Fem Krafter (Porter) | Analys av 5 Konkurrenskrafter

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Five Competitive Forces (Fem Konkurrenskrafter) (Porter) Vad är porters fem konkurrenskrafters modell? Beskrivning

Modellen med  Porters Fem konkurrenskrafter är ett verktyg med ett strategiperspektiv utifrån och in, för en affärsenhet som används för att göra en analys av attraktiviteten (värdet) på en viss industristruktur/bransch. Konkurrenskraftsstyrkeanalysen görs med hjälp av identifieringen av de fem grundläggande konkurrenskraftsstyrkorna:

 1. Etablering/Inträdet av nya konkurrenter. Hur lätt eller svårt är det för nya etablerare att starta upp och konkurrera, vilka barriärer finns.
 2. Hot från substitut. Hur lätt är det att en produkt eller en tjänst blir ersatt, speciellt om den kan göras till en lägre kostnad.
 3. Köparnas förhandlingsstyrka. Hur stark är ställningen hos köparna. Kan de agera tillsammans och beställa större volymer.
 4. Leverantörernas förhandlingsstyrka. Hur stark är ställningen hos säljarna. Finns det många potentiella leverantörer eller endast några få potentiella leverantörer, monopol?
 5. Rivalitet, konkurrens bland de existerande parterna. Finns det en stark konkurrens mellan de existerande parterna ? Är en spelare mycket dominant eller är alla jämlika i styrka och storlek.

Ibland så lägger man till en sjätte konkurrenskraftsstyrka:

 1. Regering/-ar.

Porters konkurrenskraftsstyrkemodell är antagligen en av de mest och oftast använda affärsstrategiverktygen. Den har bevisat dess användbarhet vid många olika tillfällen. Porters modell är en mycket stark på att tänka i perspektivet utifrån och in.


Hot från nya etablerare beror på:

 • Skalekonomier.
 • Kapital/investeringsbehov.
 • Kunders kostnader för leverantörsbyte.
 • Tillgång till industrins distributionskanaler.
 • Tillgång till teknologi.
 • Varumärkeslojalitet. Är kunder lojala?
 • Sannolikheten för repressalier från existerande industriparter.
 • Regeringsregleringar. Kan nya deltagare bli subventionerade?

Hot från substituter/ersättningar beror på:

 • Kvalitet. Är ett substitut bättre?
 • Köparnas villighet att välja substitut.
 • Det relativa priset och resultatet från substituterna.
 • Kostnad för att gå över till substituter. Är det lätt att ändra till en annan produkt?

Leverantörernas förhandlingsstyrka beror på:

 • Koncentrationen av leverantörer. Finns det många köpare och få dominanta leverantörer? Jämför: Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen.
 • Varumärken. Är varumärket hos leverantören starkt?
 • Lönsamheten hos leverantörer. Kan leverantörer tvingas till att höja priserna?
 • Leverantörer hotar att integrera framåt inom sin industri (till exempel: varumärkesproducenter som hotar med att sätta upp en egen detaljhandelsförsäljning).
 • Köpare hotar inte med att integrera bakåt in i leverantörsledet.
 • Den betydelsen och den roll som kvalitet och tjänster/service har.
 • Industrin är inte en nyckelkundgrupp för leverantörerna.
 • Omställningskostnader. Är det lätt för leverantörer att finna nya kunder?

Köparnas förhandlingsstyrka beror på:

 • Koncentration av köpare. Finns det några få dominanta köpare och många som säljer till industrin?
 • Differentiering. Är produkterna standardiserade?
 • Lönsamheten hos köparna. Är köparna tvingade till att vara tuffa?
 • Den betydelsen och den roll som kvalitet och tjänster/service har.
 • Hot av bakåtriktad och framåtriktad integration i industrin.
 • Omställningskostnader. Är det lätt för köpare att byta ut deras leverantör?

Konkurrensintensiteten och rivalitet beror på:

 • Strukturen på konkurrensen. Rivaliteten kommer att bli mer intensiv om det finns många små eller många med liknande storlek bland konkurrenterna; rivaliteten kommer att bli mindre om en industri har en tydlig marknadsledare.
 • Strukturen på industrikostnaderna. Industrier med höga fasta kostnader uppmuntrar konkurrenterna till att tillverka med full kapacitet genom att minska på priserna, om det behövs.
 • Graden av produktdifferentiering. Industrier där produkterna är handelsvaror (t.ex. stål, kol) har typiskt mera rivalitet.
 • Omställningskostnader. Rivalitet minskar när köpare har höga omställningskostnader.
 • Strategiska målsättningar. Om konkurrenter antar att följa aggressiva tillväxtstrategier, så kommer rivaliteten att bli mer intensiv. Om konkurrenter helt och hållet ”mjölkar” vinst i en mogen industri, så är graden av rivalitet typiskt lågt.
 • Utträdesbarriärer. När barriärerna för att lämna en industri är höga, tenderar konkurrenterna till att utöva ännu större rivalitet.

Styrkorna med fem konkurrenskrafters modellen. Fördelar

 • Modellen är ett starkt verktyg för konkurrens analys på en viss industrinivå samt att avgöra lönsamhet och attraktivitet. Jämför: PEST-analys
 • Den erbjuder användbar indata för att utföra en SWOT-analys.

Begränsningar med Porters fem konkurrenskrafters modellen

 • Hänsyn bör tas till följande när man använder denna modell: underskatta inte eller undertrycka betydelsen med de (existerande) styrkorna hos organisationen (inifrån och ut perspektivsstrategi). Se: Kärnkompetens
 • Modellen skapades för att analysera individuella affärsstrategier. Den är inte lika bra på synergier och oberoenden inom portföljen hos stora företag. Se: Moderbolagsfördel, Koncernfördel
 • Från ett mer teoretiskt perspektiv så tar inte modellen hänsyn till möjligheten att en industri kan vara attraktiv därför att vissa bestämda företag verkar inom den.
 • Några personer hävdar att miljöer som karakteriseras av snabba, system- och radikala förändringar, kräver en mer flexibel, dynamisk eller utvecklande angreppssätt för strategiutformningen. Se: Omvälvande Innovation
 • Ibland kan det vara möjligt att skapa fullständigt nya marknader, i stället för att välja från de existerande. Se: Blåa Oceanens Strategi Kim

En översikt av  boken ”konkurrensstrategi” (Competitive strategy),

 • I del I, Porter diskuterar strukturell analys av industrier (med de fem styrkorna), de tre allmänna konkurrensstrategierna (total kostnadsöverlägsenhet, fokusering, och differentiering) som erbjuder ett utmärkt ramverk för konkurrentanalys, konkurrensrörelser, strategi mot inköpare och leverantörer, strukturell analys inom industrier (strategiska grupper, strategisk kartläggning, mobilitetsbarriärer) och industrievolution (livscykler, utvecklingsprocesser).
 • I del II, Porter diskuterar konkurrensstrategi inom olika allmänna industrimiljöer. Som t.ex.: fragmenterade industrier (där ingen verklig marknadsledare finns), utvecklingsindustrier, mogna industrier och industrier på nedgång och globala industrier.
 • I del III, Porter diskuterar strategiska beslut som affärsenheter/företag kan komma att ta. Som t.ex.: vertikal integration (framåt, bakåtriktat, partnerskap), kapacitetsutvidgning och inträde i nya industrier/affärer.

Bok: Michael E. Porter - Competitive Strategy -


Fem Krafter (Porter) | Analys av 5 Konkurrenskrafter Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (32 medlemmar)

Forum om Fem Krafter (Porter) | Analys av 5 Konkurrenskrafter  

De senaste ämnena om: Fem Krafter (Porter) | Analys av 5 Konkurrenskrafter.


MEDIA as the 7th Force in Porter's Five Forces
If media is added it would complement the Porter model of forces, as the media today have become an inevitably interwove (...)
37
 
2 reaktioner
 
The New Industrial Economics School
Industrial Economics (IE) involves the study of firms, industries and markets. It looks at firms of all sizes and a any (...)
5
 
0 reaktioner
 
Why Porter's Monitor Consulting Company Failed
In 1983, Michael Porter co-founded his consulting company, the Monitor Group. In November 2012, Monitor was unable to pa (...)
4
 
0 reaktioner
 
Porter's 5 Forces Framework in Non-competitive Situations?
Hi, what part of Porter's five forces framework is inappropriate for non-competitive situations? I appreciate your help (...)
3
 
3 reaktioner
 
Best Practices om Fem Krafter (Porter) | Analys av 5 Konkurrenskrafter

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Assumptions of the Five Forces model
The Five Forces model has two basic premises. The first is that the goal of a business is long-term profitability. The s (...)
97
 
2 reaktioner

 
🥈 5 Forces in the public sector
The profitability (such as more students & diploma's) in the education sector is becoming increasingly a predicament for (...)
70
 
1 reaktioner

 
🥉 Apple Inc. and 5 Forces
Who can give some analysis about apple inc.'s use of Porter's five forces? Thank you... (...)
70
 
0 reaktioner

 
5 Forces in Emerging Industries
How can Porter's five forces model be applied within emerging industries? (...)
64
 
0 reaktioner

 
Government as 6th Force in Porter's Five Forces
Who can give an explanation of the government factor in Porter's Five Forces? What is it? Who introduced it? (...)
40
 
14 reaktioner

 
Industry Analysis model
Another name for the Five Forces model by Porter is: Industry Analysis model. (...)
35
 
0 reaktioner

 
5 forces and supplier marketing
The 5 forces model doesn't take in to account supplier's marketing strategy especially investement in to advertizing and (...)
30
 
0 reaktioner

 
Porter's Five Forces is Excellent Tool
Porter's' five force theory is an excellent tool that is applicable to all areas of business along with its complement t (...)
28
 
0 reaktioner

 
Basis of Five Forces Strategies
The five forces theory looks at strategy formulation from the industry(macro) perspective. The theory is hinged on the c (...)
27
 
0 reaktioner

 
Substitution in the Five Forces Model
I am interested in 'substitutes' such as: 1. New inventions - e.g. Mobile phones as communicators 2. New applications (...)
24
 
2 reaktioner

 
How does Information Technology alter Porter's 5 Forces
How does Information Technology alter each of the five competitive forces in Porter's five forces model? (...)
21
 
9 reaktioner

 
Business Networking: Forces are Getting Connected
I think, there is an interesting phenomena around us due to business networking. Can't we say that the basic model has n (...)
21
 
14 reaktioner

 
Bargaining Power of Buyers. Examples
What precisely is bargaining power of buyers? Can you cite an example? Thank you. (...)
20
 
5 reaktioner

 
5 Forces Model Limitations
Would be very useful to have a critical review of this model, as it has limits. (...)
16
 
2 reaktioner

 
Porter 5 Forces and E-Commerce
How can we amplify the model into a e-commerce business? Has anyone an idea?? (...)
15
 
1 reaktioner

 
Measuring / Calculating the Five Forces of Porter?
Hi, can somebody help me how to calculate the co-efficients for each of the five forces. I understand all of the 5 force (...)
14
 
14 reaktioner

 
Evolution in Our Expectations of Business and Porter's Model
One item that does not easily float to consciousness is the evolution in our expectations of business and how we define (...)
13
 
0 reaktioner

 
There are More than Porter's 5 Forces!
We also have other forces that operate together with Porters model. For example Government, Society and natural phenome (...)
11
 
2 reaktioner

 
The Conclusion based on the Five Forces Model
Who can tell more about the conclusion based on the 5 forces model after you have analyzed all competitive forces? How (...)
9
 
0 reaktioner

 
How to Deal with Competitors in Five Forces Analysis?
Okay I understand the five forces, but when I'm trying to apply the model, where do I place other competitive rivals of (...)
9
 
2 reaktioner

 
Does Competition Increase the Need for Segmentation?
When a market becomes more and more competitive, does that require more emphasis on ? In other words: is increasing comp (...)
3
 
0 reaktioner

 
Who is the Buyer in the Internet Industry?
Can someone help to identify who plays the buyer role in the Internet industry? Is it the individual person? Or does it (...)
2
 
0 reaktioner

 
Five Forces in Accounting Services Industry
What organizations / individuals / items contribute to or exert the force which can be observed in the accounting servic (...)
1
 
0 reaktioner

 
Experttips om Five Forces (Porter) | Five Forces Analysis (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Influence of Internet

Impact of Internet on Industry (...)
   
 
 
 

5 Forces model is a snapshot

Analyzing industry structure (...)
   
 
 
 

Five Forces in knowledge firms

Knowledge-intensive Firms (...)
   
 
 
 

Five Forces e-Banking

Online Banking (...)
   
 
 
 

The Role of Competitors in Strategy and Business Failures

Competitive Strategy, Competitive Environment, Competitive Intelligence, Industry Analysis (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Fem Krafter (Porter) | Analys av 5 Konkurrenskrafter

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför med: Konkurrensfördel Porter  |  Industriförändring  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Kärnkompetens  |  Värdenätet, Co-opetition  |  Deltamodellen  |  Resursbaserad Vy på Företaget (Barney)  |  BCG Matrisen  |  Tillväxtfasermodell  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  3C Modellen av Ohmae  |  Diamond Modellen Porter  |  Traditionell Handel och Internet  |  Tolv Principer för Nätverksekonomin  |  Vertikal Integration  |  Horisontell Integration


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |   Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring  |   Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Fem Krafter (Porter) | Analys av 5 Konkurrenskrafter? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 22-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.