Situationsanpassat Ledarskap
(Blanchard Hersey)

Kunskapscenter

   

Att använda sig av olika ledarskapstilar beroende på situationen. Förklaring till Situationsanpassat Ledarskap/Situational Leadership modellen av Blanchard och Hersey. ('68)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är Situationsanpassat Ledarskap? Beskrivning

Den Situationsanpassade Ledarskapsmetoden från Kenneth Blanchard och Paul Hersey vidhåller att chefer måste använda olika ledarskapstilar beroende på situationen. Modellen tillåter dig att analysera behoven i den situation som du befinner dig i och använder därefter mest lämplig ledarskapsstil. Beroende på de anställdas kompetenser inom deras uppgiftsområden och engagemang för deras uppgifter så bör din ledarskapsstil variera från en person till en annan. Du kan även leda samma person på ett sätt ibland och på ett annat sätt en annan gång.

Blanchard och Hersey karakteriser ledarskapstil i termer av mängden på vägledning och den support ledaren ger till sina underställda och så skapade de en enkel matris (se bild nedan).


Situationsanpassat Ledarskap Ledarskapsbeteende hos ledare

 • S1 - Ge order/Styra - Stort uppgiftsfokus, lågt relationsfokus - ledare definierar rollerna och uppgifterna för ”medarbetarna” och har noga uppsikt över dem. Beslut tas av ledaren och meddelas, så kommunikationen är i hög grad enkelriktad. För personer som saknar kompetens men är entusiastiska och hängivna. De behöver styrning och ledning för att få dem att komma igång.
 • S2 - Att sälja in/Coacha - Stort uppgiftsfokus, Högt relations fokus - ledaren definierar fortfarande roller och uppgifter, men söker idéer och förslag från medarbetarna. Besluten blir företrädesvis kvar hos ledaren, men kommunikationen är mycket mer tvåvägs. För personer som har någon typ av kompetens men saknar engagemang. De behöver riktning och övervakning, därför att de  fortfarande är förhållandevis oerfarna. De behöver också support och beröm för att bygga deras självkänsla och medverkan i beslutsfattandet för återställandet av deras engagemang.
 • S3 - Deltagande/understödja - Låg uppgiftsfokus, högt relations fokus - ledaren passerar över dagliga beslut, liksom uppgiftstilldelning och processer, till medarbetaren. Ledaren sköter om och tar del i besluten, men kontrollen ligger hos medarbetaren. För personer som har kompetens, men saknar förtroende eller motivationen. De behöver inte mycket riktning på grund av deras färdigheter, men support är nödvändig beträffande att förstärka deras förtroende och motivation.
 • S4 - Delegera - lågt uppgiftsfokus och lågt relationsfokus - ledarna är fortfarande involverade i besluten och problemlösning, men kontrollen ligger hos medarbetaren. Medarbetaren avgör när och hur ledaren kommer att involveras. För personer som har både kompetens och engagemang. De kan och är villiga att arbeta på ett projekt för sig själva med endast lite tillsyn eller support.

Effektfulla ledare är flexibla i att kunna förflytta sig runt om i matrisen beroende på situationen, så det finns ingen stil som alltid är rätt. Hur som helst  vi tenderar att ha en föredragen stil och i användningen av Situationsanapssat  Ledarskap  behöver du veta vilken det är för dig.


Likaledes kan kompetensen och engagemanget hos medarbetaren också särskiljas i de 4 kvadranterna.


Utvecklingsnivå hos medarbetaren

 • D4 - Hög kompetens, Högt engagemang - Erfaren på jobbet och som är bekväm med deras egen förmåga att göra det som de är bra på. Kan kanske även vara mer kompetent än ledaren.
 • D3 - Hög kompetens, Varierande engagemang - Erfaren och har kapacitet men kan saknar förtroendet för att gå själv bara eller motivationen för att göra det bra/och snabbt.
 • D2 - Lite kompetens, Lågt engagemang - Kan ha någon form av relevanta kunskaper, men kommer inte att kunna göra jobbet utan hjälp. Uppgiften eller situationen kan vara ny för dem.
 • D1 - Låg kompetens, Högt engagemang - Saknar generellt de specifika färdigheter som krävs för jobbet i fråga, men har förtroendet och/eller motivationen att tackla det.

Som med ledarskapstilarna, är utvecklingsnivåerna också situationsanpassade. En person kan vara kompetent, säker och motiverad för en del av hans hans jobb, men kan vara mindre kompetent för en annan del av jobbet.


Blanchard och Hersey säger att ledarskapsstilen (S1 - S4) hos ledaren måste motsvara utvecklingsnivån (D1 - D4) hos medarbetaren - och att det är ledaren som anpassar sig. Genom att adoptera den rätta stilen för att passa medarbetarens utvecklingsnivå, blir arbete gjort, relationer byggs upp och allra viktigast medarbetarens utvecklingsnivån kommer att öka till D4 vilket gynnar alla.


Stegen i Situationsanpassat ledarskap. Process

 1. Gör en översikt per anställd av hans/hennes uppgifter
 2. Bedöm den anställde på varje uppgift (D1… D4)
 3. Besluta om stilen för ledarskapet (ledning) per uppgift (S1… S4)
 4. Diskutera situationen med den anställde
 5. Gör en gemensam plan
 6. Uppföljning och kontroll och korrigera

Styrkor med den Situationsanpassade Ledarskapsmodellen. Fördelar

 • Lätt att förstå
 • Lätt att använda

Begränsningar med den Situationsanpassade Ledarskapsmodellen. Nackdelar

 • Modellen misslyckas med att göra skillnad mellan ledarskap och ledning. Vilket kallas ledarskapstil är egentligen ledningsstil. Jämför också: Ledarskapsutveckling Charan och Drotter
 • Ledarskapet handlar inte i första hand om att fatta beslut hur som helst - det handlar om att inspirera personalen till att förändra riktning.
 • Ledare kan sannerligen variera de olika sätten med vilket som de inspirerar personer till att förändra. Men detta är när de redan har beslutat om behovet av att förändra. Härav följer att ledarskapstil handlar inte bara om beslutsfattandestilen.
 • Fokuserar för exklusivt på vad den ansvarige personen gör.
 • Naturligtvis måste både ledare och chefer komma att uppföra sig annorlunda i olika situationer. Men det är just bara ett krasst faktum i livet, i stället för något som är djupsinnigt i termer av vår grundläggande förståelse för vad det betyder att leda eller att utöva ledarskap.

Antaganden kring Situationsanpassat Ledarskap. Villkor

 • Ledaren bör anpassa deras stil till medarbetarens ”mognad” som baseras på hur klart och villig medarbetaren är till att utföra de krävda uppgifterna (det handlar om deras kompetens och motivation).
 • Det finns fyra ledarskapstilar som matchar de fyra kombinationerna av hög/låg beredskap och villighet.
 • De fyra stilar föreslår att ledare bör sätta mer eller mindre fokus på uppgiften i fråga och/eller förhållandet mellan ledaren och medarbetaren.
 • Utgår ifrån att ledarskap handlar om hur chefen åstadkommer beslut.

Bok: Paul Hersey, Kenneth H. Blanchard, Dewey E. Johnson - Management of Organizational Behavior: Leading -


Situationsanpassat Ledarskap Forumet
  Situational Leadership Depending on Generation of Followers?
The following approximate categorization of generations based on birth year is widely accepted:
- Builders (1925-1945)
- Baby Boomers (1946-1964)
- Generation X (1965-1979)
- Generation Y (1980-1994)
- Generation Z (1995-2010...
     
 
  Situational Followership
If you feel frustrated or uninspired by your leader, you're in good company. Many people are unhappy with the leadership styles of those above them. Rather than trying to oust or change your leader, it may be time to look inward. Accept what you can'...
     
 
  Using Situational Leadership II to Identify & Quantify Skill Levels
Situational Leadership (SL II) is a very good tool to identify and quantify the skill level of a person and coach appropriately....
     
 
  Situational Social Communication Styles
Every person has a specific social communication style, and therefor reacts different to any goal setting by management. The insight a manager has on the social communication style of his/her employee is essential for motivating people....
     
 
  Leading a New Institution
My comment is a question seeking some guidance: here is my challenge and need some perspectives on. I am part of a new institution where everything is being done form scratch. The team has agreed on some core values in line with the established missi...
     
 
  Using Situational Leadership to Map and Support Business Units
I was looking for a methodology to use to help map 6 business units to determine the level of support to provide each business unit. This Situational leadership approach is great is providing some framework to help me accomplish this....
     
 
  Approaching Different People Differently
I can fully agree with your statements. While I do not consider myself a "seasoned" leader, I have found that I need to approach different people differently in order to get them motivated and have the work accomplished. A leader really needs to real...
     
 
  We Naturally Regress to our Dominant Leadership Style!
It may be "... just a trivial fact of life that leaders have to behave differently in different situations".
But another "trivial" fact is that we "naturally" regress to our dominant style without constant vigilance to treat every situati...
     
 
  Situational Leadership & Performance Rating
Has anyone used the situational leadership development level definitions as rating scales for a performance management program? If so, please comment....
     
 
  Situational Leadership Helps you to Focus on Particular Methods
I am currently doing a L5 Dipl in Management and part of one assignment is to analyze different types/styles of leadership. Having read though all your comments it has really helped me get a full range of perspectives. It is really good to hear the ...
     
 
  Situational Leadership Model works for me
It's a great model and I used it in my management. It works to help the business run smoothly. Very effective in the individual differences as well as in appraising your employee....
     
 
  Blanchard Leadership Theory is Correct
Most of the comments on shortcomings of the theory reflect the authors failure to understand the theory. Although the theory is a little simplistic in order to fit into the boxes, it is also essentially correct. Many poor leaders do not fundamentally...
     
 
  Situational Leadership is a Key to Success in Good Governance
In good governance, one of the key factor of its success is situational leadership, in as much as leader needs to adopt to the present situation in their locality rather than indulge in the previous situation of a former leader. Rather than indulging...
     
 
  Model for Teaching Situational Leadership in a College Setting
Is there a model/materials that I could order that would help me to formulate a method for teaching SL within the structure of a college academic schedule?...
     
 
  Practical Situational Leadership Examples
Who can illustrate the use of different styles of leaderships with a simple example? Thanks!...
     
 
  Leaders must have multiple skills
Leaders must face different situations which requires different tactics.So they must have multiple skills....
     
 
  Situational Leadership Board Game
I remember planning a situational leadership board game in 1976 as a student. Is that game still available? Who has some more information about other situational leadership games?...
     
 

Situationsanpassat Ledarskap Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Situationsanpassat Ledarskap Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Situationsanpassat Ledarskap Premium
  What's the Preferred Management Style for Handling Professionals?
What is the preferred management style for handling a team of professionals? Why?...
     
 
  Is Situational Leadership Innate in Good Leaders?
Before I discovered that someone had put a name to this technique, I thought it was one of the things in the kit bag of a good manager. It just makes such basic common sense that I'd be surprised if every successful manager hasn't used it to a greate...
     
 
  Definition of Job Maturity and Psychological Maturity in SLT
What precisely is meant with job maturity and psychological maturity in the context of Situational Leadership Theory? Thanks for your help......
     
 

Expert Tips (ENG) - Situational Leadership Premium
 

Managing Very Clever People

Rob Goffee and Gareth Jones say in HBR March 2007 that to manage extremely smart key people in an organization, first of all you should understand 7 t...
Usage (application): What you should understand if you're 'managing' extremely clever people...
 
 
 

Also Adapt your Leadership Style to Society

Remember that leaders should not only adapt their style to employee competences, but also to to the changing demands of society. I'm thinking of the i...
Usage (application): Situational Leadership
 
 
 

Leadership Practices Inventory by Kouzes and Posner

Kouzes and Posner in their (2002) book 'The Leadership Challenge' mention 5 Leadership Practices (common behaviors that successful leade...
Usage (application): Common Behaviors that Successful Leaders Display
 
 
 

How to Develop your Own Leadership Philosophy

In an article “When should a leader be directive or empowering? How to develop your own situational theory of leadership”, the best way to develop you...
Usage (application): Leadership/Management Development, Coaching, Mentoring
 
 
 

What is the Opposite of Situational Leadership?

Situational Leadership can be seen as an adaptive style. The opposite, non-adaptive, or inflexible, style of leadership is typically associated with t...
Usage (application): Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
 
 
 

Employee vs Task-oriented

Based on Blanchard, in 1990, Blank, Weitzel, and Green analyzed leader task and relationship behavior in terms of Consideration (Employee-centered) an...
Usage (application): Leadership, Adaptability
 
 
 

Situational Leadership® II

The Ken Blancard company is now teaching Situational Leadership® II (SLII®), a method based on three key skills:
1. Diagnosis - the ability to as...
Usage (application): Training on SL
 
 

Resurser - Situationsanpassat Ledarskap Premium
 

Nyheter

Situationsanpassat Ledarskap Ledarskapsmodell
     
 

Nyheter

Arbetsledning Styrning
     
 

Videor

Situationsanpassat Ledarskap Ledarskapsmodell
     
 

Videor

Arbetsledning Styrning
     
 

Presentationer

Situationsanpassat Ledarskap Ledarskapsmodell
     
 

Presentationer

Arbetsledning Styrning
     
 

Mer

Situationsanpassat Ledarskap Ledarskapsmodell
     
 

Mer

Arbetsledning Styrning
     

Jämför  Blanchard och Hersey Situationsanpassat Ledarskap med:   Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Utvecklingsskeden för ett team lag  |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Hagbergs Modell om Personlig Makt  |  Ledningsmatris  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Teori X Teori Y  |  Kontingenttheori Vroom  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn  |  Förväntansteori  |  Resultatorienterad Ledarskap  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Sju Överraskningar Porter  |  7 Goda Vanor Covey  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  Nivå 5 Ledarskap  |  Betjänanande Ledarskap


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 18-8-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.