Kontingenttheori

Kunskapscenter

   

Den optimala organisations-/ledarskaps-/beslutsfattandestilen är beroende (kontingent) på olika interna och yttre begränsande (faktorer). Förklaring av Kontingenttheori (Contingency Theory).

Innehåll

Premium

Kontingenttheori är en kategori i beteendeteorin som menar att det inte finns något bästa sätt att organisera ett företag, att leda ett företag eller att åstadkomma beslut. En organisatorisk/ledarskap-/beslutsfattandestil, som är effektiv i några situationer, kanske inte är så lyckade i andra situationer. Med andra ord: Den optimala organisations-/ledarskaps-/beslutsfattandestilen beror på olika interna och yttre begränsande (faktorer).


Kontingenttheori faktorer

Några exempel av sådan begränsande (faktorer) inkluderar:

 • Storleken på organisationen.
 • Hur företaget anpassar sig till dess miljö.
 • Skillnader bland resurser och verksamhetsaktiviteter.
 • Antaganden av chefer om anställda.
 • Strategier.
 • Teknologier som användas.
 • etc.

1. Kontingenttheori i organisationen

 1. Det finns inget universellt sätt eller ett de mest bästa sättet att klara av en organisation.
 2. Designen av en organisation och dess undersystem måste ”stämma överens” med miljön.
 3. Effektiva organisationer har inte bara en riktig ”överensstämmelse” med miljön, utan också mellan dess undersystem.
 4. Behoven hos en organisation är bättre tillfredsställda när den designats riktigt och managementstilen är lämpliga både för de uppgifter man företar sig och stilen kulturen i arbetsgruppen.

2. Kontingenttheori i ledarskapet

I Kontingenttheori i ledarskap, så är framgången hos en ledare en funktion av olika faktorer i form av de underlydande, uppgiften och/eller gruppens variabler. Effektiviteten i ett givet mönster hos en ledares beteende är beroende på de behov/krav som påtvingats på grund av situationen. Dessa teorier betonar att använda olika stilar i sitt ledarskap som är lämpliga till behoven som skapas av olika organisatoriska situationer. Några av dessa teorier är:

 • Contingency Theory/Situationellt synssätt (Fiedler): Fiedlers teori är den tidigaste och den som det är mest forskat på. Fiedlers tillvägagångssätt utgår från karaktärsdrag och beteendemodeller genom att påstå att gruppprestationen är beroende på ledarens psykologiska orientering och på tre kontextuella variabler: gruppatmosfär, uppgiftsstrukturen och ledarens maktposition. Denna teori förklarar att gruppresultat är ett resultatet av interagerandet av två faktorer. Dessa faktorer är kända som ledarskapstil och hur o-/gynnsamt läget är. I Fiedlers modell är ledarskapseffektivitet ett resultatet av växelverkan mellan stilen hos ledaren och egenskaperna i den miljö som ledaren arbetar i.
 • Situationsanpassat Ledarskap  (Hersey & Blanchard). Denna teori är en förlängning av Blake och Mouton Managerial Gridmodellen och Reddins 3-D managementstils teori. Denna modell utvidgade begreppet om förhållanden och uppgiftsdimensioner i ledarskapet, och en beredskapsdimension lades till.
 • Ledarskapsutveckling Charan och Drotter (Drotter)

3. Kontingenttheori i beslutsfattandet

Vroom och Yettons Decion Participation Contingency Theory en typ av beslutsfattandemodell eller den (Normative Decision Theory)/Normativa beslutsteorin: Enligt denna modell är effektiviteten i ett beslutstillvägagångssättet beroende på ett antal  av olika aspekter i situationen:

 • Betydelsen av beslutskvaliteten och accepterandet.
 • Mängden av relevant information som ledaren och de underlydande har tillgång till.
 • Sannolikheten, för att de underlydande skall acceptera ett enväldigt beslut eller sannolikheten att de underlydande skall samarbeta för att åstadkomma ett bra beslut, om de kommer att delta.
 • Mängden av motsättningar bland de underlydande med hänsyn till deras alternativ.

Kontingenttheori och situationsanpassad teori

Kontingenttheori är mycket lik Situational Theory i att vad gäller antagandet om att det finns inget enkelt sätt som alltid är det rätta. Den huvudsakliga skillnaden är att Situational Theory fokuserar mer på beteenden som en ledare bör använda. Givet situationsfaktorerna (handlar det oftast om ett följa efter beteende). Eftersom Contingency Theory utgår från ett mer bredare synsätt, som inkluderar beroende faktorer om ledarenskapacitet, men inkluderar också andra variabler inom situationen.


Kontingenttheori Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)


Kontingenttheori Forumet  

Nya ämnen

  Effects of Contigency Variables
In what ways may the variables in the contingency approach a...
 
 
 
 
  What is the Difference between the Contingency Theory versus the Situational Theory of Leadership?
I'm finding it really interesting how confusing and cross de...
 
 
 
 
  Mission and Objectives > Leadership
I would say the leadership styles / theories would be depend...
 
 
 
 
  Individual Unit of Analysis
Hi, is there any conceptual framework of contingency theory ...
 
 
 
 
  How to Apply / Implement Contingency Theories in a Context
I would like to know how can I apply contingency theory in a...
 
 
 
 

Best Practices - Kontingenttheori
  Discuss Contingency Theory
The contingency theory accepts that no one leadership style ...
 
 
 
 
  Right Way In Information Age
It was easy to develop a theory in the last century and to e...
 
 
 
 
  Major Weeknesses of Contigency Leadership Approach
What are the weaknesses of the Contigency Leadership Approac...
 
 
 
 
  The Cynefin Framework
A recent application of contingency thinking on decision-mak...
 
 
 
 
  Contingency Theory Strengths
What are the strengths of contingency theory when applied to...
 
 
 
 
  Why Fiedler's Contingency Theory?
Justify why you would recommend Fiedler's Contingency Theory...
 
 
 
 
  Contingency Theory in 2 Countries
I am writing on how contingency theory may be applied to lea...
 
 
 
 
  Contingencies Affecting Management Development
I would like to know the challenges of the environment that...
 
 
 
 
  History of Contingency Theory
I would like to know more about the origin and the developme...
 
 
 
 
  Donaldson's Neocontingency Model
In his 1995 book "American anti-management theories of organ...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Contingency Theory
 

Cognitive Resource Theory

When and How the Leader's Intelligence and Experience Influence Group Performance...
 
 
 

Least-Preferred Co-worker (LPC) Contingency Theory

Preferred Leadership Styles...
 
 
 

How to Develop your Own Leadership Philosophy

Leadership/Management Development, Coaching, Mentoring...
 
 
 

Quotes on Contingency

Nature of contingency...
 
 
 

How to Use Counterintuition to Fight 5 Frequent Decision Making Errors

Strategic Decision Making, Dealing with Complexity, Dealing with Uncertainty, Strategy...
 
 

Resurser - Kontingenttheori
 

Nyheter om Kontingenttheori


     
 

Nyheter om Beslutsfattande Begränsningar


     
 

Videor om Kontingenttheori


     
 

Videor om Beslutsfattande Begränsningar


     
 

Presentationer om Kontingenttheori


     
 

Presentationer om Beslutsfattande Begränsningar


     
 

Mer om Kontingenttheori


     
 

Mer om Beslutsfattande Begränsningar


     

Jämför Kontingenttheori med:   Situationsanpassat Ledarskap  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  Tio Strategiskolor  |  Mechanistic and Organic Systems  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Grupptänkande  |  Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Kulturtyper  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Kulturell Intelligens (Early)  |  Scenarioplanering  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  Moraliskt Syfte  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 26-3-2019. Alla namn ™ av deras ägare.