Deltamodellen

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Artikulera och genomföra effektiva storföretagstrategier. Förklaring till den Strategiska Triangeln Deltamodellen av Arnoldo C. Hax och den Dean L. Wilde II.

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Deltamodellen är ett strategiskt ramverk som utvecklades av Dean Wilde tillsammans med en andra medlemmar av Dean & Company och Arnoldo Hax av MIT/Sloan School of  Management. Den syftar till att hjälpa chefer i artikuleringen och genomförandet av effektiva företags- och affärsstrategier.
Utvecklingen av Internet och dess revolutionära potential för kommunikation och teknologierna som omger e-affärer och e-handel, tillgängliggör några nya alternativ och verktyg som tillåter utförandet av ny affärs- tillvägagångssätt.


Competive Advantage, Resource-Based View, Delta Model


Deltamodell: Storföretag

Hax och Wilde II integrerar Konkurrensfördel- och Värdekedjan Porter ramverken från Porter med Resource-Based View i företaget och de kompletterar med ett nytt storföretagsperspektiv samt att erbjuda totala kundlösningar.


Hax Wilde Deltamodellenstorföretag

 

Deltamodellens Beståndsdelar

  1. Strategiska triangeln: används för att definiera strategiska positioner som reflekterar nya källor till lönsamhet. Tre strategiska alternativ: bästa produkt, kundlösningar och inlåsningssystem.
  2. Få överensstämmelse med dessa strategiska alternativ med ett företags aktiviteter och att ge en inbördes överensstämmelse mellan den strategiska inriktningen och utförandet. Tre grundläggande processer är alltid aktuella och är samlingsplatsen för de strategiska uppgifterna: effektivitet, kundfokusering  och innovation.
  3. Anpassade processer: de viktigaste processerna i företaget måste fås att överensstämma med den valda strategin. På så sätt kan framsteg göras på den strategiska dagordningen, och ett för generellt resultat kan undvikas. Deltamodellen identifierar kärnprocesserna i affären och erbjuder en vägledning för hur de kan behöva komma att fungera annorlunda för att uppnå olika strategiska positioner som är kapabla till att ständigt svara upp mot en osäker omgivning.
  4. Mått/Mätetal. Mätetal som ger överblick, bör kompletteras med mätetal på en detaljerad nivå.

Kunder i Delta Modellen (Hax)

Hax och Wilde tror på synen att ett företag är sig själv skyldig för sina kunder. De är det ultimata fokuset för alla företags aktiviteter. I ledningens och strategins hjärta är självklart kunden i centrum. Vi måste tjäna kunden på ett särskiljande sätt, om vi förväntar oss att tycka om överlägsen prestation.  Att driva affärsverksamhet betyder att attrahera, tillfredsställa och behålla kunder.


Intimiteten och uppkopplingsbarheten  i den nätverksuppkopplade ekonomin erbjuder möjligheter till att skapa konkurrenspositioner som baseras på strukturen i kundförhållandet.

Ett företag kan upprätta en obrytbar koppling, en djup kunskap och ett nära förhållande som Hax och Wilde ”Kundbindning”. Dessa bindningar kan bildas direkt med kunden. De kan också bildas indirekt genom 

Båda är kraftfulla källor till marginal och uthålligheten. Bindningarna representerar investeringar som görs av kunder och komplementerärer i och omkring företagens produkt.


Deltamodellen Forumet
  The Strategy of Google
What strategic model does Google use?...
     
 

Deltamodellen Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Deltamodellen Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Deltamodellen Premium

Expert Tips (ENG) - Delta Model Premium
 

Delta Model Best PracticesBli Medlem

In their article “The Delta Model – a New Framewor...
Usage (application): Delta Model Implementation Strategies
 
 
 

Consequences of the Delta Model for the Innovation ProcessBli Medlem

In order to support and achieve the different stra...
Usage (application): Implementing the Delta Model
 
 
 

Consequences of the Delta Model for Customer TargetingBli Medlem

In order to support and achieve the different stra...
Usage (application): Implementing the Delta model
 
 
 

Consequences of the Delta Model for Operational EffectivenessBli Medlem

In order to support and achieve the different stra...
Usage (application): Implementing the Delta model
 
 

Resurser - Deltamodellen Premium
 

Nyheter om Delta ModellBli Medlem


     
 

Nyheter om Utvidgade FöretagskoncernenBli Medlem


     
 

Videor om Delta ModellBli Medlem


     
 

Videor om Utvidgade FöretagskoncernenBli Medlem


     
 

Presentationer om Delta ModellBli Medlem


     
 

Presentationer om Utvidgade FöretagskoncernenBli Medlem


     
 

Mer om Delta ModellBli Medlem


     
 

Mer om Utvidgade FöretagskoncernenBli Medlem


     

Jämför Deltamodellen med: Konkurrensfördel Porter  |  Strategic Types  |  Regeln om Tre  |  Värdekedjan Porter  |  Resursbaserad Vy på Företaget (Barney)  |  Kärnkompetens Prahalad  |  Porter Competitive Forces  |  Värdenätet, Co-opetition  |  Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)  |  TDC-matris  |  Utkontraktering  |  Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer  |  Strategiska Drivkrafter Wiseman  |  Traditionell Handel och Internet  |  Tolv Principer för Nätverksekonomin


Retur till Management Start: Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 16-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.