Avkastning på Investerat Kapital

Kunskapscenter

   

Mäter de historiska resultatet hos en affärsenhet eller hos hela företaget. Förklaring till Avkastning på Investerat Kapital (Return on Invested Capital). ROIC.

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Vad är Avkastning på investerat kapital? Beskrivning

ROIC är ett instrument som kan användas för att mäta den historiska prestationen hos en affärsenhet eller hos hela företaget.


Nuvärdesmetoden (Discounted cash Flow) slutligen driver det (framtida) värdet hos alla företag (ledande indikator). Emellertid så är det kortfristiga kassaflödesresultaten inte användbart för resultatmätning därför att kassaflödena är lätta att manipulera. Till exempel genom att försena kapitalanvändning, genom att senarelägga annonskampanjer eller genom att minska fou-nivåer. ROIC är en indikator med viss eftersläpning/lagging indicator; den erbjuder information omkring hur ett företag har presterat tidigare.


Användning av Avkastning på investerat kapital. Fördelar

ROIC-modellen är ofta använd till att värdera de värdeskapande kapaciteterna hos ett företag eller företag på ett intuitivt sätt. Höga (relativa) ROIC-nivåer ses som motståndskraftiga hos ett starkt företag och/eller en solid företagsledning. Emellertid bör man inta en stor försiktighet. Ett högt ROIC kan väl vara en indikator på en dålig ledning som orsakats av ett skördebeteende, genom att ignorera tillväxtmöjligheter och av långsiktig värdeförstörelse.


Begränsningar med Avkastning på investerat kapital. Nackdelar

 Då, Avkastning på investerat kapital är en redovisningsbaserat mått, påverkas den av följande angelägenheter:

  • Kan manipuleras av ledningen,
  • Påverkas av redovisningsregler och av förändringar i redovisningsregler, och
  • Påverkas av inflations- och för förändringar kring valutor.

Vad som kan sägas, är att företag som tjänar mindre än deras avkastningsränta vanligtvis inte kan skapa värde genom att bara växa, om inte deras Avkastning på investerat kapital flyttar upp ovanför avkastningsräntan (Vägd genomsnittlig avkastningsränta (WACC)).


Beräkning av ROIC. Formel


ROIC-Nettovinst efter skatt        =                                      Rörelsevinst efter skatt                                      

                Investerat kapital                       Totala tillgångar - överskottskapital/kassa - icke räntebärande kortfristigaskulder


Mer korrekt, ROIC för en enstaka tidsperiod =    Nettovinst i rörelsen före räntor och amorteringskostnader, men efter kassa,skatter     

                                                                                        Totala tillgångar - överskottskapital/kassa - icke räntebärande kortfristigaskulder


Bok: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide -

Bok: Ciaran Walsh - Key Management Ratios -


Avkastning på Investerat Kapital Forumet
  What is Return On Invested Capital (ROIC)?
In my understanding, ROIC = [Net Operating Profit ...
     
 
  Tip for Calculating ROIC
To calculate ROIC, we have to deduct investment...
     
 

Avkastning på Investerat Kapital Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Avkastning på Investerat Kapital Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Avkastning på Investerat Kapital Premium

Expert Tips (ENG) - Return on Invested Capital Premium

Resurser - Avkastning på Investerat Kapital Premium
 

Nyheter om Avkastning På Investerat Kapital Metod


     
 

Nyheter om Inevstering Mäter


     
 

Videor om Avkastning På Investerat Kapital Metod


     
 

Videor om Inevstering Mäter


     
 

Presentationer om Avkastning På Investerat Kapital Metod


     
 

Presentationer om Inevstering Mäter


     
 

Mer om Avkastning På Investerat Kapital Metod


     
 

Mer om Inevstering Mäter


     

Jämför med:  Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)   |  Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering (EBITDA)   |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Kassalikviditet  |  Balanslikviditet  |  Vinst Per Aktie  |  Avkastning på Eget Kapital  |  Avkastning på Investering, Avkastningsgrad  |  Return on Capital Employed (Avkastning på Sysselsatt Kapital)


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2018 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 23-1-2018. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.