Nollpunktsanalys

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Jämvikt analys

Nollpunkt är, generellt sett punkten där vinsterna är lika med förlusterna. En nollpunkt definierar när en investering skall börja generera positiv vinst. Punkten där försäljningen eller intäkterna balanserar med utgifterna. Eller också punkten där de totala kostnaderna är lika med de totala intäkterna. Ingen vinst eller förlust uppkommer vid nollpunkten. Detta är viktigt för alla som leder en affärsverksamhet sedan nollpunkten är den lägsta gränsen för vinst, när priserna är fastställda, och marginaler är beslutade.


När du uppnår break-even(nollpunkten) i dag, ger det inte åter de förluster som uppstod tidigare. Den bygger inte heller upp en reserv för framtida förluster. Och slutligen den ger inte en vinst på din investering (belöningen för riskexponeringen).


Nollpunktsmetoden kan appliceras på en produkt, eller en investering eller hela företagets verksamhet och kan också användas i optionsvärlden.  När det gäller optioner är Nollpunkten det marknadspris som en aktie måste nå för att optionsköpare ska kunna undvika en förlust när de utövar sin optionsrätt. För en köpoption (Call), är det lösenpriset (strike price) plus den optionspremien man betalt. För en säljoption (Put) är det  lösenpriset minus optionspremien som man betalar.


Förhållandet mellan fasta kostnader, rörliga kostnader och intäkter

Nollpunktsanalys är ett användbart verktyg som studerar förhållandet mellan fasta kostnader, rörliga kostnader och avkastning. Nollpunkten definierar när en investering kommer att ge en positiv  avkastning. Den kan betraktas grafiskt eller med hjälp av enkel matematik. Nollpunktsanalysen beräknar produktionsvolymen till ett givet pris nödvändigt för att täcka alla kostnader. Nollpunktsprisanalys beräknar priset som är nödvändigt vid en given nivå av produktion för att täcka alla kostnader. För att förklara, hur nollpunktsanalysen fungerar, är det nödvändigt att definiera kostnadsposterna.

Fasta kostnader, som är upplupna efter ett beslut om att gå in i en affärsverksamhet har gjorts, är inte direktrelaterade till produktionsnivån. Fasta kostnader inkluderar, men begränsas inte till, avskrivning på utrustning, räntekostnader, skatter och generella overheadkostnader. De sammanlagda fasta kostnaderna (TFC) är summan av alla de fasta kostnaderna.

Rörliga kostnader ändrar sig direkt i förhållande med tillverkningsvolymen. De kan inkludera försäljningsomkostnader eller produktionsutgifter, liksom arbets- och elektricitetskostnader, utfordring, drivmedel, veterinär, bevattning och andra typer av utgifter direkt relaterad till produktionen av en artikel eller investeringen i en kapitaltillgång. De sammanlagda rörliga kostnaderna (TVC (Total variable Cost) är summan av de rörliga kostnaderna för den specificerade nivån av produktion eller utleveransen. Den genomsnittliga rörliga kostnaden är den rörliga kostnaden per enhet som tillverkas eller av TVC dividerat med de enheter som producerats.

Nollpunktsanalysen skall inte förväxlas med Payback period (Återbetalningsperioden) den tid som det tar för att återhämta en investering.


I värdebaserade styrningstermer, bör en jämviktspunkt definieras som vinstmarginal i rörelsen som affären/investeringen intjänar på exakt det minimum godtagbart avkastningsgrad, som är dess totala avkastningsränta.


Nollpunktsberäkning

Beräkningen av Nollpunkt kan göras genom att använda följande formel:


BEP = TFC/(SUP - VCUP)


där:

  • BEP   = Break Even Point, Noll punkten (per enheter som producerats)
  • TFC    = Total Fixed Costs, Alla fasta kostnader,
  • VCUP = Variable Costs per unit of production, Rörliga kostnader per enhet som producerats,
  • SUP   = säljande pris per enhet av produktionen.

Fördelar med nollpunktsanalys

Den huvudsakliga fördelen med nollpunktsanalys är att den förklarar förhållandet mellan kostnader, produktionsvolym och avkastningar. Den kan utvidgas för att visa på hur förändringar i de fasta kostnaderna - rörliga kostnadsförhållandena är, när det gäller handelns priser eller för intäkter, kommer att påverka vinstnivåer och nollpunkter. Nollpunktsanalys är mest användbar, när den används med partiell budgetering eller kapital budgeterings tekniker.  Det viktigaste skälet till att använda nollpunktsanalys är att den indikerar den lägsta nivån i en affärsaktivitet som är nödvändig för att förhindra förluster.


Begränsningar med nollpunktsanalys

  • Den är mest lämpad för analys av en produkt åt gången;
  • Det kan vara svårt att klassificera en kostnad som totalt rörlig eller totalt fast; och
  • Det kan finnas en tendens till att fortsätta att använda en nollpunktsanalys, efter det att kostnads- och inkomstfunktioner har ändrats.

Bok: Marcell Schweitzer - Break-Even Analyses: Basic Model, Variants, Extensions -


Break-even-analys Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (5 medlemmar)

Forum om Break-even-analys  

De senaste ämnena om: Break-even-analys.


Cost of Idle HQ Staff Included in Break-even Point Calculation?
Please let me know whether we should add the cost of the idle staff, not directly related to a project, when they are si (...)
4
 
1 reaktioner
 
Break-even Point as Maximum Revenue
Can anyone tell me how to apply the BEP if the business does not want to make a profit but wants to end out on BEP at th (...)
3
 
1 reaktioner
 
How to Account for Interest in Break-even Point Calculation?
Hi, I am clueless as to how to calculate BEP when other operating expenses such as interest are involved. How is interes (...)
3
 
1 reaktioner
 
Best Practices om Break-even-analys

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Time after Break-even Point?
What is the point/period called after the break-even point when the business starts generating a profit? (...)
38
 
5 reaktioner

 
🥈 How to Calculate BEP Without Price Given?
In BEP, if the price is not given, how am I going to calculate BEP? (...)
26
 
2 reaktioner

 
🥉 Break Even Point formula for a service industry
What will be the basis and formula to anaylse the break even point for a service industry with manpower supply (...)
25
 
3 reaktioner

 
Break Even Analysis and Cost Benefit Analysis
How we can I draw a relation between break-even analysis and cost-benefit analysis? (...)
23
 
1 reaktioner

 
Breakeven Point Calculation
Suppose my fixed cost for year 2011 is $1m. If my markup is 20%, what is my breakeven point in dollar. My business is ro (...)
22
 
0 reaktioner

 
Further Limitations of Break Even Analysis
Are there any other / more disadvantages or limitations of break even analysis? (...)
18
 
0 reaktioner

 
Not enough revenues...?
What should I normally do if the revenues do not cover the fixed and variable costs? What should I do if the revenues do (...)
13
 
11 reaktioner

 
Time for break even..
Generally, what is the minimum time to achieve break even for a company? (...)
13
 
3 reaktioner

 
Break-even Point Example
Suppose my sales turnover for a new product line (multiple products) is $82,000 and my purchase is $75,000. My minimum m (...)
12
 
1 reaktioner

 
Break Even Point Calculation of a Bank
I would like to know that how can I calculate the break even point of my bank? What will be the formula for that & what (...)
11
 
2 reaktioner

 
Breakeven Formula for Services
What is the formula for calculating the breakeven point in a services entity? (...)
9
 
1 reaktioner

 
Contribution in Break-even Point
What's the meaning of the phrase of "contribution " when refering to the break-even point? (...)
9
 
2 reaktioner

 
Measuring Improvement in Break Even Point
If one compares the break even point over 2 different time periods for the same entity, but on different cost structures (...)
9
 
2 reaktioner

 
BEP Calculation Possible with Multiple Products?
If you have multiple products with hardly any variable cost, would BEP calculation still be an option? I have 40 lines (...)
7
 
2 reaktioner

 
How to Deal with Owners Withdrawals in Break-even Analysis?
Can you tell me if owners withdrawals (drawings) are included in fixed costs in CVP and break-even analysis? Thanks! (...)
7
 
0 reaktioner

 
BEP Useful for New / Start-up Businesses
BEP is also very useful for new / start-up businesses because it allows them to gauge whether the resources and capacity (...)
6
 
1 reaktioner

 
Could There Be 2 or even more Break Even Points?
The main article considers the simplest case, when the function TC (total cost) grows linearly (y=ax+b). But we can ima (...)
5
 
1 reaktioner

 
Break-even Point Analysis when Material Prices Fluctuate
How realistic is the adoption of Break-even Point Analysis (BEPA), when the price levels of materials fluctuate a lot? (...)
3
 
1 reaktioner

 
Experttips om Break-even Analysis (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Step-Fixed Costs in Break-even Analysis

Taking into Account Step-Fixed Costs (...)
   
 
 
 

What is the Shut Down Point? Definition

Compare SDP versus BEP (...)
   
 
 
 

The Influence of the Costing Method on Calculating the Break Even Point

Why Variable or Absorption Costing Results in Other Break Even Points (...)
   
 
 
 

3 Usages of Break-even Analysis. Applications

Teaching Break-even Analysis (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Break-even-analys

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Nollpunktsanalys med: CFROI Cash Flow Return On Investment (Kassamässig Avkastningsgrad Baserad på Kassaflöden)   |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Cost Benefit Analysis (Kostnad nyttoanalys)  |  Fritt Kassaflöde   |  Net Present Value


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Break-even-analys? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 29-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.