Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital | IC Rating

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

31 itens • 250.399 visitas


Sammanfattning

Intellektuellt kapital

Intellektuellt kapital kan sägas utgöras av värdeskapande faktorer som inte visas i traditionella balansräkningar, men som är av kritisk betydelse för ett företags långsiktiga lönsamhet.

 

Vad är IK Värdering (IC rating? Definition

IK värdering är ett sätt att mäta intellektuellt kapital från ett nytt perspektiv och med ett nytt tillvägagångssätt som fokuserar på tillgångar som faktiskt avgör förmågan hos kunskapsbaserade företag som skapar värde för dess intressegrupper.

IK Värdering ICS AB En IK värdering förser ledningen med ett fundament för optimering av konkurrensförmågan hos organisationen, genom att fungera som:

 • Ett fundament för ett modernt företagskontrollsystem med tydliga och mätbara mål för maximering av framtida lönsamhet. Denna analys kan upprepas för att mäta måluppfyllelsegraden;

 • En grund för förbättrings- och förändringsaktiviteter som kan användas på både lednings- och operativa nivåer. Förbättringsområdena kan identifieras efter vilka beslut om förändringar som kan göras;

 • En strukturerad bild av värdetillgångar, som kan användas i marknadskommunikationen (aktieägarrelationer, årsredovisningar) så väl som inom organisationen, där verktyget skapar en ny grund och ett nytt språk för interna aspekter som är viktiga för affärsverksamheten.

Situationer som kräver att man mäter intellektuellt kapital

 • Värdering. När man endera säljer eller köper ett företag, IK Värdering kommer att ge dig ovärderlig information om företagets potentiella framtid.
 • Benchmarkingmetod. När du har flera enheter som du önskar att jämföra med, endera inom företaget eller mellan företag, erbjuder IK Värdering ett standardiserat verktyg och terminologi.
 • Organisatorisk utveckling. Resultatet av IK Värderingen kommer att peka ut områden som ska utvecklas och förbättras, och det tillåter dig också att mäta förbättringar konsekvent över tiden.
 • Extern rapportering. Det finns ett ökande krav på transparens i företagsrapporteringen. IK Värdering kompletterar traditionell finansiell rapportering och erbjuder en omfattande och framtidsorienterad bild av ditt företag.

fördelar med att mäta intellektuellt kapital

 • En bättre förståelse av de icke finansiella tillgångarna och deras betydelse i företagets värdeskapande.
 • Ett delat språk och terminologi såväl som ett system för att styra immateriella värden.
 • Bättre ledning av intellektuellt kapital.
 • Ökad transparens och möjligheter för både intern och extern rapportering.
 • Ett affärsrecept som består av företagets affärsidé och strategi i kombination med marknadsvillkoren i den valda affärsmiljön. En av utvärderingarna för styrkan hos affärsreceptet är till exempel hur bra ett företag differentierar sig i den valda affärsmiljön.
 • Organisatoriskt strukturellt kapital är ett resultat av de anställdas ansträngningar att överföra deras kunskap till företaget. Det är de anställdas oberoende av individer och är effektivt 24 timmar om dagen.
 • Intellektuella/Immateriella rättigheter kan definieras som paketerad och skyddad kunskap. Exempel på intellektuella rättigheter är patent, licenser överenskommelser och inhouse utvecklade programvaror som skapar konkurrensfördelar och tillfälliga monopol.
 • Processer. Processkapitalet syftar till att göra det möjligt för anställda till att höja den finansiella avkastningen på deras kunskap och kompetens. Detta mål kan uppnås vid utökade villkor för det mänskliga kapitalet att fokusera på sin kärnkompetens. Exempel på processkapital är välutvecklade arbetsprocesser och metoder, IT support, återvinningsbar kompetens och organisatorisk effektivitet etc.
 • Mänskligt kapital består av personer som arbetar för företaget. Företaget har endast begränsad kontroll över denna resurs som till exempel med hjälp av anställningskontrakt.
 • Ledningen är ansvarig för den totala utvecklingen av det intellektuella kapitalet genom att optimera dess användning för att skapa värde för företagets aktieägare och andra nyckelpersoner.
 • Anställda. Anställda använder deras kunskap och erfarenheter till att tillfredsställa kundernas behov och för att överföra deras kunskap till återvinningsbara strukturer och processer, som kan användas av andra i företaget. Faktorer, som kan höja kontrollen, är t.ex. konkurrenskraftiga löner och en tillfredsställande funktionsduglig miljö.
 • Relationsstrukturellt kapital. De intresserade parterna i affärsmiljön hos ett företag är de huvudsakliga bidragsgivarna till värdet av denna del av strukturkapitalet. Den består av relationer med affärspartners och andra externa samband som bidrar till att fullgöra företagets behov och inkluderar också olika beståndsdelar som rykte på marknaden och kundpotential.
 • Nätverk. Nätverket hos ett företag utgörs av alla nätverk som är av stor betydelse för lönsamheten i framtiden hos ett företag. Nuvarande kunder uteslutna. Exempel av nätverken är rekryteringen, försäljningar, kompetens och F&U nätverk. Styrkan på dessa relationer avgör effektiviteten i nätverken.
 • Varumärket kan definieras genom erkännandet och anseendet inom målgruppen och på hur bra företaget har klarat av att differentiera sig från konkurrensen. Detta har gjorts möjligt, genom att förstärka och att associera varumärket med värderingar på ett positivt sätt som kännetecknar företaget.
 • Kunder. Förutom att generera intäkter så tjänar också kundbasen andra positiva funktioner. Den kan t.ex. göra andra affärsaspekter lättare då kunder också tjänar som referens för företagets förmåga t.ex. ökad attraktion angående nya beställare och medarbetare. Den viktigaste aspekten är förmågan att tilldra sig och underhålla kunder.
 • Intellektuellt kapital. Företagets receptet bildar arbetsvillkoren för de andra beståndsdelarna hos det intellektuella kapitalet. Affärsidéen och strategin är bedömda separat från de olika typerna av kapital, men bedömningen utvärderar ändå villkoren för human- och strukturella kapitalet  i sammanhanget som affärsreceptet erbjuder. Värdet hos ett företags intellektuella kapital är en kombination av styrkan hos affärsreceptet och effektiviteten på det mänskliga och strukturella kapitalet.

Särskild Intressegrupp SIG

Intellektuellt Kapital Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Intellektuellt Kapital. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Intellektuellt Kapital

 

Cost of Intellectual Capital
I recently published a paper with Sigse on intellectual capital and the true return on investment assessment for an individual in absolute terms called 'Net Worth of an Employee'. I proposed central...
5
 
2 kommentarer
Psychological Capital
I am a PhD student in management (organizational behavior) and at the moment I'm looking for a good research topic for my thesis. I am interested in positive psychological capital or business ethics ...
4
 
2 kommentarer
Measuring IC: Business IQ
In 2004 Egil Sandvik published the book ”Business IQ – strategy, leadership and top-line measures that make knowledge businesses smarter”. The book describes the leadership and management system Busin...
4
 
Pitfalls and Obstacles in the Valuation of Knowledge, Expertise, Innovation
Every major organization must try to evaluate and valorize correctly its full knowledge and expertise capacity, in order to get a fair value of its total assets. That value should be measured and refl...
3
 
2 kommentarer
How to Measure the Level of Innovation in an Organization?
My MBA thesis topic was about the Influence of Knowledge Sharing on the Level of Innovation. However when I need to represent and measure the level of innovation, I did not find a common scale to do t...
3
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Intellektuellt Kapital. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Intellectual Capital (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


How to Measure Intangible Assets?

Measuring Intangible Assets, Best Practices, Intangible Assets Indicators
Karl-Erik Sveiby suggests following indicators to measure intangible assets with the help of the IAM: 1. EXTERNAL STRUC...

Intellectual Capital Management

Managing Intellectual Capital
Although most executives agree that intellectual capital is critical to the continued success of their businesses, their...

Measuring the Immeasurable: Finding the Value of Intangibles

Measuring Intangible Assets, Best Practices, Intangible Assets Indicators
In his book "How to Measure Anything: Finding the Value of Intangibles in Business", Douglas W. Hubbard argues that what...

IC Formula?

Numerical IC Estimation
So far the most widespread formula to estimate numerically Intellectual Capital comes again from Roos and Roos. The auth...

Skandia IC Vision

IC Valuation
According to Skandia, a big Insurance and Financial Service Company, IC is composed by Human Capital and Structural Capi...
Informationskällor

Olika informationskällor om Intellektuellt Kapital. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


The Need of Decision-makers for IC Information

A User Perspective
The field of intellectual capital (IC) has witnessed rapid growth in recent times, with a range of IC measurement and re...

Management Accounting of Intangible Assets

Intangible Assets, Intellectual Capital Measurement
This presentation provides information about intangible assets and the effective management/accounting of these assets. ...

Knowledge Management, Organizational Learning and Intellectual Capital

Intellectual Capital, Knowledge Management, Organizational Learning
Presentation about organizational knowledge, learning and intellectual capital. The presentation includes the following ...

Intellectual Capital Taxanomies

Categorization, Reporting on IC
This is a useful short overview of some more Intellectual Capital Taxanomies I found in a recent OECD report....

Three Levels of Knowledge Management

Initial Understanding Knowledge Management, Organizational Learning
According to Jury (2007), knowledge management can be categorized into three different levels, and organized in a pyrami...

Competitive Intelligence and Intellectual Property

Competitive Intelligence, Intellectual Property
This presentation elaborates on competitive intelligence especially by relating it to intellectual property. The present...

Managing Intangible Assets in Higher Education

Intellectual Capital, Higher Education, Higher Education
1. Agenda 2. Growing Importance of Intangible Assets 3. Necessity to Actively Manage IPR 4. Research on Intangible As...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Intellektuellt Kapital.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför IC Rating med: Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar, Intangible Assets Monitor  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Strategiska Kartor, Strategikartor (Kaplan och Norton)  |  Organiska Organisationer  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Värdfördelskedja, Värdevinstkedjan  |  Kunskapshantering, Kunskapsledning Collison och Parcell


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |   HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Intellektuellt Kapital? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 7-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.