Nollpunktsanalys

Kunskapscenter

   

En beräkning av s.k. nollpunkten (break-even point) där vinsterna är lika med förlusterna. Förklaring av Nollpunktsanalys (Break-even Point Analysis).

Innehåll

Premium

Jämvikt analys

Nollpunkt är, generellt sett punkten där vinsterna är lika med förlusterna. En nollpunkt definierar när en investering skall börja generera positiv vinst. Punkten där försäljningen eller intäkterna balanserar med utgifterna. Eller också punkten där de totala kostnaderna är lika med de totala intäkterna. Ingen vinst eller förlust uppkommer vid nollpunkten. Detta är viktigt för alla som leder en affärsverksamhet sedan nollpunkten är den lägsta gränsen för vinst, när priserna är fastställda, och marginaler är beslutade.


När du uppnår break-even(nollpunkten) i dag, ger det inte åter de förluster som uppstod tidigare. Den bygger inte heller upp en reserv för framtida förluster. Och slutligen den ger inte en vinst på din investering (belöningen för riskexponeringen).


Nollpunktsmetoden kan appliceras på en produkt, eller en investering eller hela företagets verksamhet och kan också användas i optionsvärlden.  När det gäller optioner är Nollpunkten det marknadspris som en aktie måste nå för att optionsköpare ska kunna undvika en förlust när de utövar sin optionsrätt. För en köpoption (Call), är det lösenpriset (strike price) plus den optionspremien man betalt. För en säljoption (Put) är det  lösenpriset minus optionspremien som man betalar.


Förhållandet mellan fasta kostnader, rörliga kostnader och intäkter

Nollpunktsanalys är ett användbart verktyg som studerar förhållandet mellan fasta kostnader, rörliga kostnader och avkastning. Nollpunkten definierar när en investering kommer att ge en positiv  avkastning. Den kan betraktas grafiskt eller med hjälp av enkel matematik. Nollpunktsanalysen beräknar produktionsvolymen till ett givet pris nödvändigt för att täcka alla kostnader. Nollpunktsprisanalys beräknar priset som är nödvändigt vid en given nivå av produktion för att täcka alla kostnader. För att förklara, hur nollpunktsanalysen fungerar, är det nödvändigt att definiera kostnadsposterna.

Fasta kostnader, som är upplupna efter ett beslut om att gå in i en affärsverksamhet har gjorts, är inte direktrelaterade till produktionsnivån. Fasta kostnader inkluderar, men begränsas inte till, avskrivning på utrustning, räntekostnader, skatter och generella overheadkostnader. De sammanlagda fasta kostnaderna (TFC) är summan av alla de fasta kostnaderna.

Rörliga kostnader ändrar sig direkt i förhållande med tillverkningsvolymen. De kan inkludera försäljningsomkostnader eller produktionsutgifter, liksom arbets- och elektricitetskostnader, utfordring, drivmedel, veterinär, bevattning och andra typer av utgifter direkt relaterad till produktionen av en artikel eller investeringen i en kapitaltillgång. De sammanlagda rörliga kostnaderna (TVC (Total variable Cost) är summan av de rörliga kostnaderna för den specificerade nivån av produktion eller utleveransen. Den genomsnittliga rörliga kostnaden är den rörliga kostnaden per enhet som tillverkas eller av TVC dividerat med de enheter som producerats.

Nollpunktsanalysen skall inte förväxlas med Payback period (Återbetalningsperioden) den tid som det tar för att återhämta en investering.


I värdebaserade styrningstermer, bör en jämviktspunkt definieras som vinstmarginal i rörelsen som affären/investeringen intjänar på exakt det minimum godtagbart avkastningsgrad, som är dess totala avkastningsränta.


Nollpunktsberäkning

Beräkningen av Nollpunkt kan göras genom att använda följande formel:


BEP = TFC/(SUP - VCUP)


där:

  • BEP   = Break Even Point, Noll punkten (per enheter som producerats)
  • TFC    = Total Fixed Costs, Alla fasta kostnader,
  • VCUP = Variable Costs per unit of production, Rörliga kostnader per enhet som producerats,
  • SUP   = säljande pris per enhet av produktionen.

Fördelar med nollpunktsanalys

Den huvudsakliga fördelen med nollpunktsanalys är att den förklarar förhållandet mellan kostnader, produktionsvolym och avkastningar. Den kan utvidgas för att visa på hur förändringar i de fasta kostnaderna - rörliga kostnadsförhållandena är, när det gäller handelns priser eller för intäkter, kommer att påverka vinstnivåer och nollpunkter. Nollpunktsanalys är mest användbar, när den används med partiell budgetering eller kapital budgeterings tekniker.  Det viktigaste skälet till att använda nollpunktsanalys är att den indikerar den lägsta nivån i en affärsaktivitet som är nödvändig för att förhindra förluster.


Begränsningar med nollpunktsanalys

  • Den är mest lämpad för analys av en produkt åt gången;
  • Det kan vara svårt att klassificera en kostnad som totalt rörlig eller totalt fast; och
  • Det kan finnas en tendens till att fortsätta att använda en nollpunktsanalys, efter det att kostnads- och inkomstfunktioner har ändrats.

Bok: Marcell Schweitzer - Break-Even Analyses: Basic Model, Variants, Extensions -


Nollpunktsanalys Forumet
  Break-even Point as Maximum Revenue
Can anyone tell me how to apply the BEP if the bus...
     
 
  Cost of Idle HQ Staff Included in Break-even Point Calculation?
Please let me know whether we should add the cost ...
     
 
  How to Use the Break-even Analysis in Negotiations with a Supplier?
Hi folks, I am working on an assignment and got st...
     
 
  How does a Grocery Shop Break Even?
Could someone help me with the methodical approach...
     
 
  How to Account for Interest in Break-even Point Calculation?
Hi, I am clueless as to how to calculate BEP when ...
     
 
  Break-even Point Analysis when Material Prices Fluctuate
How realistic is the adoption of Break-even Point ...
     
 
  Could There Be 2 or even more Break Even Points?
The main article considers the simplest case, when...
     
 
  Break-even Point Example
Suppose my sales turnover for a new product line (...
     
 
  BEP Calculation Possible with Multiple Products?
If you have multiple products with hardly any vari...
     
 
  Breakeven Formula for Services
What is the formula for calculating the breakeven ...
     
 
  Break Even Point Calculation of a Bank
I would like to know that how can I calculate the ...
     
 
  Breakeven Point Calculation
Suppose my fixed cost for year 2011 is $1m. If my ...
     
 
  Break Even Analysis and Cost Benefit Analysis
How we can I draw a relation between break-even an...
     
 
  Break Even Point formula for a service industry
What will be the basis and formula to anaylse the ...
     
 
  Further Limitations of Break Even Analysis
Are there any other / more disadvantages or limita...
     
 
  BEP Useful for New / Start-up Businesses
BEP is also very useful for new / start-up busines...
     
 
  How to Calculate BEP Without Price Given?
In BEP, if the price is not given, how am I going ...
     
 
  Measuring Improvement in Break Even Point
If one compares the break even point over 2 differ...
     
 
  Time for break even..
Generally, what is the minimum time to achieve bre...
     
 
  How to Deal with Owners Withdrawals in Break-even Analysis?
Can you tell me if owners withdrawals (drawings) a...
     
 

Nollpunktsanalys Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Nollpunktsanalys Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Nollpunktsanalys Premium
  Not enough revenues...?
What should I normally do if the revenues do not c...
     
 
  Time after Break-even Point?
What is the point/period called after the break-ev...
     
 

Expert Tips (ENG) - Break-even Analysis Premium
 

Step-Fixed Costs in Break-even AnalysisBli Medlem

In analysing a break-even point, what is meant wit...
Usage (application): Taking into Account Step-Fixed Costs
 
 
 

What is the Shut Down Point? DefinitionBli Medlem

If all variable expenses are eliminated and employ...
Usage (application): Compare SDP versus BEP
 
 
 

The Influence of the Costing Method on Calculating the Break Even PointBli Medlem

Marginal (variable) costing and absorption (full) ...
Usage (application): Why Variable or Absorption Costing Results in Other Break Even Points
 
 
 

3 Usages of Break-even Analysis. ApplicationsBli Medlem

The break-even formula is both a model, and a p...
Usage (application): Teaching Break-even Analysis
 
 

Resurser - Nollpunktsanalys Premium
 

Nyheter om Nollpunk AnalysBli Medlem


     
 

Nyheter om Jämvikt AnalysBli Medlem


     
 

Videor om Nollpunk AnalysBli Medlem


     
 

Videor om Jämvikt AnalysBli Medlem


     
 

Presentationer om Nollpunk AnalysBli Medlem


     
 

Presentationer om Jämvikt AnalysBli Medlem


     
 

Mer om Nollpunk AnalysBli Medlem


     
 

Mer om Jämvikt AnalysBli Medlem


     

Jämför Nollpunktsanalys med: CFROI Cash Flow Return On Investment (Kassamässig Avkastningsgrad Baserad på Kassaflöden)   |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Cost Benefit Analysis (Kostnad nyttoanalys)  |  Fritt Kassaflöde   |  Net Present Value


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 20-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.