Ashridge Missionsmodell
(Campbell)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

93 itens • 590.914 visitas


Sammanfattning

 Cambells Ashridge Missions Diamant modell

Vad är Ashridge Missions Modell? Beskrivning

Chefer och anställda söker emellanåt efter ett syfte och en känsla för vad identiteten är. De önskar sig, lite mer än att just få lön, trygghet och möjlighet att utveckla sina kunskaper. De önskar sig  en känsla för vad är Uppdraget /"Sense of Mission" där individens värderingar sammanfaller med företagets. Faktum är att det numera är så att Uppdraget/ (Mission) kan ha flera olika funktioner i en organisation. Dessa kan vara både interna och yttre och inkluderar:

 1. Att inspirera och motivera chefer och anställda till att nå högre nivåer av prestation. (Sense of Mission)
 2. Att vägleda resurstilldelningen på ett konsistent sätt.
 3. Att hjälpa till att balansera de ofta konkurrerande- och vanliga intressekonflikterna från de olika organisatoriska befattningshavarna. Jämför också: Intressentanalys Intressentkartläggning, Intressentmappning
 4. Att ge en känsla för inriktningen.
 5. För att främja gemensamma värderingar bland de anställda.
 6. Till återfå fokus i en organisation under kriser.
 7. Att förbättra företagets prestation.

En målbeskrivning är en artikulering av ett företags uppdrag. En ofta använd definition av en målbeskrivning är: "en i huvudsak definierad men bestående beskrivning av syftet som skiljer organisationen från andra av dess typ och identifierar omfattningen av dess verksamhet inom produkt (tjänst) och marknadsförutsättningar" (Pearce, J.: The company mission as a strategic tool. Sloan Management Review, 1982, 23-3, pp. 15-24). Enligt Campbell, så gör målbeskrivningar vanligtvis mer skada än nytta, därför att de antyder en känsla av riktning, klarhet och enighet som sällan egentligen existerar. I stället för att lyfta upp de anställda och öka på deras ideal så uppmuntrar det till cynism. Ashridge Mission Modell från Andrew Campbell är en metod som kan användas till att skapa eller analysera ett Uppdrag , en Känslan för Uppdraget och målbeskrivningen. Ashridge modellen integrerar två historiska skolor för att bestämma Uppdraget:

 • Den Strategiska skolan. Uppdraget ses primärt som det första steget i strategiprocessen. Den definierar företagets kommersiella affärsbakgrunden och den marknad som man avser rikta sig till.
 • Den Kulturella/Filosofiska-/Etiskaskolan. Uppdraget ses i första hand som ett uttryck eller en beskrivning som bör se till att ett gott samarbete råder mellan de anställda. Det är som ett kulturellt kitt som möjliggör för en organisation att fungera som en kollektiv enhet.

Ashridge Mission Modell innehåller följande fyra beståndsdelar, som bör länkas tätt tillsammans, resonerande och förstärkande för varandra för att skapa ett starkt Uppdrag:

 • Syfte. Tre kategorier:
 • Strategi. Affärslogiken för företaget. Strategin anknyter till syfte och uppförande på ett affärsmässigt, rationellt sätt som påminner om vänster - hjärnans sätt. (Jämför: Hela Hjärnmodellen från Herrmann)
 • Värderingar. Övertygelserna och de moraliska principerna som ligger bakom ett företags kultur. En Känsla för Uppdraget uppstår, när de anställda finner att deras personliga värderingar är i förening med organisationens värderingar. Värderingar ger mening till normer och beteendestandards i ett företag. Värderingar är starka motivatorer som agerar för att åstadkomma det bästa för företaget och målet. De kan ge en logisk grund till ett beteende som är lika starkt som strategins. Men med ett annat perspektiv, emotionellt, moraliskt, etiskt och med  höger - hjärnans sätt. Det är av detta skäl Ashridge ramverket har formen av en diamant. Jämför: Sju Tecken på Etisk Kollaps Jennings
 • Riktlinjer och beteendestandarder. Vägvisningar som hjälper personalen att avgöra hur man skall bete sig i vissa situationer från dag till dag.

Ursprunget till Ashridge Mission Modell. Historia

Modellen baseras på forskning som utförts på 53 stora företag vid Ashridge Strategic Management Center. Dess grundare och direktör, Andrew Campbell, har spenderat mycket av hans professionella karriär till att studera mission statements/målbeskrivningar. Campbell's ramverk med de fyra viktiga målbeskrivningsdimensionerna har blivit känt som Ashridge Mission (Diamant) Modell.


Användningen av Ashridge Mission Modell. Användningsområden

 • Hjälp till att tänka klart vad gäller Uppdraget.
 • Hjälper till att diskutera Uppdraget med kollegor.
 • Både för utveckling av ett nytt Uppdrag och analysering av ett existerande Uppdrag.
 • Ett företags(koncernens-) Uppdrag/ mission får inte blandas ihop med en koncernens-/företagets- vision. En vision är en mental bild av ett möjligt och önskvärt framtida tillstånd för organisationen.

Stegen i Ashridge Mission Modellen. Process

Tio frågor, med vilka du kan mäta kvaliteten på målbeskrivningen, är:

 • Syfte
  1. Har beskrivningen ett inspirerande syfte som undviker att endast tillvarata intressen från aktieägare, beslutspåverkare -  kunder, anställda och leverantörer?
  2. Har beskrivningen med ansvaret gentemot dess beslutspåverkare?
 • Strategi
  1. Definierar beskrivningen ett affärsområde och förklarar varför det är intressant?
  2. Har beskrivningen uttalat den strategiska positioneringen inom det som företaget föredrar och hjälper det till att identifiera den typ av konkurrensfördel, man söker efter?
 • Värderingar
  1. Identifierar beskrivningen de värderingar, som knyter an till organisationens syfte, och verkar som övertygelser för de anställda att kunna känna sig stolta av?
  2. Är det så att värderingarna 'ger ett eko av' att förstärka organisationens strategi?
 • Beteendestandards
  1. Innehåller beskrivningen de viktiga beteendestandarder som tjänar som riktmärken för strategin och värderingarna?
  2. Är beteendestandarderna beskrivna på ett sådant sätt att den anställde kan bedöma huruvida de har agerat korrekt eller inte?
 • Karaktärer
  1. Ger beskrivningen ett stående intryck av företaget och att det fångat kulturen i organisationen?
  2. Är beskrivningen lätt att läsa?

Styrkor med Ashridge Mission Modell. Fördelar

 • Kombinerar strategiska och kulturella motivatorer för att vägleda organisationen.
 • Modellen är mycket användbar för att se till att ett företag har ett klart Uppdrag OCH att de anställda har en stark Känsla för Uppdraget/Sense of Mission.
 • Likadant som i  7-S Framework av McKinsey, betonar också Ashridge Mission Modell behovet av en anpassning mellan strategi och värderingarna. Dessutom erkänner Ashridge modellen betydelsen av länken mellan de organisatoriska gemensamma värderingarna och de personliga värderingarna hos de anställda och chefer.
 • Förbättrar beslutsfattandet. Lyfter energinivåerna. Minskar behovet av övervakning. Främjar konstruktivt beteende. Förhöjer tillfredsställelse och lojalitet.
 • Sätter företags syfte, som grundsten och startpunkten i Uppdraget.

Begränsningar med Ashridge Mission Modell. Nackdelar

 • Att ha olämpliga värderingar eller en olämplig känsla för uppdraget/sense of mission ger en kraftigt negativt inflytande på anställdas uppförande.
 • Gemensamma värderingarna och känsla för uppdraget/sense of mission är extremt svåra att ändra och kan ofta bli ett hinder för förändring.
 • Starka gemensamma värderingar eller en stark känsla av Uppdraget kan leda till en avskildhet som blir xenofobisk.
 • Att skapa en målbeskrivning är ofta en tid- och resurskrävande process.
 • Ett pappers- uppdrag kan inte vara ”en papperstiger”.

Antaganden i Ashridge Mission Modell. Villkor

 • Hängivna anställda och team utför arbete mer effektivt och effektivare, än apatiska anställda och team.
 • Personalen känner sig mer knutna till värderingarna än till abstrakta strategiska begrepp.
 • Ett Uppdrag måste definieras tydligt och klart samt ledas. En intuitiv förståelse för Uppdraget är inte nog.

Bok: Andrew Campbell and Laura L. Nash - A Sense of Mission - Defining Direction for the Large Corporation


Särskild Intressegrupp SIG

Missionsutveckling Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (4 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Missionsutveckling. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Missionsutveckling

 

Is there one Definition to Mission and Strategy?
I really started my own brand strategy consulting firm, and it's been cemented in my mind that people's definitions of terms and buzz words can mean very different things. I try to focus on using prac...
8
 
1 kommentarer
A Mission is a Calling or a Vow
We consider a mission as a calling or a vow.
Niat (Indonesian) is placed deep down in our paradigm, in our way to see the world. It is a solemn promise to do specific things for life as a whole. ...
5
 
1 kommentarer
The 2 Strategic Domains of a Corporate Mission
A mission statement captures two inter-woven strategic domains:
1. The BUSINESS SCOPE, which summarizes the company's competitive space (the industry) into opportunities and threats (the outcomes...
4
 
3 Categories of Corporate Purpose
In his article of 1991, Campbell also argues that if the overall idea of purpose exists, organizations can be categorized into three categories of purpose:
1. Some organizations say that they ope...
3
 
Mission and Vision Matter. Proper Strategies and Tactics are Crucial
Mission in simplest terms means: the reason for existence / who you are.
Vision implies what you want to become in the future.
Strategy is the means or ways to an end or to the vision.
...
3
 
A Vision with a Task is the Hope of the World
-- A task without vision is drudgery. A vision without task is only a dream. But a vision with a task is the hope of the world --
Slogan on a wall in Sussex in England.
Replace the word "wor...
3
 
1 kommentarer
Many Companies Do not Aspire to Achieve their Mission
I discovered that most firms have no idea why their mission is important. They only want to make a plan and put the mission where people can read it, but don't try to make the mission a reality in the...
3
 
Dealing with Diversity...
What if we're in a democracy where people are stuck, scared, and do not want to except the responsibility to change? What if we're in an organization where people do not believe in change? What if we ...
3
 
1 kommentarer
Continuous Change of Mission
Organizations having articulated a mission and vision clearly, facilitate the "alignment of the employees" to the mission, vision and thereby the goals and purposes. This may be seen as "planned" and ...
2
 
2 kommentarer
Ashridge Model not Realistic
I think that the assumptions taken are not based on realities. Thus, I believe that the model will find find it difficult to apply in practice.
Human beings find it easier to relate to tangibles ...
0
 
2 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Missionsutveckling. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


The Absence of a Strategic Mission
In any organisation there is a time to reflect and/or report.
But how can one reflect and report if there is no clear defined objective/mission?
A lot of managers still miss that point. One ...
18
 
26 kommentarer

Strategic Mission and Vision of an Organization
The mission and vision of every organization are paramount to the growth and maturity stage of that organization. They are the guiding principles of its present and future activities.
Therefore th...
11
 
12 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Mission Development (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Three Functions of a Mission (Statement)

Reasons for Creating a Mission (Statement)
Defining the mission statement is a major part of the strategic planning process. A mission has three functions or goals...

Typical Content of Value Statements

Strategy, Leadership
Common Topics in organization’s value statements, include: - Commitment to such outcomes as customer satisfaction and ...

Write a Personal Mission Statement

Establish focus on who you want to be in your life...
Covey wrote this pearl of wisdom in his book Seven Habits: "The key to the ability to change is a changeless sense of wh...

How to Articulate, Communicate and Deliver on a Corporate Purpose Statement

How to Create a Corporate Purpose Statement, Corporate Mission, Organizational Purpose, Organizational Mission
A Corporate Purpose Statement (CPS) has at least 3 major functions: market definition, employee motivation and external ...

A Corporate Theory: Long-term Handhold and Guidance in Turbulent Times?

Inside-out Corporate Strategy, Corporate Visioning
According to Professor Todd Zenger, companies should focus less on competitive advantage (this isn't what really interes...

4 Types of Mission Statements

Which Type of Mission Statement is Right for Your Firm?
Missions that have been formulated by company's can be very different from each other, depending on their goals / functi...

Organodynamics: the 3 Laws at the Basis of Performance in Organizations

Strategic Performance Management, Leadership, Corporate Mission, Corporate Culture
Sherwood (2014) introduces the concept of organodynamics, a concept that explores the level of performance that can be a...

Careful: How Mission Statements Can also Demotivate Employees

Designing and Implementing Mission Statements
One of the main positive effects of mission statements is that they're motivating and inspiring employees. A mission sta...

Impact on Performance

Strategy, Formulation Mission
In a comparison of the performance of companies with “high-content” mission statements versus those with “low-content” m...

How to Inject Corporate Purpose Into Corporate Governance

Enacting Purpose, Organizational Purpose Implementation, Corporate Sustainability, ESG, SCORE Framework
Many models and frameworks have been created wrt Corporate Responsibility and ESG. But how can you actually make it happ...

Steps to Market Redefinition and Mission Redefinition

How to Reformulate a Firm's Mission?
These are the steps that could be taken to formulate a new market definition and a mission reformulation: 1. Make a def...
Informationskällor

Olika informationskällor om Missionsutveckling. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


CSR Implementation and Communication Model (Schmeltz)

CSR Communication, CSR Implementation, CSR Strategy, Corporate Identity, Corporate Values, CSR Stages,
Because Corporate Social Responsibility is a value-based concept, it is highly connected with an organization’s values a...

Martin's Trust Model: The Trust Matrix

Trust, Corporate Reputation, Corporate Branding, Corporate Image
An important determinant of the reputation of your brand, company or sector is TRUST. In the financial sector for exampl...

Five Questions to Briefly Outline any Business (Drucker)

Business Strategy, Business Mission, Peter Drucker, 5 Questions
In order to get a first quick overview of a firm, Peter Drucker used to ask 5 apparently simple questions when he was in...

Using Vision and Mission Statements for Setting Strategic Direction

Formulation of Mission, Vision Statements
This presentation explains Vision and Mission Statements and how these two differ. The following sections are included i...

Ashridge Mission Model Diagram

Corporate Mission
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Mission Value

Corporate Mission
Paper by Christopher K. Bart shows that mission statements may have a valid place in the measurement and reporting of an...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Missionsutveckling.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Ashridge Missionsmodell med: 7-S Ramverket, 7S McKinsey  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad Moraliskt Syfte  |  Sju Tecken på Etisk Kollaps Jennings  |  Karismatiskt Ledarskap  |  Aktieägares Perspektiv på Värde  |  Nyckelpersoners Värdeperspektiv  |  Clarksons Grundläggande Principer  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  Spiral Dynamics Modell  |  Behovshierarki av Maslow  |  Företagets Anseendekvot  |  Kulturdimensioner  |  Hela Hjärnmodellen från Herrmann  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn  |  Strategisk Samordnading  |  Orsaksmässigaa modell av det organisatorisk resultat och förändring


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |   Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Missionsutveckling? Bli vår SIG-ledareOm 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.0 - Senast uppdaterad: 30-1-2023. Alla namn ™ av deras ägare.