Coaching | Coachande | Coachning | Rådgivare

Kunskapscenter

   

Agerandet som ger vägledning för en individ till nytt lärande inom definierade tidsramar. Förklaring till Coaching.

Bidraget kommer från: Guy Bloom

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Coachande, CoachningVad är coaching? Beskrivning

Coaching kan beskrivas som en metod och tekniken kan användas till att vägleda, en individ till ett nytt lärarande inom definierade tidsramar.  


Det finns många definitioner på coaching. Med så många varierande och motsägande definitioner har det föreslagits att ge sig in i debatten om att definiera coaching vid denna tidpunkt är en övning i abstraktion (Jackson, 2005).  Även produktiva akademiska författare (Clutterbuck och Megginson, 2005) förändrar deras syn och som indikerar på att området fortfarande håller på att utvecklas och flyter på. Så långt tillbaka som 1994, Garvey (1994) refererar till ”en-till-en hjälpen” och föreslår sålunda ett koncept för om definering av begreppet, med ett liknade Esperanto hopp om att ”en-till-en hjälp” kanske kan bli pånyttfödd av ett ovårdat begrepp, fastän effektfullt som ett skildrande begrepp men är inte lika ”gångbart” i varumärkes sammanhang.


Några författare har föreslagit att mentorskap är modellen för coaching och att mentorskap som en arbetstitel är för formellt. De använder uttrycket coach, då det är mer tydligt aptitligt (Hudson, 1999). För en tid sedan, i ett heroiskt försök att skapa någon form av sammanhang inom denna förvirrade vy, ser vi att framstående författare inom området inte är nöjda med att acceptera endera av dem som underliggande den andre. De påstår kategoriskt att skillnaderna mellan dessa två begrepp orsakar förvirring och att de berörda bör starta att följa med till den överenskomna Coach-Mentor begreppet (Parsloe & Wray, 2005).


Coaching definitioner kan vara så enkelt och innehållande som, ”processen av att ge kraft och styrka för andra” (Whitmore, 1997). Eller mer definitivt: ”en process som möjliggör lärande och utveckling till att uppstå och sålunda att förbättra prestationen ”. Att vara en lyckad coach kräver kunskap och en förståelse för processen, såväl som variationen av stilar, kunskaper och tekniker som är lämpliga i det sammanhang som coaching äger rum (Parsloe, 1999). Perspektivet spelar också en enormt stor del i tolkningen av de individuella bidragsgivarnas definition. Mentorer betraktar coachning som huvudsakligen kunskapsbesläktade, med specifika kapaciteter som anknyts till resultat (Cranwell et al, 2004). Coachen skiftar fokus till resultaten i jobbet (Megginson och Clutterbuck, 1995) och ett primärt fokus på prestationen inom det nuvarande jobbet och betonar utvecklingen av kunskaper (Clutterbuck, 2004).


Definitioner som coacher använder har utvecklats över åren. Från det något pittoreskt, potentiellt farliga och trångsynta tilltron att ”den mest viktiga aspekten av coaching är att bli accpeterad, respekterad och omhändertagen snarare än utbytet av information mellan coachen och coachee (mottagaren) (Olalla, 1998). Till företagsdefinitionen som uttalar att ”coaching är en möjliggörande process till att öka prestationen, utvecklingen och uppfyllelsen” (Alexander & Renshaw, 2005). Intressant är at Megginson (1988) så långt bak som år 1988 erbjöd synen att coachingen är mer effektfullt i en persons utveckling om den gjorts vid specifika skeden. Således i ett näringslivssammanhang är coaching mera roll, jobb och projektspecifik (Williams, 2000). Om vi följer denna linje av tankar som specifika interventioner på lämpliga tider i en personutveckling är den mest effektfulla metodologin, då ett ganska utbrett urval av coaching interventioner krävs. Och vi kommer att se att vad är nytt är att coaching har tagit till sig psykologi, sportpsykologi och utbildning (Zeus & Skiffington, 2000) och är nu upptagen med att bygga upp ”säljbarheten och trovärdigheten”.
 

Ursprunget till Coaching. Historia

Begreppet ”coach” sågs först under 1500 talet som refererande till en metod med vagn, faktiskt en häst draget fordon som har sitt ursprung i den lilla ungerska staden Kócs (som uttalas ”koach”). I mitten av 1850 talet användes begreppet coach på engelska universitet och som refererar till en person som bistod deltagarna i examensförberedelser (Zeus och Skiffington, 2005) och verkar att ha kopplingar till ”tentamenspluggande” och som till synes återuppväcker den kunskapen med många uppgifter som var associerade med att kontrollera laget av hästar som drar en diligens (Wikipedia, 2005). Coaching ser sina rötters upphov i den Humanistiska Psykologin (Zeus & Skiffington, 2000) som fokuserar på en persons förmågor och inre verkligt värde.


Coaching i näringslivet

humaniströrelsen kom att dyka upp börjar vi att se en parallell till utvecklingen av coaching inom näringslivet vilket man kan se i de framträdande granskade tidskrifterna. Gorby (1937) beskriver äldre anställda som arbetande som coach åt nya anställda för att minska på slöseri för att uppnå en prestationsbonus. Bigelow (1938) återberättar att säljchefer som coachar säljare. Mold (1951) rapporterade om ”chefen som coach” -programmet. Hayden (1955) förordade att ”uppföljning” coaching förbättrade utvärderingarna. Mahler (1964) indikerade svårigheterna för organisationer att få deras chefer att vara effektiva coacher. Gersham (1967) utvärderade effekten av arbetsledarna på ”attityd- & jobbresultat”. Tobias (1996) rapporterar om en tekniskt ”utmärkt” 44 år gammal chef, som arbetar som coach på ”mjuka färdigheter. Fastän det som rapporterats ”i de framträdande recenserade akademiska journalerna” så är referaten huvudsakligen ”fallstudier”, och ”kommentarer” som kontrasterar till det nyligen rigorösa analytiska arbetet så som studien från Manchester Consulting Group (Zeus & Skiffington, 2005). Denna grupp skriver om 5.7 gånger ROI i anslutning till ett coachingprogram som lanserades mellan 1996-2000. Även forskningen fokuserades och inriktades mot en tillverkning eftersom detta stod för den finansiella maktbasen på den tiden och koncepten av ”mer makt till arbetsstyrkan” och ”humant kapital” annat än just bara operativ resurs kan komma att dyka upp senare.


Till synes ”livscoaching” konceptet visades första gången med moderna definitioner i en coach liknande aktivitet i ett program som siktade på högstadie och gymnasieskolans avgångar. Detta arbete låg i förgrunden för bekämpningen av fattigdom som påbörjades under 50-talet från ett YMCA-sponsrat träningprogram i Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, N.Y. Dess syfte var att söka en mer kraftfull rådgivnings/lärande metoder i att hjälpa personer lära sig psykologiska och sociala färdigheter för att klara av de mer förutsägbara utvecklingsproblemen i livet (Adkins, 2006). I slutet  60-talet blev forskningen mer rigorös (Grant & Cavanagh, 2004). Detta fokuserade på mer akademiska metodiker där katalysatorn för den trovärdighet som krävdes av de mer progressiva kommersiella personerna. Och som sådan kom födelsen av exekutiv & affärscoaching att dyka upp från ledarskapsprogrammen under 80-talet (Zeus & Skiffington, 2005).


Det verkliga genombrottet av Coaching kom med mixen av sport och näringsliv, faktiskt återuppfann sig själv. Tim Gallwey (1974) med sitt inre tennisspel , var en primär katalysator för att arbeta som privatlärare i ett affärssammanhang med den snabba övergången av andra noterbara sportcoacher, liksom: John Whitmore (mästare inom tävlingsracing), David Hemery (Olympiska Häck Medaljör) och David Witaker (Olympisk Hockeycoach).


Coaching i sin moderna klädsel föddes ut ur Constructionist Learning Theory (Teorin om Byggsatslärande) (Williams & Irving, 2001), med en kärntro på att det inte finns bara en enda sann verkliga tolkare eller tolkningen av verkligheten (Zeus & Skiffington 2005). Man kan se födelsen av coaching från principer som påstår: alla konstruerar vi vår egen förståelse till världen som vi lever i med hjälp av reflektion utifrån våra erfarenheter”. Och intressant nog kan man se att 90-talet vad några  trodde skulle bli en våg i ”quasi-filosofiska” grupper som finner särskild favör för de som är engagerade i ledning och kommunikationsutveckling (Parsloe & Wray, 2005), det är möjlighet att ser hur fenomen som NLP (Grinder & Bandler, 1989) ”har plockat godsakerna” från sådana områden som Constructionist Learning Theory Bateson's ( 2000) Cybernetics, Chomskys (1972) Språkteorin och Landamatics (Landa, 1974). Det är denna en approach med ”plockandet av godsakerna” och behoven av en kommersiell företagsvärld, som har genererat behovet av en 'forskningsutövningsmodell för coaching', där en mer akademisk och rigorös metodologi kommer att agera som en jämförelse och validering på detta området. För många är coaching långt ifrån att vara ett yrke ännu, trots förekomsten av alla de som arbetar som coach professionellt (Grant, 2003b). Det nuvarande intresset kring definitionen och dess giltighet kan förklaras med ett yrke som ”har konvergerat” i stället för ”att ha dykt upp” på dess nuvarande position.


Användningen av Coaching. Användningsområden

 • Företagscoach.
 • Exekutiv (Lednings-) coach.
 • Livscoach, (Idag även hälsocoach, PT etc).
 • Prestationscoach.
 • Sportcoach.
 • Arbetsplatscoach.

Stegen i Coaching (Coachande, Coachning, Coach, Rådgivare). Process

Som inte är allmänt vedertagen.


Styrkor med Coaching. Fördelar

 • Den dominerande fördelen av att arbeta som coach individuellt och med företag är underlättat av själv-inriktat lärande. Fastän att lärandet möjliggörs via en coach så är den verkliga bakomliggande fördelen med coaching i förmågan hos individen av att ”gå vidare” från erfarenhet och framåt mer som en kapabel bidragsgivare.
 • Vad beträffar att behålla och utveckla begåvning indikerar att studier på betydliga fördelar för företag som uppmuntrar till aktiv coaching under övergångs-/förändringsfaser.
 • ROI för coaching är betydligt högre än vanlig klassrumsträning speciellt i exekutiva miljöer där studier visar att de skiljer ut sig upp till 30 gånger snabbare än i gruppen bestående av mellanchefer.

Begränsningar med Coaching. Nackdelar

 • Coaching är inte terapi. Om det är så att coachee:n (mottagaren) därefter kan bli beroende.
 • Kan ses som en prestigeposition i ett företag och kan därmed skapa en kliché av coacher och politiska påverkare.
 • Försök att tala om för din chef att han är en dålig coach!

Antaganden i Coaching. Villkor

 • Coaching bygger verkligen vidare på idén från Malcolm Knowles och ”vuxenlärandet”, som i huvudsak säger att individen har ansvar för sitt eget lärande och allt engagemang, bör ”vägledas, i stället för att ledas”.
 • Detta är ett otroligt invecklat ämne för en ganska enkel sak. Skälen till att coaching inte i sig själv är en modell som definierats, modeller liksom GROW, är verktygen för coaching.
 • För närvarande finns det inte någon central modell som erbjuder en vedertaget accepterad definition.

Bok: Zeus & Skiffington - The Coaching at Work Toolkit -

Bok: Mary Beth O'Neill - Executive Coaching with Backbone and Heart -

Bok: Bruce Peltier - The Psychology of Executive Coaching -


Coaching | Coachande | Coachning | Rådgivare Forumet
  The Wheel of Life: Balance your Life
Life is not uni-dimensional; balance in life
     
 
  The Enneagram of 9 Personalities. Types and Centers.
The Enneagram is a very old symbol which has been ...
     
 
  Assumptions of Coaching: You Can Change and Develop Yourself
Since the 1960s, human studies, psychotherapy and ...
     
 
  Evaluate the Benefits of Coaching in Your Organisation
Evaluation of coaching outcomes within an organisa...
     
 
  The Need for Relational Coaching
The term 'Relational Coaching' might seem to be sy...
     
 
  Effective Coaching
An effective coach is a skilled and knowledgeable ...
     
 
  Raising Productivity by Coaching
Be patient + be patient + be patient = success in ...
     
 
  Qualitative and Quantitative Aspects of Coaching
Mentoring and coaching both have qualitative and q...
     
 
  Leader Must make Decisions
Ramos said: 'No authority shall rule over reason, ...
     
 
  Coaching Reduces Wastage
Besides increasing productivity, coaching can also...
     
 
  Problems with Definition of Coaching
Overly broad definitions of coaching (and mentorin...
     
 
  Business Coach must be Holistic
I agree with the most comments. And as business co...
     
 
  Why Leaders Need Coaching
Leaders must be very conscious of their actions an...
     
 
  Use of the Body in Coaching
What do you think about those coaching approaches ...
     
 

Coaching | Coachande | Coachning | Rådgivare Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Coaching | Coachande | Coachning | Rådgivare Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Coaching | Coachande | Coachning | Rådgivare Premium
  Coach People's Strengths or Weaknesses?
Coaching people's strengths I find i...
     
 
  Rational Emotional and Behavioral Therapy: REBT
The theory of REBT has been developed by Albert El...
     
 
  The Coach is a Facilitator for Self-Findings
Coaching is not about teaching people, but it is a...
     
 
  Has Coaching Become Too Technical?
I have been researching coaching for a number of y...
     
 
  Qualities of a Good Coach. Checklist
The importance of coaching cannot be underestimate...
     
 
  Coaching By Managers and Leaders
I've been a long time manager in multinational com...
     
 
  Does Business Coaching Really Work?
Hypothesis: coaching helps the coachee (and his te...
     
 
  Mentoring versus Coaching
Mentoring has high interest for me. Based on my ob...
     
 

Expert Tips (ENG) - Coaching Premium
 

The GROW Coaching FrameworkBli Medlem

There is a coaching model from partnership coachin...
Usage (application): Coaching Model to Guide Coach-Coachee Interactions
 
 
 

Myths on REACHING the topBli Medlem

I'd like to contribute a summary of an  
 
 

Write a Personal Mission StatementBli Medlem

Covey wrote this pearl of wisdom in his book Usage (application): Establish focus on who you want to be in your life...
 
 
 

What is Your Leadership Point of View?Bli Medlem

In my experience very few leaders are able to defi...
Usage (application): Reflection on your Leadership Style
 
 
 

Promotion-focused versus Prevention-focused EmployeesBli Medlem

An interesting way to look at coachees for motiva...
Usage (application): Motivating your Coachee
 
 
 

GENIUS Coaching ModelBli Medlem

I developed the GENIUS coaching model as a guide t...
Usage (application): Coaching Talented People
 
 
 

Personal Benefits of CoachingBli Medlem

Here is a list of some typical advantages of using...
Usage (application): Explaining the Advantages of Coaching at Coacheel Level
 
 
 

History of CoachingBli Medlem

- In the context of management, the term coaching ...
Usage (application): Organizational Development, Background of Coaching
 
 
 

The GROWTH Framework for CoachingBli Medlem

The GROWTH model adds two more dimensions to this ...
Usage (application): Extended Coaching Model to Guide Coach-Coachee Interactions
 
 
 

Organizational Benefits of CoachingBli Medlem

Here are some typical benefits of using a coach to...
Usage (application): Explaining the Advantages of Coaching at Organizational Level
 
 
 

Identify and Develop Leadership AbilitiesBli Medlem

Four Rules of Leadership...  
 
 

Five Leadership Development IdeasBli Medlem

Although years of research and analysis by biograp...
Usage (application): Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
 
 
 

What is the Opposite of Situational Leadership?Bli Medlem

Situational Leadership can be seen as an adaptive ...
Usage (application): Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
 
 
 

Psychoanalysis and CoachingBli Medlem

Psychoanalysis is focused on what does not ...
Usage (application): Similarities and Differences
 
 
 

How to Develop your Own Leadership PhilosophyBli Medlem

In an article “When should a leader be directive o...
Usage (application): Leadership/Management Development, Coaching, Mentoring
 
 
 

Ineffective BehaviorBli Medlem

There are many different forms or manifestations o...
Usage (application): Analyzing Manager, Employee or Self Behavior
 
 
 

4 Patterns of BehaviorBli Medlem

According to Willem Roding there are 4 patterns cu...
Usage (application): Creating Behavioral Awareness
 
 
 

The Relationship between the Power of Leaders and OverconfidenceBli Medlem

Fast et al. (2012) researched the relationship bet...
Usage (application): Leadership, Power, Leadership Development, Executive Education
 
 
 

How to Assess Relational Skills of the Coachee?Bli Medlem

You can use the  
 
 

How to Develop Better Relational Skills?Bli Medlem

Although it is not necessary to be interested in o...
Usage (application): Human Resources, Leadership
 
 
 

Recognizing Distressed Managers in Leadership Pipeline TransitionBli Medlem

Moving from one manager level/phase to the followi...
Usage (application): Coaching, Mentoring, Management Development, Leadership Development
 
 
 

Freud's Personality TypesBli Medlem

Freud recognized that there are an almost infinite...
Usage (application): Personality Types, Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
 
 
 

Family-Work Conflicts (FWC) and Daily Job PerformanceBli Medlem

FAMILY ROLES and WORK are two factors influencing ...
Usage (application): Family-work conflicts, Coaching, Mentoring, Job Performance
 
 
 

Leadership Self-AssessementBli Medlem

Before you seek training in leadership, you should...
Usage (application): Leadership Training, Leadership Development, Coaching, Mentoring
 
 

Resurser - Coaching | Coachande | Coachning | Rådgivare Premium
 

Nyheter om Coaching LedareBli Medlem


     
 

Nyheter om Coach CheferBli Medlem


     
 

Videor om Coaching LedareBli Medlem


     
 

Videor om Coach CheferBli Medlem


     
 

Presentationer om Coaching LedareBli Medlem


     
 

Presentationer om Coach CheferBli Medlem


     
 

Mer om Coaching LedareBli Medlem


     
 

Mer om Coach CheferBli Medlem


     

Jämför Coaching med : Mentoring (Mentorskap)  |  Faciliteringstilar  |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  Hagbergs Modell om Personlig Makt  |  Kulturdimensioner  |  Kulturell Intelligens (Early)  |  Emotionell Intelligens Goleman  |  Ledningsmatris  |  Dimensioner på Relationsarbete Butler och Waldroop  |  Maslow Behovshierarki av Maslow  |  ERG Teori Alderfer  |  Spiral Dynamics Modell  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Förväntansteori  |  Hela Hjärnmodellen från Herrmann  |  7 Goda Vanor Covey  |  Sju Överraskningar Porter  |  Johari Fönster  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Nivå 5 Ledarskap


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2018 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-2-2018. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.