership, Power, Leadership Development, Executive Education
 
 

Resurser - Karismatiskt Ledarskap Premium
 

Nyheter

Ledning Weber
     
 

Nyheter

Karismatiskt Ledarskap
     
 

Videor

Ledning Weber
     
 

Videor

Karismatiskt Ledarskap
     
 

Presentationer

Ledning Weber
     
 

Presentationer

Karismatiskt Ledarskap
     
 

Mer

Ledning Weber
     
 

Mer

Karismatiskt Ledarskap
     

Jämför Karismatiskt Ledarskap med : Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Sju Överraskningar Porter  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Hagbergs Modell om Personlig Makt  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Nivå 5 Ledarskap  |  Betjänanande Ledarskap  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Teori X Teori Y  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  7 Goda Vanor Covey  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Ashridge Missionsmodell  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  Krishantering


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 25-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.