Erfarenhetslärande (Revans)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

103 itens • 597.676 visitas


Sammanfattning

Vad är Erfarenhetslärande? Beskrivning

Några olika typer av definitioner för erfarenhetslärande är:

 • En process för att samla ihop en grupp av personer med olika nivåer av kunskap och erfarenhet för att analysera ett aktuellt arbetsproblem och för att ta fram en handlingsplan. Ad-hoc gruppen fortsätter att mötas allteftersom handlingar genomförs och lär sig från dessa implementeringar och gör korrigeringar under vägen. Erfarenhetslärandet är ett sätt att lära, genom att göra.
 • Ett tillvägagångssätt för individuell- och organisatorisk utveckling. Att arbeta i olika uppsättningar eller med grupper, gör att personer då kan tackla viktiga organisatoriska frågeställningar eller problem och lär från dessa försök att förändra saker. Traditionell instruktion, eller "programmerad kunskap", är riktig, när vi står inför en situation med utmaningar som är som ett "pussel" har ett slutligt rätt svar. Emellertid när vi hamnar i situationer med "problem" - utmaningar, som har inte har något givet svar - behöver vi en kritisk reflexion eller "ifrågasättande attityd". Erfarenhetslärandet uppmuntrar till sådan reflexion, genom att ge stödet för att möjliggöra för personer att lära sig utav utmaningarna såväl som från processen i sig själv. Fördelarna med att lära in på alla dessa nivåer är att kunskapen är mer rimlig till att vara överförbar på andra situationer och deltagare blir involverade i "dubbel loops lärandet" där de inte bara får motta återkoppling på deras handlingar, utan kommer att finna deras bakomliggande antaganden och mentala modeller (hur tankegångarna varit) i en noggrann undersökning.
 • Ett erfararenhets-baserat tillvägagångssätt till att utveckla personer som använder detta i sitt arbete som ett meningsfullt sätt att lära. Erfarenhetslärande program gäller för små grupper som möts regelbundet för att ta tag i kritiska och verkliga problem medans man explicit söker ett lärande genom att ha gjort denna handling. Vanligtvis är den lärande delen faciliterad av en coach i lärande som är erfaren i att använda och leda grupporienterade övningar med syfte att utnyttja den kollektiva erfarenheten och för att skapa lärande möjligheter .

Erfarenhetslärandet består av följande typiska aktiviteter Erfarenhetslärande

 1. Erfarenhetsmässigt (Empiriskt) lärande.
 2. Kreativ komplex problemlösning.
 3. Erhålla relevant kunskap.
 4. Sam-lärande gruppstöd.

Var och en av dessa aktiviteter kan betraktas som en nödvändig del, men otillräckligt i sig själv, för att vara ansedd som ett erfarenhetslärande.
 

det karikteristiska med erfarenhetslärandet

 1. En betoning på att lära, genom att göra.
 2. Utfört av team/lag.
 3. Åsyftande företaget/organisatoriska frågeställningar.
 4. Med deltagare som placeras in i problemlösande roller.
 5. Där ett lagbeslut krävs.
 6. Formaliserat in i presentationer.

Ursprunget till erfarenhetslärandet. Historia

Professor Reg Revans introducerade och var den som först myntade begreppet "erfarenhetslärande" vid kolgruvorna av Wales och England på 1940-talet. I Revans tolkning, är syftet med erfarenhetslärandet inte bara att främja lokala handling och lärande, utan att få till stånd en organisatorisk förändring. Som i ”företaget som ett lärande system” (1969).


Erfarenhetslärande formeln

Reg Revans beskrev erfarenhetslärande med formeln L = P + Q, där Lärande (L) uppstår genom Programmerad kunskap (P) och ett insiktsfullt ifrågasättande (Q=questioning)


Användning av Erfarenhetslärande. Användningsområden

 • För att adressera problemen och frågeställningar som är komplexa och som inte så lätt kan lösas.
 • För att finna lösningar för de bakomliggande grundorsaker till problem.
 • Att bestämma en ny strategisk inriktning eller att maximera nya möjligheter.
 • Generera kreativa idéer.

De olika stegen i ett erfarenhetslärande. Process

 1. Klargöra målet med erfarenhetslärandegruppen. Presentation av problemet eller uppgiften till gruppen. En grupp kan behandla en eller många problem.
 2. Gruppbildande. Gruppen kan bestå av frivilliga eller utsedda personer och kan arbeta med ett enda organisatoriskt problem eller andra avdelningars problem. Samlas ett tvärsnitt av personalen med en kompletterande blandning av förmågor och sakkunskaper för att delta i Erfarenhetslärandegruppen. Jämför: Belbin Teamroller. Erfarenhetslärandegrupper kan mötas en gång eller vid flera tillfällen. Beroende av problemets komplexitet och tiden som finns tillgänglig för att lösa det.
 3. Analysera frågeställningen och identifiera de handlingar som behöver utföras för att lösa den.
 4. Problemägaren framlägger problemet i korta ordalag till gruppen. Han kan kvarstå som en medlem av gruppen eller dra sig tillbaka och vänta på gruppens rekommendationer.
 5. Genom att sätta problemet i nytt dager. Efter en serie av frågor i gruppen, ofta med vägledningen av en erfarenhetslärandekonsult, kommer man att uppnå en konsensus på de mest kritiska och viktigaste problemet som gruppen skall arbeta med. Gruppen bör finna vad som är stötestenen med problemet, vilket förmodligen skiljer sig åt från hur problemet ursprungligen lades fram.
 6. Bestäm mål. När väl nyckeorsaken till problemet har blivit identifierad, så söker gruppen att uppnå konsensus för målet. Åstadkommandet av målet kommer att lösa den nya versionen av problemet på lång sikt med positiva i stället för negativa följder för individen, laget eller organisationen.
 7. Utveckla handlingstrategier. Mycket av tiden och energin hos gruppen kommer att spenderas på att identifiera och pilot testa, möjliga handlingsstrategier. Liksom de föregående skedena av erfarenhetslärande, strategier utvecklas via reflekterande utredning och dialog.
 8. Handla Mellan erfarenhetslärandeövningarna gruppen i sin helhet och de individuella medlemmarna samlar information, de identifierar statusen på supportstödet och de genomför strategierna som utvecklats och som överenskommits med gruppen.
 9. Repetera cykeln av handlingen och lärandet tills problemet är löst, eller nya riktningar är bestämda.
 10. Fånga lärandet. Genomgående och närsomhelst under övningarna, kan erfarenhetslärandekonsulenten komma att ingripa. Han kan ställa frågor till gruppmedlemmarna, vilket kommer att möjliggöra för dem att:
  • Klargöra problemet.
  • Finna vägar till att förbättra deras prestation som en grupp.
  • Identifiera hur deras lärande kan appliceras för att utveckla sig själva, laget och organisationen.

  Efter en tid, samla gruppen för att diskutera framskridandet, vad har man lärt sig (erfarenheter) och nästa steg. Dokumentera lärande processen för framtida ändamål. Dokumentera vad som kommit fram efter varje, fas av lärandeprocessen.

Styrkor med erfarenhetslärandet. Fördelar

 • Erbjuder ett intelligent och kreativt sätt att både agera och lära samtidigt. Detta har blivit en nödvändigt i en arbetsmiljö som ändrar sig snabbt, och som möter ständigt oförutsägbara utmaningar.
 • Kan hjälpa till att lösa komplexa, akuta problem.
 • Bidragande - till att utveckla kompetenta ledare eller att utveckla lag.
 • Kan hjälpa till att omforma ett företags kultur och att skapa en lärande organisation.
 • Producerar påtagliga resultat som ett resultat på investeringarna i utbildning.
 • Vuxna människor är mest motiverade för att lära när det omedelbart visar sig relevant för deras nuvarande liv. Deltagare kan testa användningen av hjälpmedlet och ramverket och tekniker på verkliga problem och är kompetenta att själva se för vad som praktiskt kan appliceras, och vad inte går att applicera.

Begränsningar med erfarenhetslärandet. Nackdelar

 • Det är nödvändigt att organisera åtskilliga erfarenhetslärandehändelser, för att det skall bli effektivt.
 • Designen och innehållet i erfarenhetslärandeprogrammet är avgörande för dess framgång.
 • Uppnåendet av exempel uppgift eller ett projekt kan potentiellt överväldiga den reflekterande lärande processen. Utan reflexionen och återkopplingen är erfarenhetslärandet ungefär som en vanlig dag på jobbet.
 • I lag, där en enskild individ eller ett enskilt funktionellt perspektiv dominerar, tenderar gruppen till att producera ett resultat som inte är speciellt innovativt eller insiktsfullt. (Jämför: Grupptänkande.
 • Duktiga och sakliga facilitatorer är nödvändiga.
 • Risken för dålig uppföljning på projektresultatet.

Bok: R.W. Revans - Action Learning: New Techniques for Management

Bok: Michael Marquardt - Action Learning in Action: Transforming Problems and People…

Bok: Michael Marquardt - Optimizing the Power of Action Learning: Solving Problems and Building Leaders…


Särskild Intressegrupp SIG

Erfarenhetslärande Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (47 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Erfarenhetslärande. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Erfarenhetslärande

 

Action Learning Starting Point and Ownership
If there is an action learning cycle then what is best point to break into the cycle? And who owns the process?...
10
 
6 kommentarer
Action Learning is Nothing New
Nothing new. All learning start with available knowledge + problem + available solutions + best among them + traditional overlay + resulting gain.
Questioning insight itself is a by product of av...
7
 
1 kommentarer
Conditions for Action Learning. Circumstances
My experience in a corporate organization is that you need:
1. An active driver (champion) behind the AL process, to ensure that everyone commit the time they promised initially.
2. Monitori...
6
 
Action Learning Mantra - Right or Wrong?
Revans said: There is no learning without action and no sober and deliberate action without learning.
Is this really true? Cannot some people keep taking the same action over and over without lea...
5
 
A New Name for Action Learning?
What do you think: Is it time for a name change and a relaunch?
How about: Learning in Action - sounds more dynamic.
Or: Action for Learning?
Any other ideas for a new, better name for ...
4
 
4 kommentarer
Does Action Learning Deal with the Knowing - Doing Gap?
Action Learning is surely working in this era of human behavior and learning? Is there far too much knowing in organizations and far too little doing?...
3
 
1 kommentarer
Key Features of Action Learning
Here's a list of the key features of Action Learning (AL) in a business context.
- Small action sets with people who work together in a supportive and challenging way with each other
- Clear...
3
 
Distance: An Action Learning Delusion?
The distance between our actions and the observable, known, impact of those actions can be close (when we have a coaching conversation with a team member) or far (when we take a decision at head offic...
3
 
2 kommentarer
The Return on Investment of Action Learning
Is there hard evidence for an attributable Return on Investment (ROI) for Action Learning programmes out there somewhere?
I have been searching for robust organisational studies which provide thi...
2
 
Socrates and Action Learning?
The Socratic Method - which he used more than 2000 years ago – still works and has many similarities to an Action Learning approach. For example what about Socratic Circles for Business? Follow the st...
2
 
The Difference in Learning Between Knowing and Doing
When it comes to learning, there is a world of difference between knowing and doing. Many learning programmes leave participants 'knowing' lots about leadership or team working (for example), but do n...
2
 
Action Learning in Fire Departments
I am exploring the possibilities of action learning in the discipline and work practices of fire departments in the Netherlands. I'm searching for examples of investigated action learning in similar d...
2
 
2 kommentarer
Which Comes First - Action or Learning?
Does action always precede learning or does learning precede action? Does this matter? Can both take place simultaneously?
Not exactly questions on the meaning of life but still intriguing…
...
2
 
Action Learning Facilitation
Revans (1998) himself was critical of the need for facilitators apart from the earliest stages of the process, believing that independence was important.
How important is the role of a facilitato...
2
 
New Year Action Learning Resolutions
Now may be a good point to put time in the diary very early in 2014 to actively reflect on 2013 and what has been learned - with a clear intent to take action in the New Year to improve our lives?...
1
 
Experiential Learning Through Virtual Simulation
One of the processes involved in action learning is experiential learning: a learning technique that takes into account the impact of emotions and subjectivity and its influence on the learner’s exper...
1
 
1 kommentarer
New Radka Action Learning Matrix
Please have a look at my new Action Learning Matrix which can be used to understand the learning dynamics of teams and leaders. It has been placed in the 'Resources - Action Learning' part of this AL ...
1
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Erfarenhetslärande. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Why Action Learning? Purpose
Many "study groups" result in heightened awareness and increased knowledge but often stop there. In my work with action learning teams (mostly corporate based) the key purpose is getting increased or ...
41
 
1 kommentarer

Similar Knowledge Level
First of all, to succeed in active learning, the different entities involved should not be far in terms of basic knowledge to be able to achieve an initial transfusion of knowledge from the highest to...
27
 
1 kommentarer

New Technologies for Action Learning
Great overview, my interest is how the new technologies "leverage" action learning (and research)?...
26
 
Action Learning Principles
1. Make sure that your students understand why
2. Respect that they have different styles to learn (auditory-visual-kinesthetic)
3. Allow them to experience what they are learning....
24
 
Introduction to 2nd and Consecutive Sessions
I have learned that is very important to start second and consecutive sessions in a learning course with a brief review of the past concepts, to reinforce them in the process. Just select some questio...
24
 
Virtual Action Learning
Is anyone doing virtual action learning? If so i'd be very interested to hear from you. I'm researching this emerging form of action learning....
15
 
6 kommentarer

Action Learning in Leadership Development
Leadership development programs that most organizations currently use do not deal with all dimensions necessary for becoming an excellent leader, according to M. Marquardt.
As a result, leaders a...
14
 
9 kommentarer

What are the Questions in the Action Learning Formula ( L = P + Q)
The Q in the Action Learning formula refers to:
A. Four "major" questions:
1. Where?
2. Who?
3. When?
4. What?
B. Three "minor" questions:
5. Why?
6. How many?<...
14
 
3 kommentarer

Puzzles , Problems and New Learning
I wholeheartedly agree about the difference between 'puzzles' and 'problems'. However, for me, there is a problem of context. The AL sets I have been involved with all take place in the workplace, or ...
11
 
4 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Action Learning (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Capturing Learned Lessons: After Action Reviews

How to Capture Organizational Learning? Best Practices
Knowledge from bad and good experiences will lead you and your organization to better future performance. You can improv...

'Action' Learning is Misleading...

Understanding Action Learning
Note that the title "Action Learning" can be a bit misleading, because it emphasizes action, learning in practical situa...

Action Learning Groups / Programs

Creating an Action Learning Organiztion
According to Michael J. Marquardt (Action Learning in Action), there are two basic types of programs: Single-project pro...

6 Action Learning Components

How To Apply It
According to Michael J. Marquardt (Action Learning in Action), Action Learning has Six Interactive Components: 1. A pro...

Execution as Learning

Similar Approach
Also compare Action Learning with the quite similar Execution as Learning-approach by Amy Edmondson....

Core Characteristic of Action Learning

What Makes an AL Group Different?
The difference between a simple work team (like a task force or a quality circle) and an Action Learning group is the si...

Alignment is key

Change and innovation
Having used action learning in several programs over 3 years I now always align the Action Learning with the strategy of...
Informationskällor

Olika informationskällor om Erfarenhetslärande. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Action Learning in Action

Action Learning, Problem Solving
Good, detailed presentation about Action Learning by M.J. Marquardt. - Concept of action learning, benefits and an some...

Action Learning Schools and Varieties, History of Action Learning

Action Learning
This presentation outlines the various schools on action learning and the varieties of Action Learning it has generated....

A Leader's Guide to After-Action Reviews

After-Action Reviews
In-depth manual on conducting After-Action Reviews by US military....

Action Learning Guide

Anyone Interested in Learning About Action Learning
Open source Ashridge College reference document with background and description of Action Learning, as well as useful bo...

Introduction to Action Learning by Reg Revans

Historical Background and Foundation of of Action Learning
In this 1984 (!) video, Professor Reg Evans explains that the central idea behind and the foundation of Action Learning ...

Applying Creative Thinking to Complex Business Problem Solving

Creative Thinking, Problem Solving, Complex Problem Solving Techniques
This presentation focuses on creative thinking as a useful tool for dealing with complex business issues. It includes th...

Introduction to Working in Teams, Team Work and Related Concepts

Team Management, Team Work, Groupthink
Presentation about teamwork, including the following sections: 1. Importance of Teams 1.1. Introduction 1.2. Definiti...

Organizational Framework

Action Learning
Paper by Ivo de Loo and Otmar Donnenberg. Action learning programs are supposed to result in both personal and organizat...

Professor Evans Explains Why Fast Change Requires New Ways of Learning and Thinking

Action Learning, Coping with Change, The Need of Change, The Need for New Ways of Learning
In this historic video Action Learning Professor Reg Evans shows that it is very important to understand that today's ra...

The Knowing - Doing Gap

A New Action Learning Perspective?
'The Knowing-Doing Gap' by J. Pfeffer & R. Sutton explores and identifies the causes of this gap and provides insights o...

Action Learning Toolkit

Action Learning Sets
This is a very good sample activity which you are welcome to use in your training programmes. This sample activity is ju...

Tools and Approaches to Complement Action Learning (3)

Action Learning Tools
This Action Learning Question asks how I will use my learning insights and understanding from Research Papers 1 and 2 to...

Action Learning Diagram

Experiential Learning
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Action Learning in Leadership Programmes (2)

Action Learning for Leadership Development
How I will use my learning insights from Paper 1 to organise the Action Learning content/process before commencement, in...

Co Consulting Action Learning

Different AL Approach
Co Consulting Action Learning Involves working with a group or set of people in a quiet space. The novelty in this appr...

Evaluation of Action Learning Approaches to a Leadership Programme (1)

Action Learning
“How do I evaluate, and learn from, the use of Action Learning approaches within a pilot Leadership Programme to inform ...

Radka Action Learning Matrix

Team Leadership Reflection and Assessment
A new matrix which explores the dynamics of action and learning within teams and in relation to the behaviour of the tea...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Erfarenhetslärande.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Revans' Erfarenhetslärande med: Team Management Profilen, Teamkomposition  |  Utvecklingsskeden för ett team lag  |  8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Kunskapshantering, Kunskapsledning Collison och Parcell  |  SECI-modell  |  Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande)  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Organisatoriskt Minne Walsh Ungson  |  Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa  |  Grundorsaksanalys  |  Metaplan Metoden Schnelle  |  Grupptänkande  |  Sex Tänkhattar  |  Emotionell Intelligens Goleman  |  Industriträning, Industriutbildning  |  Pyramidprincipen


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Erfarenhetslärande? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 21-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.