Mentoring (Mentorskap)

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Underlätta lärandet mot långsiktiga mål. Förklaring till Mentorskap/ Mentoring.

Bidraget kommer från: Guy Bloom

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Mentoring (Mentorskap)Vad är Mentorskap? Beskrivning

Mentorskap kan beskrivas som förenklandet av lärandet mot långsiktiga mål. Dr Beverly Kaye (2003) uttalade att ”bakom varje lyckad person så finns det en elementär sanning: någonstans på ett eller annat sätt, finns det någon som brydde sig om deras tilllväxt och utveckling denna person var en mentor”. I forskandet kring mentorer finner man att namnet mentor dyker upp i historien kring många framgångsrika personer med en nästan förväntad frekvens:

 • Freddie Laker mentor åt Richard Branson (Affärssammanhang).
 • Aristoteles mentor åt Alexander den store (Historiskt, politik).
 • Mel Gibson mentor åt Heath Ledger (Skådespeleri).
 • Eddy Merckx mentor åt Lance Armstrong (Proffscykling, Racing).
 • Haydn mentor åt Beethoven och Mozart (Musik).
 • Merlin var mentor åt Arthur (legend).

För många personer är ”informell rådgivning en del av vardagslivet genom vänner, släkt, bekanta och främmande människor, eftersom att hjälpa till är en vanlig mänsklig företeelse” (Pegg, 1999).


Kulturella aspekter av Mentorskap

Kulturella aspekter är mycket relevant ikring definitionen av mentorskap, den traditionella amerikanska orienterade ”karriärorienterade mentorskapet”, benämnt ”sponsorship” har varit opassande på europeiska marknaden, konceptet med ”fadersgestalt” passar inte så väl ihop med det viktiga behovet av egen riktning. Europeiskt ”utvecklingsmentorskapet” med fokus på ”personlig tillväxt och lärande” (Clutterbuck, 1998) har centrererats kring ”ömsesidig support”, och för ett europeiskt mottagande ”känns” detta som ett mer sundare alternativ. Oavsett vilken ståndpunkt man har när man definierar begreppet så omfattar det en kärna av ”ett starkt lärande tema” (Egan, 2002) och verkar som ”en förändringskatalysator” (Johnson et al, 1999).


Professionell

Den professionelle coachen kan ha specifika åsikter att ”mentorskap uppfinner en framtid som baseras på expertis och visdom av en annan… mentor som ger fri rådgivning och åsikter angående strategier och riktlinjer” (Zeus och Skiffington, 2005). Den primära differensen för Mentorskap är att den har ”övertoner av att insinuera att äldre och klokare mentorer kommer att föra vidare sina råd och även att de kan agera som en beskyddare för mentee (Den som får coachning/mottagaren)” (Rogers, 2004), vilket direkt kan knytas till etymologin av ordet i sig själv, till utövaren/akademiskt mentorskap är positionerad mer runt om ”hela personen och ett helhetsperspektiv” (Cranwell-Ward et al, 2004). Mentorskap är mer den strategiska, organiska och holistiska processen. ”Mentorer talar om deras egna personliga erfarenhet. Med en ledarerfarenhet kan alla ledare agera som en mentor och erbjuda mentorskapsrådgivning och handräckning” (Rosinski, 2003). Fast inte för så länge sedan på 90-talet påstod de ledande författarna på området, att ”det är nödvändigt att blända skyddslingen med kunskap och erfarenhet” (Clutterbuck, 1991). Och att en mentor är en ”professionell och klok person” (Caruso, 1992). ”En karriärvän” (Rolfe-Flett, 1996).


De senaste åsikterna om Mentorskap

Ett angreppssätt i det nya millenniumet skapande en mer kommersiell synpunkt runt om giltigheten av mentorskap och coachning. Vi ser en förskjutning mot ett fokus på att mentorn är ”en erfaren, objektiv, bollplank med makten att ha inflytande på händelsernas gång” (Conway, 1995) och användningen av en lärande organisationsinriktning. ”Att hjälpa och stötta att styra personer i deras egna lärande för att maximera deras potential att utveckla deras kunskaper, att förbättra deras prestation och att bli personen som de önskar sig att vara” (Parsloe, 1999). Om vi flyttar oss till år 2000 identifierar vi en förskjutning till en mer rundad och inkluderande approach med mentorn som en person som, ”förenar sig till ett helt spektra av roller” (Connor et al, 2000). En person som ”erbjuder vägledning, och support, underlättar, möjliggör” (Henley Management College, 2000). Bara tills nyligen utvidgades denna mentorerroll som ”holistisk”, baserat på ”ett reflekterande lärande”, att vara ”nära besläktat med en herdes omsorg” (Clutterbuck, 2004) och att vara ”mentorn med det vida synsättet” (Cranwell et al, 2004).


Företagsdefinitioner på Mentorskap

Intressant är att inom varje företag som identifierar sig med att bedriva ett mentorprogram visar sig ett behov av att definiera de nischade interna åhörare. Så olika företag har subtilt olika beskrivningar av mentorskap.

 • För Avaya är ”Mentorskap ett begrepp för att hjälpa, råda och vägleda anställda genom företagets komplexitet”.
 • På EDS är ”Mentorskap ett ömsesidigt lärande partnerskap där individer hjälper varandra med personlig karriärutveckling genom coachande, förebilder, rådgivning, dela kunskap och ge emotionell support”.
 • Inom Abbey är ”Mentorskap ett förhållande, inte just bara ett tillvägagångssätt eller en aktivitet, där en person professionellt hjälper till med utvecklingen för andra utanför det normala chefs/underställda förhållandet”.
 • För Bennetts är ”en mentor en person som uppnår ett ett-till-ett utvecklings förhållande med en elev, och ett där som läraren identifieras att ha möjliggjort att en personlig tillväxt har skett”. (Cranwell-Ward et al, 2004).

Frågan om huruvida Coaching, är en del av mentorskapet indikerar på att lämpliga roller kan kanske förändras eftersom mentorskapsförhållandet utvecklas…. coach, facilitator, bollplank, kritisk vän, nätverkare, förebild. (Connor et al, 2000), ger intrycket av att mentorskapet är det ledande med en delmängd av samhörande roller; med icke akademiska författare som också föreslår att mentorskap är modellen för coaching och som mentorskap som titel är för formell, således använder de uttrycket coach som är mer tydligt tilltalande (Hudson, 1999).
 

Ursprunget till Mentorskap. HistoriaUrsprunget till Mentorskap. Historia

Koncept av en mentor sträcker sig tillbaka till och tiden då man fortfarande antecknade, termen mentor syns först i Homer Odyssey (875 fk: Förmodad) där mentorn är under konungen Odysseus ansvar att hålla ögonen på hans son Telemachus och hans palats medans som han slogs i Trojanska kriget. Telemachus som var Athenas favorit (Rieu, 1946), påstod att hon 'alltid kom att stå vid Telemachus sida och bevakade alltid honom hela vägen genom alla hans äventyr'. Athena gudinnan av ”War & Visdom”, tog mentorns form för att vägleda, rådgöra och bemyndiga både Odysseus och hans son på olika sätt i Odyssen.


I studerandet av etymologin hittar man ordet ”mentor” finner vi att det härstammar från grekiskan: Män 'som tänker att', ”-tor”är en maskulin ändelse (Klein, 1967). Att anknyta detta till den nu rådande vägledningen kommer från en kvinna, vi kan hänföra till att skapandet av uttrycket relaterar direkt till den tiden i historian då män var den dominerande makten, genom hierarki snarare än intellektuell kapacitet. Denna användning av uttrycket mentor, som ”en betrodd vägledare” har snabbt spridit sig fram till idag.


Den först antecknade moderna användningen av termen kan spåras till 1699 i en bok med titeln Les Adventures de Telemaque, av den franska författaren Francois Fenelon (Roberts, 1999). I denna bok är huvudfiguren detsamma som mentor, ”Telemaque” i sig själv, var en imitering av Homers klassiker Odyssey. Uttrycket mentor verkade inte att synas i det engelska språket före 1750 (Anderson och Shannon, 1995), Oxford engelska lexikonet påstår att uttrycket först användes först år 1750 av Chestere i ”brev till sonen, den 8:e mars”. Det är denna tidshorisont som kommer att leda några till att tro att mentorskap försvann och återutvecklades, när i verkligheten utan hänsyn till dess titel, så har processen varit konsekvent alltigenom den europeiska historian. Det startar med det fortgående kloster mentorskapet som skrevs om av vid Sankt Bede, redaktör till den kritiska upplagan av De Corpore. Klostermentorn fortsätter igenom hela historian fram till idag. Den antecknades år 1511 som Luther och hans klostermentor, Johann von Staupitz satt och diskuterade flera teman (Kristendomen idag, 2006). ”Lärlingen till hantverkaren” var också ett gängse fenomen igenom hela den industriella tidsepoken. År 1640 lärlingskapet betyder faktiskt ”att anställas med kontrakt” som är liknande som  ett ägarskap. En lärling tjänade som detta upp till 12 år eller till en ålder av 21 år.


I jämförelse med dagens fokus som är på kompetens som kontrasteras till den tid som tjänats. Allmänt ”lite överväganden är givet till det brittiska lärlingsystemet utan tvekan på grund av bristen på bevis” (Thomas, 1929). Fast anvisning av söner av deras fäder är visserligen forntida, men det fanns också en formell metod där en ung person kom att undervisas av mästaren (hantverkaren) intressant nog så betraktades den unga lärlingen som en ägodel; vilket indikerar mindre än ett jämlikt förhållande som på senare tid visats i ”utvecklings- vs. sponsrade” former av mentorskap. Mentorskap gjorde dess förhandsblick via Levinsons (1978) arbete ”The season's of a man's life”, med dess hänvisning till ”en livscykel”, agerade den som en katalysator för 1990-talets mentorskap att verka i mera vidare forum. Detta arbete diskuterade ”behovet av mentorer för förbättra övergången från ”ung nivå” till ”mogen ålder”. Levinson´s utvecklingsteori består av universella steg eller faser som fördjupas från spädbarnsålderns tillstånd till ett äldre illstånd. Under det sista årtiondet har det funnits en distinkt parallell jämförelse mellan den uppfattade giltigheten för mentorskapet och coaching med författare rapporterade ”en knapphet” av information om teorin till mentorskapsrollen (Wynch, 1986) och varning för den överflödande ”pragmatiska” aktiviteten runt om mentorskap är mot alla odds begränsad av den ”empiriska” aktiviteten (Little, 1990). Definitionen på Mentorskap som ett begrepp gör lite till att öka förtroendet för dess potentiella beställare i detta avseende.
 

Användning av Mentorskap. Användningsområden

 • Utvecklingsmentorskap.
 • Sponsrat mentorskap.
 • Mentorskap på arbetsplatsen.
 • Mentorskap i livet.
 • Jämlikt Mentorskap.

Stegen i Mentorskapet. Process

En mentorskapsprocess kan ha följande typiska steg (faser):

 1. Bekräfta utvecklingsbehovssteget.
 2. Underlätta egen hantering av lärandesteget.
 3. Stötta lärandesteget.
 4. Hjälpa till i utvärderingen.

Styrkor med Mentorskapet. Fördelar

 • Möjliggör det långsiktiga beskyddet/utvecklingen av en individ.
 • Visar på personligt/företagsåtagande.
 • Hög ROI (Return on Investment) i förhållande till att attrahera och bibehålla begåvning.

Begränsningar med Mentorskap. Nackdelar

 • När det uppfattas som att det kontrolleras av huvudkontorets verksamhet eller övervakas mycket , kan processen bli mycket mekanisk och falsk och således missa dess inneboende värde.
 • Kan tillåta förstärkning av ”passning av personerna”, om mentorer har möjlighet till att välja den som de skall vara mentor för.
 • Försök att tala om för din chef att han/hon är en dålig mentor!

Antaganden med Mentorskap. Villkor

 • Mentorskap är en enormt komplex arena där denna information bara skrapar på ytan.
 • Genom sin egen definition är mentorskap en process snarare än en modell.  Och sådana modeller möjliggör för mentorskapsaktivitet.
 • Mentorskap är en komplex aktivitet, med potentialen till att få stor belöning eller förödelse i ett företag och eller för individen. Om detta övervägs i ett affärssammanhang, använd professionell hjälp.

Bok: David Clutterbuck - Everyone needs a mentor -


Mentoring (Mentorskap) Forumet
  Benefits of Mentoring for Human Capital
A recent study released by Deloitte entitled Human...
     
 
  Using Mentoring for Breaking the Glass Ceiling?
Mentoring continues to grow, but the challenge of ...
     
 
  Mentoring Trends in 2015
Mentoring is increasing in popularity in the busin...
     
 
  Phases in Mentoring Relationships
There are a number of different research positions...
     
 
  Effective Mentor Competencies
There is a paradigm shift of moving away from the ...
     
 
  E-Mentoring Functions versus Traditional Mentoring
A new form of mentoring that has emerged with deve...
     
 
  Do Organizations Know what it Takes to MENTOR New Personnel?
Companies should exercise an unyielding commitment...
     
 
  The Effect of Values of Society Upon Mentoring
It is true that we are naturally responsive to the...
     
 
  Creating a Mentoring Matrix
Can anybody suggest me how to make mentoring matri...
     
 
  Can One Combine Networking for a Job with Mentoring?
Can one approach an individual and ask this person...
     
 
  Mentor Traits and Requirements
In the workplace, FEAR often stops good mentoring;...
     
 
  Mentoring in Various Cultures
In African culture especially in our region...
     
 
  Mentoring ≠ Monitoring!
I have recently been mentored by a variety of peop...
     
 
  Mentoring Hinders Innovation
Where mentoring helps a new member of the organiza...
     
 
  What is Mentoring? Mentoring is ...
You cannot mentor unless you love... Mentoring is ...
     
 
  Formalise, Connect, Invest and Reinforce
In organisations where knowledge sharing is not a ...
     
 
  'Silent' Mentoring...
Sometimes it is better to become a mentor for s...
     
 
  Leaders are Likely to Be Good Mentors
Mentoring needs some basic qualities of leadership...
     
 
  Pass on the Knowledge
What has been learned by the older generation must...
     
 

Mentoring (Mentorskap) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Mentoring (Mentorskap) Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Mentoring (Mentorskap) Premium
  More Managers with Mentoring Skills Needed
Enterprises need ...
     
 
  Why is Mentoring Under-utilized?
Mentoring can be one of the most effective trainin...
     
 
  Finding a Good Mentor
I would like to get some (career) guidance from an...
     
 

Expert Tips (ENG) - Mentoring Premium
 

Myths on REACHING the topBli Medlem

I'd like to contribute a summary of an  
 
 

Do's & Don'ts of MentoringBli Medlem

Amy Gallo offers following Do's and Don'ts for bui...
Usage (application): Building Mentoring Relationships
 
 
 

How Mentors can Create more Positive Mentoring ExperiencesBli Medlem

Dawn E. Chandler and Lillian Eby (“When Mentoring ...
Usage (application): 7 Advices for Better Mentoring Relationships
 
 
 

Promotion-focused versus Prevention-focused EmployeesBli Medlem

An interesting way to look at mentees for motivati...
Usage (application): Mentee Motivation
 
 
 

Pitfalls Of MentoringBli Medlem

In a recent article titled “When Mentoring Goes Ba...
Usage (application): Managing Mentoring Relationships
 
 
 

Identify and Develop Leadership AbilitiesBli Medlem

Four Rules of Leadership...  
 
 

Setting Up a Network of MentorsBli Medlem

In the article “How To Be a Smart Protégé” (The Wa...
Usage (application): 8 Practical Tips
 
 
 

What is Your Leadership Point of View?Bli Medlem

In my experience very few leaders are able to defi...
Usage (application): Reflection on your Leadership Style
 
 
 

Five Leadership Development IdeasBli Medlem

Although years of research and analysis by biograp...
Usage (application): Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
 
 
 

What is the Opposite of Situational Leadership?Bli Medlem

Situational Leadership can be seen as an adaptive ...
Usage (application): Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
 
 
 

Write a Personal Mission StatementBli Medlem

Covey wrote this pearl of wisdom in his book Usage (application): Establish focus on who you want to be in your life...
 
 
 

How to Develop your Own Leadership PhilosophyBli Medlem

In an article “When should a leader be directive o...
Usage (application): Leadership/Management Development, Coaching, Mentoring
 
 
 

Mentoring MythsBli Medlem

In a recent article titled "Demystifying Mentoring...
Usage (application): Mentoring Best Practices
 
 
 

Recognizing Distressed Managers in Leadership Pipeline TransitionBli Medlem

Moving from one manager level/phase to the followi...
Usage (application): Coaching, Mentoring, Management Development, Leadership Development
 
 
 

How to Assess Relational Skills of the Mentee?Bli Medlem

You can use the  
 
 

How to Develop Better Relational Skills?Bli Medlem

Although it is not necessary to be interested in o...
Usage (application): Human Resources, Leadership
 
 
 

Ineffective BehaviorBli Medlem

There are many different forms or manifestations o...
Usage (application): Analyzing Manager, Employee or Self Behavior
 
 
 

Freud ‘s Personality TypesBli Medlem

Freud recognized that there are an almost infinite...
Usage (application): Personality Types, Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
 
 
 

Reverse Mentoring ApproachBli Medlem

As the name suggests, reverse mentoring shifts the...
Usage (application): What it is and how it works
 
 
 

4 Patterns of BehaviorBli Medlem

According to Willem Roding there are 4 patterns cu...
Usage (application): Creating Behavioral Awareness
 
 
 

Leadership Self-AssessementBli Medlem

Before you seek training in leadership, you should...
Usage (application): Leadership Training, Leadership Development, Coaching, Mentoring
 
 

Resurser - Mentoring (Mentorskap) Premium
 

Nyheter om Mentorskap Personlig UtvecklingBli Medlem


     
 

Nyheter om Mentor Coach CheferBli Medlem


     
 

Videor om Mentorskap Personlig UtvecklingBli Medlem


     
 

Videor om Mentor Coach CheferBli Medlem


     
 

Presentationer om Mentorskap Personlig UtvecklingBli Medlem


     
 

Presentationer om Mentor Coach CheferBli Medlem


     
 

Mer om Mentorskap Personlig UtvecklingBli Medlem


     
 

Mer om Mentor Coach CheferBli Medlem


     

Jämför Mentorskap med: Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Faciliteringstilar  |  Hagbergs Modell om Personlig Makt  |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  Kulturdimensioner  |  Kulturell Intelligens (Early)  |  Emotionell Intelligens Goleman  |  Dimensioner på Relationsarbete Butler och Waldroop  |  Maslow Behovshierarki av Maslow  |  ERG Teori Alderfer  |  Spiral Dynamics Modell  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Förväntansteori  |  Hela Hjärnmodellen från Herrmann  |  7 Goda Vanor Covey  |  Sju Överraskningar Porter  |  Johari Fönster  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Nivå 5 Ledarskap  |  Hagbergs Modell om Personlig Makt


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.