Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande)
(Cook och Brown)

Kunskapscenter

   

"Den Generativa dansen emot ett kunskapsskapande som överbryggar kunskapsteorierna man besitter och handling". Förklaring av Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande) av Cook och Brown. ('99)

Bidraget kommer från: Tom de Geytere

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Cook och Browns Överbryggande Kunskapsteori modell

Vad är Bridging Epistemologies ramverket? Beskrivning

S.D.N. Cook och J.S. Brown förordar att mycket av det nuvarande arbetet om organisatorisk kunskap, intellektuellt kapital, kunskaps-skapande organisationer, kunskapsarbetare och liknande baseras på en enkel traditionell förståelse av hur kunskap naturligt uppstår. I denna "kunskap som man besitter", behandlas kunskap som något som människor besitter har tillgång till. Ännu kan inte denna vision redogöra för kunnandet som kan finnas hos individer- och i gruppers handlingar.


Kända som aktionsåtgärder för "kunskap i handling.", Dessutom, kunskapsteorin som innehas tenderar att ge förmån för uttalad- före underförstådd- kunskap. Den har också en benägenhet för att ge förmån till individuell kunskap före gruppers kunskap.

Aktuellt arbete om organisationer begränsas av detta synsätt och av den knappa uppmärksamhet som ges till vetskap (knowing:vetskap genom handling och knowledge: kunskap som man besitter). Organisationer förstås bättre om uttalad-, tyst-, individ- och gruppkunskap behandlas som fyra distinkta och fullt jämställda former av kunskap. Var och en av dem gör en insats som de andra inte kan eller förmår. Kunskap och vetskap bör ses som att de ömsesidigt stöttar varandra; och inte som konkurrerande.


Handlingar som sker i gruppen kan inte reduceras till endast de handlingar som utförs av enskilda individer i gruppen. Cook and Brown identifierar 4 olika typer av kunskap: uttalad och underförstådd på de individuella och gruppnivåer och betraktar hur de överbryggas av den aktiva processen av vetskap (knowing) (OUBS, 2001). Processen som i handling använder sig av olika kunskapstyper, kan i praktiken beskrivas som "en generativ dans". Enligt denna metafor, kan inte kunskapsskapandet förlita sig på ett innehåll/lager av kunskapselement (besittning)utan till förmågan att använda dem som verktyg (handling).


Cook and Brown framhåller, att kunskap är ett verktyg för vetskap genom handling, att att veta är en aspekt av vår växelverkan med den sociala och fysiska världen, och att samspelet av kunskap och att veta kan frambringa ny kunskap och nya vägar till att få vetskap.


Ursprunget till Överbryggande Kunskapsteori modellen. Historia

Modellen från Cook and Brown som utvecklats från:

 • Polanyi's skillnad mellan underförstådd och uttalad kunskap (1983). Undeerförstådd (Tyst) kunskap är vad som inte är lätt att göra synligt och som kan uttryckas. Underförstådd kunskap är personlig, kontext specifik och svår att formalisera och kommunicera. Subjektiva insikter, intuitioner och föraningar faller in i denna kategori, som inkluderar kognitiva och tekniska beståndsdelar. Uttalad kunskap kan uttryckas genom ord och numerärt och kan lätt kommuniceras och delas i form av fakta, vetenskapliga formler, kodade tillvägagångssätt och universiella principer. (Nonaka och Takeuchi).
 • Spender's epistemologiska pluralism (1998): (1) objektiv kunskap är endast ett sätt att veta saker, och (2) några aspekter av uttalade och underförstådda kunskaper är endast kända kollektivt (se också Blackler, 1995).

Den tillför ett dynamiskt element om kunskap och som delvis motsäger den traditionella synen på kunskap som; kunskap-som-tillgång, eller synsättet av kunskap som en resurs för hur kunskap uppstår. Denna modell liknar synen från Nonaka och Takeuchi i deras SECI model, som ser kunskapsskapandet som en omformning av de olika kunskapens beståndsdelar.
 

Användning av det Överbryggande Kunskapsteori ramverket. Användningsområden

Ramverket från Cook och Brown hjälper till att tänka och se på kunskap i ett organisatoriskt sammanhang och förståelse för varför och hur vi vet saker kollektivt. Deras modell förstärker länken mellan produkten och processinnovationen. I deras synsätt, kunskapsformer fördelade bland individer och grupper är inte det enda nödvändiga för produktutveckling; vägar till "att veta" reflekteras i interaktionen hos arbetarna med varandra och deras arbetsobjekt är också nödvändigt (OUBS, 2001).


Ett exempel på den Överbryggande Kunskapsteori/Epistemologi modellen

Modellen illustreras genom att använda det enkla exemplet om ett bageri: Relevanta verktyg är:

 • Kunskap som koncept. Teori som individer känner till, t.ex. vilken typ av mjöl som skall användas, hur mycket salt som man skall använda etc.
 • Förmågor.  Förmågan att göra bröd
 • Berättelser. Hur saker har byggts upp
 • Stil. Stil och profil på bageriet och sammanhang

En lärling kan lära sig, eller att vara en del av alla dessa beståndsdelar, han eller hon kommer att behöva erfarenhet för att göra bröd: kunskap som handling.


Antaganden kring den Överbryggande Kunskapsteori/Epistemologi modellen. Villkor

 • Kunskap kan inte omformas från dess olika former (individ/underförstådd etc.), utan existerar bara i sina distinkta former men kan däremot vara ett stöd eller hjälp på vägen för de andra.

Artikel: Cook and Brown - Bridging Epistemologies.


Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande) Forumet
  Tacit Knowledge and Experience Transfer
A large part of a person´s unique expertise is by nature, tacit. Tacit knowledge is also known as personal knowledge, which gradually has become a part of the skilled worker. These qualities are rarely easy to define or explain in words, whether verb...
     
 
  Communicating Bridging Epistemologies to Superiors
This information is very insightful and should be used in everyday life. We all should find a way to communicate this to our superiors without being insubordinate. I know I am!...
     
 

Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande) Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande) Premium

Expert Tips (ENG) - Bridging Epistemologies Premium
 

Barriers that Hinder Effective Knowledge Sharing

According to Chris Collison, there are seven common barriers or syndromes that hinder effecti...
Usage (application): Effective Knowledge Sharing, Pitfalls to Avoid, Knowledge Management Implementation
 
 
 

Positive Effects of Age Diversity on Company Productivity and (Tacit) Knowledge Sharing

Backes-Gellner and Veen (2013) outlined the main advantages of having a diverse workforce within a company. The following positive effects were pointe...
Usage (application): Tacit Knowledge Transfer, Workforce Productivity, Incentive Management
 
 
 

How to Identify and Map Knowledge

In his article “Knowledge Mapping: The Essentials for Success”, Wesley Vestal provides following six tips to identify and map knowledge:
1. Defin...
Usage (application): Knowledge Identification, Knowledge Capturing, Knowledge Storage
 
 
 

Critical Activities to Build a Learning Organization

Learning organizations are distinguished because they are undertaking certain activities to foster the internal learning process. Those activities inc...
Usage (application): Implementing Organizational Learning, Best Practices
 
 
 

Capturing Learned Lessons

Knowledge from bad and good experiences will lead you and your organization to better future performance. You can improve your learning culture with <...
Usage (application): How to Capture Organizational Learning? Best Practices
 
 
 

How Culture Levels Explain Failures in Organizational Learning and Innovation

Schein (as cited by Bertagni et al., 2010) tries to elaborate on the question why organizational innovations often fail or are only successful in the ...
Usage (application): Improving Organizational Learning, Organizational Innovation, Changing Organization Cultures
 
 
 

Knowledge Management Scope

Research by Deishin Lee (HBS) and Eric Van den Steen (MIT) shows that recording mediocre know-how can actually be counter-productive, since such medio...
Usage (application): Knowledge Management, Level of Know-how
 
 
 

Components of Learning Agility

One of the critical factors for achieving organizational agility is learning agility, which refers to the ability and eagerness to learn from experien...
Usage (application): Organizational Agility, Organizational Learning, Knowledge Management
 
 
 

Knowledge Management Focal Point

Research by Deishin Lee (HBS) and Eric Van den Steen (MIT) shows that information about successes is typically more useful than information about fail...
Usage (application): Knowledge Management Focus
 
 

Resurser - Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande) Premium
 

Nyheter

Överbrygga Epistemologier
     
 

Nyheter

Kunskapsskapande
     
 

Videor

Överbrygga Epistemologier
     
 

Videor

Kunskapsskapande
     
 

Presentationer

Överbrygga Epistemologier
     
 

Presentationer

Kunskapsskapande
     
 

Mer

Överbrygga Epistemologier
     
 

Mer

Kunskapsskapande
     

Jämför Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande) med: SECI-modell  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Organisatoriskt Minne Walsh Ungson  |  Erfarenhetslärande  |  Kunskapshantering, Kunskapsledning Collison och Parcell


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 26-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.