Strategisk Riskhantering
(Slywotzky Drzik)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är Strategisk Riskhantering? Beskrivning

Även om Adrian J. Slywotzky och John Drzik of Mercer inte hittade på terminologin Strategisk Riskhantering/Strategic Risk Management (SRM), så förtjänar de beröm för deras utmärkta beskrivning av den i en artikel i Harvard Business Review från April 2005. SRM är en teknik, som kan användas för att tänka ut och utveckla ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera strategiska risker, en följd av yttre händelser och utvecklingstendenser som kan skövla ett företags väg och aktieägarvärde.


Författarna särskiljer 7 klasser av strategiska risker med underliggande underkategorier. (några typiska motåtgärder i kursivt):

 1. Industri
  • Marginalåtstramning - skiftar konkurrens-/samarbets förhållandet
  • Resning FoU/kapitalinvesteringkostnader
  • Överkapacitet
  • Kommersialisering
  • Avreglering
  • Ökande makt bland leverantörer
  • Extrema affärscykelrörelser
 2. Teknologi
  • Skifte i teknologi - dubbla vadet
  • Patents förfallodag
  • Processen blir föråldrad
 3. Varumärke
  • Erosion, förstörs- omdefinera omfattningen på varumärkesinvestering, reallokera din varumärkesinvestering
  • Faller ihop
 4. Konkurrent
  • Framträdande globala rivaler
  • Gradvisa marknadsandelsvinnare
  • En-av-en-viss sorts konkurrent - skapa ett nytt, icke överlappande affärsdesign
 5. Kund
  • Kundprioritetsförskjutning - skapa och analysera proprietär information, genomför snabb och billiga marknadsexperiment
  • Ökande kundmakt
  • Över-tillit på ett fåtal kunder
 6. Projekt - smart sekvensering, utvecklar tilläggsval, använda språngbräde metoden
  • FoU-fel
  • IT misslyckande
  • Näringslivsutveckling misslyckande
  • Fusion- eller förvärvs misslyckande
 7. Stagnation
  • Stillaliggande eller nedåtgående volym - generera ”efterfrågad innovation”,
  • Volym upp, priset ned
  • Svag orderingång

Notera: Vissa finansiella, operationella och farliga risker kan potentiellt också vara av strategisk betydelse.


Ursprunget till Strategisk Riskhantering. Historia

Den första noteringen som vi kunde finna med termen ”Strategic Risk Management”, är i en rapport som kallas ”A framework for integrated risk management in international business”, Av: Miller Kent D., Journal of International Business Studies, 00472506, 1992, Vol. 23, Issue 2.


Miller beskriver fem ”allmänna” bemötanden för strategiska miljö- osäkerheter och att vara undvikande, kontroll, samarbete, immitation och flexibilitet:

 1. Osäkerhets undvikande uppstår, när ledningen beaktar risker associerade med att operera på en given produkt- eller en geografisk marknad som är oacceptabelt. För ett företag som redan är aktivt på en mycket osäker marknad, involverar osäkerhetsundvikande att man kan gå ur marknaden, och genom att avveckla de specialiserade tillgångar som knutits till att serva marknaden. För företag som ännu inte deltar på en marknad medför osäkerhetsundvikande ett uppskjutande av marknadsinträde, tills industriosäkerheterna minskar till godtagbara nivåer.
 2. Företagen kan söka att kontrollera viktiga miljöeventualiteter för att minska på osäkerheter. Chefer blir här mottagliga för att pröva att kontrollera osäkra variabler i stället för passivt behandla osäkerheterna som begränsningar som de måste verka inom. Exempel på kontrollstrategier inkluderar:
  • politiska aktiviteter (t.ex. öva påtryckningar för eller emot lagar, regleringar eller handelsbegränsningar),
  • vinna marknadsmakt, och
  • genomföra strategiska drag, som hotar konkurrenter att ta mer förutsägbara (och mer fördelaktiga) beteendemönster.
 3. Kooperativ respons är skilt från kontrollrespons, därför att de innebär multilaterala överenskommelser, i stället för unilateral kontroll, som betyder att uppnå osäkerhetsminskning. Osäkerhetsledning genom koordination resulterar i ett ökat ömsesidigt oberoende beteende och i en minskning på självständigheten till de koordinerande organisationer. Kooperativa strategier för minskad osäkerhet inkluderar:
  • långsiktiga avtalsöverenskommelser med leverantörer eller köpare,
  • frivillig begränsning av konkurrensen,
  • allianser eller samarbetsbolag,
  • bevilja franchiseavtal,
  • teknologilicensavtal, och
  • deltagande i konsortium.
 4. Företagen kan ta till immitation av rivaliserande organisationers strategier för att klara osäkerheten. Detta beteende kan resultera i koordinering bland industririvalerna. Men grunden till denna koordination är klart skild från det i kontroll- eller samarbetsstrategier. I detta fall används ingen direktkontroll- eller kooperativ mekanism. Snarare, så är en industriledare kapabel till att kunna förutsäga responsen från sina rivaler, därför att deras respons är blott och bart försenade immitationer av deras egen strategiska taktik. Immitationsstrategier (”följa-ledaren-beteenden”) innebär prissättning- och produktstrategier som följer dem hos industriledaren.
  Immitation av produkt- och processteknologier kan vara en livsduglig låg-kostnads strategi i några industrier [Mansfield, Schwartz & Wagner 1981]. Men osäkerhet om den underliggande teknologin hos konkurrerande företag kan förebygga en sådan strategi [Lippman & Rumelt 1982].
 5. En femte allmän kategori av strategisk respons på miljöosäkerheter involverar ledningens taktik till att öka den organisatoriska flexibiliteten. I motsats till kontroll- och samarbetsstrategier som försöker att höja förutsägbarheten av viktiga oförutsedda miljöutgifter, flexibilitetsrespons höjer den interna svarsbenägenheten. Förutsägbarheten hos yttre faktorer lämnas oförändrade. Det mest kända citerade exemplet på flexibilitet i strategilitteraturen är produkt eller geografisk marknadsdiversifiering. Diversifieringen minskar företagets risker genom medverkan i olika produktlinjer och/eller geografiska marknader med intäkter som är mindre perfekt korrelerade.

Användningen av Strategisk Riskhantering. Användningsområden

Stegen i Strategisk Riskhantering processen

 1. Identifiera, och bedöma risker (allvarsnivå, sannolikhet, timing, sannolikhet över tiden).
 2. Kartlägga risker (skapa en strategisk riskkartläggning).
 3. Kvantifiera risker (i en vanlig mätvaluta - dvs. ekonomiskt kapital som riskeras, marknadsvärdet som riskeras).
 4. Identifiera potentiella positiva konsekvenser av riskerna (om företaget vänder risken till en möjlighet).
 5. Utveckla riskminskningsåtgärdsplaner (av riskteam).
 6. Justera kapitalbesluten (kapitaltilldelning och kapitalstruktur).

Styrkor med Strategisk Riskhantering. Fördelar

 • Förberedelsen för en större risk möjliggör mildrande av den risken och låter förnuftigt för att skydda företagets stabilitet.
 • Om du förbereder bättre för riskerna än dina konkurrenter som helt enkelt hanterar riskerna på ”det gamla sättet” så har du en källa till konkurrensfördel.
 • Verktyg för att tänka systematiskt om framtiden och att identifiera möjligheterna.
 • Du kan vända strategiskt hot till tillväxtmöjligheter. Flyttning från en försvarsposition till anfall.
 • Antagligen så uppväger fördelarna med SRM dessa andra mindre strategiska former i att hantera risker.
 • Undvika obeståndsrisker eller intäktsvolatilitet.
 • Om du kan minska din GAAP-/IAS instabilitet, kan detta betyda att du kommer att få ett bättre anseende i analytikerkretsarna.
 • Du kan bättre använda ditt kapital och minska på kostnaderna.
 • Organisera system och processer som ökar Risk-Adjusted Return on Capital hos företaget.
 • Skydda företagets anseende.
 • Hjälper företag att klara sig mot extra reglerande och lagstiftningsangrepp på hur de driver deras affärerer.
 • Hjälper företagsledare till att försvara sig mot lagliga domstolsprocesser av den sorten som har bevakats tidigare mot Enron, Tyco och WorldCom-ledarna.

Begränsningar med Strategisk Riskhantering. Nackdelar

 • Strategiska risker är just en av fyra kategorier av risker (andra är: finansiella-, vågspel och operativa risker).
 • Vissa risker kan uppstå och orsaka irreparabel skada trots föregripanden och förberedelse (”Guds handlingar”).
 • Inget företag kan förutse alla typer av riskhändelser.
 • SRM är inte en övning i att kryssa i rutan: det finns betydande kostnader och ansträngningar inblandade med SRM.
 • En viktig potentiell frågeställning, i att åstadkomma framsteg med relation till SRM, så är det i ljuset av Sarbanes-Oxley, och andra efterverkningar av-Enron skandalen, företag kan troligen betrakta SRM helt enkelt som ytterligare en reglering som läggs på dem, i stället för de nya ”grund reglerna” som om det följs entusiastiskt, så har det potentialen att erbjuda en global konkurrensfördel och som höjer aktieägarvärdet.

Antaganden kring Strategisk Riskhantering. Villkor

 • Det är möjligt att förbereda sig för viktiga framtida risker.
 • Att förbereda sig är användbart.
 • Det är möjligt att vända risker till möjligheter.

Strategisk Riskhantering Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)

Forum om Strategisk Riskhantering  

De senaste ämnena om: Strategisk Riskhantering.


Does Risk Management Increase Strategic Risk?
In most organizations, risk management is considered a vital function and attracts great attention from C-suite officers (...)
4
2 reaktioner
 
An 8th Class of Strategic Risk?
I would like to suggest "People" (human resources) as another class of strategic risk (management). People are vital: - (...)
2
0 reaktioner
 
Classes of Political Risk. Types
There turn out to be no less than 10 types of political risk. I stumbled on this useful list and thought I'd share it si (...)
1
0 reaktioner
 
Best Practices om Strategisk Riskhantering

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Current Economic Conditions and Strategic Risk Management
How can we explain the current recession in the light of SRM? Which of above categories does this period fit into? Does (...)
19
16 reaktioner

 
🥈 The Organizational Drag of Risk Management Must be Diminished
Regulators and organizational leaders were largely , but reacted strongly after it occurred. This has led to a situation (...)
16
15 reaktioner

 
🥉 Enterprise Risk Management versus Strategic Risk Management
These days the importance of managing all risks together has been recognized by organizations. Any risk management proce (...)
14
1 reaktioner

 
Strategic Risk Identification and Mitigation in Banking
Dear all, how to mitigate and identify strategic risk that occurs in banking industry? Thank you very much. (...)
8
1 reaktioner

 
SRM Experiences and Results
The article deeply describes the academic values of the term Strategic Risk Management. Who can share some experiences a (...)
7
0 reaktioner

 
Strategic Expenditures (StratEx)
A useful recommendation by Robert Kaplan and David Norton is to create a new expenditure category to protect strategic i (...)
5
3 reaktioner

 
How to Manage Unavoidable Risk
Truly unavoidable risk can be managed only in a sense, the risk themselves are unavoidable. Therefore to manage them you (...)
4
0 reaktioner

 
Strategic Risk Management in Agri Business
Can anybody explain how SRM can be used in agribusiness sector i.e. how to mitigate the risk? (...)
4
3 reaktioner

 
Involve SRM when making Strategic Decisions
Many companies do not consider the strategic risk involved when making strategic decisions. It thus becomes an issue whe (...)
2
0 reaktioner

 
ISO 31000 on Risk Management
The ISO have introduced a standard, ISO 31000 on risk management. Excellent, especially with the accompanying Guide 73 w (...)
1
1 reaktioner

 
Strategies for Investment Risk Mitigation
What are strategies for risk mitigation? (...)
1
1 reaktioner

 
Opportunism in Risk Management
How many times have we come across situations where middle management is deeply involved in risk avoidance but people on (...)
1
0 reaktioner

 
Risk Management for Beginners
How to introduce risk management for those who are not aware of derivative markets (novice)? The reason for asking this (...)
0
0 reaktioner

 
Go find Risks... Embracing Risks
Go find risks... don't be afraid of risks... Without risks there is no profit. So get a brave heart and navigate. (...)
-1
0 reaktioner

 
SRM for Central Banks?
How can SRM be applied to central banks in southern africa? (...)
-1
1 reaktioner

 
Experttips om Strategic Risk Management (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Risk Universe Model

Project Risk Reporting (...)
   
 
 
 

The Levels of Risk

Risk Hierarchy (...)
   
 
 
 

E&Y Risk Radar

Monitoring, Weighting and Prioritization of Risks (...)
   
 
 
 

Pitfalls of Traditional Risk Analysis

Risk Management, Crisis Management (...)
   
 
 
 

Critical Success Factors of RM

Improve your RM process (...)
   
 
 
 

Strategic versus Financial Risk Management

Comparison of Typical Activities (...)
   
 
 
 

How to Design Experiments to Support Decision-making on Strategic Innovations

Strategic Innovation, Strategic Decision-making, Strategic Experimenting, Experiments, Strategic Testing, Innovation Tes (...)
   
 
 
 

How to Link Risk Management and Strategy?

Strategic Risk Management, Best Practices (...)
   
 
 
 

Align Strategy and Risk Management

Performance-Aligned Risk Management (...)
   
 
 
 

Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage

Strategic Risk Management (...)
   
 
 
 

Why Society is More Risky than Before

Understanding New Risk Categories, Risk Management (...)
   
 
 
 

Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on Risk

Strategic Risk Management, Transparant Risk Management (...)
   
 
 
 

Critical Components of Risk Management Platform

Risk Management (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Strategisk Riskhantering

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Slywotzky och Drziks Strategisk Riskhantering med: Scenarioplanering  |  Kreditriskhantering  |  Spelteori (Nash)  |  Rimlighetsteori  |  PEST-analys  |  Krishantering   |  Reala Optioner Luehrman  |  CAPM-modellen  |  Turnaround Management


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Strategisk Riskhantering? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 27-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.