QFD-metod | QFD-process

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

Bidraget kommer från: G Prasanna Kumar

37 itens • 537.440 visitas


Sammanfattning

Vad är kundcentrerad kvalitetsutveckling/Quality Function Deployment? Beskrivning

Quality Function Deployment (QFD) filosofin var ett banbrytande arbete av Yoji Akao och Shigeru Mizuno. Den syftar till att skapa produkter som säkerställer kundtillfredsställelse och värde första gången och varje gång.

QFD-ramverket kan användas för översättning av aktuella kundbeskrivningar och behov (”kundens förväntningar”) till funktioner och design för att bygga och leverera en kvalitetsprodukt.

De typiska verktyg och tekniker som används inom QFD, inkluderar:

 • Intressentdiagram. Att täcka in ”den djupa strukturen” av uttryckta kundkrav.
 • Relationsdiagram. Att upptäcka prioriteter och grundorsaker på processproblem och outtalade kundkrav.
 • Trädhierarkin. Att kontrollera efter saknade data och andra syften.
 • Olika matriser. För att dokumentera relationer, prioriteringar och ansvar.
 • Diagram för processbeslutsprogram. Att analysera potentiella fel på nya processer och tjänster.
 • Analytisk processhierarki. Att prioritera en uppsättning av krav och att välja från alternativ för att möta dessa krav.
 • Blueprinting/Planläggning. Att skildra och analysera alla processer som är involverade i att leverera en produkt eller en tjänst.
 • Kvalitetsorgan.

kvalitetsorganet

Kvalitetsorganet är en populär samling av flera utplaceringshierarkier och tabeller, däribland Efterfrågad kvalitetshierarki, Kvalitetsegenskapshierarki, Relationsmatrisen, Kvalitetsplaneringstabellen och Designplaneringstabellen. Den har formen av en tabell, som förbinder prickarna mellan kundens krav och de som kommer från teknikern. Kvalitetsorganet används av tvärfunktionella lag för att översätta en uppsättning av kundkrav, genom att använda marknadsforskning, och benchmarkingdata, in i ett lämpligt antal av prioriterade ingenjörsmässiga mål att uppnås vid en ny produktdesign.


Kvalitetsorganet är en sorts konceptuell karta som ger mening till samverkande planering och koordination av produktförbättring och produktutveckling. På ett vis sätter denna metod fokus på kundbehoven när man designar eller formar om produkten och tjänsten. I denna metod  kommer startpunkten att vara kundbehoven som kan fås från någon marknadsundersökning om produkten i fråga. Primära, sekundära och servicesektor kundattribut kan hittas i denna. Dessa bildar basen till huset. De motsvarande ingenjörsmässiga egenskaperna specificeras och bör vara i tydliga mätbara termer. Nu kartläggs de olika beroendena som är i form av ett tak på ett hus. Därefter beräknas de tekniska svårigheterna i att uppnå de önskade förändringarna. Med hjälp av den tillskrivna betydelsen hos varje egenskap kan kostnaden räknas ut. Därefter fastställs slutgiltiga mål i tydliga mätbara termer. I allt väsentligt med hjälp av kundbehoven, produkten formas om i tydliga otvetydiga mätbara termer.
 

Kvalitetsorganet innehåller sex viktiga delar:

 1. Kundkrav (HUR). En strukturerad kravlista som härstammar från kundbeskrivningar.
 2. Tekniska krav (VAD). En strukturerad uppsättning av relevanta och mätbara produktegenskaper.
 3. Planeringsmatris. Illustrerar kunduppfattningar som observerats i marknadundersökningar. Inkluderar relativa betydelsen på kundkraven, företaget och konkurrenters prestation i att möta dessa krav.
 4. Sambandsmatris. Illustrerar QFD-lagets uppfattningar om sambanden mellan teknik- och kundkrav. En lämplig skala tillämpas som illustreras genom att använda symboler eller siffror. Att fylla denna del matrisen innebär diskussioner och att bygga konsensus inom laget, som kan vara tidskrävande. Att koncentrera sig på nyckelförhållanden och att minimera antalet krav är användbara tekniker som minskar kraven på resurserna.
 5. Teknisk matris för korrelation (taket). Används till att identifiera där tekniska krav stöder eller hindrar varandra i produktdesignen. Kan markera och upplysa om innovationsmöjligheter.
 6. Tekniska prioriteringar, riktlinjer och mål. Används till att dokumentera:
  • Prioriteteringar tilldelas till de tekniska kraven av matrisen.
  • Mått på teknisk prestation som uppnås av konkurrenskraftiga produkter.
  • Graden av svårighet som det innebär i att utveckla varje krav.

  Den sista delen i matrisen är en uppsättning av målvärderingar för varje tekniskt krav som skall uppnås av den nya designen vilket länkas tillbaka till kundkraven.

Ursprunget till kundcentrerad kvalitetsutveckling / Quality Function Deployment. Historia

QFD utvecklades först i Japan under den senare delen av 60-talet av professor Yoji Akao och professorn Shigeru Mizuno som ett kvalitetssystem. QFD var ämnat för att leverera produkter och tjänster som effektivt tillfredsställer kunder. Man bör lyssna till ”kundens behov” igenom hela produkt- eller tjänstutvecklingsprocessen. Mizuno, Akao och andra japanska kvalitetsledningsexperter utvecklade verktyg och tekniker för QFD och organiserade dem till ett omfattande system för att säkerställa kvalitet och kundtillfredsställelse på nya produkter och tjänster. Efter 2:a världskriget hade statistisk kvalitetskontroll slagit rot i den japanska tillverkningsindustrin. Kvalitetsaktiviteter integrerades med tekniker som betonade betydelsen av att göra kvalitetskontroll som en del av företagsledningens ansvar. Detta blev slutligen bekant som TQC och TQM.

Mizuno och Akao önskade att utveckla en metod för kvalitetssäkring som kommer att skapa kundtillfredsställelse i en produkt, före den är tillverkad. Tidigare kvalitetskontrollmetoder var i första hand ämnat till att fixa ett problem under eller efter tillverkningen.


Yoji Ako var den första banbrytaren som utvecklade QFD från 1965 till 1967 på Matsushita Electric i Japan. År 1966 Kiyotaka Oshiumi från Bridgestone Tires i Japan framlade en första storskalig användning som använde en processbaserad metod på ett (fishbone-) fiskbensdiagram för att identifiera varje kundkrav (effekten), och till att identifiera designens ersättande kvalitetsegenskaper och processfaktorerna (orsaker), som är nödvändiga för att kontrollera och mäta det.

År 1972 då användningen av QFD till designen av ett oljetankfartyg på Kobe Shipyards of Mitsubishi Heavy Industry, fiskbensdiagrammet växte så mycket att det blev otympligt. Eftersom effekterna delade på många orsaker, kunde fiskbenet ändras till att bli använt via kalkylprogram, eller i matrisformat. Raderna representerade de önskade effekterna på kundtillfredsställelse, och kolumner var kontrollerna, och mätbara orsaker. Samtidigt Katsuyoshi Ishihara introducerade värdeingenjörsprinciperna, som används till att beskriva hur en produkt och dess delar fungerar. Han utvidgade denna för att beskriva affärsfunktioner som var nödvändiga för att försäkra kvalitets och designprocessen i sig själv.

Sammanslagit med dessa nya idéer, blev QFD slutligen ett omfattande kvalitetsdesignsystem för både produkt och affärsprocess. Introduktionen av QFD i Amerika och Europa började år 1983, då American Society for Quality Control publicerade Akao's arbete om kvalitetsförbättring. Utav detta följde Cambridge forskningen (nu Kaizen institutet) inviterade Mr. Akao till att ge ett QFD-seminarie i Chicago.
 

Användningen av kundcentrerad kvalitetsutvecklingsmetoden. Användningsområden

 • Att prioritera kundkrav och kundbehov. Uttalat och outtalat;
 • Översättning av dessa behov till krav och av design liksom tekniska egenskaperna och specifikationer; och
 • För att bygga och leverera en kvalitetsprodukt eller en tjänst, genom att fokusera olika affärsfunktioner till att uppnå gemensamma kundtillfredsställelsemål.
 • QFD tillämpas i alla industrier: aerospace, tillverkning, programvara, kommunikation, DEN, kemiskt och farmaceutiskt, transport, försvar, regering, FOU, mat och servicenäring.

Stegen i kundcentrerad kvalitetsutveckling. Process

En QFD-process representeras av följande steg:

 1. Fånga upp de högsta produktkraven eller tekniska egenskaperna från kundbehoven genom att använda produktplaneringsmatrisen.
 2. Utveckla produktkoncepten för att tillfredsställa dessa krav.
 3. Utvärdera produktkoncepten för att välja det mest optimala konceptet, genom att använda konceptsvalmatrisen.
 4. Dela upp systemkonceptet eller arkitekturen in i undersystem eller enheter och överför de högre jämna kraven eller de tekniska egenskaperna för dessa undersystem eller enheter.
 5. Fånga upp de lägre prioterade  produktkraven (montering eller delegenskaper) och specifikationer från undersystemet/enhetskrav (Enhets/Delutplaceringsmatrisen).
 6. För kritiska enheter eller delar fånga upp de lägre prioriterade produktkraven (montering eller delegenskaper), in i processplaneringen.
 7. Bestäm fabriks-process stegen som korresponderar med dessa enhets eller delars egenskaper.
 8. Baserat på dessa processsteg bestäm aktiveringskrav, processkontroller och kvalitetskontroller för att försäkra uppfyllelsen på dessa  kritiska enhet eller delars egenskaper.

Styrkor med kundcentrerad kvalitetsutvecklingsmodellen. Fördelar

 • QFD-söker ut både ”uttalade”, och ”outtalade” kundkrav och maximerar ”positiv” kvalitet (liksom underlättar - i - användningen, gör det hela roligt, lyxigt) som skapar värde/nytta. Traditionellt syftar kvalitetssystemen till att minimera negativ kvalitet (liksom defekter, dålig service).
 • I stället för konventionell designprocesser, som fokuserar mer på tekniska kapaciteter och mindre på kundbehoven, QFD fokuserar alla produktutvecklingsaktiviteter på kundbehoven.
 • QFD gör osynliga  krav och strategiska fördelar synliga. Detta tillåter ett företag att prioritera och leverera enligt dessa krav.
 • Minskad tid för TTM att få ut produkterna på marknaden.
 • Reducerar antalet designförändringar.
 • Minskade design- och tillverkningskostnader.
 • Kvalitetsförbättring.
 • Ökad kundtillfredsställelse.
 • Litteraturen beskriver hur Toyota minskade start-up förluster med 61%. Mazda minskade sista minuten designförändringar med hälften mot tidigare, etc.

Begränsningar med kundcentrerad kvalitetsutveckling. Nackdelar

 • Som med andra japanska ledningenstekniker, kan en del problem uppstå, när vi applicerar QFD inom den västra affärsmiljön och kulturen.
 • Kundiaktagelser kan fås via marknadsundersökningar. Om undersökningen utförs på ett undermåligt sätt, kan det därefter resultera i att hela analysen kan göra mer skada än nytta för företaget.
 • Behoven och krav från kunder kan förändras snabbt nuförtiden. Det omfattande systemet och metodiska tänka kan göra att anpassningen till de förändrade marknadsbehoven blir mer komplexa.

Antaganden kring kundcentrerad kvalitetsutveckling. Villkor

 • Marknadsundersökningsresultaten är tillämpliga.
 • Kundbehov kan dokumenteras, och fångas upp och de förblir stabila under hela processen.

Bok: Shigeru Mizuno and Yoji Akao - QFD: The Customer-Driven Approach to Quality Planning and Deployment

Bok: Shigeru Mizuno and Yoji Akao - QFD: Integrating Customer Requirements into Product Design


Särskild Intressegrupp SIG

Kvalitetsfunktion Deployment Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (7 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Kvalitetsfunktion Deployment. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Kvalitetsfunktion Deployment

 

QFD for product design?
What are the benefits and negative effects of using a QFD to product design?...
8
 
QFD and Value for the customer
For many companies it is still challenging to understand value (as defined in Lean Thinking). Or at least it is very difficult to translate the 'feelings of value' to real and practical requirements a...
7
 
Quality Control Techniques
What quality control techniques (beyond QFD) can be considered and used in operation and production management by managers to improve the company's productivity, growth and perpetuity? Please give nam...
4
 
1 kommentarer
What is the Role of Cost Engineering in QFD?
What's the importance of applying cost engineering in QFD methods? Please share your ideas. Thank you for your inputs......
4
 
1 kommentarer
Abuse of Quality Control and Specifications in Developing Countries
The importance of specifications and quality is obvious. Services and goods which are produced or introduced by organizations or individuals should be in a good quality and specifications. Whether the...
3
 
What are the Effects of Organisational Culture on Service Quality?
What can be the effects of a poor organisation culture on service quality? How can one direct it positively?...
3
 
2 kommentarer
CONDITIONS of Quality Function Deployment
I have a question: what are the CONDITIONS of Quality Function Deployment??...
3
 
Deployment of QFD. Implementation
How QFD can be deployed in organisation?...
2
 
2 kommentarer
Why Lack of Quality?
Hello everybody I am working as an MBA lecturer and I teach TQM. I'm quite happy to learn something more from this article. As we all know especially who belong to quality management, quality is the m...
-1
 
2 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Kvalitetsfunktion Deployment. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Quality Function Deployment (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


What Exactly is Quality? Multiple Definitions

Quality Management
A product or service has to be in accordance with the wishes of the client. But organizations use different definitions ...

Quality of Services

The Gronroos Model and Criteria
Mr. Gronroos formulated some criteria to test the quality of services (not always easy to measure this...): 1. Professi...

How to Derive the Customer Needs and/or Requirements?

Ensuring a Proper Starting Point for QFD, Customer Analysis
One limitation of the QFD technique can be that it does not help to derive customer requirements. In fact regarding tha...
Informationskällor

Olika informationskällor om Kvalitetsfunktion Deployment. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Designing for Quality with Quality Function Development, FAST and FFMEA

Quality Management, Product Development, Product  Quality  Planning, APQP, Voice of the Customer
This presentation covers the concepts of Quality Function Development, FAST and FFMEA, and Advanced Product Quality Plan...

The Costs of DISsatisfied Customers

Customer Satisfaction
This presentation is about the costs of dissatisfied customers. The authors investigate the main sources of customer in...

QFD in Healthcare

Healthcare
Paper by Carey Hepler and Glenn Mazur on the application of QFD within Blue Cross Blue Shiled of Florida (BCBSF)....

Steve Jobs on Dr. Joseph Juran: Back to the Basics

Quality Management, Focusing on the Most Important Things, Pareto Principle
In this video a young Steve Jobs explains the influence of Dr. Juran on Steve’s ideas of process and quality management....

History of QFD

QFD Past, Present ande Future
Presentation by Yoji Akao gives an onverview of the history of QFD....

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Kvalitetsfunktion Deployment.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför med:  TQM  |  Kundnöjdhetsmodell  |  SERVQUAL-metoden  |  Analytisk CRM  |  Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering  |  Relationsmarknadsföring  |  Kaizen Filosofin  |  System Thinking  |  Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  EFQM-modell   |  Sex Sigma-metodologi  |  Värdeflödeskartläggning


Retur till Management Start: Marknadsföring och Försäljning  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Kvalitetsfunktion Deployment? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 1-4-2023. Alla namn ™ av deras ägare.