Diskonterat Kassaflöde

Kunskapscenter

   

Konvertera framtida betalningar till dagens penningvärde. Förklaring till Diskonterat Kassaflöde (Discounted Cash Flow).

Innehåll

Premium

Diskonterat Kassaflöde (DCF) är den summa vilken någon är villig att betala i dag, för att motta de förutsedda kassaflöden de kommande åren. DCF-metoden omvandlarar framtida intäkter till ett nuvärde. De framtida kassaflödena måste räknas om (diskonterade) för att representera deras nuvärde. På detta sätt kan värdet på ett företag eller projekt som är under övervägande i sin helhet fastställas riktigt.


Diskonterad kassaflödesberäkning

DCF för en investering beräknas, genom att uppskatta: det kapital som behövs betalas ut , och det kapital du beräknas få tillbaka. Tidsramarna för när du förväntas få tillbaka betalningarna måste också beräknas. Varje kontant transaktion måste därefter räknas om, genom att subtrahera alternativkostnaden för kapitalet från nu till det ögonblicket då du kommer att få betala eller mottaga kapital.


Diskonterat Kassaflöde exempel

Till exempel om inflation är 6%, så är värdet av dina pengar halverat  vart ±12:e år. Om du förväntar dig att en särskild tillgång kommer att erbjuda dig en inkomst av $30.000 om 12 år räknat från idag , så är den inkomst strömmen värd $15.000 i dag, om inflationen var 6% för perioden. Vi har nu diskonterat kassaflödet för de $30.000: den är nu endast värd $15.000 för dig just i detta ögonblick.
 

Varför diskonterat kassaflöde?

DCF-metoden är ett tillvägagångssätt för värdering, varigenom de projekterade framtida kassaflödena är diskonterade till en räntesats (som också kallas: avkastningsränta), som reflekterar den uppfattade risken med  betalningsflödena. Faktum är att  kalkylräntan reflekterar två saker:

  1. Värdet av pengar vid olika tidpunkter. Alla aktieägare skulle föredra att få kapitalet omgående än att de måste vänta på det. Därför måste investerare kompenseras genom att man betalar för förseningen.
  2. En riskpremie som representerar den extra avkastningen, som investerare kräver, därför att de önskar kompensation för de risker som kassaflödet inte kommer att kunna att materialisera.

Historian bakom Diskonterat Kassaflöde

Diskonterat kassaflöde var först nämnt formellt år 1938 i en text av John Burr Williams: ”The Theory of Investment Value”. Detta var efter marknadskraschen (Kreuger) år 1929, och före revision och offentligbokföring redovisades av  SEC (Security Economic Commission USA). Förståeligt nog som ett resultat utav kraschen, investeraren var försiktiga  med att lita på på rapporterade intäkter eller faktiskt oavsett typ av värdemått frånsett kassa/kapitalmått. Alltigenom 80- och 90-talet, värdet av kapital och fysiska tillgångar blev gradvist mindre väl korrelerandemed det totala värdet av företaget (som bestäms av aktiemarknaden). Enligt några bedömningar så tappade de reala tillgångarna uppemot mindre än en femtedel av det totala företagetsvärde. Immateriella tillgångar liksom kundrelationer, patent, ägda affärsmodeller, kanaler, etc., är de resterande fyra femtedelarna.


Bok: S. David Young, Stephen F.O'Byrne - EVA and Value-Based Management: A Practical Guide. -

Bok: Aswath Damodaran - Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining Value. -

Bok: James R. Hitchner - Financial Valuation: Applications and Models -


Diskonterat Kassaflöde Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)


Diskonterat Kassaflöde Forumet  

Nya ämnen

  DCF vs Present Value
Can someone please explain the difference between the Discounted Cash Flow (DCF) and Present Value (PV)?...
     
 
  DCF Method versus CAPM Model
What are the differences between discounted cash flow methods and capital asset pricing model?...
     
 
  What is Discounted Cash Flow? (DCF)
DCF shows the future cash inflows at a discounted rate.
In simple terms, DCF tells us about how much our future inflows are worth at the present....
     
 
  Asset Pricing Model versus DCF
The DCF valuation is done on present value with no depreciation considered. In fact asset pricing is done on future application of product usage. Like...
     
 
  DCF Simple but has Weaknesses!
The DCF method is the simplest in use, but is a complete failure in measuring uncertainty and risk, so simulation and the  
   
 
  Advising Finance and Small Business
If you are a financial advisor to small businesses, please don't try to use investment theory when explain how they should manage business cash flow. ...
     
 
  How to Use DCF for Designing Executive's Compensation Package/Salary
How can one use DCF for fixing the salary package for executives to be employed in an organisation....
     
 
  Why Cant We Treat it as Capital Budgeting
Payback and NPV analysis share the same logic. So what is the difference between capital budgeting models and discounted cash flow?...
     
 
  DCF for Capital Projects in Condo Association
QUESTION: Hi, Condo association is planning roof replacement ten years from now. Today estimations are $1M. Should discounting be applied to this...
     
 

Best Practices - Diskonterat Kassaflöde

Expert Tips (ENG) - Discounted Cash Flow

Resurser - Diskonterat Kassaflöde
 

Nyheter om Diskonterat Kassaflöde


     
 

Nyheter om Dcf Diskontering


     
 

Videor om Diskonterat Kassaflöde


     
 

Videor om Dcf Diskontering


     
 

Presentationer om Diskonterat Kassaflöde


     
 

Presentationer om Dcf Diskontering


     
 

Mer om Diskonterat Kassaflöde


     
 

Mer om Dcf Diskontering


     

Jämför med Diskonterat Kassaflöde: Net Present Value  |  Återbetalningsperiod, Återbetalningstid  |  IRR  |  Företagsledningens Utköp (Management Buyout)  Marginalekonomi (Economic Margin)  |  Relativ Värdetillväxten  |  Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)  |  CAGR  |  Kostnad för Eget Kapital


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 19-2-2019. Alla namn ™ av deras ägare.