Fem Krafter (Porter) | Analys av 5 Konkurrenskrafter

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

159 itens • 3.983.270 visitas


Sammanfattning

Five Competitive Forces (Fem Konkurrenskrafter) (Porter) Vad är porters fem konkurrenskrafters modell? Beskrivning

Modellen med  Porters Fem konkurrenskrafter är ett verktyg med ett strategiperspektiv utifrån och in, för en affärsenhet som används för att göra en analys av attraktiviteten (värdet) på en viss industristruktur/bransch. Konkurrenskraftsstyrkeanalysen görs med hjälp av identifieringen av de fem grundläggande konkurrenskraftsstyrkorna:

 1. Etablering/Inträdet av nya konkurrenter. Hur lätt eller svårt är det för nya etablerare att starta upp och konkurrera, vilka barriärer finns.
 2. Hot från substitut. Hur lätt är det att en produkt eller en tjänst blir ersatt, speciellt om den kan göras till en lägre kostnad.
 3. Köparnas förhandlingsstyrka. Hur stark är ställningen hos köparna. Kan de agera tillsammans och beställa större volymer.
 4. Leverantörernas förhandlingsstyrka. Hur stark är ställningen hos säljarna. Finns det många potentiella leverantörer eller endast några få potentiella leverantörer, monopol?
 5. Rivalitet, konkurrens bland de existerande parterna. Finns det en stark konkurrens mellan de existerande parterna ? Är en spelare mycket dominant eller är alla jämlika i styrka och storlek.

Ibland så lägger man till en sjätte konkurrenskraftsstyrka:

 1. Regering/-ar.

Porters konkurrenskraftsstyrkemodell är antagligen en av de mest och oftast använda affärsstrategiverktygen. Den har bevisat dess användbarhet vid många olika tillfällen. Porters modell är en mycket stark på att tänka i perspektivet utifrån och in.


Hot från nya etablerare beror på:

 • Skalekonomier.
 • Kapital/investeringsbehov.
 • Kunders kostnader för leverantörsbyte.
 • Tillgång till industrins distributionskanaler.
 • Tillgång till teknologi.
 • Varumärkeslojalitet. Är kunder lojala?
 • Sannolikheten för repressalier från existerande industriparter.
 • Regeringsregleringar. Kan nya deltagare bli subventionerade?

Hot från substituter/ersättningar beror på:

 • Kvalitet. Är ett substitut bättre?
 • Köparnas villighet att välja substitut.
 • Det relativa priset och resultatet från substituterna.
 • Kostnad för att gå över till substituter. Är det lätt att ändra till en annan produkt?

Leverantörernas förhandlingsstyrka beror på:

 • Koncentrationen av leverantörer. Finns det många köpare och få dominanta leverantörer? Jämför: Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen.
 • Varumärken. Är varumärket hos leverantören starkt?
 • Lönsamheten hos leverantörer. Kan leverantörer tvingas till att höja priserna?
 • Leverantörer hotar att integrera framåt inom sin industri (till exempel: varumärkesproducenter som hotar med att sätta upp en egen detaljhandelsförsäljning).
 • Köpare hotar inte med att integrera bakåt in i leverantörsledet.
 • Den betydelsen och den roll som kvalitet och tjänster/service har.
 • Industrin är inte en nyckelkundgrupp för leverantörerna.
 • Omställningskostnader. Är det lätt för leverantörer att finna nya kunder?

Köparnas förhandlingsstyrka beror på:

 • Koncentration av köpare. Finns det några få dominanta köpare och många som säljer till industrin?
 • Differentiering. Är produkterna standardiserade?
 • Lönsamheten hos köparna. Är köparna tvingade till att vara tuffa?
 • Den betydelsen och den roll som kvalitet och tjänster/service har.
 • Hot av bakåtriktad och framåtriktad integration i industrin.
 • Omställningskostnader. Är det lätt för köpare att byta ut deras leverantör?

Konkurrensintensiteten och rivalitet beror på:

 • Strukturen på konkurrensen. Rivaliteten kommer att bli mer intensiv om det finns många små eller många med liknande storlek bland konkurrenterna; rivaliteten kommer att bli mindre om en industri har en tydlig marknadsledare.
 • Strukturen på industrikostnaderna. Industrier med höga fasta kostnader uppmuntrar konkurrenterna till att tillverka med full kapacitet genom att minska på priserna, om det behövs.
 • Graden av produktdifferentiering. Industrier där produkterna är handelsvaror (t.ex. stål, kol) har typiskt mera rivalitet.
 • Omställningskostnader. Rivalitet minskar när köpare har höga omställningskostnader.
 • Strategiska målsättningar. Om konkurrenter antar att följa aggressiva tillväxtstrategier, så kommer rivaliteten att bli mer intensiv. Om konkurrenter helt och hållet ”mjölkar” vinst i en mogen industri, så är graden av rivalitet typiskt lågt.
 • Utträdesbarriärer. När barriärerna för att lämna en industri är höga, tenderar konkurrenterna till att utöva ännu större rivalitet.

Styrkorna med fem konkurrenskrafters modellen. Fördelar

 • Modellen är ett starkt verktyg för konkurrens analys på en viss industrinivå samt att avgöra lönsamhet och attraktivitet. Jämför: PEST-analys
 • Den erbjuder användbar indata för att utföra en SWOT-analys.

Begränsningar med Porters fem konkurrenskrafters modellen

 • Hänsyn bör tas till följande när man använder denna modell: underskatta inte eller undertrycka betydelsen med de (existerande) styrkorna hos organisationen (inifrån och ut perspektivsstrategi). Se: Kärnkompetens
 • Modellen skapades för att analysera individuella affärsstrategier. Den är inte lika bra på synergier och oberoenden inom portföljen hos stora företag. Se: Moderbolagsfördel, Koncernfördel
 • Från ett mer teoretiskt perspektiv så tar inte modellen hänsyn till möjligheten att en industri kan vara attraktiv därför att vissa bestämda företag verkar inom den.
 • Några personer hävdar att miljöer som karakteriseras av snabba, system- och radikala förändringar, kräver en mer flexibel, dynamisk eller utvecklande angreppssätt för strategiutformningen. Se: Omvälvande Innovation
 • Ibland kan det vara möjligt att skapa fullständigt nya marknader, i stället för att välja från de existerande. Se: Blåa Oceanens Strategi Kim

En översikt av  boken ”konkurrensstrategi” (Competitive strategy),

 • I del I, Porter diskuterar strukturell analys av industrier (med de fem styrkorna), de tre allmänna konkurrensstrategierna (total kostnadsöverlägsenhet, fokusering, och differentiering) som erbjuder ett utmärkt ramverk för konkurrentanalys, konkurrensrörelser, strategi mot inköpare och leverantörer, strukturell analys inom industrier (strategiska grupper, strategisk kartläggning, mobilitetsbarriärer) och industrievolution (livscykler, utvecklingsprocesser).
 • I del II, Porter diskuterar konkurrensstrategi inom olika allmänna industrimiljöer. Som t.ex.: fragmenterade industrier (där ingen verklig marknadsledare finns), utvecklingsindustrier, mogna industrier och industrier på nedgång och globala industrier.
 • I del III, Porter diskuterar strategiska beslut som affärsenheter/företag kan komma att ta. Som t.ex.: vertikal integration (framåt, bakåtriktat, partnerskap), kapacitetsutvidgning och inträde i nya industrier/affärer.

Bok: Michael E. Porter - Competitive Strategy


Särskild Intressegrupp SIG

Fem Krafter (Porter) | Analys av 5 Konkurrenskrafter Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (42 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Fem Krafter (Porter) | Analys av 5 Konkurrenskrafter. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Fem Krafter (Porter) | Analys av 5 Konkurrenskrafter

 

5 Forces in Emerging Industries
How can Porter's five forces model be applied within emerging industries?...
64
 
1 kommentarer
Government as 6th Force in Porter's Five Forces
Who can give an explanation of the government factor in Porter's Five Forces? What is it? Who introduced it?...
40
 
14 kommentarer
MEDIA as the 7th Force in Porter's Five Forces
The Media could be added as a seventh force as it would complement the Porter model of 5 forces. The media today have become an inevitably interwoven phenomenon in our personal and organizational live...
38
 
16 kommentarer
Industry Analysis model
Another name for the Five Forces model by Porter is: Industry Analysis model....
38
 
1 kommentarer
Strengths of Porter's Five Forces Model
Porter's' five force model is an excellent tool that is applicable to most areas of business along with its complement the PESTLE analysis. It allows current and potential business owners to critical...
28
 
1 kommentarer
Evolution in our Expectations of Business and Porter's 5 Forces Model
One thing that does not easily float to consciousness is that over time, there has been an evolution in our expectations of business and in particular how we define RESPONSIBLE business business behav...
22
 
1 kommentarer
Bargaining Power of Buyers. Examples
What precisely is bargaining power of buyers? Can you cite an example? Thank you....
20
 
5 kommentarer
How to Deal with Competitors in Five Forces Analysis?
Okay I understand the five forces, but when I'm trying to apply the model, where do I place other competitive rivals of the firm? For example, if I am doing a five force analysis on supermarkets, in ...
18
 
3 kommentarer
There are More than Porter's 5 Forces!
We also have other forces that operate together with Porters model. For example Government, Society and natural phenomena. These other three factors can be a threat or an opportunity to any business...
12
 
2 kommentarer
Why Porter's Monitor Consulting Company Failed
In 1983, Michael Porter co-founded his consulting company, the Monitor Group. In November 2012, Monitor was unable to pay its bills and filed for bankruptcy. One would think a strategy consulting firm...
10
 
1 kommentarer
Does Competition Increase the Need for Segmentation?
When a market becomes more and more competitive, does that require more emphasis on market segmentation? In other words: is increasing competition conducive to segmentation?...
8
 
1 kommentarer
The New Industrial Economics School
Industrial Economics (IE) involves the study of firms, industries and markets. It looks at firms of all sizes and a any industry, typically analyzing the decision making at the levels of the individua...
5
 
1 kommentarer
Porter's 5 Forces Framework in Non-competitive Situations?
Hi, what part of Porter's five forces framework is inappropriate for non-competitive situations? I appreciate your help. Thanks....
3
 
3 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Fem Krafter (Porter) | Analys av 5 Konkurrenskrafter. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Assumptions of the Five Forces Model. Limitations
The Five Forces model has two basic premises: The first one is that the goal of a business is long-term profitability. The second one is that the intensity of competition in an industry is neither a...
99
 
4 kommentarer

🥈 Substitutes and the Five Forces Model
I am interested in '(innovative) substitutes' such as: 1. New inventions (e.g., mobile phones as communicators) 2. New applications of existing products (e.g., internet on mobile phones) 3. New tec...
25
 
6 kommentarer

🥉 How does Information Technology alter Porter's 5 Forces
How does Information Technology alter each of the five competitive forces in Porter's five forces model?...
24
 
10 kommentarer

Business Networking: Forces are Getting Connected
I think, there is an interesting phenomena around us due to business networking. Can't we say that the basic model has now evolved into a more integrated one? I believe the 'forces' are now getting co...
22
 
14 kommentarer

Measuring / Calculating the Five Forces of Porter?
Hi, can somebody help me how to calculate the co-efficients for each of the five forces. I understand all of the 5 forces might not be having the same weight. Also it would differ by industry....
17
 
14 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Five Forces (Porter) | Five Forces Analysis (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Influence of Internet

Impact of Internet on Industry
In his article called "Strategy and the Internet" (HBR, March 2001) M. Porter takes his Industry Structure framework one...

5 Forces model is a snapshot

Analyzing industry structure
Note that the 5 forces framework of Porter is a snapshot, a photo of the current industry's structure. At least equally ...

The Role of Competitors in Strategy and Business Failures

Competitive Strategy, Competitive Environment, Competitive Intelligence, Industry Analysis
Gilad (2014) researched in what way and to what extent competitors do matter. Many people believe that competitors are o...

Five Forces in knowledge firms

Knowledge-intensive Firms
In an article in the Journal of Business Strategy (Vol. 26, no.4, 2005) Norman Sheenan makes a few interesting observati...

Five Forces in e-Banking

Online Banking
In an article in Services Marketing Quarterly (2006, Vol. 28 Issue 2), Alan D.Smith writes that strategically, the use o...
Informationskällor

Olika informationskällor om Fem Krafter (Porter) | Analys av 5 Konkurrenskrafter. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Five Forces overview

Overview Presentation
Porter’s Five Forces Model of Industry - Structure and Competition. By Cliff Bowman & Timothy Devinney....

Typologies and Strategies of Co-opetition

Co-opetition, Strategic Partnerships, Strategic Collaboration, Strategic Clusters
Presentation about Co-opetition thereby especially focusing on the typologies and strategies of co-opetition. It include...

5 Forces Assessment

5 Forces Self-Assessment
Industry Analysis: The Five Forces. By Cole Ehmke, Joan Fulton, and Jay Akridge. This publication describes the five for...

How Businesses can Use Information Technology (IT) in Strategic Ways

Strategic Management, Information Technology
This presentation looks at Information Technology from a strategic point of view. In other words, it discusses in what w...

7 Steps for Creating a Strategic Business Plan

Strategic Planning, Strategic Management, Business Planning, Business Plan
Presentation about strategic planning and business planning, including the following sections: 1. What is a business pl...

Interview Porter: How to Apply the Five Forces Framework?

Applying the 5 Forces for Fundamental Industry Analysis
Interview Michael E. Porter, Professor at Harvard University on The Five Competitive Forces That Shape Strategy. Topics:...

Interview Michael Porter: Getting Started with the 5 Forces and Involving Everybody

Initial Understanding of Industry Analysis
Interview Michael E. Porter, Professor at Harvard University on The Five Competitive Forces That Shape Strategy. Topics:...

Interview Porter: The Basic Notion of the Five Forces

Initial understanding of the Five Competitive Forces
Interview with Michael E. Porter, Professor at Harvard University on The Five Competitive Forces That Shape Strategy Pa...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Fem Krafter (Porter) | Analys av 5 Konkurrenskrafter.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför med: Konkurrensfördel Porter  |  Industriförändring  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Kärnkompetens  |  Värdenätet, Co-opetition  |  Deltamodellen  |  Resursbaserad Vy på Företaget (Barney)  |  BCG Matrisen  |  Tillväxtfasermodell  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  3C Modellen av Ohmae  |  Diamond Modellen Porter  |  Traditionell Handel och Internet  |  Tolv Principer för Nätverksekonomin  |  Vertikal Integration  |  Horisontell Integration


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |   Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring och Försäljning  |   Strategi & Innovation  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Fem Krafter (Porter) | Analys av 5 Konkurrenskrafter? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 5-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.