Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa

Kunskapscenter

   

Identifierar och arrangerar orsaker till en händelse eller ett problem. Förklaring till orsak och verkansdiagrammet (fiskbendiagrammet) av Kaoru Ishikawa. (1943)

Innehåll

Premium

Kaoru Ishikawa FiskbensdiagramVad är en Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa? Beskrivning

Orsak och verkansdiagram (Orsak- och Verkansdiagram) (Ishikawa) (fiskbensdiagram) från japanska kvalitetskontrollstatistikern Kaoru Ishikawa är en grafisk teknik som kan användas i lag/team för att identifiera, och att ordna orsakerna till en händelse eller problem eller följder. Den illustrerar grafiskt det hierarkiska förhållandet mellan orsakerna enligt deras grad av betydelse eller detaljer och givna följder. Också kallad: Ishikawa diagram.
 

Ursprunget till fiskbensdiagrammet. Historia

Fiskbensdiagrammet uppfanns av Professor Kaoru Ishikawa från Tokyo universitetet en mycket högaktad japansk expert i kvalitetsledning. Han använde den först år 1943 för att hjälpa till att förklara för en grupp av ingenjörer på Kawasaki Steel Works hur en komplex uppsättning av faktorer kunde relateras till varandra för att hjälpa till att förstå ett problem.


Användningen av Orsak- och Verkansdiagram) (Ishikawa) | Fiskbensdiagram. Användningsområden

 • Koncentrerar på ett komplext problem i en teaminsats. Jämför: 8D Problemlösning (Åtta Discipliner)
 • Identifierar alla orsaker och grundorsaker för en specifik effekt, problem eller villkor.
 • Analyserar och relaterar några av de interageranden som finns bland faktorerna som påverkar en särskild process eller effekt.
 • Möjliggör för en korrigerande handling.

Stegen, i att skapa ett Ishikawa diagram. Process

 1. Förklara syftet med mötet. Identifierar därefter och tydligt beskriver och enas om problemet eller effekten som ska analyseras.
 2. Placera en whiteboard eller ett blädderblock, så att alla kan se. Rita en box som innehåller problemet eller effekten på höger sida av diagrammet med en horisontell rygg.

 3. Genomför en Idékläckning (Brainstorming)sövning. Som ett första förslag, för huvudförgreningen kan du använda dig av följande kategorier:
  • Serviceindustrin: 8:a P:n: Personal, Produkt/Tjänst, Pris, Promotion/Påverkan, Policys/Riktlinjer, Processer, Procedurer, Plats/Produktionsfabrik/ ProduktTeknologi.
  • Tillverkning: 6 M:s: Arbetskraft (Manpower), Metoder, Mått, Maskiner, Material, Moder natur, (Miljön)
  • Använd de ovannämnda kategorierna, genom att fråga till exampel: Vad är personalens problem som påverkar/orsakar problemet?
 4. Identifiera den huvudsakliga orsaken som bidrar till den effekt som är studerad. Detta kan göras genom att tillämpa en Pareto Analys(80/20 regel) eller en Grundorsaksanalys.

 5. Dessa huvudsakliga orsaker blir etiketterna för underförgreningarna i ditt diagram.

 6. För varje större underförgrening, identifiera andra specifika faktorer som kan vara orsaker till effekten. Fråga: Varför är det som orsakar denna händelse?
 7. Identifiera mer och mer mer specificerade nivåer av orsaker och fortsätt organisera dem under de relaterade orsakerna eller kategorier.
 8. Analysera diagrammet.
 9. Agera utifrån diagrammet. Ta bort orsakerna till problemet. Det allmänna systematiska angreppssättet för detta är Demings Cykler (PDSA / PDCA) eller RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell.

Styrkor med Orsak- och Verkansdiagrammet. Fördelar

 • Hjälper till att finna och överväga alla möjliga orsaker till problemet, snarare än just de som är uppenbara.
 • Hjälper till att bestämma grundorsaker till ett problem- eller kvalitetsegenskap på ett strukturerat sätt.
 • Uppmuntrar till gruppdeltagande och använder gruppkunskap i processen.
 • Hjälper till att fokusera på, orsaker till problem som kan tillgripas utan att få klagomål och en irrelevant diskussion.
 • Använder en välordnad och lätt-att-läsa format på diagrammet för orsak-och-verkans förhållandena.
 • Ökar på kunskapen om processen genom att hjälpa alla lära sig mer om viktiga faktorer på arbetet och hur de relaterar till varandra.
 • Identifierar områden som man kan göra ytterligare studier på där det finns en brist på tillräcklig information.

Begränsningar med Ishikawa diagrammet. Nackdelar

 • Inte mycket användbart för extremt komplexa problem, där många orsaker och många problem är besläktade med varandra.

Antaganden med fiskbensdiagrammet. Villkor

 • Ett problem består av ett begränsat antal orsaker, som i sin tur består av indirekta orsaker.
 • Särskilja dessa orsaker och indirekta orsaker är ett användbart första steg för att ta itu med problemet.

Bok: Kaoru Ishikawa - Guide to Quality Control -


Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (4 medlemmar)


Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa Forumet  

Nya ämnen

  Cause and Effect Diagram: Next Steps
It is well known that C&E analysis is a good tool for trouble shooting. My point is there can be many causes while drawing the C&E diagram. Once th...
     
 
  How to Apply Cause and Effect Analysis in a Processing Plant?
I work in a process plant. I'm always facing breakdowns of machinery or even small defects. People including myself tend to replace immediately the de...
     
 
  When Should we Use a Cause Effect Diagram?
In addition to the usage and application areas already mentioned in the summary, the Ishikawa Diagram can be used in the following situations:
- ...
     
 

Best Practices - Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa
  What is the Taguchi Principle?
Has anyone heard of the Taguchi principle and can you please explain what it is in simple terms? What are the benefits in logistics channels?...
     
 
  Determining the Relevance of a Problem with an Ishikawa Diagram
I use the fishbone to determine the relevance of a problem. On the upper side of the fishbone I put the positive characteristics (what are the benefit...
     
 
  Solution and Effect Diagram
There exists also an inverted Ishikawa Diagram, with the Solution on the left and a big arrow with branches pointing to the right. The branches show t...
     
 
  Six Sigma and Fishbone Diagram
Is there a relation between six-sigma and the fishbone diagram?...
     
 
  Understanding Demand and Failure Demand
I am an MSc student of Six Sigma for service. For my final project I am evaluating the benefits of DMAIC lean "systems thinking" in a call centre
     
 Allt du behöver veta om management


  Ishikawa System Limitations
The Ishikawa system is a practical, solid tool for solutions of the quantitative problems. But when getting into subjective or qualitative factors<...
     
 
  Complex Effect and Cause Relations
Note that Effects and Causes of organizational problems are often interlinked as when a child does not study and the mother scolds him. But the child ...
     
 
  Ishikawa Process in Quality Control and Quality Management
Problem Analysis for quality control/management issues using the Ishikawa process has a high degree of applicability. Its a simple yet effective and i...
     
 
  The 4Ms Model to Name Ishikawa Main Causes
I checked the internet to find out who and when used the original 4Ms as names for the main cause categories (branches). Unfortunatelly I could not fi...
     
 
  Approximate Main Cause
Cause-effect diagram is one of methods determining the approximate main cause not the exact one
Because it depends on the adequateness of are ...
     
 

Expert Tips (ENG) - Cause and Effect Diagram (Fishbone Diagram) - Ishikawa
 

How to ApplyThe 5 Whys Method

 
 
 

Approaches to Conducting RCA Activities

 
 
 

3 Potential Categories of (Root) Causes

 
 
 

Team-oriented Cause and Effect Analysis

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa
 

Nyheter om Orsak Och Verkans Diagram


     
 

Nyheter om Fiskbensdiagram


     
 

Videor om Orsak Och Verkans Diagram


     
 

Videor om Fiskbensdiagram


     
 

Presentationer om Orsak Och Verkans Diagram


     
 

Presentationer om Fiskbensdiagram


     
 

Mer om Orsak Och Verkans Diagram


     
 

Mer om Fiskbensdiagram


     Accelerera din managementkarriärJämför med Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa: 8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Grundorsaksanalys  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Minneskartor (Mind Mapping)  |  Pyramidprincipen  |  Delphimetoden)  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Erfarenhetslärande  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Sex Tänkhattar  |  Kepner-Tregoe Matrisen  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell   |  Gantt Schema


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 20-11-2018. Alla namn ™ av deras ägare.