logo

Tio Strategiskolor
(Mintzberg)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

68 itens • 1.202.670 visitas

EnglishEnglishArabicChineseDutchFrenchGermanItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanish

Sammanfattning

Vilka är De tio Strategiskolorna/ Ten Schools of Thought? Beskrivning

De tio Strategiskolornas modell från Mintzberg är ett ramverk som kan användas till att kategorisera området kring strategisk ledning.

 1. Designskolan. Denna skola ser strategibildande som en process av föreställning.
  • Approach: Tydliga och unika strategier formuleras i en noga genomtänkt process. I denna process är den interna situationen hos organisationen matchad till den yttre situationen i omgivningen.
  • Utgångspunkt: Arkitektur som en metafor.
  • I korthet: Passform! ”Upprätta passformen!”
  • Bidragen: Ordning. Reducerad otydlighet. Enkelhet. Användbart i förhållandevis stabila miljöer. Den stöttar starkt visionära ledarskap.
  • Begränsningar: Förenkling kan förvrida verkligheten. Strategi har många variabler och är till sin natur komplext. Förbiser lärandet. Oflexibelt. Svagt i snabbt föränderlig miljö. Det finns risk för motstånd (inte-uppfunnet-här beteende).
  • Representerar/jämför: SWOT-analys  |  Ashridge Missionsmodell
 2. Planeringsskolan. Denna skola ser strategibildande som en formell process.
 3. Positioneringsskolan. Denna skola ser strategibildande som en analytisk process.
  • Approach: Den placerar företaget i ett sammanhang inom dess industri och tittar på hur organisationen kan förbättra dess strategiska positionering inom den industrin.
  • Utgångspunkt: Industriell organisation (ekonomi) och militär strategi.
  • I korthet: Analysera! ”Ingenting utom fakta, madam.”
  • Bidragen: Denna skola gjorde strategisk ledning till en vetenskap, möjliggör för framtida framsteg. Tillhandahållar innehåll på ett systematiskt sätt till det existerande sättet av att se på strategi. Fokuserar på hårda (ekonomiska) fakta. Mycket användbart i tidigt skede av strategiutveckling, när data analyseras.
  • Begränsningar: Se Planeringsskolan. Försummar makt, politik, kultur, sociala element. Är ensidig gentemot stora företag. Sifferorienterat.
  • Representerar/jämför: Konkurrensfördel Porter  |  Femkonkurrenskrafter (Five Forces)   |  Värdekedjan (Value Chain)   |  BCG Matrisen  |  Spelteori (Nash)  |  The Art of War (Sun Tzu)  
 4. Entreprenörsmässiga skolan. Denna skola ser strategibildande som en visionär process.
  • Approach: Den visionära processen äger rum inom medvetandet hos de karismatiska grundaren eller ledaren i en organisation. Skolan betonar det mest naturliga med mentala tillstånd och processer - intuition, bedömning, visdom, erfarenhet och insikt.
  • Utgångspunkt: Ekonomi.
  • I korthet: Föreställa sig! ”VD:n är arkitekten till Strategin.”
  • Bidragen: En sund vision och en visionär VD kan hjälpa organisationer att segla sammansatt genom grumliga vatten. Speciellt i tidiga eller mycket svåra år för organisationen. Övervägningar på bred front. Flexibelt och frambrytande i detaljerna.
  • Begränsningar: Segla på en fördefinierad kurs kan förblinda någon för potentiella och oväntade faror eller utvecklingar. Hur kan du finna den rätta ledaren, med alla de många nödvändiga kvaliteterna? Den entreprenörsmässiga visionära ledaren har en tendens att gå för långt. Att vara VD är ett extremt krävande jobb i detta perspektiv.
  • Representerar/jämför: Entreprenöriella myndigheter /Pånyttfödelse    |  Seven Surprises for New CEOs (Sju överraskningar för nya VD:ar)  |  Leadership Styles)
 5. Den kognitiva skolan. Denna skola ser strategibildande som en mental process.
  • Approach: Den analyserar hur personer uppfattar mönster och processinformation. Den koncentrerar sig på vad som händer i strategens medvetande och hur den bearbetar informationen.
  • Utgångspunkt: Psykologi.
  • I korthet: Rama in! ”Jag kommer att se det, när jag tror på det.”
  • Bidragen: Ser strategi som en kognitiv process i medvetandet hos strategen. Strategier dyker upp som koncept, kartor, scheman och inramningar av verkligheten. Betonar den kreativa sidan i strategiprocessen. Stark på nivån hos den individuella strategen. Mycket användbar till att förklara varför vårt medvetande är ofullkomligt
  • Begränsningar: Inte mycket praktisk utöver det begreppsmässiga skedet. Inte så praktiskt till att tänka ut enastående idéer eller strategier. För närvarande inte mycket användbart till att vägleda kollektiva strategiprocesser.
  • Representerar/jämför: Hela Hjärnmodellen från Herrmann  |  Johari Fönster  |  Grupptänkande  |  Cognitive Bias  |  Myers-Briggs typindikator
 6. Lärandeskolan. Denna skola ser strategibildande som en frambrytande/utvecklande process.
  • Approach: Ledningen ägnar mycket uppmärksamhet över tiden till vad som fungerar och vad som inte fungerar. De införlivar dessa ”lärda erfarenheter” in i deras generella åtgärdsplan. Världen är för komplex för att tillåta att alla strategier ska utvecklas på en gång Som tydliga planer eller visioner. Sålunda måste strategier utvecklas i små steg, i den takt som en organisation anpassar sig eller ”lär sig”.
  • Utgångspunkt: Utbildning, lärande teori.
  • I korthet: Lär! ”Om du inte lyckas första gången, försök igen.”
  • Bidragen: Erbjuder en lösning för att hantera komplexitet och oberäknelighet i strategibildandet. Fler personer kan lära än just bara ledaren. Inget behov för allsmäktiga ledare. Kan kombineras med den framväxande bilden. Stark under komplexa förhållanden med ständig förändring. Starkt i professionella organisationer.
  • Begränsningar: Denna skola kan leda till att man inte har någon strategi eller just bara att man gör någon taktisk manöver (famlar sig fram). Eller till strategisk drift.   Inte användbart alls under kriser. Inte mycket användbart under stabila förhållanden. Ta många förnuftiga små steg men generar inte nödvändigtvis upp till en sund total strategi. Du bör inte korsa en avgrund genom att ta små steg. Det är kostnader associerade med lärandet.
  • Representerar/jämför: Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk ramverketKunskapshantering, Kunskapsledning  |  SECI-modell
 7. Maktskolan. Denna skola ser strategibildande som en process av förhandling.
  • Approach: Strategin utvecklas som en process i förhandling mellan maktinnehavarna inom företaget och/eller mellan företaget och dess externa nyckelpersoner.
  • Utgångspunkt: Statskunskap.
  • I korthet: Ta greppet! ”Se sig om efter det bästa/världsklass.”
  • Bidragen: Kan hjälpa till att låta de mest starka personerna överleva i  företagets djungel. Kan hjälpa till att tillse att alla sidor av en frågeställningen blir fullständigt debatterad. Kan hjälpa till att bryta upp hinder och få till nödvändig förändring. Demokratiskt. Kan hjälpa till att minska motståndet efter det att ett beslut har gjorts. Realistiskt. Mycket användbart att förstå strategiska allianser, samriskföretag och att göra nyckelpersonsanalys.
  • Begränsningar: Politiken kan vara splittrande, använder mycket av energi, orsakar svinn och distorsion och är dyrt. Kan leda till avvikelser. Kan leda till att man inte har någon strategi eller bara att göra någon taktisk manöver (som famlar sig fram). Övervärderar rollen av makt i strategibildandet.
  • Representerar/jämför: Grundval för Makt och Inflytande  |  Maktdistans (Kulturella Dimensioner)   |  Nyckelpersoners Värdeperspektiv  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Kraftfältsanalys  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning
 8. Den kulturella skolan. Denna skola ser strategibildande som en kollektiv process.
  • Approach: Försöker att involvera de olika grupperna och avdelningarna inom företaget. Strategibildande betraktas som ett grundläggande kollektiv och kooperativ process. Strategin, som utvecklats, är en reflektion till företagets kultur till i organisation.
  • Utgångspunkt: Antropologi.
  • I korthet: Sammansmälta! ”Ett äpple faller aldrig långt ifrån trädet.”
  • Bidragen: Betonar den avgörande rollen som sociala processer, övertygelser och värderingar spelar i beslutsfattandet och i strategibildande. Förklarar motståndet till strategisk förändring och hjälper till att hantera dominanta värderingar i organisationer eller i regioner och hjälper till att hantera fusioner och förvärv.
  • Begränsningar: Oklart kan föda motstånd mot förändring och kan missbrukas till att försvara status-quo. Ger få ledtrådar på hur saker bör bli.
  • Representerar/jämför: Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Kulturdimensioner  |  Kulturell Intelligens (Early)  |  Ashridge Missionsmodell
 9. Miljöskolan. Denna skola ser strategibildande som en reaktiv process.
  • Approach: Strategin är ett svar på de utmaningar som läggs på den yttre miljön. Där andra skolor ser miljön som en faktor, ser miljöskolan det som en skådespelare -
   sannerligen skådespelaren.
  • Utgångspunkt: Biologi.
  • I korthet: Stå pall! ”Allt beror på.”
  • Bidragen: Ger en central roll till omgivningen/miljön i strategibildandet.
  • Begränsningar: Dimensionerna i miljön är ofta oklara och sammanlagda. Detta gör att det blir mindre användbart för strategibildande. Förnekar verkliga strategiska val för organisationer. Detta är orealistiskt.
  • Representerar/jämför: Kontingenttheori Vroom  |  Situationsanpassat Ledarskap
 10. Konfigurationskolan. Denna skola ser strategibildandet som en process av omvandling.
  • Approach: Strategibildandet är en process av att omvandla organisationen från en typ av beslutsfattandestruktur in i en annan.
  • Utgångspunkt: Sammanhang.
  • I korthet: Integrera, omvandla! ”Det finns en tid för allt.”
  • Bidragen: Strategi och organisatoriska former (organisatorisk utveckling) integreras och bör vara nära försonade. En organisation kan beskrivas i termer av några stabila konfigurationer med dess egenskaper, som den adopterar under en viss period i en särskild typ av sammanhang. Detta orsakar att den uppför sig på ett speciellt sätt, som ger upphov till en särskild uppsättning av strategier. Perioderna av stabilitet avbryts emellanåt av någon process av omvandling. Det vikitigaste för den strategiska ledningen är mestadels: att bibehålla stabilitet eller åtminstone anpassningsbar strategisk förändring. Men periodvis finns det ett behov för omvandling. Och att vara kapabel att hantera den ovmvälvande processen utan att förstöra organisationen. Vägen i strategiomvandlingen måste anpassa sig till dess egen tid och sammanhang, så lång tid det tar för en eller flera av de 10 nämnda formerna. Därför har strategiomvandlingen sina egna konfigurationer.
  • Begränsningar: I verkligheten finns det många gråzoner, och inte bara ett antal begränsade giltiga konfigurationer. Även mönstret är det som betraktarens ögon ser. Om du beskriver verkligheten, genom att använda konfigurationer, förvrider du verkligheten i och med det att du förklarar den.
  • Representerar/jämför: Organisatoriska konfigurationer (Organizational Configurations)   |  Kaosteori Lorenz  |  Katastrofteorin (Catastrophe Theory)   |  Omvälvande Innovation

Användning av De tio Strategiskolorna. Användningsområden

 • Mycket god introduktion i och översikt på hela området av strategisk ledning.

Styrkor med De tio Strategiskolorna. Fördelar

 • Användbar belysning  ursprunget till och egenskaperna  de olika strategiskolorna i ett strategibildande.
 • Förstå, uppskatta och exploatera skillnaderna i strategiangreppssätten.

Begränsningar med De tio Strategiskolorna. Nackdelar

 • Andra klassifikationer området kring strategibildande är möjligt.
 • Ytterligare skolor av vikt kan vara: Strategidynamiken  |  Resource Based View.
 • Komplexiteten hos de 10 skolorna kan initialt skrämma strategi-aspiranter.

Bok: Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand, Joseph Lampel - Strategy Safari: a guided tour through the wilds of strategic management


Särskild Intressegrupp SIG

Tio Strategiskolor - Mintzberg Särskild Intressegrupp SIG.


Särskild Intressegrupp SIG
Särskild Intressegrupp SIG (43 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Tio Strategiskolor - Mintzberg. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


ämne Whittington's 'classical ' and 'evolutionary' Schools of Thought
Could someone please explain Whittington's 'classical' and 'evolutionary' schools of thought? Thanks......
Betyg20
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne Why are There So Many Schools in Strategic Management?
Why are there 10 different school of thoughts in strategic management? Don't you think it is confusing to have so many different views of strategic management?...
Betyg18
 
Kommentarer6 kommentarer
ämne 12th School of Thought on Strategic Management: The Implementation School
Another school of thought in strategy is the application of these schools of thought... Knowledge becomes useless and wasted until it is applied properly....
Betyg5
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne What are the Best Strategy Schools of Thought for Government Organizations?
Public sector organisations are mostly not in business for profit and their 'customers' (unemployed, law breakers etc) are usually dependent on what is on offer and handed down to them. For example, t...
Betyg3
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne Is the Learning School of Thought Common to Countries and Businesses with Limited Resources?
The learning school appears to be common in countries and businesses that do not have enough resources and manpower to do research and development. In these countries and companies people can only ob...
Betyg3
 
Kommentarer1 kommentarer

Starta ett nytt ämne

Starta ett nytt ämne om Tio Strategiskolor - Mintzberg

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Tio Strategiskolor - Mintzberg. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 11th School of Thought on Strategic Management: The Unlearning School
From my point of view, one important school of thought has been missed. There should be an "Unlearning School', where people should be taught irrelevant things of last few century. Human beings have ...
Betyg18
 
Kommentarer5 kommentarer

🥈 Examples of Applying Each of the Ten Schools of Thought
Can anyone give me an idea of which business today apply the above strategies for each school?...
Betyg16
 
Kommentarer2 kommentarer

🥉 13nd School of Thought on Strategic Management: The Case School
Every company is looking and seeking for opportunities. Whoever is entitled to do this in an organization: before you start to consider and implement any strategy, the case and what it means to the or...
Betyg12
 
Kommentarer15 kommentarer

ämne Avoid Pigeonholed Approaches to Strategy
Strategy is defined differently by different proponents, based on what one considers, is the key focus of his theory / paradigm / postulate. Examples include • Blue ocean strategy that espouses a cle...
Betyg8
 
Kommentarer10 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Ten Schools of Thought (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Subject

Why the Use of the Planning School is Currently Restricted

Group Strategic Planning
There have lately been three periods of consumer markets' behavior: 1. Market's segments and characteristics of consume...
Subject

The Nature of the Strategy Process

Mintzberg vs. Ansoff
Canadian Professor Henry Mintzberg gained his popularity thanks also to a scientific quarrel with another guru of strate...
Subject

Strategic Planning versus Strategic Thinking (Mintzberg)

Strategic Planning, Strategic Thinking, Emergent Strategy, Deliberate Strategy
According to Mintzberg (1994) many people wrongly consider Strategic Planning (SP) to be a synonym for Strategic Thinkin...
Subject

Planning School

Historical Context and Developments
The Planning School saw the strategy process as defining objectives, analyzing and formulating alternatives, and choosin...
Subject

Meta-cognition (Meta-thinking) in Strategic Thinking

Schools of Thought, Strategic Thinking, Scenario Thinking, Strategic Assumptions, Strategic Reasoning
Most businesses are primarily concerned with the type of thinking that tries to make complex problems or interconnected ...
Subject

Entrepreneurial Strategies in Emerging Markets

Learning School of Strategy, Emergent Strategy, Entrepreneurship, Strategic Innovation
Chanvatipsakul and Wongsurawat (2013) examined the reasons why SMEs are successful in entering emerging markets while bi...
Informationskällor

Olika informationskällor om Tio Strategiskolor - Mintzberg. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Video

7 Criteria of Strategic Thinking

Strategic Thinking, Strategic Reasoning, Strategic Analysis, Strategic Decision Making, Strategic Planning
Strategic Thinking is the basis for making Strategic Decisions, which then leads to Strategic Planning (SWOT/Scenario Pl...
Presentation

Introduction to Strategic Planning and The ABCDE Model

Strategic Planning, ABCDE Model, SWOT Analysis, Corporate Mission, Strategic Vision
Good overview presentation that also describes a 5-step strategic planning model (ABCDE). Following the steps in this st...
Video

Henry Mintzberg on the Relationship Between Strategy and Operations

Understanding Mintzbergs Idea That the Difference Between Operations and Strategy is Artificial
In this short video Professor Henry Mintzberg argues that according to him we should not make an artificial distinction ...
Video

What is Strategy According to Michael Porter?

Understanding what Strategy is and is Not
In this video Professor Michael Porter explains that a common mistake organizations make is to misinterpret the word "St...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Tio Strategiskolor - Mintzberg.


NWS

Nyheter

VID

Videor

PRS

Presentationer

 
BKS

Böcker

ACA

Akademisk

WIK

Mer


Jämför De tio Strategiskolorna med: Tolv Principer för Nätverksekonomin  |  Fjorton Punkter av Deming (Deming)  |  14 Ledningsprinciper av Fayol


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Tio Strategiskolor - Mintzberg? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.3 - Senast uppdaterad: 2-10-2023. Alla namn ™ av deras ägare.
12manage is looking for BA/MBA students. More info.