Teorin om den Mekanistiska och Organiska System
(Burns, Stalker)

Kunskapscenter

   

Justerar organisationsformer till lämpliga förhållanden. Förklaring av Teorin om den Mekanistiska och Organiska System (Theory of Mechanistic and Organic Systems) av Burns och Stalker. ('61)

Innehåll

Premium

Genom deras Teorin om den Mekanistiska och Organiska System har Tom Burns och G.M. Stalker erbjudit ett sätt att förstå vilken organisationform som är lämplig vid specifika omständigheter som förändring eller stabilitet. I deras mycket inflytelserika arbete om ”The Management of Innovation”, tillhandahåller de följande egenskaper av Mekanistiska vs. organiska system:


 

Mekanistisk organisationsform och ledningssystem

Organisk Organisationsform och ledningssystem

Lämpliga förhållanden

Stabila.

Föränderliga.

Distribution av uppgifter

Specialiserad differentiering av funktionella uppgifter i vilka problem och uppgifter möter en angelägenhet i sin helhet bryts ned i delar 

Bidragande form med speciell kunskap och erfarenhet för den gemensamma uppgiften som kommer ifråga.

Formen för den individuella uppgiften

Den abstrakta formen i varje individuell uppgift, som följs upp med tekniker och ändamål mer eller mindre distinkta från de till angelägenheten i sin helhet: dvs. tjänstemän tenderar att följa de tekniska förbättringarna av betydelse, snarare än att få ett slut på angelägenheten i fråga.

”Den realistiska” formen i den individuella uppgiften, som ses som uppsättningen av den totala situationen kring angelägenheten.

Vem definierar uppgifter eller förädlar uppgifter

Sammanjämkning på varje nivå i hierarkin, av dessa distinkta resultat genom de närmaste cheferna som också i sin tur är ansvariga för att se att varje uppgift är relevant i hans egna specialla del av den huvudsakliga uppgiften.

Anpassning och ständig omdefinition av individuella uppgifter genom och i samverkan med andra.

Uppgiftsomfattning

Den exakta definitionen på rättigheter och förpliktaganden och tekniska metoder som är förenad med varje funktionell roll.

Friskrivning av ”ansvar” som ett inskränkt område av rättigheter, åtaganden och metoder (problem kanske inte rapporteras uppåt, nedåt eller horisontellt som att vara någon annans ansvar).

Hur är tillses att uppgiftsöverensstämmelse sker

Översättning av rättigheter, åtaganden och metoder till ansvaren för en funktionell position.

Spridning av överenskommelser

Kontrollstruktur, maktbefogenhet och kommunikation

Hierarkisk avtalsmässig.

Nätverk, förutsedd  intressegemenskap.

Lokalisering av kunskap

Förstärkning av den hierarkiska strukturen genom lokalisering på kunskap om aktualiteter exklusivt uppe i toppen av hierarkin, där den sista sammanjämkningen av bestämda uppgifter och bedömningar av relevans görs.

Allvetenhet kan ej längre tillskrivas till ansvarig för angelägenheten; kunskap om den tekniska eller kommersiella formen här och nu kan lokaliseras var som helst i nätverket.

Kommunikation mellan medlemmarna berörda i frågan

Vertikal kommunikation; dvs. mellan chefer och underlydande.

Lateral kommunikation; dvs. mellan personer av olika rang, påminner om  konsultation i stället för befallning.

Styrning för verksamheter och arbetsbeteenden

Anvisningar och beslut som utfärdas av chefer.

Information och rådgivning i stället för anvisningar och beslut.

Värderingar

Insistera på lojalitet för angelägenheten och lyhördhet för chefer som ett villkor av medlemsskapet. Engagemanget för angelägenhetens uppgift och till ”den teknologiska livssynen” av materiellt framsteg och expansion är mycket högre värderat än lojalitet och lyhördhet.

Prestige

Större betydelse och prestige som hör ihop med de interna (lokala) i stället för till allmän (kosmopolitisk) kunskap, erfarenhet och förmåga.

Betydelse och prestige fästad till de anknytningar och expertis som är giltiga i den industriella och tekniska och kommersiella yttre miljön som företaget verkar i.


Bok: Tom Burns, G.M. Stalker - The Management of Innovation -


Teorin om den Mekanistiska och Organiska System Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Teorin om den Mekanistiska och Organiska System Forumet  

Nya ämnen

  Is a Hospital a Mechanistic or an Organic Organization?
How would you characterize a hospital as an organization in terms of Burns & Stalker’s typology?...
     
 
  Closed and Open Systems in an Organization
In organizations, there must be a time for open and a time for closed system.
Can these two co-mingle with one another? When is the right moment...
     
 
  How are Organizations Talked Into Existence?
Nelson Phillips and Cliff Oswick mention in an article (Organizational Discourse: Domains, Debates and Directions, 2012) that organizations are 'talke...
     
 

Best Practices - Teorin om den Mekanistiska och Organiska System
  Obvious or not true after all?
I was reading over this summary of the organic-mechanistic typology of Burns and Stalker, and at first sight it seems simple and logical: the best way...
     
 
  Measuring Organizational Stability
How can we measure organizational stability?...
     
 
  Are Organic Organizations More Effective then Mechanistic Organizations?
I think organic organizations are more likely to be effective than mechanistic ones....
     
 
  Mechanistic Variant: Reduce the Variables
Just because the mechanistic form is widespread that does not mean it is the most effective form for our environment. I suggest another dynamic, equa...
     
 Allt du behöver veta om management


  What is Organizational Stabiltity?
What is organizational stability? Can you give some definition of organizational stability?...
     
 
  Aspects of Organizational Philosphy (Dimensions)
Design a method for measuring the organizational philosophy of an organization. What would the various dimensions in it be?...
     
 
  No stationary organization
There is no 'stationary' organization; they are all changing in terms of technology, people and professions, market and products, but most importantly...
     
 
  Community Development and Organising
Are community development and organising allies or rivals?...
     
 
  Factors Causing Organizational Stability
What are the factors effecting organizational stability?...
     
 
  A way of guiding thinking
Any theory is a way of guiding thinking. It is not totally the same with the down-to-earth. It is the abstract of realities. An organization in the re...
     
 

Expert Tips (ENG) - Theory of Mechanistic and Organic Systems
 

Structure your Organization at the Edge of Chaos

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Teorin om den Mekanistiska och Organiska System
 

Nyheter om Mekanistiska System


     
 

Nyheter om Organiska System


     
 

Videor om Mekanistiska System


     
 

Videor om Organiska System


     
 

Presentationer om Mekanistiska System


     
 

Presentationer om Organiska System


     
 

Mer om Mekanistiska System


     
 

Mer om Organiska System


     Accelerera din managementkarriärJämför Mekanistiska och Organiska System med:    Förändringsfaser  |  Organisationskarta  |  Kontingenttheori Vroom  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Förändringsledning  |  Förändringsdimensioner  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Gestaltteori  |  Systemdynamik, Systemtänkande  |  Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  OODA-modellen, OODA Loop  | Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Organisatoriskt Minne Walsh Ungson


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 15-11-2018. Alla namn ™ av deras ägare.