Relativ Värdetillväxten
(Mass)

Kunskapscenter

12manage is looking for students!

Analysera hur tillväxtförbättring och marginalförbättring påverkar aktieägarvärdet. Förklaring till Relativ Värdetillväxten ( Relative Value of Growth) av Nathaniel Samlas. ('05)


 Mass, Relativa värdetillväxt Vad är Relativa värdetillväxten? Beskrivning

Relativa värdetillväxtsramverket (RVT) från Nathaniel J. Mass är en teknik som kan användas för att jämföra hur tillväxt -- och marginalförbättring påverkar aktieägarevärdet. Den relativa värdetillväxten uttrycker värdet på en (1) extra procent av tillväxt som en multipel på värdet av en procents ökning på företagets vinstmarginal i rörelsen. Om multipeln är större kommer tillväxten att bli ännu mer värdefull för företaget.


Ett RVT/RVG av 3, till exempel, betyder att ett företag kommer att generara tre gånger så mycket aktieägarvärde, genom att tillföra 1% av tillväxten, än den kommer att tillföra vid en ökande rörelsevinst av 1%.
 

Mass hävdar att aktieägarvärdeskapandepotentialen i tillväxtstrategier ofta uppväger med en faktor av de kostnadsbesparande strategierna. I hans artikel i HBR, April 2005, konstaterar Mass dessutom att tillväxt ofta är mycket mer värdefullt än chefer normalt tänker sig, speciellt när man tar hänsyn till en långsiktigheten.


Beräkning av Relativa Värdetillväxten. Formel

RVT/RVG beräknas, genom att dividera värdet på  1% intäktstillväxt med värdet av 1% marginalförbättring (se figur jämte).


Användningen av Relativa Värdetillväxtmodellen. Användningsområden

 • Besluta om investeringsbeslut.
 • Företags- Strategi utformning.
 • Affärsstrategiutformning.
 • Upprätta ett långsiktigt fokus.
 • Visar på den potential som finns hos tillväxt som en källa till att bygga värde.
 • Förståelse för aktieägarnas förväntningar.
 • Resultatstyrning.
 • Styrelse- och Ledningskompensation.

Styrkor med Relativa Värdetillväxtsramverket. Fördelar

 • Lätt - att - använda och enkelhet.
 • Hitta rätta balansen mellan tillväxt och marginalförbättring på företagsnivån.
 • Hitta rätta balansen mellan tillväxt och marginalförbättring på SBU-nivån.
 • Upprätta ett långsiktigt fokus.
 • Hjälper till att visa på tillväxtpotentialen som en källa till att bygga mera värde.
 • Erbjuda chefer en förståelse för vad aktieägare förväntar sig av dem.
 • Kan kanske användas i framtiden för Resultatstyrning och Styrelse- och ledningskompensation.

Begränsningar med Relativ Värdetillväxt metoden. Nackdelar

 • Marginalberäkningen är EBIT baserad/rörelse vinstbaserad: begränsad pålitlighet. Förhållandevis lätt att manipulera.
 • Tekniskt defekt och inte  exakt:
  • DCF-modellen gör ingen skillnad på kortfristigt och långsiktigt.
  • Avkastningsränta och tillväxt-vinst utsikter tas på företagsnivå.
  • Ingen skillnad har gjorts mellan förvärvs-driven tillväxt och organisk tillväxt.
 • RVT/RVG är ett relativt mått: visar inte på det aktuella beloppet bidraget från tillväxten och marginalförbättringen.
 • RVT/RVG hjälper till att skifta investeringsfokus mot långsiktighet. Emellertid den förhindrar inte en kortfristig syn hos analytiker eller hos investerare.
 • Immateriell värdering?

Antaganden med den Relativa värdetillväxt modellen. Villkor

 • Ett förenklat numeriskt tillvägagångssätt kan hjälpa till att göra de rätta strategiska valen och investeringbesluten
 • Den begränsade pålitligheten till Relativa Värdetillväxtformeln är inte ett stort problem.

Särskild Intressegrupp SIG - Relativ Värdetillväxten


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Forum - Relativ Värdetillväxten  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.
Best Practices - Relativ Värdetillväxten

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Relative Value of Growth

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

The Steps in Calculating Relative Value of Growth

Measuring RVG...
 
 
 

The Factors Determining Long-term, Sustainable Growth

Profitable Growth, Shareholder Value...
 
 

Resurser - Relativ Värdetillväxten

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Relativ Värdetillväxten Mass


     
 

Nyheter om Rvg Värdetillväxt


     
 

Videor om Relativ Värdetillväxten Mass


     
 

Videor om Rvg Värdetillväxt


     
 

Presentationer om Relativ Värdetillväxten Mass


     
 

Presentationer om Rvg Värdetillväxt


     
 

Mer om Relativ Värdetillväxten Mass


     
 

Mer om Rvg Värdetillväxt


     

Jämför Relativ Värdetillväxten med: PEG-Talet, PEG Ratio  |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Marknadsmervärde, Marknadsvärdering  |  CFROI-modellen   |  CAPM-modellen  |  Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad (WACC)   |  Diskonterat Kassaflöde  |  Avkastning på Investering, Avkastningsgrad  |  Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)   |  EBITDA (Resultat före räntor, skatt, avskrivningra och amorteringar)   |  Tillväxtfasermodell  |  BCG Matrisen  |  Produktlivscykler (Produktlivscykel)  |  Produkt/Marknadsmatris  |  Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert  |  Competitive Advantage framework  |  Regeln om Tre


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 16-9-2019. Alla namn ™ av deras ägare.