Strategisk Riskhantering
(Slywotzky Drzik)

Kunskapscenter




Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

99 itens • 440.139 visitas


Sammanfattning

Vad är Strategisk Riskhantering? Beskrivning

Även om Adrian J. Slywotzky och John Drzik of Mercer inte hittade på terminologin Strategisk Riskhantering/Strategic Risk Management (SRM), så förtjänar de beröm för deras utmärkta beskrivning av den i en artikel i Harvard Business Review från April 2005. SRM är en teknik, som kan användas för att tänka ut och utveckla ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera strategiska risker, en följd av yttre händelser och utvecklingstendenser som kan skövla ett företags väg och aktieägarvärde.


Författarna särskiljer 7 klasser av strategiska risker med underliggande underkategorier. (några typiska motåtgärder i kursivt):

 1. Industri
  • Marginalåtstramning - skiftar konkurrens-/samarbets förhållandet
  • Resning FoU/kapitalinvesteringkostnader
  • Överkapacitet
  • Kommersialisering
  • Avreglering
  • Ökande makt bland leverantörer
  • Extrema affärscykelrörelser
 2. Teknologi
  • Skifte i teknologi - dubbla vadet
  • Patents förfallodag
  • Processen blir föråldrad
 3. Varumärke
  • Erosion, förstörs- omdefinera omfattningen på varumärkesinvestering, reallokera din varumärkesinvestering
  • Faller ihop
 4. Konkurrent
  • Framträdande globala rivaler
  • Gradvisa marknadsandelsvinnare
  • En-av-en-viss sorts konkurrent - skapa ett nytt, icke överlappande affärsdesign
 5. Kund
  • Kundprioritetsförskjutning - skapa och analysera proprietär information, genomför snabb och billiga marknadsexperiment
  • Ökande kundmakt
  • Över-tillit på ett fåtal kunder
 6. Projekt - smart sekvensering, utvecklar tilläggsval, använda språngbräde metoden
  • FoU-fel
  • IT misslyckande
  • Näringslivsutveckling misslyckande
  • Fusion- eller förvärvs misslyckande
 7. Stagnation
  • Stillaliggande eller nedåtgående volym - generera ”efterfrågad innovation”,
  • Volym upp, priset ned
  • Svag orderingång

Notera: Vissa finansiella, operationella och farliga risker kan potentiellt också vara av strategisk betydelse.


Ursprunget till Strategisk Riskhantering. Historia

Den första noteringen som vi kunde finna med termen ”Strategic Risk Management”, är i en rapport som kallas ”A framework for integrated risk management in international business”, Av: Miller Kent D., Journal of International Business Studies, 00472506, 1992, Vol. 23, Issue 2.


Miller beskriver fem ”allmänna” bemötanden för strategiska miljö- osäkerheter och att vara undvikande, kontroll, samarbete, immitation och flexibilitet:

 1. Osäkerhets undvikande uppstår, när ledningen beaktar risker associerade med att operera på en given produkt- eller en geografisk marknad som är oacceptabelt. För ett företag som redan är aktivt på en mycket osäker marknad, involverar osäkerhetsundvikande att man kan gå ur marknaden, och genom att avveckla de specialiserade tillgångar som knutits till att serva marknaden. För företag som ännu inte deltar på en marknad medför osäkerhetsundvikande ett uppskjutande av marknadsinträde, tills industriosäkerheterna minskar till godtagbara nivåer.
 2. Företagen kan söka att kontrollera viktiga miljöeventualiteter för att minska på osäkerheter. Chefer blir här mottagliga för att pröva att kontrollera osäkra variabler i stället för passivt behandla osäkerheterna som begränsningar som de måste verka inom. Exempel på kontrollstrategier inkluderar:
  • politiska aktiviteter (t.ex. öva påtryckningar för eller emot lagar, regleringar eller handelsbegränsningar),
  • vinna marknadsmakt, och
  • genomföra strategiska drag, som hotar konkurrenter att ta mer förutsägbara (och mer fördelaktiga) beteendemönster.
 3. Kooperativ respons är skilt från kontrollrespons, därför att de innebär multilaterala överenskommelser, i stället för unilateral kontroll, som betyder att uppnå osäkerhetsminskning. Osäkerhetsledning genom koordination resulterar i ett ökat ömsesidigt oberoende beteende och i en minskning på självständigheten till de koordinerande organisationer. Kooperativa strategier för minskad osäkerhet inkluderar:
  • långsiktiga avtalsöverenskommelser med leverantörer eller köpare,
  • frivillig begränsning av konkurrensen,
  • allianser eller samarbetsbolag,
  • bevilja franchiseavtal,
  • teknologilicensavtal, och
  • deltagande i konsortium.
 4. Företagen kan ta till immitation av rivaliserande organisationers strategier för att klara osäkerheten. Detta beteende kan resultera i koordinering bland industririvalerna. Men grunden till denna koordination är klart skild från det i kontroll- eller samarbetsstrategier. I detta fall används ingen direktkontroll- eller kooperativ mekanism. Snarare, så är en industriledare kapabel till att kunna förutsäga responsen från sina rivaler, därför att deras respons är blott och bart försenade immitationer av deras egen strategiska taktik. Immitationsstrategier (”följa-ledaren-beteenden”) innebär prissättning- och produktstrategier som följer dem hos industriledaren.
  Immitation av produkt- och processteknologier kan vara en livsduglig låg-kostnads strategi i några industrier [Mansfield, Schwartz & Wagner 1981]. Men osäkerhet om den underliggande teknologin hos konkurrerande företag kan förebygga en sådan strategi [Lippman & Rumelt 1982].
 5. En femte allmän kategori av strategisk respons på miljöosäkerheter involverar ledningens taktik till att öka den organisatoriska flexibiliteten. I motsats till kontroll- och samarbetsstrategier som försöker att höja förutsägbarheten av viktiga oförutsedda miljöutgifter, flexibilitetsrespons höjer den interna svarsbenägenheten. Förutsägbarheten hos yttre faktorer lämnas oförändrade. Det mest kända citerade exemplet på flexibilitet i strategilitteraturen är produkt eller geografisk marknadsdiversifiering. Diversifieringen minskar företagets risker genom medverkan i olika produktlinjer och/eller geografiska marknader med intäkter som är mindre perfekt korrelerade.

Användningen av Strategisk Riskhantering. Användningsområden

Stegen i Strategisk Riskhantering processen

 1. Identifiera, och bedöma risker (allvarsnivå, sannolikhet, timing, sannolikhet över tiden).
 2. Kartlägga risker (skapa en strategisk riskkartläggning).
 3. Kvantifiera risker (i en vanlig mätvaluta - dvs. ekonomiskt kapital som riskeras, marknadsvärdet som riskeras).
 4. Identifiera potentiella positiva konsekvenser av riskerna (om företaget vänder risken till en möjlighet).
 5. Utveckla riskminskningsåtgärdsplaner (av riskteam).
 6. Justera kapitalbesluten (kapitaltilldelning och kapitalstruktur).

Styrkor med Strategisk Riskhantering. Fördelar

 • Förberedelsen för en större risk möjliggör mildrande av den risken och låter förnuftigt för att skydda företagets stabilitet.
 • Om du förbereder bättre för riskerna än dina konkurrenter som helt enkelt hanterar riskerna på ”det gamla sättet” så har du en källa till konkurrensfördel.
 • Verktyg för att tänka systematiskt om framtiden och att identifiera möjligheterna.
 • Du kan vända strategiskt hot till tillväxtmöjligheter. Flyttning från en försvarsposition till anfall.
 • Antagligen så uppväger fördelarna med SRM dessa andra mindre strategiska former i att hantera risker.
 • Undvika obeståndsrisker eller intäktsvolatilitet.
 • Om du kan minska din GAAP-/IAS instabilitet, kan detta betyda att du kommer att få ett bättre anseende i analytikerkretsarna.
 • Du kan bättre använda ditt kapital och minska på kostnaderna.
 • Organisera system och processer som ökar Risk-Adjusted Return on Capital hos företaget.
 • Skydda företagets anseende.
 • Hjälper företag att klara sig mot extra reglerande och lagstiftningsangrepp på hur de driver deras affärerer.
 • Hjälper företagsledare till att försvara sig mot lagliga domstolsprocesser av den sorten som har bevakats tidigare mot Enron, Tyco och WorldCom-ledarna.

Begränsningar med Strategisk Riskhantering. Nackdelar

 • Strategiska risker är just en av fyra kategorier av risker (andra är: finansiella-, vågspel och operativa risker).
 • Vissa risker kan uppstå och orsaka irreparabel skada trots föregripanden och förberedelse (”Guds handlingar”).
 • Inget företag kan förutse alla typer av riskhändelser.
 • SRM är inte en övning i att kryssa i rutan: det finns betydande kostnader och ansträngningar inblandade med SRM.
 • En viktig potentiell frågeställning, i att åstadkomma framsteg med relation till SRM, så är det i ljuset av Sarbanes-Oxley, och andra efterverkningar av-Enron skandalen, företag kan troligen betrakta SRM helt enkelt som ytterligare en reglering som läggs på dem, i stället för de nya ”grund reglerna” som om det följs entusiastiskt, så har det potentialen att erbjuda en global konkurrensfördel och som höjer aktieägarvärdet.

Antaganden kring Strategisk Riskhantering. Villkor

 • Det är möjligt att förbereda sig för viktiga framtida risker.
 • Att förbereda sig är användbart.
 • Det är möjligt att vända risker till möjligheter.

Särskild Intressegrupp SIG

Strategisk Riskhantering Särskild Intressegrupp SIG.



Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Strategisk Riskhantering. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Strategisk Riskhantering

 

Enterprise Risk Management versus Strategic Risk Management
These days the importance of managing all risks together has been recognized by organizations. Any risk management process in a firm must include interactions between all risks which mainly are hazard...
15
 
1 kommentarer
Strategic Risk Identification and Mitigation in Banking
Dear all, how to mitigate and identify strategic risk that occurs in banking industry? Thank you very much....
8
 
1 kommentarer
SRM Experiences and Results
The article deeply describes the academic values of the term Strategic Risk Management. Who can share some experiences and results on the managerial application of SRM in the real world of business an...
7
 
How to Manage Unavoidable Risk
Truly unavoidable risk can be managed only in a sense, the risk themselves are unavoidable. Therefore to manage them you mitigate the effects or potential effects, not the risk themselves. Contingency...
4
 
Strategic Risk Management in Agri Business
Can anybody explain how SRM can be used in agribusiness sector i.e. how to mitigate the risk?...
4
 
3 kommentarer
Does Risk Management Increase Strategic Risk?
In most organizations, risk management is considered a vital function and attracts great attention from C-suite officers. However, according to Steven Denning, the author of "The Age of Agile" and a s...
4
 
2 kommentarer
Involve SRM when making Strategic Decisions
Many companies do not consider the strategic risk involved when making strategic decisions. It thus becomes an issue when a strategic risk arises....
2
 
An 8th Class of Strategic Risk?
I would like to suggest "People" (human resources) as another class of strategic risk (management). People are vital:
- Working towards the common goal
- Identifying the right skills, experi...
2
 
ISO 31000 on Risk Management
The ISO have introduced a standard, ISO 31000 on risk management. Excellent, especially with the accompanying Guide 73 which is the risk management vocabulary that standardises many definitions, terms...
1
 
1 kommentarer
Strategies for Investment Risk Mitigation
What are strategies for risk mitigation?...
1
 
1 kommentarer
Opportunism in Risk Management
How many times have we come across situations where middle management is deeply involved in risk avoidance but people on the Corporate Board have not adopted Risk Management as a policy? In one case w...
1
 
Classes of Political Risk. Types
There turn out to be no less than 10 types of political risk. I stumbled on this useful list and thought I'd share it since this is a risk management forum.

1. GEOPOLITICS Interstat...
1
 
Risk Management for Beginners
How to introduce risk management for those who are not aware of derivative markets (novice)? The reason for asking this question is that beginners find it difficult to understand hedging process & for...
0
 
Go find Risks... Embracing Risks
Go find risks... don't be afraid of risks...
Without risks there is no profit. So get a brave heart and navigate....
-1
 
SRM for Central Banks?
How can SRM be applied to central banks in southern africa?...
-1
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Strategisk Riskhantering. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Current Economic Conditions and Strategic Risk Management
How can we explain the current recession in the light of SRM? Which of above categories does this period fit into?
Does this come under uncertainties clause? How can we include risk solutions to ...
19
 
16 kommentarer

The Organizational Drag of Risk Management Must be Diminished
Regulators and organizational leaders were largely unprepared for the 2008 financial crisis, but reacted strongly after it occurred. This has led to a situation in which risk management’s operational ...
16
 
15 kommentarer

Strategic Expenditures (StratEx)
A useful recommendation by Robert Kaplan and David Norton is to create a new expenditure category to protect strategic investment projects and assets from slash-and-burn cost cutting exercises during...
5
 
3 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Strategic Risk Management (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Risk Universe Model

Project Risk Reporting
An increased need of large businesses for proper risk management, has led to the development of hierarchical structures ...

The Levels of Risk

Risk Hierarchy
The following hierarchy describes risks types from global down to project level: 1. World system risks: political condi...

E&Y Risk Radar

Monitoring, Weighting and Prioritization of Risks
An effective tool used for Risk Management purposes have been developed by Ernst & Young to allow organizations monitor,...

Pitfalls of Traditional Risk Analysis

Risk Management, Crisis Management
In their 2000 book "Managing Crises Before they happens" Mitroff and Anagnos explain their critics on traditional risks...

Critical Success Factors of RM

Improve your RM process
In E&Y's 2009 Risk Management Survey executives of large organizations highlighted 9 key factors for successful risk man...

Strategic versus Financial Risk Management

Comparison of Typical Activities
STRATEGIC Risk Management in a company usually refers to the following activities: 1. Risk Identification: identificat...

How to Design Experiments to Support Decision-making on Strategic Innovations

Strategic Innovation, Strategic Decision-making, Strategic Experimenting, Experiments, Strategic Testing, Innovation Tes
The probability of success of a major innovation is difficult to assess. Statistics and other datasets only provide info...

How to Link Risk Management and Strategy?

Strategic Risk Management, Best Practices
Firms practicing strategic risk management: 1. Create value by embracing risks, shaping risks, and exploiting flexibili...

Align Strategy and Risk Management

Performance-Aligned Risk Management
In a recent white paper titled "Foundations of GRC: Enhancing Business Performance Through Risk Management", which was p...

Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage

Strategic Risk Management
Since events tend to be repetitive over time, many management experts support the idea that an effective risk management...

Why Society is More Risky than Before

Understanding New Risk Categories, Risk Management
In his 1992 book "Risk Society: Towards a New Modernity”, Ulrich Beck describes new risk scenarios that companies have t...

Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on Risk

Strategic Risk Management, Transparant Risk Management
Risk is an essential part of any investment. Modern organizations are giving more attention to their risk profile to be...

Critical Components of Risk Management Platform

Risk Management
According to white paper titled "Foundations of GRC: Enhancing Business Performance Through Risk Management" by Michael ...
Informationskällor

Olika informationskällor om Strategisk Riskhantering. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Scenario Planning and Risk Management in Uncertain Business Enviroment

Scenario Planning, Risk Management, Strategic Uncertainty
Extensive and detailed presentation. Topics: - Integrated Risk Management Framework - Strategic Management Framework ...

Enterprise Risk Management and Integrated Risk Management

Enterprise Risk Management, Risk Management
Extensive presentation related to risk management. The presentation includes the following sections: 1. Introduction 2...

The Risk Management Process in Steps

Risk Management Steps, Strategic Risk Management, Process of Risk Management
This presentation elaborates on the risk management process, including some important steps in this process. The present...

Steps in Strategic Risk Management Process

Risk Management, Decision-making
Presentation that outlines a standard Risk Management Process in 7 main steps, with sections further detailing each ste...

Example Risk Register

Risk Management
List of 30 typical risk categories. Risk category, description, consequences....

How to Apply the COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework

Enterprise Risk Management, COSO ERM Framework
This presentation elaborates on the concept of Enterprise Risk Management and the COSO ERM Framework, sections: 1. What...

Managing Risks Through Internal Controls

Internal Controls, Risk Management
Interesting presentation about internal controls in organizations. The presentation includes he following sections: 1. ...

The Six Basic Questions of Risk Management: Introduction to Risk Management

Initial Understanding of Risk Management, Risk Management Introduction
Managing risk is essentially a process of asking and answering six relatively easy questions no matter what setting (per...

The Importance of Reputational Risk and Managing it

Reputation Management, Risk Management
This presentation focuses mainly on the importance of reputational risk and the necessity of reputational risk managemen...

Business Continuity Management and Disaster Recovery Management

Business Continuity Planning, Disaster Recovery Planning, Crisis Management, Organizational Absorption
Presentation about Business Continuity Planning (BCP) and Disaster Recovery Planning (DRP). The presentation includes th...

Using Big Data for Competitive Advantage

Customer Analysis, Data Management
Presentation about unstructured consumer information, or Big Data. Big Data – if processed correctly - can give companie...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Strategisk Riskhantering.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Slywotzky och Drziks Strategisk Riskhantering med: Scenarioplanering  |  Kreditriskhantering  |  Spelteori (Nash)  |  Rimlighetsteori  |  PEST-analys  |  Krishantering   |  Reala Optioner Luehrman  |  CAPM-modellen  |  Turnaround Management


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Strategisk Riskhantering? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.



Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 23-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.