Kunskapshantering | Kunskapsledning
(Collison Parcell)

Kunskapscenter

Lära, erhålla, dela och utnyttjande av kunskap, erfarenheter och goda exempel på tillämpning. Förklaring till Kunskapshantering/Knowledge Management av Collison och Parcell. ('01)

Bidraget kommer från: Chris Collison


Vad är kunskapshanteringsapproachen av Collison och Parcell? Beskrivning

Knowledge Management metoden från Chris Collison och Geoff Parcell är ett ramverk som kan användas till att lära, att erhålla, att dela och att exploatera kunskap, erfarenhet och bra tillämpningar.


Kunskapshantering är en oxymoron - ingen kan egentligen leda och styra en tillgång, som finns i huvudet hos de anställda och delas i första hand genom konversation.

Vad du kan göra, är dock: att styra den miljö där kunskap kan skapas, upptäckas, erhållas, delas, behandlas, valideras, överföras, adopteras, anpassas och tillämpas. Att skapa affärsvärde.

För att skapa en miljö inom vilken kunskap snabbt blomstrar behöver vi:

 • Det rätta förhållandena. En gemensam pålitlig infrastruktur och en organisation som är villig att vara entreprenörsmässig.
 • De rätta hjälpmedlen. En gemensam modell, verktyg och processer för att lära.
 • De rätta åtgärderna. Där personer instinktivt söker, delar och använder kunskap.
 • Det rätta ledarskapet. Där lärande och ett delande förväntas och med förebilder.

Metodologin erbjuder några stycken olika verktyg , interventioner och faciliteringstekniker för att hjälpa organisationer till att få ett lärande före, under och efter aktiviteterna.
Fördelarna med dessa lärande interventioner kan mångdubblas, om de delas i vidare kretsar som goda exempel - endera genom personliga-nätverk (gemenskaper) eller genom ett uppfångande och kodifierande till regelbundna uppdaterade ”kunskapsprodukter”.


Ursprunget till kunskapshanteringsmetoden / Knowledge Management-/ av Collison och Parcell. Historia

Ursprungligen hämtad från ett  kunskapshanteringsteam hos BP år 1998 från goda exempel i USA:s-arme och andra lärande organisationer, metodologin publicerades år 2001 i boken ”Learning to Fly, lessons from one of the world’s leading knowledge companies”, av Collison & Parcell. Väl publicerad, så gjorde metodologin att det skapades en kompetensgrupp kring goda exempel - som idag överstiger 700 personer från en rad olika områden av organisationer från den offentliga och privata sektorn. År 2005 publicerades en ny version av ”Learning to Fly” för att visa på överföringsbarheten kring tillvägagångssättet som innehåller berättelser från användningsområdet från tio andra organisationer. Användningsområdena spänner från Förenta Nationerna, FN, till De Beers från BBC till grundskolan för barn mellan 5 och 11 år i nya södra Wales. Delar av detta kunskapshanteringsapproach kan i dag ses hos de flesta större konsultorganisationer och affärsutbildningar typ MBA. Inklusive Henley Management College och Cranfield Management utbildningar.


Collison Parcell Kunskapshanteringsmetod Användning av kunskapshanterings ramverket av Collison och Parcell. Användningsområden

 • Förhindra att uppfinna hjulet på nytt, särskilt hos stora internationella organisationer.
 • Accelerera integrationsprocessen som följer av ett förvärv eller en fusion.
 • Identifiera, insamla och dela goda exempel på utförande i organisationer.
 • Hantera de kulturella barriärer som håller tillbaka organisationer - t.ex. ”inte uppfunnet här”,
 • Att bygga, fostra och stötta nätverken och gemenskaper kring hur man praktiskt hanterar detta.
 • Skapa en kultur av ständiga förbättringar och lärande.
 • Involvera ledarskap till rätt beteende för att förstärka kunskapsdelningen.

De olika stegen i Kunskapshanteringsmetoden. Process

Se diagrammet på höger hand.

 • Personer och lag samtycker kring en uppsättning av mål. Sedan använder de kunskapen för att kunna leverera mot deras mål som slutligen skapar värde. Var skall du börja att intervenera i kunskapshanteringen?
 • Fokusera på ”Att använda kunskapscirklar”. Om du t.ex. kunde inspirera din organisation till ett lärande före, under och efter någon betydande aktivitet. Helt enkelt lärandeprocessen som att hjälpa en kollega, återblickar ( projektgranskningar efter projekt) och efter revision av handlingar har granskat ger deras bidrag här, och hjälp som kallar fram ny kunskap - kunskap som annars hade kommit att bli kvar i huvudet hos alla inblandade individer.
 • Alla dessa aktiviteter kring lärande behöver kopplas ihop med någon sorts ”kunskapsbank”. Om du önskar att lära dig/erfara, innan du gör något, önskar du att man skulle kunna göra ett erfarenhetsuttag ur denna bank. Och när du har lärt dig en läxa, blir en erfarenhet rikare önskar du att kunna bidra till kunskapsbanken så att andra kan lära av detta.
 • Det är i detta som förmågan att samla in och behandla kunskap blir viktigt. Men detta är inte hela historian. Det är omöjligt att samla in alltså är det viktigt att länka ihop
 • Miljön eller kulturen inom din organisation omger modellen, som är kritisk att få startad och bibehålla kunskapsdelningen. Detta kommer att reflekteras i de rätta ledarskapsbeteendena och på det sätt som Knowledge Management blir inbäddad i kärnprocesserna, så att det slutligen blir ”en omedveten kompetens”.

Styrkorna med Kunskapshanteringsramverket. Fördelar

 • Leverera mer, med mindre! Är det inte detta som efterfrågas av oss alla?
 • Förbättra identifieringen och överföringen av goda exempel på utföranden.
 • Lärande och förbättrande leder till kortare ledtider i produktutvecklingen och ständiga förbättringar.
 • Förhindra upprepning av fel och att återuppfinna hjulet.
 • För att identifiera och besegra en kultur som, "Detta är inte uppfunnet här".
 • Att förbättra nivån på att dela och utnyttjandet av det nya sättet av att arbeta.
 • Trovärdig approach. Bevisat hos BP och i en rad andra vittomspännande typer av organisationer som spänner från grundskola för barn mellan 5 och 11 år till företagsjättar, från FN till lättrörliga, nätverks organisationer som inte är myndigheter.

Begränsningar med Kunskapshanteringsfilosofin av Collison och Parcell. Nackdelar

 • Kräver en villighet om att hantera den bakomliggande kulturen och att bearbeta frågeställningarna - det är inte bara en teknologi för snabba lösningar - utan det är ett holistiskt angreppssätt.
 • Lättare att visa de omedelbara fördelarna i stora distribuerade organisationer. Även om dessa fördelar även är giltiga för SMEs.
 • Ser enkelt ut vid första anblicken.
 • Kunskapshantering är ofta missförstådd av försäljare av teknologi som har för dålig teknik för informationshanteringsteknik. Det kan finnas förutfattade meningar hos ledningen som måste övervinnas.

Antaganden med kunskapshantering / Knowledge Management. Villkor

 • Organisationer uppnår fördelar, om de fungerar mer fullständigt och effektivt.
 • Företag, som tillhandahåller tidsbaserade tjänster till kunder måste titta närmare på var det skapas värde för att erhålla fördelar från en bättre hantering av kunskap.

Bok: Collison & Parcell - Learning to Fly -


Se också: Chris Collison webbplats


Särskild Intressegrupp SIG - Kunskapshantering | Kunskapsledning


Särskild Intressegrupp SIG (5 medlemmar)


Forum - Kunskapshantering | Kunskapsledning  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Knowledge on How to Use Knowledge (2 reaktioner)
Knowledge is found everywhere in organizations. A success...
 
 
 
 
  Knowledge Management Social Capability
Culture and people factors can be merged into Knowledge Mana...
 
 
 
 
  Technical Committees in Knowledge Management
A tool to improve KM is a "Technical Committee" with employe...
 
 
 
 
  Global KM Acceptance (2 reaktioner)
KM is now globally accepted. In India and other advanced cou...
 
 
 
 
  Knowledge Management in Testing of Software
Kindly can I have your ideas on how knowledge management can...
 
 
 
 
  The Value of Knowledge in a New Job (16 reaktioner)
Knowledge is an interesting thing: in one respect, once we h...
 
 
 
 
  Components of Knowledge Sharing Systems (1 reaktioner)
What are the essential components of knowledge sharing syste...
 
 
 
 
  Factors Hindering Knowledge Sharing (2 reaktioner)
What is the best theory of knowledge sharing to examine the ...
 
 
 
 
  Success Could Be your Failure?
Make sure that your KM efforts are sustainable over the long...
 
 
 
 
  Time Spent on Finding and Applying Knowledge
A short article about a study of more than 200 knowledge wor...
 
 
 
 
  How to Design a Knowledge Transfer Template? (1 reaktioner)
What are the major issues that must be considered when desig...
 
 
 
 
  Getting Traction in KM through Weekly Updates...
I made a very interesting observation over the past few week...
 
 
 
 
  Ways to Make Knowledge Capture Happen
It seems to me that the most effective way to get people to ...
 
 
 
 
  Knowledge Management Activity: The Share / Learn Board (2 reaktioner)
This morning I facilitated a workshop around with the aim of...
 
 
 
 
  The Role of Higher Education Institutions in New Knowledge Management Systems
Technologies in information and knowledge management have be...
 
 
 
 
  Closed Knowledge Management Platforms: Against the Grain?
So, while enabling open sharing platforms in my organisation...
 
 
 
 

Best Practices - Kunskapshantering | Kunskapsledning

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Knowledge Capturing Process and Methods (5 reaktioner)
Who can share a more detailed documentation on the knowle...
 
 
 
 
  The Value of Knowledge Sharing. The Proposition (2 reaktioner)
Knowledge is best conserved through knowledge sharing....
 
 
 
 
  The Impact of Knowledge Management in Value Creation (3 reaktioner)
At which precise stage is value created by means of knowledg...
 
 
 
 
  Methods for Explicit Knowledge Creation (1 reaktioner)
What are the best methods or solutions to incorporate SECI k...
 
 
 
 
  Social Networking for Knowledge Sharing (5 reaktioner)
All of you know the value of Facebook and Twitter these days...
 
 
 
 
  Conditions for Knowledge Management (22 reaktioner)
Everyone speaks about knowledge management, what are the con...
 
 
 
 
  Are People ready to share? (4 reaktioner)
Very appropriately mentioned about the technology vendors. I...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Knowledge Management

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Barriers that Hinder Effective Knowledge Sharing

Effective Knowledge Sharing, Pitfalls to Avoid, Knowledge Management Implementation...
 
 
 

How to Identify and Map Knowledge

Knowledge Identification, Knowledge Capturing, Knowledge Storage...
 
 
 

Positive Effects of Age Diversity on Company Productivity and (Tacit) Knowledge Sharing

Tacit Knowledge Transfer, Workforce Productivity, Incentive Management...
 
 
 

Critical Activities to Build a Learning Organization

Implementing Organizational Learning, Best Practices...
 
 
 

Capturing Learned Lessons

How to Capture Organizational Learning? Best Practices...
 
 
 

How Culture Levels Explain Failures in Organizational Learning and Innovation

Improving Organizational Learning, Organizational Innovation, Changing Organization Cultures...
 
 
 

What are Smart Creatives? Traits

R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Innovation, HR, Career Management...
 
 
 

People Development Approach for Successful Knowledge Management

Knowledge Management, Career Management, Talent Management, Employee Induction, Human Resource Development...
 
 
 

Organizational Problems with Knowledge Workers

Knowledge Intensive Organizations, Knowledge Management...
 
 
 

Knowledge Management Scope

Knowledge Management, Level of Know-how...
 
 
 

Components of Learning Agility

Organizational Agility, Organizational Learning, Knowledge Management...
 
 
 

Knowledge Management Focal Point

Knowledge Management Focus...
 
 

Resurser - Kunskapshantering | Kunskapsledning

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Kunskap Collison


     
 

Nyheter om Kunskapsledning Kunskapshantering


     
 

Videor om Kunskap Collison


     
 

Videor om Kunskapsledning Kunskapshantering


     
 

Presentationer om Kunskap Collison


     
 

Presentationer om Kunskapsledning Kunskapshantering


     
 

Mer om Kunskap Collison


     
 

Mer om Kunskapsledning Kunskapshantering


     

Jämför Kunskapshantering med: Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Organisatoriskt Minne Walsh Ungson  |  Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande)  |  SECI-modell  |  Erfarenhetslärande  |  Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)  |  MAGIC (MÄTNINGSSYSTEM FÖR INTELLEKTUELLT KAPITAL)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 21-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.