Nollpunktsanalys

Kunskapscenter

En beräkning av s.k. nollpunkten (break-even point) där vinsterna är lika med förlusterna. Förklaring av Nollpunktsanalys (Break-even Point Analysis).


Jämvikt analys

Nollpunkt är, generellt sett punkten där vinsterna är lika med förlusterna. En nollpunkt definierar när en investering skall börja generera positiv vinst. Punkten där försäljningen eller intäkterna balanserar med utgifterna. Eller också punkten där de totala kostnaderna är lika med de totala intäkterna. Ingen vinst eller förlust uppkommer vid nollpunkten. Detta är viktigt för alla som leder en affärsverksamhet sedan nollpunkten är den lägsta gränsen för vinst, när priserna är fastställda, och marginaler är beslutade.


När du uppnår break-even(nollpunkten) i dag, ger det inte åter de förluster som uppstod tidigare. Den bygger inte heller upp en reserv för framtida förluster. Och slutligen den ger inte en vinst på din investering (belöningen för riskexponeringen).


Nollpunktsmetoden kan appliceras på en produkt, eller en investering eller hela företagets verksamhet och kan också användas i optionsvärlden.  När det gäller optioner är Nollpunkten det marknadspris som en aktie måste nå för att optionsköpare ska kunna undvika en förlust när de utövar sin optionsrätt. För en köpoption (Call), är det lösenpriset (strike price) plus den optionspremien man betalt. För en säljoption (Put) är det  lösenpriset minus optionspremien som man betalar.


Förhållandet mellan fasta kostnader, rörliga kostnader och intäkter

Nollpunktsanalys är ett användbart verktyg som studerar förhållandet mellan fasta kostnader, rörliga kostnader och avkastning. Nollpunkten definierar när en investering kommer att ge en positiv  avkastning. Den kan betraktas grafiskt eller med hjälp av enkel matematik. Nollpunktsanalysen beräknar produktionsvolymen till ett givet pris nödvändigt för att täcka alla kostnader. Nollpunktsprisanalys beräknar priset som är nödvändigt vid en given nivå av produktion för att täcka alla kostnader. För att förklara, hur nollpunktsanalysen fungerar, är det nödvändigt att definiera kostnadsposterna.

Fasta kostnader, som är upplupna efter ett beslut om att gå in i en affärsverksamhet har gjorts, är inte direktrelaterade till produktionsnivån. Fasta kostnader inkluderar, men begränsas inte till, avskrivning på utrustning, räntekostnader, skatter och generella overheadkostnader. De sammanlagda fasta kostnaderna (TFC) är summan av alla de fasta kostnaderna.

Rörliga kostnader ändrar sig direkt i förhållande med tillverkningsvolymen. De kan inkludera försäljningsomkostnader eller produktionsutgifter, liksom arbets- och elektricitetskostnader, utfordring, drivmedel, veterinär, bevattning och andra typer av utgifter direkt relaterad till produktionen av en artikel eller investeringen i en kapitaltillgång. De sammanlagda rörliga kostnaderna (TVC (Total variable Cost) är summan av de rörliga kostnaderna för den specificerade nivån av produktion eller utleveransen. Den genomsnittliga rörliga kostnaden är den rörliga kostnaden per enhet som tillverkas eller av TVC dividerat med de enheter som producerats.

Nollpunktsanalysen skall inte förväxlas med Payback period (Återbetalningsperioden) den tid som det tar för att återhämta en investering.


I värdebaserade styrningstermer, bör en jämviktspunkt definieras som vinstmarginal i rörelsen som affären/investeringen intjänar på exakt det minimum godtagbart avkastningsgrad, som är dess totala avkastningsränta.


Nollpunktsberäkning

Beräkningen av Nollpunkt kan göras genom att använda följande formel:


BEP = TFC/(SUP - VCUP)


där:

  • BEP   = Break Even Point, Noll punkten (per enheter som producerats)
  • TFC    = Total Fixed Costs, Alla fasta kostnader,
  • VCUP = Variable Costs per unit of production, Rörliga kostnader per enhet som producerats,
  • SUP   = säljande pris per enhet av produktionen.

Fördelar med nollpunktsanalys

Den huvudsakliga fördelen med nollpunktsanalys är att den förklarar förhållandet mellan kostnader, produktionsvolym och avkastningar. Den kan utvidgas för att visa på hur förändringar i de fasta kostnaderna - rörliga kostnadsförhållandena är, när det gäller handelns priser eller för intäkter, kommer att påverka vinstnivåer och nollpunkter. Nollpunktsanalys är mest användbar, när den används med partiell budgetering eller kapital budgeterings tekniker.  Det viktigaste skälet till att använda nollpunktsanalys är att den indikerar den lägsta nivån i en affärsaktivitet som är nödvändig för att förhindra förluster.


Begränsningar med nollpunktsanalys

  • Den är mest lämpad för analys av en produkt åt gången;
  • Det kan vara svårt att klassificera en kostnad som totalt rörlig eller totalt fast; och
  • Det kan finnas en tendens till att fortsätta att använda en nollpunktsanalys, efter det att kostnads- och inkomstfunktioner har ändrats.

Bok: Marcell Schweitzer - Break-Even Analyses: Basic Model, Variants, Extensions -


Särskild Intressegrupp SIG - Nollpunktsanalys


Särskild Intressegrupp SIG (4 medlemmar)


Forum - Nollpunktsanalys  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Time after Break-even Point? (5 reaktioner)
What is the point/period called after the break-even point w...
 
 
 
 
  How to Calculate BEP Without Price Given? (2 reaktioner)
In BEP, if the price is not given, how am I going to calcula...
 
 
 
 
  Break Even Point formula for a service industry (3 reaktioner)
What will be the basis and formula to anaylse the break even...
 
 
 
 
  Break Even Analysis and Cost Benefit Analysis (1 reaktioner)
How we can I draw a relation between break-even analysis and...
 
 
 
 
  Breakeven Point Calculation
Suppose my fixed cost for year 2011 is $1m. If my markup is ...
 
 
 
 
  Further Limitations of Break Even Analysis
Are there any other / more disadvantages or limitations of b...
 
 
 
 
  Time for break even.. (3 reaktioner)
Generally, what is the minimum time to achieve break even fo...
 
 
 
 
  Break-even Point Example (1 reaktioner)
Suppose my sales turnover for a new product line (multiple p...
 
 
 
 
  Break Even Point Calculation of a Bank (2 reaktioner)
I would like to know that how can I calculate the break even...
 
 
 
 
  Contribution in Break-even Point (2 reaktioner)
What's the meaning of the phrase of "contribution " when ref...
 
 
 
 
  Measuring Improvement in Break Even Point (2 reaktioner)
If one compares the break even point over 2 different time p...
 
 
 
 
  Breakeven Formula for Services (1 reaktioner)
What is the formula for calculating the breakeven point in a...
 
 
 
 
  How to Deal with Owners Withdrawals in Break-even Analysis?
Can you tell me if owners withdrawals (drawings) are include...
 
 
 
 
  BEP Useful for New / Start-up Businesses (1 reaktioner)
BEP is also very useful for new / start-up businesses becaus...
 
 
 
 
  Could There Be 2 or even more Break Even Points? (1 reaktioner)
The main article considers the simplest case, when the funct...
 
 
 
 
  Cost of Idle HQ Staff Included in Break-even Point Calculation? (1 reaktioner)
Please let me know whether we should add the cost of the idl...
 
 
 
 
  Break-even Point Analysis when Material Prices Fluctuate (1 reaktioner)
How realistic is the adoption of Break-even Point Analysis (...
 
 
 
 
  Break-even Point as Maximum Revenue (1 reaktioner)
Can anyone tell me how to apply the BEP if the business does...
 
 
 
 
  How to Account for Interest in Break-even Point Calculation? (1 reaktioner)
Hi, I am clueless as to how to calculate BEP when other oper...
 
 
 
 

Best Practices - Nollpunktsanalys

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.


  Not enough revenues...? (11 reaktioner)
What should I normally do if the revenues do not cover the f...
 
 
 
 
  BEP Calculation Possible with Multiple Products? (2 reaktioner)
If you have multiple products with hardly any variable cost,...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Break-even Analysis

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Step-Fixed Costs in Break-even Analysis

Taking into Account Step-Fixed Costs...
 
 
 

What is the Shut Down Point? Definition

Compare SDP versus BEP...
 
 
 

The Influence of the Costing Method on Calculating the Break Even Point

Why Variable or Absorption Costing Results in Other Break Even Points...
 
 
 

3 Usages of Break-even Analysis. Applications

Teaching Break-even Analysis...
 
 

Resurser - Nollpunktsanalys

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Nollpunk Analys


     
 

Nyheter om Jämvikt Analys


     
 

Videor om Nollpunk Analys


     
 

Videor om Jämvikt Analys


     
 

Presentationer om Nollpunk Analys


     
 

Presentationer om Jämvikt Analys


     
 

Mer om Nollpunk Analys


     
 

Mer om Jämvikt Analys


     

Jämför Nollpunktsanalys med: CFROI Cash Flow Return On Investment (Kassamässig Avkastningsgrad Baserad på Kassaflöden)   |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Cost Benefit Analysis (Kostnad nyttoanalys)  |  Fritt Kassaflöde   |  Net Present Value


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 20-8-2019. Alla namn ™ av deras ägare.