Strategidynamiken
(Warren)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

15 itens • 235.752 visitas


Sammanfattning

Strategisk Dynamik Warren Vad är Strategi Dynamiken? Beskrivning

Strategi Dynamikmetoden från Kim Warren är en teknik som kan kan användas till att förklara affärsresultatet tills dag dato och utveckla strategier för att förbättra de framtida resultaten som baseras på att bygga och bibehålla resurser och kapaciteter.


Målet med Strategi Dynamik är att svara på några utmanande frågor (se bilden):

 • Varför följer affärsresultaten dess nuvarande väg?
 • Var kommer affärsresultaten ta vägen om vi fortsätter på det sätt som vi gör idag?
 • Hur kan vi skapa en robust strategi för att radikalt förbättra resultatet i framtiden?

Den ultimata omsorgen om den strategiska ledningen är att kvantitativt förbättra resultaten över tiden. Oavsett om det är företaget i sin helhet eller en nyckefunktion som är av intresse [t.ex. försäljning]. Denna väg/bana beror mycket starkt och oundvikligen på vad som har uppstått  tidigare under organisationens historia och kommer att fortsätta till att göra så. Metoden startar därför med ett tidsschema över organisationens resultat över dess relevanta levnadshistoria och den framtida period som är av intresse, mätt genom en eller flera konventionella mätetal [t.ex. intäkter eller vinster].

I stället för att söka statistiska förklaringar för detta resultat, så borrar metoden tillbaka längs den logiska orsakskedjan. Intäkt- = försäljningsvolym x Pris. Kostnader = Löner + försäljnings & marknadsföring + R&d.-etc. Varje element kartläggs i ett diagram antingen på ett papper, white-board eller med hjälp av någon programvara. Alla icke-konstanta objekt är som resultatutfallet i sig själv skildrat med ett tidsschema med dess värden bakåt i tiden och estimerade framåt i tiden.

Efter 2-3 steg når denna bakåtborrande process en eller flera ”resurser” [strängttaget ackumulerade lagertillgångar]. Dessa resurser är faktorer vars beteende är sådana att de fyller upp och dräneras bort med tiden. Kunder, kassa, personal, produkter inom ett produktutbud och kapacitet är de mest vanliga exemplen. Det logiska orsaksregelsammanhanget är fortfarande tillämpligt. Försäljningsvolym =  kunder x  försäljning-per-kund . Total lönekostnad = antal anställda x anställdas genomsnittliga lön.

Nästa del i metoden är kritisk - nuvärdet på dessa inventarietillgångar är inte ”beslutade av” någon annan faktor utan är matematiskt identisk med summan av alla de delar som tillfogats under hela dess tid, minus alla delar som fram tills nu förlorats. Detta är grundläggande kring det som berör kapitalet. Kassatillgången-idag är lika med alla kassamedel som någonsin mottagits minus alla kassamedel som någonsin spenderats. Men detta är likadant för alla andra typer inventarietillgångar. Dagens kunder är likvärdiga med alla andra kunder som man hitintills vunnit minus de kunder som man hitintills förlorat. Dagens anställda är jämlika med alla personer som någonsin anställts, minus varje person som hitintills förlorats. Dagens produkturval är lika med varje produkt, som hitintills lanserats, minus alla de objekt som hitintills avbrutits. Det är därför som dagens resultat och framtida resultat båda är oundvikligen beroende av sin historia.

Nästa fråga om orsakssambandet är att förklara vad det är som har drivit dessa 'lönejusterade nivåer'. Hur snabbt har kunder vunnits, eller hur snabbt förlorades anställda. Dessa lönejusterade nivåer visar sig vara beroende på:

 • Ledningsbeslut [t.ex. det belopp pengar som spenderats på att marknadsföra, påverkar kundförvärven. De löner som erbjöds påverkar de naturliga avgångarna hos personalen.
 • Yttre faktorer [t.ex. de andra företagens marknadsföring eller löner eller kunders disponibla inkomster], och avgörande också för
 • Existerande resursnivåer [t.ex. kundförluster beror på tjänstens kvalitet, som beror på adekvata anställningstal]. Allt detta populeras med kvantitativ information i en tidsbana.

De tre principerna med Strategi Dynamiken är:

 1. Resultat som beror på resurser.
 2. Resurser som fyller på och försvinner ut.
 3. Dessa lönejusterade nivåer beror på existerande resurser.

När de kombineras skapar principerna en inbyggd strategisk arkitektur som visar på 'fysiken' i systemet - som mycket motsvarar det flödesdiagram som finns i kemiska processfabriker eller drivöverföringsystem - och hur detta system bestämmer resultaten över tiden.

När denna kärnarkitektur hos ett företag är färdigt [eller av ett affärssegment],  kan extra faktorer tillfogas genom att fördjupa samma principer. Viktigast bland dessa är den roll de potentiella resurserna [t.ex. troliga kunder] och de olika utvecklingstillstånd som finns bland resurserna [t.ex. junior, medel, erfaren personal, eller produkter i forskning, utveckling och lansering]. Effekten av immateriella faktorer kan erövras. Hur anseendet påverkar kundförvärv. Hur moralen påverkar bemanningsomsättningen. Konkurrenters rivalitetseffekter kan beräknas, t.ex. trolig sannolikhet för då rivalerna kan komma att vinna ett nyutvecklat kundsegment. Och effekten av organisatoriska kapaciteter kan utvärderas.


Ursprunget till Strategi Dynamik. Historia

Den bakomliggande vetenskapen är Systemdynamik, Systemtänkande (Systemdynamik) metoden som tydligt påbörjades av prof Jay Forrester på MIT under 60-talet och som tillämpades på ett resursbaserat perspektiv hos organisationer och strategi och principen med lagertillgångars ackumulation som uppmärksammades av Dierickx och Cool och som länge erkändes till att ligga i Strategi och resultatets hjärta. Emellertid i kontrast till Reursbaserat Perpsektiv (Resource Based View) [Wernerfelt, Barney, Grant, et al], och kompetens-baserade och kunskapsbaserade perspektiv på strategi, så betonar metoden betydelsen av jordiska resurser som [produkter, personer, kapacitet…] så väl som rollen av sällsynta och oefterhärmliga faktorer som tros vara skälen till att ligga bakom en bibehållen konkurrensfördel. Metoden skiljer sig också åt från ”Systems Thinking (Systemtänkandets-)” angreppssättet [Senge et al] i att betona resurs-ackumuleringen och betydelsen av att kvantifiera förändringen över tiden i kontrast till det av tradition kvalitativa återkopplingsorienterade angreppssättet.


Beräkning av Strategi Dynamik. Formel

Resultat (t) = f [Resurser (1-n, t), Beslut (t), Exogena (Utanför) faktorer(t)]
Resurs (i, t) = Resurs (i, t-1) +/- Resurs-flöden (i, t-1 till t)
Resurs-flöden (i, t-1 till t) = f [Resurser (1-n, t), Beslut (t), Exogena faktorer(t)]


Användningen av Strategi Dynamik metoden. Användningsområden

 • Metoden är tillämpbar på alla typer av företag, vare sig det är kommersiellt, offentliga tjänster eller frivilliga så väl som på alla funktioner inom ett företag.
 • Den är också tillämpbar på ännu inte existerande företag, liksom nya riskkapitalföretag eller frivilliga insatser.

Stegen i Strategi Dynamik. Process

 1. Kvantifiera tidshorisonten för de nuvarande resultatmålet och av den förutsedda eller önskade resultatmålsättningen.
 2. Identifiera och kvantifiera över tiden de orsaksmässiga relationer tillbaka till de resurser som åstadkommer direkta resultat.
 3. Kvantifiera de lönejusterade nivåerna hos dessa resurser över tiden.
 4. Spåra orsakssambanden från dessa resurslönejusterade nivåer tillbaka till besluten, de exogena faktorerna och de existerande resurserna som dessa beror på.
 5. Förbind dessa beroenden för att skapa en kärn- "Strategisk arkitektur" för företaget.
 6. Valfritt: Fördjupa denna kärnarkitektur till att omfatta potentiella resurser, resurs-utveckling immateriella faktorer, rivalitet etc.

Styrkor med Strategi Dynamik. Fördelar

 • Metoden är starkt bevis-baserad och rigorös, och den tillhandahåller en god förståelse för vad som orsakar de nuvarande resultaten och den erbjuder ett förtroende för de framtida resultaten.
 • Då den markerar exakt var ledningens handlingar och beslut utövar kontroll, den tillhandahåller tydliga och specifika strategier och handlingsplaner som är anpassningsbara när framtiden utvecklar sig.
 • Metoden är bevis-baserad och den kan lösa meningsskiljaktigheter bland lagmedlemmarna. Och den tillåter varje individ [både bland ledningsteamet och under den nivån] för att se var deras aktivitet bidrar till helheten, och på, vem det beror.
 • Metoden tillhandahåller ett fast fundament för metoder som Balanserade Styrkort (Balanced Scorecard) [Kaplan och Norton] och för Värde Baserad Ledning (Value Based Management), och är av betydelse för att integrera andra etablerade strategiramverk och approacher liksom PEST, Kärnkompetens (Core Competence), Värdekedjan.

Begränsningar med Strategi Dynamik. Nackdelar

 • Metoden är krävande och tidskrävande men inte överdrivet givet det värdet som står på spel av förbättrade strategier och beslut.
 • Det finns betydande gränser för den säkerhet som kan tillämpas på vissa bestämda faktorer, mätetal för t.ex. anseende eller kapacitet och för några viktiga orsaksmässiga relationer t.ex. i vilken mån anseendet inverkar på graden av kundförvärv.

Antaganden med Strategi Dynamik tillvägagångssätt. Villkor

 • För att maximera dess effekt, kräver metoden omfattande fakta bevis, inklusive historia, om många olika aspekter av företaget och dess resultat. Väldigt ofta så är dessa nyckeltal okända och i dessa fall måste laget vara förberett på att öva på dessa bedömningar i att beräkna vad dessa saknade värden kanske skulle kunna vara och vad för effekt de kan komma att få.
 • Tillvägagångssättet beror på ledningens villighet och förmåga att vara kvantitativ i deras beslutsfattande vilket inte alla kulturer finner vara så lätt.

Bok: Kim Warren - Competitive Strategy Dynamics

Bok: Kim Warren - The Critical Path

Bok: Lars Finskud - Competing for Choice


Särskild Intressegrupp SIG

Strategidynamiken Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Strategidynamiken. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Strategidynamiken

 

Pathdependency of Performance
Strategy Dynamics deserves some more recognition and should be an integral part of strategic planning. It can show why similar companies, applying the same strategy will end up with different results....
1
 
Learning Experience... Well Done..
A professional collection of inputs enhancing a real time learning experience for graduate students... Well done, a comprehensive digest of strategic thinking and planning......
1
 
Use of Strategy Dynamics
How useful is strategy dynamics for strategy development?...
1
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Strategidynamiken. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Strategy Dynamics (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Strategy Dynamics in SMEs

How to Reach the Top
What distinguish best performers from meteors - companies performing well only in a short run - is the capability to exc...
Informationskällor

Olika informationskällor om Strategidynamiken. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Introduction to Simulation: Definition, Terminology and Process Steps

Simulation, Complex Systems
Presentation about Simulation that includes the following sections: 1. Definition of Simulation 2. Applications of Sim...

Strategy Dynamics Diagram

Strategy
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Strategidynamiken.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Strategi Dynamik med: Simulering  |  Systemdynamik, Systemtänkande  |  Resource Based View  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Värdebaserad Styrning  |  Värdekedjan Porter  |  Värdeflödeskartläggning  |  Benchmarkingmetod


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Strategidynamiken? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 28-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.