Balanced Scorecard (Balanserade styrkort)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

323 itens • 1.908.448 visitas


Sammanfattning

Historian bakom Balanserade Styrkort/Balanced Scorecard

Året 1992 i en artikel av Robert Kaplan och David Norton med titeln "The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance" i Harvard Business Review som orsakade mycket uppmärksamhet för deras metod, och ledde till deras management bästsäljare, "The Balanced Scorecard: Översätta Strategi till handling" som publicerades år 1996.


Den finansiella prestationen hos en organisation är väsentlig för dess framgång. Även icke-kommersiella organisationer måste handla på ett förnuftigt sätt med fonder som de tar emot. Emellertid ett rent finansiellt tillvägagångssätt för att leda organisationer lider av två nackdelar:

 • Den är historisk. Medans den berättar för oss vad som har hänt i organisationen, så kanske den inte kan berätta för oss vad som för närvarande pågår. Det är inte heller en god indikator på det framtida utförandet.
 • Den är för låg. Det är vanligt att det nuvarande marknadsvärdet i en organisation, att överskrida marknadvärdet på dess tillgångar. Tobin's-q mäter värdet av ett företags tillgångar i förhållandet till dess marknadvärde. Överskottsvärdet resulterar ifrån de immateriella tillgångarna. Denna typ av värde mäts inte vid normal finansiell rapportering.

De 4 perspektiven med Balanserade Styrkort

Balanserade Styrkortsmetoden av Kaplan och Norton är ett strategiskt tillvägagångssätt och prestationsledningssystem, som möjliggör för organisationer att översätta ett företags vision och strategi in i ett genomförande, som utgår från de 4 perspektiven:

 1. Finansiellt perspektiv.
 2. Kund perspektiv.
 3. Affärsprocess perspektiv.
 4. Lärande och tillväxtperspektiv.

Detta tilllåter övervakning av den nuvarande prestationen, men metoden försöker också fånga upp information om hur väl organisationen är positionerad för att prestera i framtiden.
 

Fördelar med Balanserade Styrkort

Kaplan och Norton citerar följande fördelar av användningen med Balanserade Styrkort:

 • Fokusering av hela organisationen på ett fåtal nyckelfaktorer som är nödvändiga för att skapa en genombrottsprestation.
 • Hjälper till att integrera de olika företagsprogrammen. Såsom: kvalitets-, omvandlings- och förändringsprocesser och kundtjänsteinitiativ.
 • Bryta ned de strategiska måtten till de lägre nivåerna, så att enhetschefer, operatörer och anställda kan se vad som krävs på deras nivå för att totalts sett uppnå utmärkta prestationer.

1. Finansiellt perspektiv

Kaplan och Norton nonchalerar inte det traditionella behovet av finansiella data. I tid och på på rätta grunder intagit data kommer alltid att vara en prioritet, och chefer skall se till att leverera den. Faktum är att det finns oftast mer än tillräcklig beredskap och kapacitet att behandla finansiella data. Med genomförandet av en företags-/koncern databas, kan man hoppas att mer av bearbetningen kan centraliseras och automatiseras. Men poängen är att den nuvarande betoningen på finansiella frågeställningar leder till en obalanserat situation angående andra perspektiv. Det finns kanske ett behov av att inkludera extra finansiella relaterade data, liksom risk bedömning och lönsamhets data, i denna kategori.


2. Kundperspektivet

Färsk managementfilosofi har visat på ett ökat förverkligande av betydelsen av ett ökat kundfokus och kundtillfredsställelse i alla typer företag. Dessa är kallade för ledande indikatorer: om kunder inte tillfredsställs, så kan de slutligen komma att hitta andra leverantörer som kommer att möta deras behov. Dålig prestation utifrån detta perspektiv är sålunda en förutsägande indikator på en framtida nedgång. Även om det för närvarande finansiella läget (fortfarande) kan verka gott. I utvecklandet av mätetal för kundtillfredsställelsen, bör kunderna analyseras. I termer av olika typer av kunder och av typ av processer som vi erbjuder för en produkt eller en tjänst till dessa kundgrupper.


3. Business process/affärsprocessens perspektiv

Balanserade Styrkorts metoden Detta perspektiv referar till de interna affärsprocesserna. Mätningar som baseras på detta perspektiv, kommer att visa cheferna hur väl deras affär flyter på, och huruvida deras produkter och tjänster att anpassar sig till kundernas krav. Dessa mättal måste försiktigt planläggas av de som känner dessa processer väl. Förutom den strategiska managementprocessen, kan två olika typer av affärsprocesser kan identifieras:

 • Mission (Uppdrags-)-orienterad process. Många unika problem kan man stöta på i dessa processer.
 • Support process. Supportprocesser är mer upprepande till sin natur och därmed lättare att mäta och att jämföra (Benchmarking). Generiska mätningsmetoder kan användas.

4. Lärande och tillväxtperspektiv

Detta perspektiv inkluderar utbildning till anställda, och företags- kulturella attityder relaterat till både individen och företagets självförbättring. I en organisation för kunskapsarbetare är personalen den huvudsakliga resursen. I det rådande klimatet med en snabb teknologisk  förändring, har det blivit nödvändigt för kunskapsarbetare att lära fortlöpande. Statliga myndigheter finner sig ofta oförmögna att anställa nya tekniska arbetare och visar samtidigt en nedgång i utbildning bland de nuvarande anställda. Kaplan och Norton betonar att 'att lära' är något mer än 'utbildning'; den inkluderar också saker såsom mentorer och handledare inom organisationen, såväl som att det underlättar till kommunikationen mellan arbetare, och som låter dem klart få hjälp med ett problem, när det är nödvändigt. Det inkluderar också teknologiska verktyg liksom t.ex. ett intranät.


Integrationen av dessa fyra perspektiv in i en grafiskt tilltalande bild, har gjort Balanserade Styrkortsmetoden mycket lyckad som en managementmetodologi.


Målsättningar, mått, mål och insatser

För varje perspektiv av Balanserade Styrkort är fyra övervakade (poängsatt):

 • Målsättningar: viktiga målsättningar som ska uppnås, till exempel, lönsamhet tillväxt.
 • Mått: de observerbara parametrarna, som kommer att användas för att mäta fortskridandet mot att nå målet. Till exempel målet emd lönsam tillväxt skulle kunna mätas med tillväxt i nettomarginal.
 • Mål: de specifika målvärdena mäter, till exempel, 7% årlig nedgång på fabriksstopp.
 • Insatser: projekt eller program initierade för att nå målet.

Dubbel-loops återkoppling

I traditionella industriella aktiviteter var "kvalitetskontroll" och "noll tolerans för fel" viktiga uttryck. För att skydda kunden från att få ta emot dålig produktkvalitet, fokuserades aggressiva ansträngningar på kontroll och test i slutet på produktionslinjen. Ett problem med dessa angreppssätt - som pekats ut av Deming - är att de verkliga orsakerna till defekter kunde aldrig identifieras och där kommer alltid att uppstå ineffektiviteter på grund av att de defekta produkterna blir borttagna. Deming förstod att variation skapas i varje steg i en produktionprocess, och orsakerna till variationerna behöver identifieras och repareras. Om detta kan göras, så finns det därefter en väg till att reducera defekterna och som förbättrar produktkvaliteten på obestämd tid. För att upprätta en sådan process, betonade Deming att alla affärsprocesser bör vara en del av ett system, med återkopplingsloopar. Återkopplingsdatat bör undersökas av chefer för att bestämma orsaker till variationen, och vilka är processerna med de viktiga problemen. Därefter kan de fokusera deras uppmärksamhet på att reparera just den delen av processen.

Balanserade Styrkortsmetoden inkluderar återkopplingar runt de interna affärsprocessernas resultat. Som i TQM. Dessutom ger Balanserade Styrkort en återkoppling på resultatet av affärsstrategierna. Detta skapar ”en dubbelloopsåterkopplings” process i Balanserade Styrkort


Resultatmått

Du kan inte förbättra det som du inte kan mäta. Därför måste mätetalen utvecklas baserat på prioriteterna från den strategiska planen, som ger de viktigaste affärsdrivfaktorerna och kriteria för mätetal som ger chefer mest lust att hålla ögonen på. Processerna planläggs därefter för att insamla information som är relevant för dessa mätetal och reducera det till en sifferform för lagring, för att visa och analys. Beslutsfattare undersöker resultaten från de olika mätta processerna och strategier och spårar resultaten för att vägleda företaget och för att ge återkoppling.

värdet av mätetal är i dess kapacitet att ge en faktabaserad bas för att definiera:

 • Strategisk återkoppling som visar den nuvarande statusen hos organisationen från många olika perspektiv för beslutsfattarna.
 • Diagnostisk återkoppling in i olika processer som vägleder till förbättringar på en fortlöpande bas.
 • Trender i prestationen över tiden.
 • Återkoppling ikring själva mätningsmetoderna . Vilka mätningar bör spåras?
 • Kvantitativa indata för prognosmetoder och för beslutsstödssystem.

Ledning/Styrning baserat på fakta

Målet med att mäta är att tillåta chefer att se deras företag tydligare - från många olika perspektiv - och på så sätt åstadkomma klokare långsiktiga beslut. Ett häfte från år 1997 om Baldrige Criteria summerar detta begrepp av faktabaserad ledning/styrning:

”Moderna affärer beror på mätning och analys av resultat. Mätningar måste härledas från företagets strategi och ge kritisk data och information om nyckelprocesserna, utdatat och resultaten. Data och informationen som är nödvändig för prestationsmätning och förbättring, är av många typer, däribland: kunder, produkt och tjänstprestationen, verksamheter, marknader, konkurrenskraftiga jämförelser, leverantörer, anställnings-relaterat, och kostnader samt finansiellt. Analysen medför att använda data för att bestämma trender, projektioner, och orsak och verkanssamband som inte varit tydliga utan analyserna. Data och analyserna stöttar en stor mängd av företagets syften, liksom att planera och att granska företagets prestation och att förbättra verksamheter, och när du jämför företagets prestation med konkurrenternas eller jämförelser med 'de bästa i branschen'."

"Ett viktigt övervägande i prestationsförbättring gäller skapandet, och bruket av prestationsmätningar eller indikatorer. Prestationsmätningar, eller indikatorer är mätbara egenskaper av produkter, tjänster, processer, och verksamheter som företaget använder till att spåra och förbättra prestationen. Måtten, eller indikatorerna bör vara utvalda för att bäst representera faktorerna som leder till förbättrade kund-,verksamhet- och finansiellprestation . En omfattande uppsättning av måtten, eller indikatorer som binds till kund- och/eller företagetsprestationskrav, representerar en tydlig bas för att koppla ihop alla aktiviteter med företagets mål. Genom analysen av data från spårningsprocesserna,  måtten eller indikatorerna i sig själva kan utvärderas och ändras för att bättra supporta sådana mål.”
 

Försiktighetsnot kring användningen med Balanserade Styrkort

Du tenderar att få det som du mäter. Personalen kommer att arbeta för att uppnå de explicita målen som är fastställda. Till exempel för att betona traditionella finansiella mått kan uppmuntra till ett kortfristigt tänkande. Core Group Theory av Kleiner ger ytterligare mer ledtrådar kring mekanismerna bakom detta. Kaplan och Norton känner till detta och manar för en mer allsidig uppsättning av mätning. Men fortfarande, personalen kommer att arbeta för att uppnå deras sammanställda (styrkorts-) mål och kan ignorera viktiga saker som inte har något att göra med detta styrkort.
 

Utvecklingen av Balanserade Styrkort

År 2002 Cobbold och Lawrie utvecklade en klassificering av Balanserade Styrkortsdesign som baserades på den påtänkta metoden som var i bruk inom en organisation. De beskriver, hur Balanserade Styrkort kan användas för att supporta tre distinkta ledningsaktiviteter, de första två är kontroll av ledningen och kontroll av strategin. De påstår att tack vare skillnaderna i prestationsdatakraven på dessa användningsområden, planerat användande bör ha inflytande på typen av BSK/BSC design som antagits. Senare det året reviderade desamma författarna utvecklingen på de Balanserade Styrkorten som visat sig genom användningen av Strategiska Kartor, Strategikartor (Kaplan och Norton) som ett strategiskt ledningsverktyg och att erkänna tre distinkta utvecklingar av Balanserad Styrkortsdesign.


Bok: Robert S. Kaplan, David P. Norton - The BSC: Translating Strategy into Action

Bok: Paul R. Niven - BSC Step-by-Step: Maximizing Performance and Maintaining Results

Bok: Paul R. Niven - BSC Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies


Särskild Intressegrupp SIG

Balanserat Styrkort Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (78 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Balanserat Styrkort. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Balanserat Styrkort

 

Balanced Scorecard for Engineering Services
I am working on a project related to BSC on engineering services, can anyone share their idea/experience in this field.?...
52
 
2 kommentarer
Balanced Scorecard in Budget Formulation
Does anyone have experience or knowledge of using the BSC in a budget formulation process? Has anyone used the BSC as a tool to support, defend or increase/decrease budgets?...
39
 
3 kommentarer
Balanced Scorecard for Financial Institutions
Does anyone have more information, experiences or lessons learned with using a Balanced Scorecard for financial institutions?
Thanks for your tips, anything is welcome... :-)...
27
 
3 kommentarer
Balanced Scorecard in Public Sector
The Balanced Scorecard has been proven a success in corporate companies because the unit of measure is based on financial success. However, is it more difficult to identify the unit of measure in the...
17
 
10 kommentarer
Balanced Scorecard for Universities
I am intending to develop a balanced scorecard for a university set up, however I have no idea where to start from. Looking for like minds to discuss the same with me....
16
 
10 kommentarer
Developing a Balanced Scorecard for Projects
When managing projects, can a BSC add value to that? Is it possible to get more transparency in the process of projects when using a BSC? Some new research has proved that projects can be managed/cont...
15
 
11 kommentarer
Balanced Scorecard in a Charity Organisation
I have just completed a project implementing the Balanced Scorecard in a not for profit organisation. It has successfully assisted in reducing the expectation gap between the serviced users and the se...
14
 
4 kommentarer
The BSC is Now Being Stretched Beyond its Optimality
I think the concept behind the Balanced scorecard is an innovative one, and if the BSC is used within the recommended structure which the developers have established, the model will perform well. But ...
11
 
1 kommentarer
What are the Generations of the Balanced Scorecard?
What are the generations in the use of Balanced Scorecard and how are they different?...
9
 
1 kommentarer
3 Types of Performance Measures
David Parmenter in his extensive research in this area has concluded that there are three types of performance measures:
- Key Result Indicators (KRIs) that tell the board how managers have perfo...
8
 
2 kommentarer
Balanced Scorecard is Developing...
The BSC concept has proved to be fluid and developing with time. Hence the more reason one needs to constantly keep pace with recent developments.
This framework has aligned itself very well with...
7
 
4 kommentarer
Balanced Scorecard in Banking Industry
Anyone has done research about the relationships amongst the balanced scorecard, intellectual capital, organization commitment and organization performance in the banking industry? Thanks for your ide...
6
 
3 kommentarer
Make Balanced Scorecard a Regulatory Requirement
I have the view, that the Balanced Scorecard should be enforced as a regulatory requirement for organizations.
It should be part of corporate governance requirement to regulate the strategies emp...
6
 
7 kommentarer
Balanced Scorecard for Start Up Companies?
Is the BSC tool valuable to use when setting up a start up company? Or is this system to rigid compared to the flexibility that is required for a start up?...
6
 
3 kommentarer
Tool to Analyze the Control Proces in a Maintenance Division: BSC or EFQM?
Balanced Scorecard or EFQM? Thats the question I'm dealing with. For my study I have to choose a methode of analysing the control proces in a maintenance division. Just to be clear, the company is a n...
6
 
2 kommentarer
Implementation of Balanced Scorecard in Outsourcing Industry
Hi, could someone share his/her experience of implementing the BSC in outsourcing industry? Especially the KPIs which were taken into consideration. Thank you.....
5
 
1 kommentarer
Balanced Scorecard for Software Development
Has anyone experience of using the Balanced Scorecard to manage software development projects or managing a customer support department?...
3
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Balanserat Styrkort. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Balanced Scorecard Design
I designed the BSC for a few organisation and they were surprised by the statistics. One firm was appreciated and even awarded also, for that technique. It totally depends how well it is designed....
71
 
4 kommentarer

Formula to Calculate Balanced Scorecard
What fomula do you use to calculate the BSC?...
35
 
5 kommentarer

What the Balanced Scorecard DOES Address and What NOT
According to my experience, the balanced scorecard effectively deals with the 'hard side' of the organization, for example the financial performance (such as the turn over), the level of training, the...
30
 
11 kommentarer

Create Strategic Aligment + Line-of-sight
You must first assess the level of alignment in your organization. Based on this you proceed with tracking performance on the SBU level and then cascade to the individual level or performance contract...
28
 
9 kommentarer

Efficiency of Balanced Scorecard
This gave a clear cut idea about what the Balanced Scorecard really means. But how can we evaluate or judge the efficiency of the Balanced Scorecard, management concept? How can we evaluate the effici...
23
 
2 kommentarer

Weaknesses or Disadvantages of the Balanced Scorecard
Rodov and Leliaert mention 3 weaknesses of the Balanced Scorecard:
1. The system (once designed) is quite rigid and static
2. The system is extremely company specific.
3. The system doe...
21
 
11 kommentarer

Individual Balanced Scorecard Measurement
My organization has conducted a BSC project and now faces the problem how to proceed. There are jobs that can not be distributed to individual performers. In such cases where cascading is a problem, h...
20
 
7 kommentarer

Generating Data for the Balanced Scorecard
How does the balanced scorecard make the generation of various data complex?...
18
 
1 kommentarer

A Balanced Scorecard with 6 Perspectives
What is important for an enterprise willing to deploy a BSC tool, is to adapt this concept to its strategic management purpose. I am now helping a freight forwarding company to implement a BSC. Due to...
18
 
3 kommentarer

Cascading the Balanced Scorecard from Corporate Level to Business Levels to Individual Level
What I have seen working is linking the organization's score card to the business unit's/divisional/departmental score cards and finally individual score cards.
In some organizations this idea f...
18
 
10 kommentarer

HR Use of Balance Scorecard
How can we use the concept of balance scorecard for activities such as potential measurement, career growth etc?...
15
 
3 kommentarer

A New Flow Oriented Scorecard: Bellwox Bureau (Value Turbine)
If you are interested in other scorecards, please look at my Bellwox Bureau. It is a dynamically flow oriented system, made out of 12 drawers in 4 rows – levels.
The drawers are put up with fluid...
12
 
5 kommentarer

Linking Balanced Scorecard and Six Sigma
Within an enterprise, can I link and combine the methodologies of Balanced Scorecard and Six Sigma?
Do they offer completely different points of view, or can they be used in a complementary way?...
12
 
8 kommentarer

Balanced Scorecard for Reorganisation
Hi, I am currently doing a project on reorganisation and wondered if anyone had used a BSC for the proposition before? Thanks......
11
 
7 kommentarer

Spiritual Element in Balanced Scorecard
The spiritual element is missing in the balanced scorecard approach. Do you know the reason and how can we cover this gap practically?...
9
 
3 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Balanced Scorecard (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


15 Best Practices on Balanced Scorecard

Avoid Pitfalls in Implementing the Balanced Scorecard
Here's a list of Best Practices for successful Balanced Scorecard implementation. Kaplan and Norton already mentioned th...

Generic Balanced Scorecard Implementation Process

Template to adapt to your own specific demands and circumstances
Here is a generic step-by-step procedure towards implementing the Balanced Scorecard (adapt to your own specific demands...

Balanced Scorecard Implementation - Pitfalls and Solutions

Balanced Scorecard Implementation, Balanced Scorecard Pitfalls, Implementing Balanced Scorecard
The Balanced Scorecard is a strategic performance management tool that has enormous potential when applied properly. Acc...

Linking Strategy with Execution

Linking Strategy to Implementation
One of the world's most popular business tools for translating strategy into operational activities is the Balanced Scor...

How to Measure the Success of a Balanced Scorecard Implementation?

Measuring BSC success
Hi, we're implementing the Balanced Scorecard in our organization. How do you measure it's success? An interesting artic...

Best Practices to Better Target Setting

Management by Objectives, SMART, Business Performance Management, Balanced Scorecard, KPIs, CSFs
In most organizations it is very common to specify organizational targets with the aim of increasing performance. This s...

Advantages Balanced Scorecard

Strategic management
The Balanced Scorecard approach has following advantages for an organization: - Due to the focus on long-term strategic ...

How to Incorporate Sustainability into the Balanced Scorecard?

Sustainability Balanced Scorecard, SBSC, Triple Bottom Line
Due to the fact that corporate sustainability issues have become more and more important, organizations are now forced t...

Why is it Important for a Balanced Scorecard to Communicate the Strategy?

Balanced Scorecard & Strategy
Why is it important for a Balanced Scorecard to communicate the strategy? 1. It describes the corporate vision to the ...

3 Steps in Solving Problems with Data Credibility

Improving Data Reliablility, IT, Business Intelligence
The problem of data credibility Data credibility problems have been existed for many years. Due to this credibility pro...

Cascading Balanced Scorecard to Team & Personal Scorecards

BSC Implementation
Implementing the Balanced scorecard at the team and individual level can be problematic: individual roles may not have ...
Informationskällor

Olika informationskällor om Balanserat Styrkort. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Balanced Scorecard Metrics

Default Metrics per Perspective
Around 20 example metrics for each of the perspectives of the BSC....

Balanced Scorecard Overview

HR
1. Corporate Performance Scorecard 2. Strategy Map Framework 3. Four Perspectives in Balanced Scorecard 4. Identifyin...

KPIs and KPI Management

Understanding KPIs, Introduction
Introduction by expert Joe Panebianco gives a first understanding of what Key Performance Indicators (KPI's) are and the...

Interview Kaplan: Historic Background of Balanced Scorecard

Developing a Broader Perspective Towards the Beginning of the BSC
In the 1980's Kaplan recognized that financial measurements by themselves were insufficient to guide companies to succes...

Balanced Scorecards in Hospitals

Balanced Scorecard, Performance Management,
This presentation elaborates on the Balanced Scorecards in a hospital and the ways it can lead to improvements regarding...

How to Build the Employee Scorecard (Executive Summary)

Basic Understanding of the Employee Balanced Score Card
Brett Knowles provides an Executive Summary that overviews the key building blocks in an Employee Scorecard. It is inten...

Basics of BSC

Introduction Presentation
Introductory presentation on the Balanced Scorecard....

Balanced Scorecard Project Template

BSC Project Management
Comprehensive spreadsheet offers many default templates:Process Inputs Checklist, Development Timeline, Team Formation C...

BSC to Control Strategy

Performance Measurement
Paper by Dennis Campbell ao demonstrates that performance measurement systems can be used to monitor, analyze, and revis...

Balanced Scorecard Templates

Balanced Scorecard Project
Excel Workbook contains several templates to help you develop a Balanced Scorecard: Basic checklist, Timeline, Critical ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Balanserat Styrkort.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Balanserade Styrkort/Balanced Scorecard med: Strategiska Kartor, Strategikartor (Kaplan och Norton)  |  Strategiledningskontor  |  Resultat Prisma (Performance Prism)  |  Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer  |  Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering  |  Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar, Intangible Assets Monitor  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)  |  MSP  |  Beyond Budgetingmetoden Fraser  |  Strategidynamiken  |  Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  TQM  |  Värdfördelskedja, Värdevinstkedjan  |  Vetenskapliga Management


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |   Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Balanserat Styrkort? Bli vår SIG-ledareOm 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 9-2-2023. Alla namn ™ av deras ägare.