CAPM-Modellen (Sharpe)

Kunskapscenter

12manage is looking for students!

Värdera aktier, värdepapper, derivata och/eller tillgångar, i relation till risk och förväntad avkastning. Förklaring av Kapitaltillgångars prissättningsmodell (CAPM) av William Sharpe.


Capital Asset Pricing Modellen (CAPM) är en ekonomisk modell för att värdera aktier, värdepapper, derivata och/eller tillgångar, genom att titta på relationen mellan, risk och förväntad avkastning. CAPM utgår ifrån idén att investerarnas krav på en förväntad extra avkastning (som kallas riskpremien) om de tillfrågas att acceptera ytterligare risk.


Beskrivning av CAPM. Capital Asset Pricing Modellen förklaras nedan.

CAPM introducerades av Treynor ('61), Sharpe ('64) och Lintner ('65). Genom att introducera artiklar av systematisk och marknadsspecifik risk, som utvidgade portföljteorin. År 1990 var William Sharpe Nobelprisvinnaren i Ekonomi. "För hans (WS's) bidrag till teorin om prisbildning av finansiella tillgångar, den så kallade Capital Asset Pricing Modellen (CAPM)."


CAPM-modellen säger att den förväntade avkastningen som aktieägare kommer att kräva, är lika med:  avkastningen/räntan på ett riskfritt värdepapper (t.ex. räntebärande papper) plus ytterliggare en riskpremie. Om den förväntade avkastningen inte är lika med eller större än den krävda avkastningen, kommer investeraren vägra att satsa och investeringen bör inte genomföras.

CAPM delar upp portföljens risker i systematisk risk och marknadsspecifik risk. Systematisk risk är risken med innehavet av en marknadsportfölj. När marknaden rör sig, är varje individuell tillgång mer eller mindre påverkad . I den grad, att oavsett aktiv post som deltar i sådana generella marknadsrörelser, så ligger dessa tillgångar i farozonen för systematisk risk. Marknadsspecifik risk är den risk som är unik för en individuell tillgång/portfölj/bransch. Den representerar den delen av tillgångens avkastning som inte korrelerar med generella marknadsrörelser.

Enligt CAPM, så kompenserar marknaden aktieägare för att ta en systematiskt risk men inte för att ta den marknadsspecifika risken. Detta är så därför marknadsspecifik risk kan diversifieras bort. När en investerare innehar en marknadsportfölj, så är varje individuell tillgång i denna portfölj en marknadsspecifik risk. Men genom diversifieringen så är investerarens nettoexponering just en systematisk risk i marknadsportföljen.


CAPM-formeln

CAPM-formeln är:

Förväntad värdepappersavkastning = Riskfri Avkastning + Beta x (Förväntad Marknads Riskpremie, t.ex.branschindex),

eller:
r = Rf + Beta x (RM - Rf)
 

{      En annan version till formeln är: R-Rf = Beta x (RM - Rf)       }


där:
- r           är den förväntade avkastningsräntan på ett värdepapper;
- Rf         är avkastningen hos den "den riskfria räntan" eller investeringen, dvs. kassa/ kapital tillgångar;
- RM       är den förväntade avkastningsräntan hos lämpliga tillgångsklasser (portföljen).
 

Beta är den totala risk, det är att investera på en stor marknad, som till exempel New York Stock Exchange. Beta definieras vara lika med 1.00000 exakt.

Varje företag har också en egen Beta. Beta hos ett företag är det företagets risk jämfört med till Beta (risken) generellt på den marknaden. Om ett företag har en Beta på 3.0, då förväntas det företaget vara 3 gånger riskablare än vad den generella marknaden är. Beta indikerar volatiliteten hos värdepappret, relativt de tillgångars klassificering som den tillhör (Aktier, ränteppapper, råvaror etc).


Att investera i enskilda värdepapper

En följdkonsekvens av CAPM tänkande är att den medför att att investera i individuella aktier är värdelöst, därför att man kan duplicera belöningen och risk egenskaperna oavsett typ av värdepapper just genom att använda den rätta blandningen av kapital med den mest lämpliga tillgångsklassen. Detta är anledningen, till att seglivade anhängare av CAPM undviker aktier, och i stället bygger portföljer endast från lågkostnads indexfonder.


Antaganden med Capital Asset Pricing Modellen

Notera! Capital Asset Pricing Modellen är en ceteris paribus (=allt annat lika, latin) modell. Den är endast giltig inom en särskild uppsättning av antaganden. Dessa är:

  • Investerare är riskaverta individer som maximerar det förväntade uttnyttjandet av deras sista tid som förmögna. Implikation: Modellen är en engångsperiodsmodell.
  • Investerare har homogena förväntningar (övertygelser) om tillgångars avkastningar. Implikation: alla aktieägare uppfattar identiska möjlighetsuppsättningar. Detta betyder att alla har samma informationen samtidigt.
  • Tillgångars avkastningar är utdelade ungefär vid samma nivå som vid en normal fördelning.
  • Det förekommer en typ av riskfri tillgång och investare kan komma att låna, eller att låna ut obegränsat belopp för denna tillgång till en konstant (ränte-)nivå: den riskfria räntan.
  • Det finns ett exakt antal av tillgångar, och deras antal är bestämt till ett visst antal inom en periodvärld.
  • Alla tillgångar är perfekt delbara och prissatta i en marknad med perfekt konkurrens. Implikation: t.ex. humankapital är icke-existerande (det inte är delbart och den kan inte ägas som en tillgång).
  • Tillgångsmarknader är friktionsfria, och information är kostnadsfri och samtidigt tillgänglig för alla aktieägare. Implikation: utlåningsränta blir lika med inlåningsräntan.
  • Det finns inte några marknadsbrister liksom skatter, regleringar eller restriktioner på försäljning av korta terminer vid fall på kursen (short selling).

Normalt är alla antagandena som nämns ovan, varken gällande eller är uppfyllda. Emellertid CAPM kvarstår på något sätt som en av de mest använda investeringsmodeller för att bestämma, risk och avkastning.


Bok: William F. Sharpe - Portfolio Theory and Capital Markets -

Bok: Harry M. Markowitz - Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets -

Bok: Mary Jackson - Advanced modelling in finance using Excel and VBA -


Särskild Intressegrupp SIG - CAPM-modellen


Särskild Intressegrupp SIG (12 medlemmar)


Forum - CAPM-modellen  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Raw Beta vs Adjusted Beta (2 reaktioner)
While calculating cost of equity via CAPM method, which beta...
 
 
 
 
  Application of Capital Asset Pricing Model in Pakistan
I would like to know how companies in Paskistan use the CAPM...
 
 
 
 
  How to Use CAPM for Project Analysis? (1 reaktioner)
How do I use CAPM to gauge / decide whether to take up a pro...
 
 
 
 
  Question - CAPM and Beta (3 reaktioner)
The beta of stock A is 0,8. The risk free rate is 6%. The ...
 
 
 
 
  Calculating Beta of Portfolio after Portfolio Change (3 reaktioner)
Please help me to solve this question: You have $2 million ...
 
 
 
 
  CAPM is Irrelevant to Use
Remember CAPM will not be optimal to use because it is based...
 
 
 
 
  Why Sharp Increase in the Calculation for Betas
What was the cause of the sharp increase in the calculation ...
 
 
 
 
  CAPM usage by Fund Managers
What is the relevance of the capital asset pricing model (CA...
 
 
 
 
  What is Beta? Explanation and a Few Remarks
1. Beta is a risk indicator, not a rate of return indicator....
 
 
 
 
  CAPM Model and Calculating the Inflation Rate? (1 reaktioner)
Can CAPM help us in calculating the inflation rate and in ta...
 
 
 
 
  Calculating Company Beta (2 reaktioner)
How do we find beta for a company?...
 
 
 
 
  Are US Treasury Bills still Zero Beta? (1 reaktioner)
The books say that beta can be zero for absolutely risk-free...
 
 
 
 
  Concept of Marginality and CAPM
In this model another assumption is that the number of asset...
 
 
 
 

Best Practices - CAPM-modellen

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.


  Can Beta of a Stock be 0? And can Beta be Negative? (12 reaktioner)
Question on CAPM: I know that in the CAPM Model the Beta for...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Capital Asset Pricing Model

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Rethinking CAPM

Valuation, DCF, Capital Cost...
 
 

Resurser - CAPM-modellen

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Capm Prissättning


     
 

Nyheter om Modell Värdering


     
 

Videor om Capm Prissättning


     
 

Videor om Modell Värdering


     
 

Presentationer om Capm Prissättning


     
 

Presentationer om Modell Värdering


     
 

Mer om Capm Prissättning


     
 

Mer om Modell Värdering


     

Jämför CAPM-Modellen med: Reala Optioner Luehrman  |  RAROC  |  Rimlighetsteori  |  Operationsanalys  |  Strategisk Riskhantering Slywotzky  |  Relativ Värdetillväxten  |  Kostnad för Eget Kapital  |  Avkastningsränta, Kalkylränta, Kapitalkostnader


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 15-9-2019. Alla namn ™ av deras ägare.