Ashridge Missionsmodell
(Campbell)

Kunskapscenter

   

Att skapa eller analysera en målbeskrivning ofta även översatt till affärsidén missionsuttalanden. Förklaring till Ashridge Mission Model, Skapa syfte/målbeskrivningar av Andrew Campbell. ('92)

Innehåll

Premium

 Cambells Ashridge Missions Diamant modell

Vad är Ashridge Missions Modell? Beskrivning

Chefer och anställda söker emellanåt efter ett syfte och en känsla för vad identiteten är. De önskar sig, lite mer än att just få lön, trygghet och möjlighet att utveckla sina kunskaper. De önskar sig  en känsla för vad är Uppdraget /"Sense of Mission" där individens värderingar sammanfaller med företagets. Faktum är att det numera är så att Uppdraget/ (Mission) kan ha flera olika funktioner i en organisation. Dessa kan vara både interna och yttre och inkluderar:

 1. Att inspirera och motivera chefer och anställda till att nå högre nivåer av prestation. (Sense of Mission)
 2. Att vägleda resurstilldelningen på ett konsistent sätt.
 3. Att hjälpa till att balansera de ofta konkurrerande- och vanliga intressekonflikterna från de olika organisatoriska befattningshavarna. Jämför också: Intressentanalys Intressentkartläggning, Intressentmappning
 4. Att ge en känsla för inriktningen.
 5. För att främja gemensamma värderingar bland de anställda.
 6. Till återfå fokus i en organisation under kriser.
 7. Att förbättra företagets prestation.

En målbeskrivning är en artikulering av ett företags uppdrag. En ofta använd definition av en målbeskrivning är: "en i huvudsak definierad men bestående beskrivning av syftet som skiljer organisationen från andra av dess typ och identifierar omfattningen av dess verksamhet inom produkt (tjänst) och marknadsförutsättningar" (Pearce, J.: The company mission as a strategic tool. Sloan Management Review, 1982, 23-3, pp. 15-24). Enligt Campbell, så gör målbeskrivningar vanligtvis mer skada än nytta, därför att de antyder en känsla av riktning, klarhet och enighet som sällan egentligen existerar. I stället för att lyfta upp de anställda och öka på deras ideal så uppmuntrar det till cynism. Ashridge Mission Modell från Andrew Campbell är en metod som kan användas till att skapa eller analysera ett Uppdrag , en Känslan för Uppdraget och målbeskrivningen. Ashridge modellen integrerar två historiska skolor för att bestämma Uppdraget:

 • Den Strategiska skolan. Uppdraget ses primärt som det första steget i strategiprocessen. Den definierar företagets kommersiella affärsbakgrunden och den marknad som man avser rikta sig till.
 • Den Kulturella/Filosofiska-/Etiskaskolan. Uppdraget ses i första hand som ett uttryck eller en beskrivning som bör se till att ett gott samarbete råder mellan de anställda. Det är som ett kulturellt kitt som möjliggör för en organisation att fungera som en kollektiv enhet.

Ashridge Mission Modell innehåller följande fyra beståndsdelar, som bör länkas tätt tillsammans, resonerande och förstärkande för varandra för att skapa ett starkt Uppdrag:

 • Syfte. Tre kategorier:
 • Strategi. Affärslogiken för företaget. Strategin anknyter till syfte och uppförande på ett affärsmässigt, rationellt sätt som påminner om vänster - hjärnans sätt. (Jämför: Hela Hjärnmodellen från Herrmann)
 • Värderingar. Övertygelserna och de moraliska principerna som ligger bakom ett företags kultur. En Känsla för Uppdraget uppstår, när de anställda finner att deras personliga värderingar är i förening med organisationens värderingar. Värderingar ger mening till normer och beteendestandards i ett företag. Värderingar är starka motivatorer som agerar för att åstadkomma det bästa för företaget och målet. De kan ge en logisk grund till ett beteende som är lika starkt som strategins. Men med ett annat perspektiv, emotionellt, moraliskt, etiskt och med  höger - hjärnans sätt. Det är av detta skäl Ashridge ramverket har formen av en diamant. Jämför: Sju Tecken på Etisk Kollaps Jennings
 • Riktlinjer och beteendestandarder. Vägvisningar som hjälper personalen att avgöra hur man skall bete sig i vissa situationer från dag till dag.

Ursprunget till Ashridge Mission Modell. Historia

Modellen baseras på forskning som utförts på 53 stora företag vid Ashridge Strategic Management Center. Dess grundare och direktör, Andrew Campbell, har spenderat mycket av hans professionella karriär till att studera mission statements/målbeskrivningar. Campbell's ramverk med de fyra viktiga målbeskrivningsdimensionerna har blivit känt som Ashridge Mission (Diamant) Modell.


Användningen av Ashridge Mission Modell. Användningsområden

 • Hjälp till att tänka klart vad gäller Uppdraget.
 • Hjälper till att diskutera Uppdraget med kollegor.
 • Både för utveckling av ett nytt Uppdrag och analysering av ett existerande Uppdrag.
 • Ett företags(koncernens-) Uppdrag/ mission får inte blandas ihop med en koncernens-/företagets- vision. En vision är en mental bild av ett möjligt och önskvärt framtida tillstånd för organisationen.

Stegen i Ashridge Mission Modellen. Process

Tio frågor, med vilka du kan mäta kvaliteten på målbeskrivningen, är:

 • Syfte
  1. Har beskrivningen ett inspirerande syfte som undviker att endast tillvarata intressen från aktieägare, beslutspåverkare -  kunder, anställda och leverantörer?
  2. Har beskrivningen med ansvaret gentemot dess beslutspåverkare?
 • Strategi
  1. Definierar beskrivningen ett affärsområde och förklarar varför det är intressant?
  2. Har beskrivningen uttalat den strategiska positioneringen inom det som företaget föredrar och hjälper det till att identifiera den typ av konkurrensfördel, man söker efter?
 • Värderingar
  1. Identifierar beskrivningen de värderingar, som knyter an till organisationens syfte, och verkar som övertygelser för de anställda att kunna känna sig stolta av?
  2. Är det så att värderingarna 'ger ett eko av' att förstärka organisationens strategi?
 • Beteendestandards
  1. Innehåller beskrivningen de viktiga beteendestandarder som tjänar som riktmärken för strategin och värderingarna?
  2. Är beteendestandarderna beskrivna på ett sådant sätt att den anställde kan bedöma huruvida de har agerat korrekt eller inte?
 • Karaktärer
  1. Ger beskrivningen ett stående intryck av företaget och att det fångat kulturen i organisationen?
  2. Är beskrivningen lätt att läsa?

Styrkor med Ashridge Mission Modell. Fördelar

 • Kombinerar strategiska och kulturella motivatorer för att vägleda organisationen.
 • Modellen är mycket användbar för att se till att ett företag har ett klart Uppdrag OCH att de anställda har en stark Känsla för Uppdraget/Sense of Mission.
 • Likadant som i  7-S Framework av McKinsey, betonar också Ashridge Mission Modell behovet av en anpassning mellan strategi och värderingarna. Dessutom erkänner Ashridge modellen betydelsen av länken mellan de organisatoriska gemensamma värderingarna och de personliga värderingarna hos de anställda och chefer.
 • Förbättrar beslutsfattandet. Lyfter energinivåerna. Minskar behovet av övervakning. Främjar konstruktivt beteende. Förhöjer tillfredsställelse och lojalitet.
 • Sätter företags syfte, som grundsten och startpunkten i Uppdraget.

Begränsningar med Ashridge Mission Modell. Nackdelar

 • Att ha olämpliga värderingar eller en olämplig känsla för uppdraget/sense of mission ger en kraftigt negativt inflytande på anställdas uppförande.
 • Gemensamma värderingarna och känsla för uppdraget/sense of mission är extremt svåra att ändra och kan ofta bli ett hinder för förändring.
 • Starka gemensamma värderingar eller en stark känsla av Uppdraget kan leda till en avskildhet som blir xenofobisk.
 • Att skapa en målbeskrivning är ofta en tid- och resurskrävande process.
 • Ett pappers- uppdrag kan inte vara ”en papperstiger”.

Antaganden i Ashridge Mission Modell. Villkor

 • Hängivna anställda och team utför arbete mer effektivt och effektivare, än apatiska anställda och team.
 • Personalen känner sig mer knutna till värderingarna än till abstrakta strategiska begrepp.
 • Ett Uppdrag måste definieras tydligt och klart samt ledas. En intuitiv förståelse för Uppdraget är inte nog.

Bok: Andrew Campbell and Laura L. Nash - A Sense of Mission - Defining Direction for the Large Corporation -


Ashridge Missionsmodell Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (5 medlemmar)


Ashridge Missionsmodell Forumet  

Nya ämnen

  3 Categories of Corporate Purpose      
 
  Mission and Vision Matter. Proper Strategies and Tactics are Crucial      
 
  Corporate Mission Deals with 2 Strategic Domains      
 

Best Practices - Ashridge Missionsmodell
  The Absence of a Strategic Mission
     
 
  Strategic Mission and Vision of an Organization
     
 
  Is there one Definition to Mission and Strategy?
     
 
  A Mission is a Calling or a Vow
     
 Allt du behöver veta om management


  A Vision with a Task is the Hope of the World
     
 
  Dealing with Diversity...
     
 
  Continuous Change of Mission
     
 
  Mission not Aimed For
     
 
  Strategic Practice for Dynamically Changing Environments
     
 
  Ashridge Model not Realistic
     
 
  Mission in Social Network Era
     
 

Expert Tips (ENG) - Ashridge Mission Model
 

Three Functions of a Mission (Statement)

 
 
 

Typical Content of Value Statements

 
 
 

Write a Personal Mission Statement

 
 
 

A Corporate Theory: Long-term Handhold and Guidance in Turbulent Times?

 
 
 

4 Types of Mission Statements

 
 
 

Organodynamics: the 3 Laws at the Basis of Performance in Organizations

 
 
 

Careful: How Mission Statements Can also Demotivate Employees

 
 
 

Impact on Performance

 
 
 

Steps to Market Redefinition and Mission Redefinition

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Ashridge Missionsmodell
 

Nyheter om Ashridge Mission


     
 

Nyheter om Företagsledning Strategi


     
 

Videor om Ashridge Mission


     
 

Videor om Företagsledning Strategi


     
 

Presentationer om Ashridge Mission


     
 

Presentationer om Företagsledning Strategi


     
 

Mer om Ashridge Mission


     
 

Mer om Företagsledning Strategi


     Accelerera din managementkarriärJämför Ashridge Missionsmodell med: 7-S Ramverket, 7S McKinsey  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad Moraliskt Syfte  |  Sju Tecken på Etisk Kollaps Jennings  |  Karismatiskt Ledarskap  |  Aktieägares Perspektiv på Värde  |  Nyckelpersoners Värdeperspektiv  |  Clarksons Grundläggande Principer  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  Spiral Dynamics Modell  |  Behovshierarki av Maslow  |  Företagets Anseendekvot  |  Kulturdimensioner  |  Hela Hjärnmodellen från Herrmann  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn  |  Strategisk Samordnading  |  Orsaksmässigaa modell av det organisatorisk resultat och förändring


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |   Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 18-10-2018. Alla namn ™ av deras ägare.