Beyond Budgetingmetoden
(Fraser, Hope)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

Bidraget kommer från: Niels Pflaeging BBRT

95 itens • 456.054 visitas


Sammanfattning

Beyond Budgeting Budgetfritt traditionellt adaptiv

Vad är Beyond Budgeting/ Budgetfri organisationsmodell? Beskrivning

Arbetet med budgetar, som utförs i de flesta företag, bör avskaffas. Det kan låta som ett radikalt förslag, men det är bara ett steg i en lång pågående drabbning som kommer att ändra organisationer från centraliserade hierarkier i riktning mot mer decentraliserade nätverk. De flesta av de andra byggnadsblocken är på plats. Företagen har investerat enorma summor i kvalitetsprogram, IT-nätverk, processomvandling och en rad olika managementverktyg inklusive EVA, Balanced Scorecard och aktivitetsredovisning. Men de är oförmögna att realisera de nya idéerna, därför att budgeten, och den befallande- och kontrollerande kulturen som den stödjer, kvarstår som den mest dominanta.

 

Beyond Budgeting (BB) är ett alternativ som är mer anpassande och decentraliserande. Den byter ut den budgeterande modellen med en mer anpassad och mer decentraliserat alternativ. Att kritisera budgetar är inte något nytt fenomen. Men det är däremot detta, att definiera en uppsättning av principer som vägleder ledare in riktning mot en ny managementmodell, som är sparsam, anpassad och etisk.


Ursprunget till Beyond Budgetingmetoden. Historia

BBRT (Beyond Budgeting Round Table) etablerad år 1998 som ett svar på det växande missnöjet och den stora frustrationen med traditionellt budgetarbete. BBRT-nätverket lyckades väl med att adressera tre viktiga frågor:

 1. Finns det ett alternativ till att budgetera? - Ja.
 2. Finns det en bättre managementmodell? - Ja.
 3. Hur bör den genomföras? - Detta är det huvudsakliga fokuset nu.

Exempel på Beyond Budgeting. Användningsområden

Organisationer av alla typer av storlekar och industrier kan använda BB. Några exempel inkluderar:

 • Toyota den Japanska fordonstillverkaren, Svenska Handelsbanken, är en av de större Svenska bankerna, Aldi, den Tyska detaljisten och Southwest Airlines, ett Amerikanskt flygbolag.
 • Andra mindre välkända goda exempel är Ahlsell, den svenska grossisten för byggnadsmaterial och ISS, den internationella Danska guppen med bl.a. entreprenadtjänster inom fastigheter.
 • Världsbanken
 • Små icke-kommersiella: Sightsavers International, en välgörenhetsorganisation i UK.

Stegen i Beyond Budgeting modellen. Principer

BB är inte en process. Det är en ledningenmodell som baseras på två uppsättningar av principer.

De sex principerna med att leda med adaptiva(anpassande) managementprocesser är:

 1. Mål baseras på maximering av det potentiella resultat.
 2. Basera utvärdering och belöningar på relativa förbättringskontrakt med efterklokhet.
 3. Gör åtgärdsplanering till en fortlöpande och inkluderande process.
 4. Gör resurser tillgängliga när de efterfrågas.
 5. Koordinera åtgärder mellan-företagen i förhållande till aktuellt kundbehov.
 6. Basera kontrollerna på effektiv styrning och på ett antal relativa prestationsindikatorer.

De sex decentraliserings-baserade principerna:

 1. Erbjud ett styrningsramverk baserad på klara principer och gränssättning.
 2. Skapa ett hög-presterande klimat som baseras på jämförbar framgång.
 3. Ge personer frihet till att ta lokala beslut som är förenliga med organisationens styrningprinciper och mål.
 4. Förlägga ansvaret för värdeskapande beslut hos de som agerar i frontlinjens team.
 5. Gör personer ansvariga för kundresultaten.
 6. Stötta öppna och etiska informationssystem som erbjuder  "en sanning/verklighet" alltigenom organisationen.

Styrkor med Beyond Budgeting. Fördelar

 • Snabbare svar. BB-företag fungerar med snabbhet och enkelhet, och enkelheten kommer från att reducera komplexiten i ledningsprocesserna. Detta kan bäst uppnås genom att ge chefer uppdraget att agera omgående och beslutsamt med tydliga principer, värderingar och strategiska gränser. Funktionella inom ett flexibelt nätverk är också viktigt, eftersom det möjliggör för chefer att reagera snabbt på kundanpassade förfrågningar, genom att konfigurera om processerna. Men att göra strategi till en öppen, fortlöpande och adaptive/anpassad process är kanske nyckelfaktorn i en snabbt responderande organisation. Det möjliggör för företaget att reagera på upkommande hot och möjligheter, när de uppstår, i stället för att bli uppbunden, begränsad av en fastställd och ålderdomlig plan. Till en viss grad kan de reguljära rullande prognoserna vara till hjälp, och att ha tillgång till resurser när de kan komma att behövas kan vara kritiskt. Bakomliggande alla dessa angreppssätt är sönderrivandet av byråkratin som fortfarande besvärar de flesta stora organisationer.
 • Innovativa strategier. I BB-företag arbetar personer inom en öppen och själv-ifrågasättande miljö. Klara styrningsprinciper sätter det rätta klimatet och bygger ett ömsesidigt förtroende som är nödvändigt för att kunna dela kunskap och de bästa erfarenheterna/best practise. Detta uppmuntras också av att gå ifrån belöningar baserat på budget "celler" (en avskräckande barriär för en gemensamt delande kultur). Och genom att byta till belöningar baserade på resultaten från en affärsenhet eller grupp. Kunskapsutbytets nödvändighet, är ofta drivet genom behovet av att uppnå de ambitiösa målen. Detta kan även leda företag till ett utbyte av kunskap med leverantörer och underleverantörer som tidigare sågs som deras motparter. (Jämför: Co-opetition)
 • Lägre kostnader. Endast genom att se de funktionella processerna som leverantörs-kund förhållanden, kommera chefer att reagera på kraven för förbättring inom kvalitet och kostnad. Och endast genom att göra sig av med budgeteringsmentaliteten, kommera chefer att uppmuntras till att utmana de fasta kostnaderna och eftersträva hållbara kostnadsreduceringar. Beyond Budgeting företag har lägre kostnader. De förbinder inte bara det arbete som personer gör med kundens behov utan de arrangerar också produkter, processer, projekt och strukturer i samsyn med deras strategi. Funktionella chefer utmanar också resurser som används i stället för att se dem som "berättiganden". Ställ bara frågan, "Tillför detta något värde för kunden?" är ofta tillräckligt för att se till att onödigt arbete elimineras.
 • Mer lojala kunder. BB-företag placerar kundnytto behoven högt och i centrum för deras strategi och anpassar deras processer till att tillfredsställa kunderna. Snabb respons på kundförfrågningar är också viktigt. Således måste personalen i frontlinjen ha myndighet att fatta snabba beslut. "De rätta" kunderna måste också vara lönsamma. Således att mäta lönsamhet ned på nivån per beställningsrad är avgörande, när du har debiterat alla kostnader som är inbegripna i att ge kunderna service.

Begränsningar med Beyond Budgeting. Nackdelar

Det är svårt att säga kategoriskt om huruvida ett förändringsprogram (även med visst mått av eftertänksamhet), leder till någon direkt och mätbar förbättring hos aktieägarnas tillgångar inom en given tidsperiod. Det är lättare att säga till någon vad som inte har fungerat. Till exempel är det tvivelaktigt om många av de aggressiva expansionsprojekten på 90-talet som gäller de mer betydelsefulla fusioner och förvärven, om de har förbättrat värdet för aktieägarna (utom i de företagen som de förvärvade). Men inom ett antal organisationer som har övergått till den adaptiva/anpassade och decentraliserade modellen, har deras ledare varit orubbliga i att det var denna förändring som styrkte deras prestationsomformning.


Antaganden från Beyond Budgeting. Villkor

 • Beyond Budgetingmodellen möjliggör för ett mer decentraliserad sätt att leda. I stället för den traditionella hierarkin och det centraliserade ledarskapet möjliggör det för beslutsfattande- och prestationsansvar att delegeras till linjechefer och skapar en arbetsmiljö där man klarar sig på egen hand och en kultur av personligt ansvar. Detta bidrar till ökad motivation, högre produktivitet och ännu bättre kundtjänst.
  Individuellt kan dessa två huvudsakliga drag locka fram viktiga fördelar. Men i kombination kan de hjälpa till att realisera en ledarskapsvision som framtills nu var en stark på vision, men var svag på leverans.
 • Därför att BB är en sammanhängande modell som om alla dess delar fungerar i en harmoni, kan producera enastående och bibehållen framgång. Denna framgång är driven av fyra direkta värdedrivande faktorer: innovativa strategier, låga kostnader, lojala och lönsamma kunder och etisk rapportering. Emellertid kan dessa drivfaktorer komma att bli ineffektiva, om inte frontlinjens personal har uppdraget, kunskapen och makten till att leverera. Resultatet är en organisation som är snål, adaptive/anpassad, och etisk och som har potentialen att fortsätta som ledare inom sin nisch.

Bok: Robin Fraser, Jeremy Hope - Beyond Budgeting

Bok: Thomas Johnson - Profit Beyond Measure

Bok: Stephan H. Haeckel - Adaptive Enterprise

Bok: Gary Cokins - Activity-based Cost Management

Bok: Ricardo Semler - The Seven-Day Weekend

Bok: Dieter Brandes - Bare Essentials

Bok: Henry Mintzberg - Rise and Fall of Strategic Planning


Särskild Intressegrupp SIG

Beyond Budgetering Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (12 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Beyond Budgetering. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Beyond Budgetering

 

Budgeting Must Be Flexible and Auditable
Just like a strategy, a budget needs to be flexible to change with limits and confines for the reason for existence of any agency.
On the other hand it must still be subject to audit and monitori...
9
 
1 kommentarer
Financial Measure / Budgeting is no Longer Dominant
It is interesting to observe that over the last 15 years or so, most big companies have left the idea of controlling their operations solely on the basis of measuring money.
Currently a number of...
9
 
Budgeting for Guidance, not for Control
Budgeting by itself is not bad. It is the importance that some organisations give to budgeting that may drive some to despise it.
Without budgets we would be playing hockey and reacting to stimul...
6
 
2 kommentarer
'Beyond' Budgeting -- Call it Whatever, It's Necessary
Budgeting, in whatever form at whatever level is a critical process for management to exercise. When properly performed, it is the key cost and operational analysis duty.
True, some companies ig...
5
 
2 kommentarer
Budgeting Has Become the End Instead of a Tool to an End
Budgeting - like many other activities - has often become an end instead of a tool to an end.
It is the deviance, compliance that indicates that some action or inaction should be taken, given the...
4
 
Add Rolling Quarterly Forecasts to Traditional Budgeting Process
One should look at a budget plan as a base against which company and budget holder’s performance is measured.
Any economic changes can be captured and adjusted for during rolling forecast done on...
4
 
1 kommentarer
Can we Use Beyond Budgeting in Entrepreneurial Companies?
Is it possible to embed the BB model in a young company?
One of principles of the BB model is allocation of available resourses by needs, so now there are cost plans. And how in this case we can ...
4
 
3 kommentarer
Budgets Should Facilitate Communication, Collaboration, Cooperation, and Coordination
The metaphor of an algorithm explains the dynamics of budgeting. Traditional budgeting is like those early cobol and basic programming. As organizations and societies have evolved, having had to becom...
4
 
What is a Budget? Definition
What precisely is a budget? Let's collects some good definitions here.
According to Wikipedia, a budget (from old French bougette, purse) is a financial plan and a list of all planned expenses an...
4
 
4 kommentarer
Budgeting is the Essence of Good Management
25 years ago I ran a public school knowing I had a certain amount for 1 year. If there was some money left, I could use it the next year with the constraint I should use it just for investment. Actual...
4
 
1 kommentarer
Budgeting Must Be Integrated in Strategic Process
Budgeting is not an independent process. It has to be integrated and follows from strategic planning process.
Every corporate should have a vision and long term goals. Strategies are to be devel...
3
 
3 kommentarer
Value Based Budgeting
Typically, the budgeting process in many companies is based on previous year's costs and assumptions. This was not the case for the new normal after pandemic where the year 2020 could not be used as a...
3
 
5 kommentarer
Budgeting in Uncertain Business Climate
What about when you are doing your business in an uncertain environment, for example your revenues comes from few mega projects with government, wining a deal or not will means millions +/- in your bu...
3
 
2 kommentarer
Rolling Forecast in Beyond Budgeting
A rolling forecast is a financial approach that predicts the future performance of a business over a continuous period, based on historical data. Unlike static forecasts that forecast the future for a...
3
 
Why Budgeting and Sound Financial Practices are Crucial
Folks, all you have to do is look at the US debt and look at the fact that we have lived "beyond our means" for sometime now. You can't continue to operate without a plan for your money! It gets you i...
3
 
6 kommentarer
Lump Sum Budgeting with a Cushion
Business environments are becoming less predictive and adherence to customary exercise of traditional annual budgeting has become less relevant in such an environment.
It may be more appropriate ...
2
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Beyond Budgetering. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Weaknesses of Traditional Budgeting
Fraser and Hope mention the main weaknesses of annual (traditional) budgeting that gave rise to the development of thinking beyond budgeting:
1. Time Consuming - Budgeting takes a lot of time. Av...
42
 
28 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om (Beyond) Budgeting (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Implementing Adaptive Rolling Forecasts

Generic Implementation Steps
An alternative to traditional budgets is the implementation of an adaptive rolling forecast process, e.g. a six-quarter ...

Better Budgeting Best Practices

Improving the Budgeting Process
It is not always necessary to replace budgets completely or radically transform the planning process. Management account...

12 Principles for a Robust Beyond Budgeting Framework

Implementing Beyond Budgeting
In his article “Beyond Budgeting” the author mentions twelve principles that together form a robust framework for Beyond...

How to Avoid that Forecasts Fail?

Dealing with Uncertainty
In a paper titled “Why Forecasts Fail. What to Do Instead” by Spyros Makridakis, Robin M. Hogarth and Anil Gaba (MIT Slo...

The Value of Traditional Financial Planning, Budgeting and Forecasting in Difficult Economic Times

Budgeting, Uncertainty
How can nowadays companies recover performance by gaining more value out of financial planning, budgeting, and forecasti...

List of Problems with Traditional Budgets

Potential Improvement Areas of Budgeting Processes
In the article "Re-Evaluating the Traditional Budget" (Accountancy SA, June 2007), Pierre Naude describes a number of re...

Beyond Budgeting Implementation Approaches

Budgeting, Controlling
Approach 1: The first approach begins in the controlling and corporate management department, as CFOs and Controllers ar...

The Reasons Why Forecasts Fail

Understanding Forecasting Limitations
In business school academia in the 1970s and 1980s, business professors and other social scientists hoped that sophistic...
Informationskällor

Olika informationskällor om Beyond Budgetering. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Activity-based Budgeting

Flexible Budgeting
- Shortcomings of traditional budgeting processes. - Static vs Flexible budgets. - Participative Budgeting, - Zero-...

Beyond Budgeting Case

Svenska Handelsbanken AB
This case by R. Murray Lindsay and Theresa Libby explains how Svenska Handelsbanken AB, (Handelsbanken), under the leade...

A Corporate Strategic Tool: Beyond Budgeting

Budgeting, Managing Performance, Strategy
Good presentation about Beyond Budgeting. The following sections are included: 1. Traditional Performance Management Pr...

Beyond Budgeting Diagram

Dynamic Budgeting
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Beyond Budgeting of Statoil

Budgeting, Performance Management
Presentation about the implementation of Beyond Budgeting Principles in Statoil (a big gas and oil production company), ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Beyond Budgetering.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Beyond Budgeting med:   Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Värdestyrning  |  ABC-Kalkyl, ABC-Metoden  |  Business Intelligens  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  People CMM (Personalstyrkans Mognadsgrad)  |  Anpassade Management  |  Decentralisering


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Ekonomi och Investera  |  LedarskapMer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Beyond Budgetering? Bli vår SIG-ledareOm 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.0 - Senast uppdaterad: 29-1-2023. Alla namn ™ av deras ägare.