Erfarenhetslärande (Revans)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.


Sammanfattning

Vad är Erfarenhetslärande? Beskrivning

Några olika typer av definitioner för erfarenhetslärande är:

 • En process för att samla ihop en grupp av personer med olika nivåer av kunskap och erfarenhet för att analysera ett aktuellt arbetsproblem och för att ta fram en handlingsplan. Ad-hoc gruppen fortsätter att mötas allteftersom handlingar genomförs och lär sig från dessa implementeringar och gör korrigeringar under vägen. Erfarenhetslärandet är ett sätt att lära, genom att göra.
 • Ett tillvägagångssätt för individuell- och organisatorisk utveckling. Att arbeta i olika uppsättningar eller med grupper, gör att personer då kan tackla viktiga organisatoriska frågeställningar eller problem och lär från dessa försök att förändra saker. Traditionell instruktion, eller "programmerad kunskap", är riktig, när vi står inför en situation med utmaningar som är som ett "pussel" har ett slutligt rätt svar. Emellertid när vi hamnar i situationer med "problem" - utmaningar, som har inte har något givet svar - behöver vi en kritisk reflexion eller "ifrågasättande attityd". Erfarenhetslärandet uppmuntrar till sådan reflexion, genom att ge stödet för att möjliggöra för personer att lära sig utav utmaningarna såväl som från processen i sig själv. Fördelarna med att lära in på alla dessa nivåer är att kunskapen är mer rimlig till att vara överförbar på andra situationer och deltagare blir involverade i "dubbel loops lärandet" där de inte bara får motta återkoppling på deras handlingar, utan kommer att finna deras bakomliggande antaganden och mentala modeller (hur tankegångarna varit) i en noggrann undersökning.
 • Ett erfararenhets-baserat tillvägagångssätt till att utveckla personer som använder detta i sitt arbete som ett meningsfullt sätt att lära. Erfarenhetslärande program gäller för små grupper som möts regelbundet för att ta tag i kritiska och verkliga problem medans man explicit söker ett lärande genom att ha gjort denna handling. Vanligtvis är den lärande delen faciliterad av en coach i lärande som är erfaren i att använda och leda grupporienterade övningar med syfte att utnyttja den kollektiva erfarenheten och för att skapa lärande möjligheter .

Erfarenhetslärandet består av följande typiska aktiviteter Erfarenhetslärande

 1. Erfarenhetsmässigt (Empiriskt) lärande.
 2. Kreativ komplex problemlösning.
 3. Erhålla relevant kunskap.
 4. Sam-lärande gruppstöd.

Var och en av dessa aktiviteter kan betraktas som en nödvändig del, men otillräckligt i sig själv, för att vara ansedd som ett erfarenhetslärande.
 

det karikteristiska med erfarenhetslärandet

 1. En betoning på att lära, genom att göra.
 2. Utfört av team/lag.
 3. Åsyftande företaget/organisatoriska frågeställningar.
 4. Med deltagare som placeras in i problemlösande roller.
 5. Där ett lagbeslut krävs.
 6. Formaliserat in i presentationer.

Ursprunget till erfarenhetslärandet. Historia

Professor Reg Revans introducerade och var den som först myntade begreppet "erfarenhetslärande" vid kolgruvorna av Wales och England på 1940-talet. I Revans tolkning, är syftet med erfarenhetslärandet inte bara att främja lokala handling och lärande, utan att få till stånd en organisatorisk förändring. Som i ”företaget som ett lärande system” (1969).


Erfarenhetslärande formeln

Reg Revans beskrev erfarenhetslärande med formeln L = P + Q, där Lärande (L) uppstår genom Programmerad kunskap (P) och ett insiktsfullt ifrågasättande (Q=questioning)


Användning av Erfarenhetslärande. Användningsområden

 • För att adressera problemen och frågeställningar som är komplexa och som inte så lätt kan lösas.
 • För att finna lösningar för de bakomliggande grundorsaker till problem.
 • Att bestämma en ny strategisk inriktning eller att maximera nya möjligheter.
 • Generera kreativa idéer.

De olika stegen i ett erfarenhetslärande. Process

 1. Klargöra målet med erfarenhetslärandegruppen. Presentation av problemet eller uppgiften till gruppen. En grupp kan behandla en eller många problem.
 2. Gruppbildande. Gruppen kan bestå av frivilliga eller utsedda personer och kan arbeta med ett enda organisatoriskt problem eller andra avdelningars problem. Samlas ett tvärsnitt av personalen med en kompletterande blandning av förmågor och sakkunskaper för att delta i Erfarenhetslärandegruppen. Jämför: Belbin Teamroller. Erfarenhetslärandegrupper kan mötas en gång eller vid flera tillfällen. Beroende av problemets komplexitet och tiden som finns tillgänglig för att lösa det.
 3. Analysera frågeställningen och identifiera de handlingar som behöver utföras för att lösa den.
 4. Problemägaren framlägger problemet i korta ordalag till gruppen. Han kan kvarstå som en medlem av gruppen eller dra sig tillbaka och vänta på gruppens rekommendationer.
 5. Genom att sätta problemet i nytt dager. Efter en serie av frågor i gruppen, ofta med vägledningen av en erfarenhetslärandekonsult, kommer man att uppnå en konsensus på de mest kritiska och viktigaste problemet som gruppen skall arbeta med. Gruppen bör finna vad som är stötestenen med problemet, vilket förmodligen skiljer sig åt från hur problemet ursprungligen lades fram.
 6. Bestäm mål. När väl nyckeorsaken till problemet har blivit identifierad, så söker gruppen att uppnå konsensus för målet. Åstadkommandet av målet kommer att lösa den nya versionen av problemet på lång sikt med positiva i stället för negativa följder för individen, laget eller organisationen.
 7. Utveckla handlingstrategier. Mycket av tiden och energin hos gruppen kommer att spenderas på att identifiera och pilot testa, möjliga handlingsstrategier. Liksom de föregående skedena av erfarenhetslärande, strategier utvecklas via reflekterande utredning och dialog.
 8. Handla Mellan erfarenhetslärandeövningarna gruppen i sin helhet och de individuella medlemmarna samlar information, de identifierar statusen på supportstödet och de genomför strategierna som utvecklats och som överenskommits med gruppen.
 9. Repetera cykeln av handlingen och lärandet tills problemet är löst, eller nya riktningar är bestämda.
 10. Fånga lärandet. Genomgående och närsomhelst under övningarna, kan erfarenhetslärandekonsulenten komma att ingripa. Han kan ställa frågor till gruppmedlemmarna, vilket kommer att möjliggöra för dem att:
  • Klargöra problemet.
  • Finna vägar till att förbättra deras prestation som en grupp.
  • Identifiera hur deras lärande kan appliceras för att utveckla sig själva, laget och organisationen.

  Efter en tid, samla gruppen för att diskutera framskridandet, vad har man lärt sig (erfarenheter) och nästa steg. Dokumentera lärande processen för framtida ändamål. Dokumentera vad som kommit fram efter varje, fas av lärandeprocessen.

Styrkor med erfarenhetslärandet. Fördelar

 • Erbjuder ett intelligent och kreativt sätt att både agera och lära samtidigt. Detta har blivit en nödvändigt i en arbetsmiljö som ändrar sig snabbt, och som möter ständigt oförutsägbara utmaningar.
 • Kan hjälpa till att lösa komplexa, akuta problem.
 • Bidragande - till att utveckla kompetenta ledare eller att utveckla lag.
 • Kan hjälpa till att omforma ett företags kultur och att skapa en lärande organisation.
 • Producerar påtagliga resultat som ett resultat på investeringarna i utbildning.
 • Vuxna människor är mest motiverade för att lära när det omedelbart visar sig relevant för deras nuvarande liv. Deltagare kan testa användningen av hjälpmedlet och ramverket och tekniker på verkliga problem och är kompetenta att själva se för vad som praktiskt kan appliceras, och vad inte går att applicera.

Begränsningar med erfarenhetslärandet. Nackdelar

 • Det är nödvändigt att organisera åtskilliga erfarenhetslärandehändelser, för att det skall bli effektivt.
 • Designen och innehållet i erfarenhetslärandeprogrammet är avgörande för dess framgång.
 • Uppnåendet av exempel uppgift eller ett projekt kan potentiellt överväldiga den reflekterande lärande processen. Utan reflexionen och återkopplingen är erfarenhetslärandet ungefär som en vanlig dag på jobbet.
 • I lag, där en enskild individ eller ett enskilt funktionellt perspektiv dominerar, tenderar gruppen till att producera ett resultat som inte är speciellt innovativt eller insiktsfullt. (Jämför: Grupptänkande.
 • Duktiga och sakliga facilitatorer är nödvändiga.
 • Risken för dålig uppföljning på projektresultatet.

Bok: R.W. Revans - Action Learning: New Techniques for Management -

Bok: Michael Marquardt - Action Learning in Action: Transforming Problems and People… -

Bok: Michael Marquardt - Optimizing the Power of Action Learning: Solving Problems and Building Leaders… -


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Erfarenhetslärande Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (48 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Erfarenhetslärande.


Action Learning is Nothing New
Nothing new. All learning start with available knowledge + problem + available solutions + best among them + traditional (...)
7
 
1 reaktioner
Conditions for Action Learning. Circumstances
My experience in a corporate organization is that you need: 1. An active driver (champion) behind the AL process, to en (...)
6
 
0 reaktioner
Action Learning Mantra - Right or Wrong?
Revans said: There is no learning without action and no sober and deliberate action without learning. Is this really tr (...)
5
 
0 reaktioner
A New Name for Action Learning?
What do you think: Is it time for a name change and a relaunch? How about: Learning in Action - sounds more dynamic. O (...)
4
 
4 reaktioner
Does Action Learning Deal with the Knowing - Doing Gap?
Action Learning is surely working in this era of human behavior and learning? Is there far too much knowing in organizat (...)
3
 
1 reaktioner
Key Features of Action Learning
Here's a list of the key features of Action Learning (AL) in a business context. - Small action sets with people who wo (...)
3
 
0 reaktioner
Distance: An Action Learning Delusion?
The distance between our actions and the observable, known, impact of those actions can be close (when we have a coachin (...)
3
 
2 reaktioner
Socrates and Action Learning?
The Socratic Method - which he used more than 2000 years ago – still works and has many similarities to an Action Learni (...)
2
 
0 reaktioner
The Difference in Learning Between Knowing and Doing
When it comes to learning, there is a world of difference between knowing and doing. Many learning programmes leave part (...)
2
 
0 reaktioner
Action Learning in Fire Departments
I am exploring the possibilities of action learning in the discipline and work practices of fire departments in the Neth (...)
2
 
2 reaktioner
Which Comes First - Action or Learning?
Does action always precede learning or does learning precede action? Does this matter? Can both take place simultaneousl (...)
2
 
0 reaktioner
Action Learning Facilitation
Revans (1998) himself was critical of the need for facilitators apart from the earliest stages of the process, believing (...)
2
 
0 reaktioner
The Return on Investment of Action Learning
Is there hard evidence for an attributable Return on Investment (ROI) for Action Learning programmes out there somewhere (...)
1
 
0 reaktioner
New Year Action Learning Resolutions
Now may be a good point to put time in the diary very early in 2014 to actively reflect on 2013 and what has been learne (...)
1
 
0 reaktioner
Experiential Learning Through Virtual Simulation
One of the processes involved in action learning is experiential learning: a learning technique that takes into account (...)
1
 
1 reaktioner
New Radka Action Learning Matrix
Please have a look at my new Action Learning Matrix which can be used to understand the learning dynamics of teams and l (...)
1
 
0 reaktioner
Best Practices

Bli Medlem

Topprankade ämnen om Erfarenhetslärande. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Why Action Learning? Purpose
Many "study groups" result in heightened awareness and increased knowledge but often stop there. In my work with action (...)
41
 
1 reaktioner

Similar Knowledge Level
First of all, to succeed in active learning, the different entities involved should not be far in terms of basic knowled (...)
27
 
1 reaktioner

New Technologies for Action Learning
Great overview, my interest is how the new technologies "leverage" action learning (and research)? (...)
26
 
0 reaktioner

Action Learning Principles
1. Make sure that your students understand why 2. Respect that they have different styles to learn (auditory-visual-kin (...)
24
 
0 reaktioner

Introduction to 2nd and Consecutive Sessions
I have learned that is very important to start second and consecutive sessions in a learning course with a brief review (...)
24
 
0 reaktioner

Action Learning in Leadership Development
Leadership development programs that most organizations currently use do not deal with all dimensions necessary for beco (...)
14
 
9 reaktioner

Virtual Action Learning
Is anyone doing virtual action learning? If so i'd be very interested to hear from you. I'm researching this emerging fo (...)
14
 
6 reaktioner

What are the Questions in the Action Learning Formula ( L = P + Q)
The Q in the Action Learning formula refers to: A. Four "major" questions: 1. Where? 2. Who? 3. When? 4. What? B. (...)
14
 
3 reaktioner

Puzzles , Problems and New Learning
I wholeheartedly agree about the difference between 'puzzles' and 'problems'. However, for me, there is a problem of con (...)
11
 
4 reaktioner

Action Learning Cycle
If there is an action learning cycle then what is best point to break into the cycle? (...)
10
 
4 reaktioner

Experttips

Bli Medlem

Avancerad insikt om Action Learning (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Capturing Learned Lessons: After Action Reviews

How to Capture Organizational Learning? Best Practices
Knowledge from bad and good experiences will lead you and your organization to better future performance. You can improv (...)

'Action' Learning is Misleading...

Understanding Action Learning
Note that the title "Action Learning" can be a bit misleading, because it emphasizes action, learning in practical situa (...)

Action Learning Groups / Programs

Creating an Action Learning Organiztion
According to Michael J. Marquardt (Action Learning in Action), there are two basic types of programs: Single-project pro (...)

6 Action Learning Components

How To Apply It
According to Michael J. Marquardt (Action Learning in Action), Action Learning has Six Interactive Components: 1. A pro (...)

Execution as Learning

Similar Approach
Also compare Action Learning with the quite similar Execution as Learning-approach by Amy Edmondson. (...)

Core Characteristic of Action Learning

What Makes an AL Group Different?
The difference between a simple work team (like a task force or a quality circle) and an Action Learning group is the si (...)

Alignment is key

Change and innovation
Having used action learning in several programs over 3 years I now always align the Action Learning with the strategy of (...)
Informationskällor

Bli Medlem

Olika informationskällor om Erfarenhetslärande. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


NyheterVideorPresentationerBöckerMer

Jämför Revans' Erfarenhetslärande med: Team Management Profilen, Teamkomposition  |  Utvecklingsskeden för ett team lag  |  8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Kunskapshantering, Kunskapsledning Collison och Parcell  |  SECI-modell  |  Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande)  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Organisatoriskt Minne Walsh Ungson  |  Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa  |  Grundorsaksanalys  |  Metaplan Metoden Schnelle  |  Grupptänkande  |  Sex Tänkhattar  |  Emotionell Intelligens Goleman  |  Industriträning, Industriutbildning  |  Pyramidprincipen


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Är du intresserad av Erfarenhetslärande? Anmäl dig gratis

Meddela dina studenter

Kopiera detta till ditt studiematerial:

och lägg till en hyperlänk till:

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här HTML-koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.7 - Senast uppdaterad: 18-1-2021. Alla namn ™ av deras ägare.