Kontingenttheori

Kunskapscenter

   

Den optimala organisations-/ledarskaps-/beslutsfattandestilen är beroende (kontingent) på olika interna och yttre begränsande (faktorer). Förklaring av Kontingenttheori (Contingency Theory).

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Kontingenttheori är en kategori i beteendeteorin som menar att det inte finns något bästa sätt att organisera ett företag, att leda ett företag eller att åstadkomma beslut. En organisatorisk/ledarskap-/beslutsfattandestil, som är effektiv i några situationer, kanske inte är så lyckade i andra situationer. Med andra ord: Den optimala organisations-/ledarskaps-/beslutsfattandestilen beror på olika interna och yttre begränsande (faktorer).


Kontingenttheori faktorer

Några exempel av sådan begränsande (faktorer) inkluderar:

 • Storleken på organisationen.
 • Hur företaget anpassar sig till dess miljö.
 • Skillnader bland resurser och verksamhetsaktiviteter.
 • Antaganden av chefer om anställda.
 • Strategier.
 • Teknologier som användas.
 • etc.

1. Kontingenttheori i organisationen

 1. Det finns inget universellt sätt eller ett de mest bästa sättet att klara av en organisation.
 2. Designen av en organisation och dess undersystem måste ”stämma överens” med miljön.
 3. Effektiva organisationer har inte bara en riktig ”överensstämmelse” med miljön, utan också mellan dess undersystem.
 4. Behoven hos en organisation är bättre tillfredsställda när den designats riktigt och managementstilen är lämpliga både för de uppgifter man företar sig och stilen kulturen i arbetsgruppen.

2. Kontingenttheori i ledarskapet

I Kontingenttheori i ledarskap, så är framgången hos en ledare en funktion av olika faktorer i form av de underlydande, uppgiften och/eller gruppens variabler. Effektiviteten i ett givet mönster hos en ledares beteende är beroende på de behov/krav som påtvingats på grund av situationen. Dessa teorier betonar att använda olika stilar i sitt ledarskap som är lämpliga till behoven som skapas av olika organisatoriska situationer. Några av dessa teorier är:

 • Contingency Theory/Situationellt synssätt (Fiedler): Fiedlers teori är den tidigaste och den som det är mest forskat på. Fiedlers tillvägagångssätt utgår från karaktärsdrag och beteendemodeller genom att påstå att gruppprestationen är beroende på ledarens psykologiska orientering och på tre kontextuella variabler: gruppatmosfär, uppgiftsstrukturen och ledarens maktposition. Denna teori förklarar att gruppresultat är ett resultatet av interagerandet av två faktorer. Dessa faktorer är kända som ledarskapstil och hur o-/gynnsamt läget är. I Fiedlers modell är ledarskapseffektivitet ett resultatet av växelverkan mellan stilen hos ledaren och egenskaperna i den miljö som ledaren arbetar i.
 • Situationsanpassat Ledarskap  (Hersey & Blanchard). Denna teori är en förlängning av Blake och Mouton Managerial Gridmodellen och Reddins 3-D managementstils teori. Denna modell utvidgade begreppet om förhållanden och uppgiftsdimensioner i ledarskapet, och en beredskapsdimension lades till.
 • Ledarskapsutveckling Charan och Drotter (Drotter)

3. Kontingenttheori i beslutsfattandet

Vroom och Yettons Decion Participation Contingency Theory en typ av beslutsfattandemodell eller den (Normative Decision Theory)/Normativa beslutsteorin: Enligt denna modell är effektiviteten i ett beslutstillvägagångssättet beroende på ett antal  av olika aspekter i situationen:

 • Betydelsen av beslutskvaliteten och accepterandet.
 • Mängden av relevant information som ledaren och de underlydande har tillgång till.
 • Sannolikheten, för att de underlydande skall acceptera ett enväldigt beslut eller sannolikheten att de underlydande skall samarbeta för att åstadkomma ett bra beslut, om de kommer att delta.
 • Mängden av motsättningar bland de underlydande med hänsyn till deras alternativ.

Kontingenttheori och situationsanpassad teori

Kontingenttheori är mycket lik Situational Theory i att vad gäller antagandet om att det finns inget enkelt sätt som alltid är det rätta. Den huvudsakliga skillnaden är att Situational Theory fokuserar mer på beteenden som en ledare bör använda. Givet situationsfaktorerna (handlar det oftast om ett följa efter beteende). Eftersom Contingency Theory utgår från ett mer bredare synsätt, som inkluderar beroende faktorer om ledarenskapacitet, men inkluderar också andra variabler inom situationen.


Kontingenttheori Forumet
  How to Apply / Implement Contingency Theories in a Context
I would like to know how can I apply contingency theory in an organisational context? And using this theories, how can I identify management and leadership requirement in a given situation?...
     
 
  Contingency Theory versus Situational Theory
I'm finding it really interesting how confusing and cross defined this subject is.
I think that situational and contingency could almost be band under the same group; to be honest they are very similar.
Dou you agree? If not, what differenc...
     
 
  Effects of Contigency Variables
In what ways may the variables in the contingency approach affect management approaches in organisations?...
     
 
  History of Contingency Theory
I would like to know more about the origin and the development of contingency theory. Who can share an overview? Thanks....
     
 
  Contingency Theory in 2 Countries
I am writing on how contingency theory may be applied to leaders who share one culture, but reside in two different countires. Any thoughts?...
     
 
  Contingency Theory Strengths
What are the strengths of contingency theory when applied to a company's organization?...
     
 
  Why Fiedler's Contingency Theory?
Justify why you would recommend Fiedler's Contingency Theory to any organisation......
     
 
  Major Weeknesses of Contigency Leadership Approach
What are the weaknesses of the Contigency Leadership Approach?...
     
 
  Contingencies Affecting Management Development
I would like to know the challenges of the environment that can affect management development. Are there any thought of schools on it....
     
 
  Individual Unit of Analysis
Hi, is there any conceptual framework of contingency theory for individual unit of analysis? Thank you....
     
 
  Mission and Objectives > Leadership
I would say the leadership styles / theories would be dependent on a company's level of understanding of its mission and objectives. A clear leadership theory/style would, I believe, be developed through a clear mission and objectives of the company...
     
 
  Discuss Contingency Theory
The contingency theory accepts that no one leadership style can be effective in all situations and thus the style used will be directed by a number of factors. Please discuss......
     
 
  Donaldson's Neocontingency Model
In his 1995 book "American anti-management theories of organization: A critique of paradigm proliferation", L. Donaldson developed his "Neocontingency Model". Donaldson argues that when a fit exists between (internal or external) contingencies and or...
     
 
  Right Way In Information Age
It was easy to develop a theory in the last century and to ensure that it is valid in a particular environment. However, as information started flooding this world in the digital era, the validity of many theories lost its significance in the larger ...
     
 

Kontingenttheori Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Kontingenttheori Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Kontingenttheori Premium
  The Cynefin Framework
A recent application of contingency thinking on decision-making is the Cynefin framework described by David J. Snowden and Mary E. Boone in the HBR of Nov 2007. They distinguish between 5 decision-making contexts, each requiring its own decisi...
     
 

Expert Tips (ENG) - Contingency Theory Premium
 

Cognitive Resource Theory

Fiedler more recently proposed a cognitive resource theory that suggested that leader intelligence and experience can influence group performan...
Usage (application): When and How the Leader's Intelligence and Experience Influence Group Performance
 
 
 

Least-Preferred Co-worker (LPC) Contingency Theory

Effective leaders seek a match between their preferred style and the situation and, if necessary, change the situation to fit their preferred style. I...
Usage (application): Preferred Leadership Styles
 
 
 

How to Develop your Own Leadership Philosophy

In an article “When should a leader be directive or empowering? How to develop your own situational theory of leadership”, the best way to develop you...
Usage (application): Leadership/Management Development, Coaching, Mentoring
 
 
 

Quotes on Contingency

Circumstances? I make circumstances!
Napoleon Bonaparte 1769-1821, French Emperor

Know nature and know the situation: Triumph complete...
Usage (application): Nature of contingency
 
 
 

How to Use Counterintuition to Fight 5 Frequent Decision Making Errors

Mauboussin describes five mistakes in decision making that are often made and result in making the wrong decisions. These five mistakes are:
1...
Usage (application): Strategic Decision Making, Dealing with Complexity, Dealing with Uncertainty, Strategy
 
 

Resurser - Kontingenttheori Premium
 

Nyheter

Kontingenttheori
     
 

Nyheter

Beslutsfattande Begränsningar
     
 

Videor

Kontingenttheori
     
 

Videor

Beslutsfattande Begränsningar
     
 

Presentationer

Kontingenttheori
     
 

Presentationer

Beslutsfattande Begränsningar
     
 

Mer

Kontingenttheori
     
 

Mer

Beslutsfattande Begränsningar
     

Jämför Kontingenttheori med:   Situationsanpassat Ledarskap  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  Tio Strategiskolor  |  Mechanistic and Organic Systems  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Grupptänkande  |  Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Kulturtyper  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Kulturell Intelligens (Early)  |  Scenarioplanering  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  Moraliskt Syfte  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 18-8-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.