Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

Bidraget kommer från: Ed Walters

68 itens • 900.979 visitas


Sammanfattning

Critical Success Factor Vad är Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer? Beskrivning

CSFs and KPIs är tekniker som dessa författare banade vägen för D. Ronald Daniel och Jack F. Rockart. De kan användas till att definiera och mätning av företagets målsättningar.


CSF/KFF är en akronym för Critical Success Factor/Kritiska Framgångsfaktor. KPI är en akronym för Key Performance Indicator Nyckelprestationsindikator. Båda dessa uttryck används ofta i sammanhanget design av relevanta syften och mätningar och analys av måluppfyllelsen i en organisation.

CSF är en typ av kännetecken på den interna eller yttre miljön i en organisation och som har en betydande påverkan till att uppnå organisationens syften och mål. KPI är ett kvantifierbart mått som en organisation använder för att mäta dess prestation i termer av hur väl man lyckas med att uppnå sina CSF. Det kan finnas mer än ett KPI per CSF. En KPI kan vara finansiell eller ickefinansiell.


Det är viktigt att förstå att åtminstone 3 nivåer kan urskiljas och som uttrycker syftet med en organisation:

 1. Vision/Mission-Uppdrag. Ett uttryck till grundläggande skäl varför organisationen var etablerad och fortsätter för att förekomma. Ett exempel: Oxfam etablerades för att lindra fattigdom och lidandet i världen. Jämför med: Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad Aktieägares Perspektiv på Värde, Nyckelpersoners Värdeperspektiv.
 2. Strategiska mål. Att möta de interna och yttre omständigheter som en organisation måste hantera de närmaste åren: vad skall fokuset vara i organisationen, så att den kan lyckas följa dess vision. Sådan mål identifieras av olika tekniker som är tillgängliga i strategisk analys. Se for example: SWOT-analys PEST-analys, Kärnkompetens, Värdekedjan Porter.
  Ett exempel: Ett mål hos Oxfam är att försöka erbjuda ett tryggt livsuppehälle för bönder för att avhjälpa fattigdom.
 3. Målsättningar. Strategiska mål är av naturen uttryckta på en hög nivå - stora idéer. Dessa mål måste vara nedbrutna till något som är mer konkret och som är specifikt, så att taktiska planer kan tänkas ut (budgetar), tilldelat ansvar och att mätningar åstadkoms. Därför analyseras de strategiska målen för att bestämma de faktorer som påverkar deras prestation. Dessa faktorer är CSFs.
  Ett exempel: betalning/finansiering, tränings- och utbildningsprogram som skapar ett tryggt livsuppehälle. Därför är betalning, träning och utbildning CSFs för detta mål.

När de kombineras, så bildar de tre nivåerna grunden till en affärsplan. I verkliga livet så är kanske inte saker och ting så väl strukturerade som här presenterats i de tre nivåerna ovan. Hur som helst implikationen här är att det utifrån en hierarki av syften, och från ett mer vagt, oprecist och ambitiöst sätt på vägen mot ett mycket mer konkret och mätbart angreppsätt. Koncepten CSF/KPI kan användas igenom hela hierarkin och är grunden till de allt som oftast citerade, och halv-sanna chefsutsagor som följer:

 • Du kan inte leda det du inte kan mäta.
 • Saker som mäts och följs upp blir gjorda.
 • Du kan inte  förbättra det du inte kan mäta.

Ursprunget till Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer. Historia

Konceptet om ”framgångsfaktorer” utvecklades ursprungligen av D. Ronald Daniel från Mc Kinsey & Co (1) på sextiotalet. Emellertid så förädlades idén på ett utmärkt sätt och populariserades av Jack F. Rockart på Sloan School of Management (2) på slutet av åttiotalet.


Enligt Rockart så  finns det 4 grundläggande typer av Critical Success Factors:

 1. Industri.
 2. Strategi.
 3. Miljön (Omgivningen).
 4. Tidsmässiga/Tillfälliga.

Dessa fyra områden, är naturligtvis en bild av det strategiska intresse som en organisation behöver ta hand om. Ursprungligen så var tanken att CSF var tänkta att ungera på affärsstrategi- och på den strategiska målnivån. Emellertid så har idén kring CSF bevisat sig vara så användbart att dess bruk har utvidgats till att användas också på lägre nivåer inom organisationen. Till exempel hos en organisations avdelningar och sektorer samt även inkluderande individer! Termen: ”kritiskt” ursprungligen refererad till som chansen till ett katastrofalt misstag i organisationen, om inte de kopplade målen realiserades.


Hur många Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer bör man sätta upp?

När det finns en klarhet om ”visionen”, så bör 3-5 strategiska mål vara tillräckligt som fokus för organisationens ansträngningar under den kommande 3-5 års perioden. Se även Balanced Scorecard tekniken, som också föreslår 3-5 mål per fokusområde. Varje mål, som finns, bör vara nedbrutet till ett antal faktorer, kanske igen runt 3-5, som kommer att påverka målet. Detta kommer då att ge teoretiskt mellan 9 och 25 faktorer som organisationen bör överväga att vara CSF. Det bör inte finnas för många faktorer (fokuseset kan förloras och ansvar är svårare att identifiera).  Och det bör inte finnas för många faktorer (det kan vara svårt att mäta och att handla på ett effektivt sätt för att avhjälpa problemen då).

För varje CSF måste det finnas åtminstone en mätning (KPI), och ett mål för gällande eller den kommande budgetarbetet. Enligt denna teknik är Målsättning (taktiskt syfte) komponerat av en CSF- plus ett KPI-plus ett operationsmål.


Att konflikter uppstår är ofrånkomligt mellan så många målsättningar. Till exempel en kostnadsbesparande målsättning kan vara i konflikt med målsättningen för kundtillfredsställelse. Följaktligen är det viktigt att skapa en balans mellan de olika målsättningar som är fastställda för varje CSF/KPI-kombination. Alltså är affärsplanen för organisationen i sin helhet genomförbar. Denna princip kallas Tillfredsställa (Herbert Simon) som är motsatt till att Optimera.

Det finns en skurkrollbetoning på IT som uppnår allt detta sedan de data som är associerade med KPI, behöver fångas upp  och konsolideras. Ofta sker presentationen av denna information i någon form av och med Business intelligence programvara som använder någon form av sammanställningskort, instrumentpanel, trafikljussystemet eller liknande. Det är mycket viktigt att avgöra när, hur ofta och på vilket sätt prestationen kommer att mätas. Likaså är det nödvändigt att skapa myndighetsstrukturer och att tilldela organisatoriskt ansvar som möjliggör målsättningar som aktivt ska klaras av.


Hur vet en organisation, om faktorerna, som har identifierats, är de rätta?

Det enkla svaret är: Den vet inte! Men en organisation kan lära sig - och det är viktigt att granska/följa upp CSFs and KPIs periodvis för att bestämma huruvida dessa faktorer egentligen driver affären och att den går i den önskade riktningen. Mål är goda tjänare men mycket dåliga mästare. Det finns otaliga exempel på detta:

 • Ett transportföretag plockade inte upp passagerare på en bestämt tur, därför att då skulle bussarna komma för sent!
 • Ett hotell kunde inte ta fram namn emblem för ny personal tillräckligt snabbt. Därför utfärdade de emblem som redan hade tillverkats.  På grund av detta fick Susan ha ”Mary” på sin uniform i ett par veckor.

Ett likgiltigt försök med mål är som bäst fruktlöst och på som sämst skadande och demoraliserande för alla involverade. Emellertid är den lärande processen som organisationens utvecklar en riktigt användbar uppsättning av CSFs ett nödvändigt kännetecken i en sund och välordnad organisation. Detta den krävda lärande processen kan därefter ses som en del av filosofin av Pete Senge´s Lärande Organisationen och Balanced Scorecard av Kaplan/Norton. Båda dessa koncept har en viss skuld till CSF/KPI-idén.


Beräkning av Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer. Formel

CSF + KPI + mål = målet


Användning av Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer. Användningsområden

Tekniken används generellt för att bestämma var man skall förlägga tyngdpunkten och fokus i en organisation, så att den uppnår dess vision och strategiska mål.
 

Stegen i CSFs and KPIs. Process

 1. Upprätta visionen.
 2. Bestäm de strategiska målen.
 3. Analysera varje mål - vilka faktorer (CSF) inverkar på målet.
 4. Tilldela åtminstone ett mätetal för varje faktor (KPI).
 5. Tilldela ett mål för det nuvarande budgetarbetet.

Styrkor med Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer. Fördelar

Idén kring CSF/KPI har varit mycket inflytelserik i många metoder som planlades för att få överensstämmelse i en organisations taktiska försök med Strategi. Särskilt Balanserade Styrkort (Kaplan och Norton) baserades på denna idé.
 

Begränsningar med Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer. Nackdelar

 • Mål är god servants, men dåliga mästare. Den existerande Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer måste granskas ofta.
 • Det finns en betoning på mätning. Detta kan snabbt resultera i att viktiga ”mjuka” beståndsdelar glöms bort eller att man undervärderar dem och dessa är dessutom svårare att mäta. Jämför med: Vetenskapliga Management.
 • Det är svårt att upprätta rätt antal av och typer med CSF.
 • Tekniken behöver ett antal av cykler och en betydlig organisatorisk ”smärta” för att få det rätt.

Bok: Harvard Business Review, Sept.-Oct., 1961 - Management Information Crisis

Bok: Christine V. Bullen - The Rise of Managerial Computing

Bok: Peter M. Senge - Fifth Discipline

Bok: David Kaplan & Robert Norton - The Balanced Scorecard


Särskild Intressegrupp SIG

Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (15 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer

 

🔥 NY Nyckeltal eller mätetal
Hej! Jag undrar hur ni använder benämningarna nyckeltal och mätetal i er organisation? Känner ni till några bra definitioner som visar olikheterna på dessa, eller är det samma sak fast beskrivet me...
0
 
3 kommentarer
Objectives and Key Results (OKR)
Introduced by Andy Grove to Intel and documented in his 1983 book "High Output Management," Objectives and Key Results (OKR) is a popular framework for defining objectives and tracking the implementat...
12
 
1 kommentarer
What is the Current Role of KPIs in your Company?
Schrage M. and Kiron D. conducted research on the use of KPIs. In their survey, key performance indicators are defined as 'the quantifiable measures an organization uses to determine how well it meets...
10
 
4 kommentarer
Spider Web Visualization of Key Success Factors
Is anybody aware of a software tool or program that allows you to easily visualize your KSF's in a spider web format? Thanks......
7
 
1 kommentarer
How to derive Key Performance Indicators (KPIs)?
Corporate KPIs can be derived from the corporate strategy and implemented possibly with the help of the Balanced Scorecard.
Individual KPIs can be derived from key result areas in jobholders job ...
6
 
2 kommentarer
Critical Success Factors (CSFs) versus Balanced Scorecard
Can you explain what is difference between CSFs and Balanced Scorecard?...
5
 
2 kommentarer
Top KPIS for Pharma Supply Chains
Hi everyone, the supply chain has become a very hot issue nowadays and it is now considered a profit center for many organisation and no longer a cost center. My question is that, what are the top KPI...
4
 
1 kommentarer
Applicability of KPIs and CSFs in Small Organizations
Wish to know if KPIs, CSFs, KRAs are applicable to lean / very small organisations? How has this been implemented in small organizations?...
4
 
1 kommentarer
Aims versus Goals versus Objectives in Strategic Management
What is in management the difference between goals, aims and objectives?
I am reading for MSc Management and Leadership in Healthcare....
3
 
1 kommentarer
Usages of Key Performance Indicators (KPIs)
Are key performance indicators purely used as a tool, by management, to measure performance, or do they in fact influence the success or failure of a project, by steering behaviours and decision makin...
3
 
2 kommentarer
Measurement of DIFOTOQ
I am interested in definitions and practices of measuring a KPI - DIFOTOQ
The acronym means: Delivered In Full On Time On Quality. Who can provide some information about this KPI? Thanks.....
2
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Difference Between a KPI and a KRA?
Can anyone tell me the difference between a Key Performance Indicator (KPI) and a Key Result Area (KRA)?
There seems to be a confusion between the two. Any thoughts?...
8
 
2 kommentarer

BSC Difference Between CSF and Goals
Hello, my name is Dan and I am an MBA student.
I am learning BSC and I cannot understand the difference between CSF and goals.
Can anyone please clarify this difference possibly with a coupl...
5
 
5 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om CSFs and KPIs (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Typical CSFs Categories

A list from Best Practices
Here is a list of typical CSFs categories derived from various academic management literature and shared best practices ...

Best Practices to Better Target Setting

Management by Objectives, SMART, Business Performance Management, Balanced Scorecard, KPIs, CSFs
In most organizations it is very common to specify organizational targets with the aim of increasing performance. This s...

Strategy Types and CSFs

CSFs to Stand Out
In their 2001 research Ghosh, B.C.Tan Wee Liang, Tan Teck Meng and Ben Chan analyzed the strategy dynamics and CSFs for ...

Redefining Key Metrics

Performance Management
In their book “Market Busters – 40 Strategic Moves that Drive Exceptional Business Growth”, Rita Gunther McGrath and Ian...

8 CSFs key Questions

Analyzing CSFs from the Customer Perspective
In his 2008 book ‘Tool for Project Management: workshop and consulting.’ Nicolai Andler suggest that managers should ans...

KPI Examples and Cases

KPI Library
You can find, discuss and compare practical key performance indicators at: kpilibrary.com....
Informationskällor

Olika informationskällor om Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Critical Success Factor Analysis

Strategy, CSF
Short presentation about Critical Succes Factors (CSF) Analysis by Daniel Austin, including the following: 1. Overview ...

Goal Setting: Purpose, Models and Steps

Goal Setting, FRAME Model, SMART Goals, Motivation, Commitment
This presentation provides information about goal setting in organizations, and includes the following sections: 1. Wha...

KPIs and KPI Management

Understanding KPIs, Introduction
Introduction by expert Joe Panebianco gives a first understanding of what Key Performance Indicators (KPI's) are and the...

Setting Health and Safety KPI's

Performance Measurement, KPI, CSF
Presentation about Safety Key Performance Indicators (KPI's) by J. McGerty. In this presentation the concept of KPI is ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer med: Målstyrning (MBO)  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  SMART  |  Business Intelligens  |  Prestationsstyrning, Resultatstyrning  |  Benchmarkingmetod  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  ABC-Kalkyl, ABC-Metoden


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 25-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.