Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital | IC Rating

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Intellektuellt kapital

Intellektuellt kapital kan sägas utgöras av värdeskapande faktorer som inte visas i traditionella balansräkningar, men som är av kritisk betydelse för ett företags långsiktiga lönsamhet.

 

Vad är IK Värdering (IC rating? Definition

IK värdering är ett sätt att mäta intellektuellt kapital från ett nytt perspektiv och med ett nytt tillvägagångssätt som fokuserar på tillgångar som faktiskt avgör förmågan hos kunskapsbaserade företag som skapar värde för dess intressegrupper.

IK Värdering ICS AB En IK värdering förser ledningen med ett fundament för optimering av konkurrensförmågan hos organisationen, genom att fungera som:

 • Ett fundament för ett modernt företagskontrollsystem med tydliga och mätbara mål för maximering av framtida lönsamhet. Denna analys kan upprepas för att mäta måluppfyllelsegraden;

 • En grund för förbättrings- och förändringsaktiviteter som kan användas på både lednings- och operativa nivåer. Förbättringsområdena kan identifieras efter vilka beslut om förändringar som kan göras;

 • En strukturerad bild av värdetillgångar, som kan användas i marknadskommunikationen (aktieägarrelationer, årsredovisningar) så väl som inom organisationen, där verktyget skapar en ny grund och ett nytt språk för interna aspekter som är viktiga för affärsverksamheten.

Situationer som kräver att man mäter intellektuellt kapital

 • Värdering. När man endera säljer eller köper ett företag, IK Värdering kommer att ge dig ovärderlig information om företagets potentiella framtid.
 • Benchmarkingmetod. När du har flera enheter som du önskar att jämföra med, endera inom företaget eller mellan företag, erbjuder IK Värdering ett standardiserat verktyg och terminologi.
 • Organisatorisk utveckling. Resultatet av IK Värderingen kommer att peka ut områden som ska utvecklas och förbättras, och det tillåter dig också att mäta förbättringar konsekvent över tiden.
 • Extern rapportering. Det finns ett ökande krav på transparens i företagsrapporteringen. IK Värdering kompletterar traditionell finansiell rapportering och erbjuder en omfattande och framtidsorienterad bild av ditt företag.

fördelar med att mäta intellektuellt kapital

 • En bättre förståelse av de icke finansiella tillgångarna och deras betydelse i företagets värdeskapande.
 • Ett delat språk och terminologi såväl som ett system för att styra immateriella värden.
 • Bättre ledning av intellektuellt kapital.
 • Ökad transparens och möjligheter för både intern och extern rapportering.
 • Ett affärsrecept som består av företagets affärsidé och strategi i kombination med marknadsvillkoren i den valda affärsmiljön. En av utvärderingarna för styrkan hos affärsreceptet är till exempel hur bra ett företag differentierar sig i den valda affärsmiljön.
 • Organisatoriskt strukturellt kapital är ett resultat av de anställdas ansträngningar att överföra deras kunskap till företaget. Det är de anställdas oberoende av individer och är effektivt 24 timmar om dagen.
 • Intellektuella/Immateriella rättigheter kan definieras som paketerad och skyddad kunskap. Exempel på intellektuella rättigheter är patent, licenser överenskommelser och inhouse utvecklade programvaror som skapar konkurrensfördelar och tillfälliga monopol.
 • Processer. Processkapitalet syftar till att göra det möjligt för anställda till att höja den finansiella avkastningen på deras kunskap och kompetens. Detta mål kan uppnås vid utökade villkor för det mänskliga kapitalet att fokusera på sin kärnkompetens. Exempel på processkapital är välutvecklade arbetsprocesser och metoder, IT support, återvinningsbar kompetens och organisatorisk effektivitet etc.
 • Mänskligt kapital består av personer som arbetar för företaget. Företaget har endast begränsad kontroll över denna resurs som till exempel med hjälp av anställningskontrakt.
 • Ledningen är ansvarig för den totala utvecklingen av det intellektuella kapitalet genom att optimera dess användning för att skapa värde för företagets aktieägare och andra nyckelpersoner.
 • Anställda. Anställda använder deras kunskap och erfarenheter till att tillfredsställa kundernas behov och för att överföra deras kunskap till återvinningsbara strukturer och processer, som kan användas av andra i företaget. Faktorer, som kan höja kontrollen, är t.ex. konkurrenskraftiga löner och en tillfredsställande funktionsduglig miljö.
 • Relationsstrukturellt kapital. De intresserade parterna i affärsmiljön hos ett företag är de huvudsakliga bidragsgivarna till värdet av denna del av strukturkapitalet. Den består av relationer med affärspartners och andra externa samband som bidrar till att fullgöra företagets behov och inkluderar också olika beståndsdelar som rykte på marknaden och kundpotential.
 • Nätverk. Nätverket hos ett företag utgörs av alla nätverk som är av stor betydelse för lönsamheten i framtiden hos ett företag. Nuvarande kunder uteslutna. Exempel av nätverken är rekryteringen, försäljningar, kompetens och F&U nätverk. Styrkan på dessa relationer avgör effektiviteten i nätverken.
 • Varumärket kan definieras genom erkännandet och anseendet inom målgruppen och på hur bra företaget har klarat av att differentiera sig från konkurrensen. Detta har gjorts möjligt, genom att förstärka och att associera varumärket med värderingar på ett positivt sätt som kännetecknar företaget.
 • Kunder. Förutom att generera intäkter så tjänar också kundbasen andra positiva funktioner. Den kan t.ex. göra andra affärsaspekter lättare då kunder också tjänar som referens för företagets förmåga t.ex. ökad attraktion angående nya beställare och medarbetare. Den viktigaste aspekten är förmågan att tilldra sig och underhålla kunder.
 • Intellektuellt kapital. Företagets receptet bildar arbetsvillkoren för de andra beståndsdelarna hos det intellektuella kapitalet. Affärsidéen och strategin är bedömda separat från de olika typerna av kapital, men bedömningen utvärderar ändå villkoren för human- och strukturella kapitalet  i sammanhanget som affärsreceptet erbjuder. Värdet hos ett företags intellektuella kapital är en kombination av styrkan hos affärsreceptet och effektiviteten på det mänskliga och strukturella kapitalet.

Intellektuellt Kapital Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)

Forum om Intellektuellt Kapital  

De senaste ämnena om: Intellektuellt Kapital.


Cost of Intellectual Capital
I recently published a paper with Sigse on intellectual capital and the true return on investment assessment for an indi (...)
5
2 reaktioner
 
Psychological Capital
I am a PhD student in management (organizational behavior) and at the moment I'm looking for a good research topic for m (...)
4
2 reaktioner
 
How to Measure the Level of Innovation in an Organization?
My MBA thesis topic was about the Influence of Knowledge Sharing on the Level of Innovation. However when I need to repr (...)
3
0 reaktioner
 
Best Practices om Intellektuellt Kapital

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Measuring IC: Business IQ
In 2004 Egil Sandvik published the book ”Business IQ – strategy, leadership and top-line measures that make knowledge bu (...)
4
0 reaktioner

 
Experttips om Intellectual Capital (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


How to Measure Intangible Assets?

Measuring Intangible Assets, Best Practices, Intangible Assets Indicators (...)
   
 
 
 

Intellectual Capital Management

Managing Intellectual Capital (...)
   
 
 
 

Measuring the Immeasurable: Finding the Value of Intangibles

Measuring Intangible Assets, Best Practices, Intangible Assets Indicators (...)
   
 
 
 

IC Formula?

Numerical IC Estimation (...)
   
 
 
 

Skandia IC Vision

IC Valuation (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Intellektuellt Kapital

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför IC Rating med: Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar, Intangible Assets Monitor  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Strategiska Kartor, Strategikartor (Kaplan och Norton)  |  Organiska Organisationer  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Värdfördelskedja, Värdevinstkedjan  |  Kunskapshantering, Kunskapsledning Collison och Parcell


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |   HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Intellektuellt Kapital? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 26-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.