Diskonterat Kassaflöde

Kunskapscenter

12manage is looking for students. Info

Konvertera framtida betalningar till dagens penningvärde. Förklaring till Diskonterat Kassaflöde (Discounted Cash Flow).


Diskonterat Kassaflöde (DCF) är den summa vilken någon är villig att betala i dag, för att motta de förutsedda kassaflöden de kommande åren. DCF-metoden omvandlarar framtida intäkter till ett nuvärde. De framtida kassaflödena måste räknas om (diskonterade) för att representera deras nuvärde. På detta sätt kan värdet på ett företag eller projekt som är under övervägande i sin helhet fastställas riktigt.


Diskonterad kassaflödesberäkning

DCF för en investering beräknas, genom att uppskatta: det kapital som behövs betalas ut , och det kapital du beräknas få tillbaka. Tidsramarna för när du förväntas få tillbaka betalningarna måste också beräknas. Varje kontant transaktion måste därefter räknas om, genom att subtrahera alternativkostnaden för kapitalet från nu till det ögonblicket då du kommer att få betala eller mottaga kapital.


Diskonterat Kassaflöde exempel

Till exempel om inflation är 6%, så är värdet av dina pengar halverat  vart ±12:e år. Om du förväntar dig att en särskild tillgång kommer att erbjuda dig en inkomst av $30.000 om 12 år räknat från idag , så är den inkomst strömmen värd $15.000 i dag, om inflationen var 6% för perioden. Vi har nu diskonterat kassaflödet för de $30.000: den är nu endast värd $15.000 för dig just i detta ögonblick.
 

Varför diskonterat kassaflöde?

DCF-metoden är ett tillvägagångssätt för värdering, varigenom de projekterade framtida kassaflödena är diskonterade till en räntesats (som också kallas: avkastningsränta), som reflekterar den uppfattade risken med  betalningsflödena. Faktum är att  kalkylräntan reflekterar två saker:

  1. Värdet av pengar vid olika tidpunkter. Alla aktieägare skulle föredra att få kapitalet omgående än att de måste vänta på det. Därför måste investerare kompenseras genom att man betalar för förseningen.
  2. En riskpremie som representerar den extra avkastningen, som investerare kräver, därför att de önskar kompensation för de risker som kassaflödet inte kommer att kunna att materialisera.

Historian bakom Diskonterat Kassaflöde

Diskonterat kassaflöde var först nämnt formellt år 1938 i en text av John Burr Williams: ”The Theory of Investment Value”. Detta var efter marknadskraschen (Kreuger) år 1929, och före revision och offentligbokföring redovisades av  SEC (Security Economic Commission USA). Förståeligt nog som ett resultat utav kraschen, investeraren var försiktiga  med att lita på på rapporterade intäkter eller faktiskt oavsett typ av värdemått frånsett kassa/kapitalmått. Alltigenom 80- och 90-talet, värdet av kapital och fysiska tillgångar blev gradvist mindre väl korrelerandemed det totala värdet av företaget (som bestäms av aktiemarknaden). Enligt några bedömningar så tappade de reala tillgångarna uppemot mindre än en femtedel av det totala företagetsvärde. Immateriella tillgångar liksom kundrelationer, patent, ägda affärsmodeller, kanaler, etc., är de resterande fyra femtedelarna.


Bok: S. David Young, Stephen F.O'Byrne - EVA and Value-Based Management: A Practical Guide. -

Bok: Aswath Damodaran - Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining Value. -

Bok: James R. Hitchner - Financial Valuation: Applications and Models -


Särskild Intressegrupp SIG - Diskonterat Kassaflöde


Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)


Forum - Diskonterat Kassaflöde  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  DCF vs Present Value (1 reaktioner)
Can someone please explain the difference between the Discou...
 
 
 
 
  DCF Method versus CAPM Model (2 reaktioner)
What are the differences between discounted cash flow method...
 
 
 
 
  What is Discounted Cash Flow? (DCF)
DCF shows the future cash inflows at a discounted rate. In ...
 
 
 
 
  Advising Finance and Small Business (1 reaktioner)
If you are a financial advisor to small businesses, please d...
 
 
 
 
  DCF Simple but has Weaknesses! (2 reaktioner)
The DCF method is the simplest in use, but is a complete ...
 
 
 
 
  DCF for Capital Projects in Condo Association (2 reaktioner)
QUESTION: Hi, Condo association is planning roof replac...
 
 
 
 

Best Practices - Diskonterat Kassaflöde

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Discounted Cash Flow

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.Resurser - Diskonterat Kassaflöde

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Diskonterat Kassaflöde


     
 

Nyheter om Dcf Diskontering


     
 

Videor om Diskonterat Kassaflöde


     
 

Videor om Dcf Diskontering


     
 

Presentationer om Diskonterat Kassaflöde


     
 

Presentationer om Dcf Diskontering


     
 

Mer om Diskonterat Kassaflöde


     
 

Mer om Dcf Diskontering


     

Jämför med Diskonterat Kassaflöde: Net Present Value  |  Återbetalningsperiod, Återbetalningstid  |  IRR  |  Företagsledningens Utköp (Management Buyout)  Marginalekonomi (Economic Margin)  |  Relativ Värdetillväxten  |  Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)  |  CAGR  |  Kostnad för Eget Kapital


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 17-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.