Uppskattande Undersökningsmetodik (Cooperrider)
(Cooperrider)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

99 itens • 419.186 visitas


Sammanfattning

Vad är Uppskattande Undersökningsmetodik (Appreciative Inquiry)? Beskrivning

Följande praktiskt-orienterade definition på Uppskattande Undersökningsmetodik (Appreciative Inquiry) (AI) ges av David L. Cooperrider:
Uppskattande Undersökningsmetodik handlar om det samtidiga evolutionssökandet för att få fram det bästa ur personalen, deras organisationer och den relevanta världen runt omkring dem. I dess mest vidsynta tolkning, omfattas även den systematiska upptäckten av vad som ger "liv" till ett levande system när det är som mest levande, effektivast och mest konstruktivt kapabelt i ekonomiska-, ekologiska- och mänskliga termer. AI gäller, på ett centralt sätt, konsten och sättet att ställa frågor på som förstärker ett systems kapacitet att uppfatta, förutse och förhöja dess positiva potential. Centralt handlar det om att mobilisera en undersökning genom att ta sig igenom hantverket med "den ovillkorliga positiva frågan" som ofta kommer att beröra ett hundratal eller ibland tusentals personer.


I UU/AI, är den mödosamma uppgiften av att ingripa utbytt mot hastigheten på fantasi och innovation; i stället för förnekanden, kritik och djuplodande frågor, så blir det upptäckter, dröm och design. AI-söker att fundamentalt bygga ett konstruktivt förbund mellan hela personalen och den massiva helheten där personalen talar om detta som de dåtida- och nutida förmågorna: prestationer, tillgångar, outforskade potentialer, innovationer, styrkor, upphöjda tankar, möjligheter, riktlinjer, jämförelser, ljusa stunder, leva som man lär, strategiska kompetenser, berättelser, uttryck av visdom, insikter in i den djupare företagsandan eller -själen - och visioner av en högt värderad och möjlig framtid. Allt detta tillsammans, som en gestalt, AI avsiktligt i allt den gör, söker att fungera utifrån att förklara denna "positiva förändringskärna" - och den antar att varje levande system har många outnyttjade och rika och inspirererande förklaringar om det som är positivt. Knyt denna kärnfulla energin direkt till någon typ av förändringsagenda och förändringar som man aldrig trodde var möjliga är nu plötsligt demokratiskt mobiliserade.


Enligt UU/AI-filosofin så växer mänskliga system i den riktningen som man ihärdigt ställer frågorna omkring, och denna benägenhet är det mest starka och det mest hållbara, när hjälpmedlet och målet med utredningen korreleras positivt. Den mest produktiva sak som en grupp kan göra, om dess syften är att befria den humana livsandan och medvetet skapa en bättre framtid, är att göra den positiva förändringskärnan till den gemensamma och explicita egendomen för alla.


Cooperrider omnämner 5 grundläggande principer av Uppskattande Undersökningsmetodik

  1. Konstruktörs Principen. Helt enkelt: mänsklig kunskap och de organisatoriskt öde vävs samman. För att vara effektiva, som exekutiva ledare, ledare, förändrings agenter, etc., måste vi vara skickliga i konsten av att förstå, läsa och analysera organisationer som levande, mänskliga konstruktioner.
  2. Simultanitets Principen. Detta känns igen på, att utredningen och förändringen inte är riktigt separata händelser, men är samtidiga. Utredningen är baserad på att man blandar sig i. Fröet till förändring - som är, saker, som man funderar på och talar om, saker som man upptäcker och lär av, och saker som informerar till dialog och inspirerar till en fantasi av framtiden - är underförstått bland de första frågor som vi ställer. Våra frågor påverkar det vi "finner". Och det vi "upptäcker" (datat) blir det språkliga material, berättelser, ut ur vilket framtiden kan tänkas ut som det samtalas omkring och konstrueras.
  3. Poetiska Principen. En metafor är här att mänskliga organisationer är mycket mer lik en öppen bok än säg som till exempel vad en maskin kan bli. En organisations berättelse kommer ständigt bli samförfattad. Dessutom det förflutna, nuläget eller framtiden är en ändlös källa av att lära, inspiration eller tolkning. Exakt som till exempel de gränslösa tolkningarna av möjligheterna i ett bra stycke av poesi eller en biblisk text. Den viktiga betydelsen är att vi faktiskt kan studera vilket ämne som helst som är relaterat till mänsklig erfarenhet i alla mänskliga system eller organisationer. Vi kan undersöka naturen av främlingskap eller glädje, entusiasm eller låg moralen, effektivitet eller överskott i vilken mänsklig organisation som helst.
  4. Förväntansfulla Principen. Den oändliga mänskliga resurs som vi har för att utveckla konstruktiv organisatorisk förändring är vår kollektiva föreställningsförmåga och resonemang om framtiden. En av de grundläggande teoremen av den förväntansfulla synen hos ett organisatoriskt liv är att det är bilden av framtiden, som faktiskt vägleder vad som skulle kunna kallas för det nuvarande uppförandet hos all organism eller organisation. Mycket likt som när en projektor spelar upp en film på en filmduk, projekterar alltid mänskliga system framför sig själva en horisont bestående av förväntan. I deras samtal, i metaforerna och språket de använder. Detta leder framtiden kraftfullt in i nuläget som en mobiliserande agent.
  5. Positiva Principen. Denna sista princip är inte så abstrakt. Den växer ut ur år av erfarenhet med Uppskattande Undersökningsmetodik. Helt enkelt är detta vår erfarenhet, att för bygga och för att få en hållbar förändringskraft, krävs det en stor mängd av positiv inverkan, och ett socialt relationsbyggande. Saker som hoppet, spänning, inspiration, att bry sig, kamratskap, känsla av ett brådskande syfte och bara glädje, i att skapa något som är meningsfullt tillsammans. Vad vi har funnit, är att ju mer positivt orienterade frågor som vi ställer i vårt arbete, ju mer hållbart och lyckat kommer förändringförsöket att bli. Det hjälper inte oss har vi funnit, att börja våra utredningar med att utgå ifrån ståndpunkten att se världen som ett problem som ska lösas. Vi är mycket effektivare ju längre vi kan behålla andan i utredningen som den eviga nybörjaren. Det viktiga som vi åstadkommer, som gör skillnaden, är att verka och att så, på ett mer fungerande katalytiskt sätt, den ovillkorliga positiva frågan.

Ursprunget till Uppskattande Undersökningsmetodik. Historia

AI/UU har beskrivits av observatörer på många olika sätt: som ett paradigm av medveten evolution som är utrustad för den verklighet som kommer med det nya århundradet (Hubbard, 1998); som en metodologi som tar idén av den sociala uppbyggnaden av verkligheten till dess mest positiva ytterlighet - speciellt med dess betoning på metafor och berättande, relationsmässiga vägen av att veta, på språk och på dess potential som en källa av den generativa teorin (Gergen, 1996); som en av den viktigaste framgången inom aktionsforskning (Action Research) i det förgångna årtiondet (Bushe, 1991); som kommen ur och "arvinge" till Maslow's vision av en positiv social vetenskap (Chin, 1998; Curran 1991); som en kraftfull andra utveckling av OD övning (OD=Organisational Development) (French and Bell, 1995; Porrras 1995; Mirvis 1993); som modellen av en mycket nödvändig deltagandevetenskap, i "en ny utredningsyoga" (Harman, 1991); som ett radikalt bekräftat tillvägagångssätt till förändring, som fullständigt tillåter för ett problem-baserad ledning och på så sätt vitalt omformar strategisk planering, undersökningsmetoder, kulturförändring, fusionintegrationsmetoder, angreppssätt för TQM, mätningssystem, sociotekniska system, etc. (White, 1997); och avslutningsvis, som OD's filosofens sten (Sorenson, et. al 1996).


Stegen i Uppskattande Undersökningsmetodik. Process

  1. Upptäcka (Discover). Mobilisera hela systemundersökningen ikring den positiva förändringskärnan;
  2. Dröm. Skapa en resultat - orienterad vision i förhållande till den upptäckta potentialen och i förhållande till frågor av ett högre syfte, dvs., "Vad är det omvärlden förväntar sig att vi ska bli?"
  3. Design. Skapa möjliga förslag till den ideala organisationen, en organisationsdesign, där människor känner att den är kapabel att förstärka, eller överglänsa den positiva kärnan och att realisera den nya uttalade drömmen; och
  4. Öde. Förstärka den bekräftande kapaciteten i hela systemet som möjliggör för den att bygga hopp och kraft runt om ett djupt syfte och skapa processer för ett lärande, justering och improvisation likt en jazz grupp över tiden

Organisationer, talar för att AI/UU-teori är det centrala för mänskliga relationer först och främst, och förhållanden blomstrar där det ett finns ett uppskattande öga. När människor ser det bästa hos varandra när de delar varandras drömmar och svåraste bekymmer på ett bekräftande sätt, och när de är lierade med full röst, för att inte bara skapa nya världar utan bättre världar. Hastigheten och den i hög grad informella spridningen av de uppskattade lärdomarna får oss att tro, att det kan bli en växande känsla av besvikelse uttröttad av alla teorier om förändring. Speciellt med de som förenat sig till vokabulären av det mänskliga nederlaget. AI/UU föreslår en motsvarande skyndsamhet när man arbetar med människor, grupper och organisationar på ett mer konstruktivt, positivt, livsbejakande, även på ett spirituellt sätt.


Bok: David L. Cooperrider - Constructive Discourse and Human Organization

Bok: David L. Cooperrider - Appreciative Inquiry Handbook: The first in a series of… 


Särskild Intressegrupp SIG

Uppskattande Förfrågan Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (19 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Uppskattande Förfrågan. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Uppskattande Förfrågan

 

Appreciative Inquiry: Methodology, Set of Principles and Philosophy
As a long standing practitioner in AI (since 1994/1995) I would like to say that AI is a 'both and' rather than an 'either-or' approach. From that perspective AI can be seen as a methodology (the 4 ...
14
 
5 kommentarer
AI for Community Group Mobilization
In what ways can we use appreciative inquiry for community group mobilization? Can someone give examples of successful community group mobilization using AI?...
9
 
1 kommentarer
Appreciative Inquiry - Positive Change in My Life
Last October, I decided to make a positive change in my own life. I had a successful career in both the private sector at the executive level in human resources and quality systems and in implementing...
8
 
1 kommentarer
Appreciative Inquiry Application in IT Project Management & Change Management
I have a long experience in IT project management. Usually the difficulty remains in application deployment. Conducting change management with AI makes it successful and the people more enthousiastic...
7
 
Alternative Steps in Appreciative Inquiry
An alternative version recently presented to me had 5 steps, the first being 'Define' i.e. set the context for the application of AI. 'Destiny' was also re-named 'Deliver'. The context was its use in ...
6
 
2 kommentarer
AI in Leadership Program at University
We have used AI in a leadership program at the university - after discovering their authentic leadership qualities, ai was utilized for research topics and projects on campus. Amazing results: nationa...
5
 
2 kommentarer
Suggestions on Inspired Action Activities/
Hi I am putting together a large scale summit and am looking for activties to help prioritize the various inspired actions and to facilitate people to commit to moving the actions forward. Does anyone...
5
 
AI for coaching and teambuilding
I use Appreciative Inquiry a lot, for team-building, individual coaching, and group facilitation. My experience has been that most people love it, and appreciate the opportunity to look at what's work...
4
 
3 kommentarer
Implementing Appreciative Inquiry in an R&D Setting
We used AI as an OD intervention on developing a culture of organisational excellence in a defence R&D organisation. People at various levels committed themselves as a result of AI for an improvement...
4
 
AI and Seeing the Good in Others
As I look at the reactions to the comments, I'm struck by the ratio of thumbs up to thumbs down. Is this common in an AI community?...
4
 
2 kommentarer
Appreciative Inquiry - 6D Cyclus
So good to hear that AI is used more and more! Very interesting also how AI is doing in other countries. A book that helped me to comprehend AI is the one by Jane Magruder Watkins: Appreciative Inquir...
4
 
1 kommentarer
AI in the public sector in the UK?
We would like to interview you if you are using AI in the public sector in the UK. We are looking for case studies for a forthcoming book....
3
 
When Would Appreciative Inquiry not Work? And Why?
I have been part of the corporate world for 13 years and was subject to many change initiatives. None of which really ever worked. I have seen people see through the facilitation process and give the...
3
 
2 kommentarer
Appreciative Inquiry in Mental Health
A psychiatrist works in a rehabilitation hospital for men with mental health problem (longstanding). It is a low secure unit and her interest is in the possibility of introducing AI type approaches wi...
3
 
2 kommentarer
AI to Change Team Culture
AI is pretty new to me too. There is one dysfunctional team in particular that I am working with that would benefit greatly from the positive culture change that AI would allow. Again though I am fa...
-2
 
4 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Uppskattande Förfrågan. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 The Mechanism Behind Appreciative Inquiry
For me, AI is about helping systems and players therein to re-align their neural networks in the direction of 'what works here' rather than 'what does not work'. The unconscious is such a powerful f...
23
 
5 kommentarer

🥈 Advantages of Appreciative Inquiry
What value / benefits do you see from using this tool? Please give examples of the value that came from AI. Thanks......
19
 
5 kommentarer

🥉 We Move in the Direction We Inquire...
We move in the direction we inquire. While the appreciative inquiry helps us enrich our lives and institutions and on the other hand depreciative inquiry leads us to the depreciative path. It is like ...
15
 
2 kommentarer

Liberal or Formal Appreciative Inquiry?
Great discussions all! Here is a question for you: do you use AI typically in its strict format with protocols etc., or more often in a let's say more liberal or loose format?...
11
 
6 kommentarer

Implementing Appreciative Inquiry in a Pragmatic Way
Who can give some advice or tips on a pragmatic "how to" implement AI..?...
11
 
4 kommentarer

Transformation Vision in Change Management
I am involved with change management in public organizations and a common way to start the process is to create a transformation vision. The first aspect that this document addresses is "the need for ...
6
 
3 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Appreciative Inquiry (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Addressing Concerns Against Change and their Remedies

Change Management, Organizational Change, Turnaround Management
According to Ken Blanchard in the article “Mastering the Art of Change” (Training Journal, January 2010), it is importan...

Understanding Why Employee Appreciation is Important

Acknowledging the Power of Employees
The concept of bases of social power is very important for organizations in the context of change initiatives. The sour...

Key Success Factors when you're Designing your Change Management Program

Best Practices, Change Management, Organizational Change
In their article "Making Change Happen, and Making It Stick" (published in the online edition of strategy+business, Dece...

Innovating Bottom-up or Top-down

Corporate Innovation Approaches
I just read an interesting article by professor Deschamps on encouraging innovation within large organizations. Deschamp...

The Ideas Factory

Appreciative Inquiry Process
This is wonderful. All along we were instinctively using many of these principals. We created an absolutely unique proce...

Phases of Appreciative Inquiry

Implementing Appreciative Inquiry
A typical Appreciative Inquiry process includes following three phases: 1. Commitment by Leadership: The first phase is...

Six Crucial Mind Shifts for Strategy Execution / Implementation

Change Management, Strategic Change, Resistance to CHange, Strategy Implementation
Speculand (2009) suggests six mind shifts that people should consider when they're implementing new strategies in organi...

Using Appreciative Inquiry to Improve Business Processes

Organizational Development
Organizations focusing on developing their processes may use the appreciative process to improve them. They can apply ...

A Closer Look at How Change and Innovation Decisions are Made

Decision-making on Organizational Change, Innovation Decision-making, Contingent, Participative Decision-making
Kim, T (2015) elaborates on decision making on "non-routines" or innovations. According to him, non-routines can be seen...

Appreciative Inquiry at a Hospital

Best Practice: Applying AI in Medical Sector
As Chief Medical Officer, I was involved in the change management of the Ghent university hospital. What and how we did ...

Wonderful AI Community

AI-community with lots of sources
Lots and lots of questions on AI are discussed on the AI discussion lsit. Participants are willing to share their vast e...
Informationskällor

Olika informationskällor om Uppskattande Förfrågan. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Introducing Appreciative Inquiry in your Organization: Tips and Design Principles

Implementing Appreciative Inquiry Implementation, Implementing AI
Presentation that elaborates on the concept of Appreciative Inquiry, with a perpose of being able to put it into practic...

Introduction to Appreciative Inquiry (AI)

Organizational Development, Change Management, Appreciative Inquiry, AI
Presentation about the concept of Appreciative Inquiry, including the following sections: 1. Contexts Setting for Appre...

The Nature and Complexity of Organizational Change

Change Management, Organizational Change
Presentation about organizational change. The presentation discusses and highlights the complexity and multi-dimensional...

Professor Evans Explains Why Fast Change Requires New Ways of Learning and Thinking

Action Learning, Coping with Change, The Need of Change, The Need for New Ways of Learning
In this historic video Action Learning Professor Reg Evans shows that it is very important to understand that today's ra...

The Importance of Adapting to Change

Change Management, Need to Change, Change Management
Dave Weber reveals that Charles Darwin never said that the strongest of the species survives. What he actually said was...

Introduction of AI

Organisational Development
A Positive Revolution in Change: Appreciative Inquiry, a paper by David L. Cooperrider and Diana Whitney. ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Uppskattande Förfrågan.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför Uppskattande Undersökningsmetodik (Cooperrider) med:   Förändringsledningens Isberg  |  Positiv Avvikelse  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering  |  Kaizen Filosofin  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  DICE Ramverk BCG  |  Förändringsekvationen  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Steg-Grind-modellen Cooper  |  Erfarenhetslärande  |  Förändringsfaser  |  Kraftfältsanalys  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  MSP  |  PMMM  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Teori om Planerat Beteende  |  Metaplan Metoden Schnelle  |  Team Management Profilen, Teamkomposition  |  Utvecklingsskeden för ett team lag  |  Strategiledningskontor  |  Betjänanande Ledarskap


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Uppskattande Förfrågan? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 7-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.