Emotionell Intelligens
(Goleman)

Kunskapscenter

   

Icke-kognitiva (Icke-kunskapsmässiga) aspekter på intelligens. Förklaring till Emotionell Intelligens (Emotional Intelligence). Robert Thorndike ['37], David Wechsler ['40], Howard Gardner ['83], Salovey & Mayer ['90], Daniel Goleman. ['95]

Innehåll

Premium

Emotionell Intelligens (Känslans Intelligens) historia

Då psykologer började att skriva och fundera kring intelligens så fokuserade de initialt på kognitiva, kunskapsmässiga aspekter, liksom minne och problemlösning. Emellertid så gav några forskare ett tidigt erkännande till betydelsen av icke-kunskapsmässiga aspekter:

 • Robert Thorndike skrev om  den sociala intelligensen år 1937,

 • David Wechsler definierade intelligensen som den totala eller globala kapacitet individen har för att agera meningsfullt, att tänka rationellt och hur man i själva verket bemöter sin omgivning (Wechsler, 1958, P. 7). Redan år 1940 hänvisade Wechsler till de ointellektuella såväl som intellektuella elementen (Wechsler, 1940), med vilka han avsåg känsliga, personliga och sociala faktorer. Dessutom redan år 1943 föreslog Wechsler att de ointellektuella förmågorna är nödvändiga för att kunna förutsäga ens förmåga att lyckas i livet.

 • Howard Gardner började att skriva om multipla intelligenser år 1983. Han föreslog att personliga- och interpersonella intelligenser och typ av intelligens (som typiskt mäts genom IQ- och relaterade test) är lika viktiga.

 • Salovey och Mayer myntade faktiskt termen om den emotionella intelligensen år 1990. De beskrev emotionell intelligens som ”en form av social intelligens som innebär förmågan att kartlägga sina egna och andras känslor och emotionella tilltstånd, att kunna göra en åtskillnad ibland dem och att använda denna information till att vägleda en individs tänkande och handlande” (Salovey & Mayer, 1990). Salovey och Mayer initierade också ett forskningsprogram avsett till att utveckla ett giltigt mått för emotionell intelligens och undersöka dess betydelse.

När forskningen pågick för att göra hans första bok, blev Daniel Goleman medveten om Salovey och Mayers arbete under det tidiga 90-talet. Blev utbildad som psykolog på Harvard, där han arbetade med David McClelland, Goleman skrev den populära bästsäljaren ”Emotional Intelligence” (1995), i vilken han kom med det första ”beviset” på att emotionella och sociala faktorer är viktiga.


Fem områden kring Känslans intelligens

 År 1995 så samtyckte Goleman med Salovey's Fem huvudområden kring Känslans Intelligens (P. 43)

 • Att ha kontakt med sina känslor. Själviaktagelse att notera en känsla medans man har den.

 • Att hantera sina känslor. Förmågan att hantera sina känslor så att de uttrycks på ett lämpligt sätt.

 • Att kunna motivera sig själv. Att kunna uppbåda sina känslor när man strävar efter ett mål.

 • Att uppfatta känslor hos andra. Empati som bygger på själviaktagelse och självkännedom är en social talang.

 • Att skapa och bevara relationer. Expertis, i att klara av emotioner i andra.

Fyra områden kring känslans Intelligens

Senast, så förordar Goleman endast Fyra områden till EI. De 4 områdena har 19 kategorier, som beskrivit i hans 2002 bok ”Primal Leadership”. Två extra kategorier adderades av Hay-gruppen:

 • Självkännedom (Självkännedom om sina känslor. Pålitligt självbedömningsverktyg och självförtroende)

 • Självkontroll (Självkontroll över sina känslor. Transparens (pålitlighet). Anpassningsförmåga. Prestationsorientering. Initiativ. Optimism. Plikttrogenhet)

 • Social medvetenhet (inlevelse. Organisatorisk medvetenhet. Tjänsteorientering)

 • Relationshantering (Inspirational Leadership (Inspirerande Ledarskap). Påverka. Utveckla andra. Förändringskatalysator. Konflikthantering. Bygga band. Teamwork och samarbete. Kommunikation)

Det är viktigt att förstå - enligt Goleman - att dessa EI kompetenser inte är medfödda talanger. De är inlärda förmågor.


IQ eller EI?

Enligt några forskare så är IQ ensamt inte så bra förutsägare av jobbprestationer. Hunter och Hunter (1984) beräknade att i bästa fall står IQ för omkring 25 procents av skillnaden. Sternberg (1996) har pekat ut att studierna varierar och att 10 procent kan vara en mer realistisk bedömning. I några studier står IQ för så lite som 4 procent av skillnaden. I en nyligen gjord metaanalys som undersöker korrelationen och den förutsägande giltigheten av EI, när de jämförs med IQ eller generell mental förmåga, Van Rooy och Viswesvaran (2004) upptäckte att IQ var en bättre förklarande variabel till arbete- och akademiska prestationer än vad EI är. Dock när det kommer till frågan om huruvida en person kommer att bli ”en stjärnpresterare” (bland de topp tio procenten, dock om denna prestation är bedömd på rätt sätt), i denna roll eller är en framgångsrik ledare, kan IQ vara en mindre kraftfull förklarade variabel än vad känslans intelligens är (Goleman 1998, 2001, 2002).


IQ och EI: de renodlade typerna

Enligt Goleman bör IQ och EI inte betraktas som kompetenser som är varandras motsatser. De är snarare åtskiljda kompetenser. Personer med ett högt IQ men lågt EI (eller motsatsen) är trots stereotyperna förhållandevis sällsynta. Det finns en korrelation mellan IQ och några av aspekter i EI. Stereotyper (de renodlade typerna) är:

 • (Renodlad) Högt-IQ man. Han är exemplifierad - inga överaskningar - genom en lång rad av intellektuella intressen och förmågor. Han är ambitiös och produktiv. Förutsägbar och envis. Och obesvärad vid intressen som berör honom själv. Han tenderar också till att bli kritisk och nedlåtande. Kräsen och hämmad. Osäker med sexualitet och sensuella erfarenheter. Uttryckslös och likgiltig. Och känslomässigt kall och ironisk.

 • (Renodlad) Högt-EI man. Hon är socialt balanserad. Utåtriktad och gladlynt. Inte så benägen till rädsla eller oroligt grubbel. Han har en noterbar kapacitet för ansvarstagande emot personer eller orsaker, till att ta ansvar och för att ha ett etiskt utseende. Han är förstående och bryr sig i sina relationer. Hans emotionella liv är rikt, men passande och lämpligt. Han är bekväm med sig själv, andra och med det sociala universumet som han lever i.

 • (Renodlad) Högt-IQ kvinna. Hon har det förväntade intellektuella självförtroendet. Är fri och ledig med att kunna uttrycka sina tankar. Värderar intellektuella ting. Och har en lång rad av intellektuella och estetiska intressen. Hon anser sig att vara inåtvänd. Benägen för ångest, grubbel och skuld. Och tvekar till att uttrycka sin ilska öppet.

 • (Renodlad) Högt-EI kvinna. Hon anser sig att vara självsäker och uttrycker sina känslor direkt. Och har postitiva känslor om sig själv. Livet innehar en mening för henne. Hon är utåtriktad och gillar att vara i gruppen. Och uttrycker sina känslor på ett lämpligt sätt. Hon anpassar sig väl till stress. Hennes sociala balans tilllåter henne att lätt lära känna nya personer. Hon är bekväm nog med sig själv till att vara skämtsam, spontan och är öppen för sensuell erfarenhet. Hon känner sig sällan skyldig eller sjunker in i grubblerier.

Bedöma och mäta Känslans Intelligens

Instrument som används till att mäta Känslans Intelligens

 • EQ-I (Bar-On, 1997): ett självskattninginstrument som bedömer de personliga kvaliteter som möjliggör för en del personer att äga ett bättre emotionellt välbefinnande än andra.

 • Multifaktor Känslans Intelligensskala (Mayer, Caruso & Salovey, 1998):   ett test av förmåga där försökspersonen utför en serie av uppgifter, som skapas för att bedöma personens förmåga att uppfatta och att identifiera, förstå och fungera med känslor.

 • Emotionell kompetensinventering (ECI) (Goleman, 1998):   ett 360 graders analysinstrument, där personer utvärderar individerna inom en organisation (individuella återkopplingsrapporter). Eller organisationen i sin helhet (Arbetsgruppsrevision). Dessa revisioner kan erbjuda en organisatorisk profil för alla typer av grupper och storlek inom företaget. Den emotionella kompetensinventeringen fungerar med de 19/21kompetenserna som ovan beskrivits (se under Fyra områden kring EI).

Bok: Daniel Goleman - Emotional Intelligence - (På Svenska - Känslans Intelligens)


Emotionell Intelligens Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (10 medlemmar)


Emotionell Intelligens Forumet  

Nya ämnen

  Goleman's 3 Questions to Increase your Emotional Intelligence
To improve your Emotional Intelligence (EI) you have to know the areas where to focus your efforts. And you must understand how to improve these skill...
     
 
  The Role of Management in Developing EI and Soft Skills
Previously, IQ and/or knowledge was seen by many as the main factor determining individual success, however, this paradigm is shifting to  
   
 
  Best Compliment: 'You must have a high EQ'.
I had a wonderful compliment the other day. On meeting a man and him taking me out on our first date. It was the best compliment he could have given m...
     
 
  Emotional Intelligence = Maturity?
Would Emotional intelligence not be the same as maturity. Ordinarily, maturity comes with age, but sometimes you find a young person who behaves or ...
     
 
  Emotional & Social Intelligence
"Emotional Intelligence responsible for Intra-personal Communication and Social Intelligence responsible for Inter-personal Communication makes leader...
     
 
  Emotional Intelligence - Better Predictor of Success then IQ
Studies have shown that there is a direct co-relation between emotional intelligence and success in real life. A high IQ is not necessarily a predicto...
     
 
  3 Approaches Towards Emotional Intelligence
In an article “Human Abilities: Emotional Intelligence” Mayer, Roberts and Barsade describe the theoretical approaches to Emotional Intelligenc...
     
 
  How can EQ and IQ be Combined?
Of course, EQ and IQ can be combined in one individual. But how can we assess the extent to an individual is successful in achieving this?
The po...
     
 
  Emotional Intelligence not Opposite of Intelligence
As indicated in the main text, it is very important to understand that emotional intelligence is NOT the opposite of intelligence, it is not the trium...
     
 
  Cleaning our Emotions
The important thing about emotional intelligence is self awareness. It starts with knowing oneself, and with cleaning all those feelings that have blu...
     
 
  Emotional Intelligence and Conflict Management Skills
I am looking for material that outlines the relationship or link between an individual's EI and his or her proficiency in handling conflict in the wor...
     
 
  Teaching Emotional Intelligence at Schools
Today, 10-21-2009, my wife and I attended a session ("APA speaker series - what are our children going through") at our daughter's high school. The se...
     
 
  Influencing Factors of Emotional Intelligence
To what extent do you think emotional intelligence can be influenced by the following:
1. The level of the relationship that exist between indivi...
     
 
  How you Should Manage Yourself (Drucker)
Peter Drucker (1999) emphasises several components of effective self-management. The underlying principle of one-own’s self management is identificati...
     
 
  Mayer's Ability Model of Emotional Intelligence. Comparison Goleman
The Ability Model of Mayer of Emotional Intelligence (EI) versus Goleman.
Mayer has been the first who defined the concept of EI. After that, man...
     
 
  Understanding Emotions Logically
Through "social intelligence", which is about observing nonverbal behavior and understanding emotions, you can learn to differentiate between e...
     
 
  Some Level of EQ and IQ Either Way is Needed
A very intelligent person (high IQ) might be great to have around.
But he has to have some emotional capacity (high EQ) to assert a better coping...
     
 
  EI and Sensitivity for Subconscious Mind
Has EI anything to do with being more sensitive or tolerant into the subconscious mind of other persons?...
     
 
  What is Emotional Response?
If you were to choke while eating I will bring you a glass of water. If you spilled, without you having to ask I will hand you a napkin. I believe the...
     
 
  By-Products of Emotional Intelligence
One's own emotional intelligence culminates in personal traits like "vision" through which one develops other by-products like "intution", "introspect...
     
 
  Emotional Intelligence within Organisations
I consider it very important and essential for organisations to recognise the importance of EI and develop it amongst their management and leaders.
     
 
  Categories of Emotional Intelligence
Typification is helpful, but up to a point. Every individual is unique. In fact, I've seen people with admirable cognitive ability displaying equally ...
     
 
  Emotional Intelligence of Groups / Companies
I wonder, besides the obvious EI on the individual level, can we also observe Emotional Intelligent groups or even Emotional Intelligent enterprises?...
     
 

Best Practices - Emotionell Intelligens
  Intelligence of the Heart
I shall begin with some some real life incidents that happened to me.

Incident 1: the girl standing up for her friend.
One day I was t...
     
 
  (How) Can I improve my Emotional Intelligence?
Can we improve our EI? How can I learn to be more emotional intelligent, and how can I unlearn ineffective habits I may have?...
     
 
  The Benefits of Emotional Intelligence (EQ)
Emotional Intelligence skills influence people to self awareness, self managing, awareness of other people and relations managing.
These abil...
     
 
  Emotions and Motivation
Emotions are the motivating force in our lives depending on the direction we take. Motivations can be productive, empowering and creative - or they ca...
     
 
  How to Moderate the Effect of Negative Moods on Your (Team's) Performance
POSITIVE AND NEGATIVE MOODS
You and your employees experience different moods. These moods can be roughly divided into positive and negative mood...
     
 
  The Effects of Emotional Intelligence on Leadership
It is well known nowadays that leadership is connected with emotions. Leaders who are able to manage their emotions and who show affinity towards empl...
     
 
  Emotional Intelligence and Age
Does Emotional Intelligence increase or decrease when we grow older? Or is age irrelevant?...
     
 
  Soft Skills and Emotional Intelligence
What are the differences between Soft Skills (SS) and Emotional Intelligence (EI)? What is the meaning and scope of the term SS? What categories of so...
     
 
  Cross-cultural Validity of Emotional Intelligence
To what extent is the Emotional Intelligence model valid cross-culturally? It appears EI derived out of Western thinking. I am looking for recent pape...
     
 
  Emotional Intelligence versus IQ
I think we can link EQ with wisdom and IQ with knowledge. One can be knowledgeable with others knowledge but one cannot be wise with others wis...
     
 
  EQ / EI Questionaire
Where can i find an inventory or questionnaire on EI / EQ?...
     
 
  Emotions versus Reason
An emotion is an automatic response, an automatic effect of our value premises - therefore it is an effect not a cause. There is no necessary clash...
     
 
  Where does Wisdom come from?
Why are some wiser? We see educated people but unwise. We see less literate people but wise. Is it one's thoughts which make someone wise/unwise? Or i...
     
 

Expert Tips (ENG) - Emotional Intelligence
 

Theory of Multiple Intelligences

Skills Development
In 1983, Howard Gardner proposed the Theory of Multiple Intelligences. According to Gardner there ar...
 
 
 

The Brain's Lymbic System is an Open-loop System. The Phenomenon of Mirroring

EI Awareness
A closed-loop system is self-regulating, it is not influenced by things outside of the system.
...
 
 
 

How to Develop Your / Someone's Emotional Intelligence?

Emotional Intelligence Development, Coaching, Mentoring
In order to develop Emotional Intelligence, Steve Hein suggests adopting following habits:
- Be...
 
 
 

How to Assess Your / Someone's Social Intelligence and Leadership Skills

Social Intelligence, Leadership Development
In their article "Social Intelligence and the Biology of Leadership" (HBR, September 2008), Daniel G...
 
 
 

Limitations of Emotional Intelligence

EI Consulting, Coaching, Mentoring, Measuring Emotional Intelligence
Some significant limitations of Emotional Intelligence mentioned by academics as well as professiona...
 
 
 

Emotional Style and Leadership Performance

Leadership Coaching, Understanding the Mechanisms behind Leadership
Goleman made another contribution to the study of successful leadership. This represented a deeper a...
 
 
 

How to Develop Better Relational Skills?

Human Resources, Leadership
Although it is not necessary to be interested in or skilled at all four dimensions of relational wor...
 
 
 

Thorndike on Intelligence 1920

3 distinct types
E.L. Thorndike (1920: Intelligence and its uses) distinguished between three distinct types of intel...
 
 
 

Reasons and Remedies to Dissonance in Leaders

Primal Leadership, Emotional Intelligence, Stress, Cognitive Dissonance, Resonance
In today’s constantly changing, challenging and demanding environment, it is hard for leaders to rem...
 
 
 

Bar-On Measure of EQ 1985

Measuring EQ
R. Bar-On (1985: The development of an operational concept of psychological well-being) mentions 5 i...
 
 

Resurser - Emotionell Intelligens
 

Nyheter om Emotionell Intelligens


     
 

Nyheter om Emotionell Kompetens


     
 

Videor om Emotionell Intelligens


     
 

Videor om Emotionell Kompetens


     
 

Presentationer om Emotionell Intelligens


     
 

Presentationer om Emotionell Kompetens


     
 

Mer om Emotionell Intelligens


     
 

Mer om Emotionell Kompetens


     

Jämför Emotionell Intelligens med: Kulturell Intelligens (Early)  |  Hela Hjärnmodellen från Herrmann  |  Johari Fönster  |  Attributionsteori  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  ERG Teori Alderfer  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Dimensioner på Relationsarbete Butler och Waldroop  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn  |  Behovshierarki av Maslow  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  7 Goda Vanor Covey  |  PAEI Management Roles (PAEI) (Ledningsteamsroller/Managementprofiler)   |  Erfarenhetslärande  |  Team Management Profilen, Teamkomposition


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 19-2-2019. Alla namn ™ av deras ägare.