ABC-Metoden

Kunskapscenter

   

Analysering av produkt- och kundlönsamhet. Förklaring av ABC-Kalkyl | ABC-Metoden (Activity Based Costing).

Innehåll

Premium

Activity Based Costing (ABC) är ett alternativ till det traditionella sättet att redovisa på. Traditionellt kan det antas att stora volymkunder är lönsamma kunder. En lojal kund är också en lönsam kund. Och med vinster följer en lycklig kund. Studier om kundlönsamhet har avslöjat att de ovannämnda idéerna inte nödvändigtvis behöver vara på det sättet. ABC är en kalkyleringsmodell, som identifierar kostnadsbärare, eller aktivitetsbärare, i en organisation. Den fördelar kostnader till produkter och tjänster (kostnadsdrivare), baserat på antalet händelser eller av transaktioner som äger rum i processen av att erbjuda en produkt eller en tjänst. Som ett resultat av Activity Based Management ABM (Verksamhetsstyrning) kan detta stötta chefer för att se hur aktieägarvärde kan maximeras och hur företagsresultatet kan förbättras.


Historiskt sett har redovisningsmodeller relaterat de indirekta kostnaderna baserat på volym.


Typiska fördelar med ABC-Kalkyl:

  • Identifiera de mest lönsamma kunderna, produkterna och kanalerna.
  • Identifiera de minst lönsamma kunderna, produkterna och kanalerna.
  • Fastställer de som verkligen bidrar till och de som inte medverkar till det finansiella resultatet
  • Förutsäger exakt kostnader, vinster och resurskrav som är associerade med förändringar i produktionsvolymer, den organisatoriska strukturen och av resurskostnader.
  • Identifierar lätt grundorsakerna till det dåliga finansiella resultatet.
  • Spåra kostnader av aktiviteter och arbeteprocesser.
  • Utrusta chefer med intelligenskänsla kring kostnader för att stimulera till förbättringar.
  • Åstadkomma bättre resultat med marknadsmixen
  • Förhöjer förhandlingsstyrkan gentemot kunden.
  • Uppnå en bättre positionering av produkter

Med beräkningen som nu baseras på aktiviteter, kostnaden för att ge service till en kund förvissar man sig om individuellt. Dra av produktkostnaden och kostnaden för att ge service till varje kund, och man kan då komma fram till kundens lönsamhet. Denna metod att skilja på kundkostnader och produktkostnader, möjliggör identifieringen av lönsamheten med varje kund. Och därtill positionering av produkterna och servicen.


ABC-Kalkyl | ABC-Metoden - översiktStändig förbättring

Genomförandet av ABC kan göra anställda att förstå de innebar olika kostnaderna. Detta möjliggör för dem att därefter analysera kostnaden och för att identifiera aktiviteterna som adderar värde och de som inte gör det. Slutligen baseras detta på, att förbättringar kan genomföras, och fördelarna kan realiseras. Detta är en ständig förbättringsprocess som vad beträffar analyserandet av kostnader, är för att minska på eller avlägsna aktiviteter som inte tillför värde och för att uppnå en total effektivitet.


ABC har hjälpt företag, i att bättre svara upp till marknadens behov av kvalitetsprodukter till konkurrenskraftiga priser. Till att analysera produktlönsamheten och kundlönsamhet, har ABC-metoden framgångsrikt bidragit i ledningens beslutsprocess. Med ABC, så är företagen kompetenta nog att förbättra deras effektivitet och att reducera kostnader, utan att offra värdet för kunden. Många företag använder också ABC som en bas för Balanserade styrkort eller Balanced Scorecard.


Detta har också möjliggjort för företag att modellera effekten av kostnadsreducering och därefter bekräftar de uppnådda besparingarna. Generellt sett så är Aktivitetsbaserad Kalkylering (ABC) en dynamisk metod för fortlöpande förbättring. Med Aktivitetsbaserad Kalkylering kan vilket företag som helst erhålla en inbyggd konkurrenskraftig kostnadsfördel, så att det kan fortlöpande kan tillföra värde till både dess beslutspåverkare och kunder.


Genomförandet av Aktivitetsbaserad Kalkylering är inte så lätt - inte som ABC-alfabetet. En speciell Aktivitetsbaserad Kalkylering (ABC) programvara kan vara till nytta.


Tidsstyrd ABC-Kalkyl

Robert Kaplan och Steven Anderson har föreslagit en Tidsstyrd Aktivitetsbaserad Kalkylering (Time-Driven Activity-Based Costing). Detta är ett nytt tillvägagångssätt som undviker svårigheterna som är associerat med ett storskaligt ABC-genomförande (HBR November 2004). I denna reviderade modell, bedömmer chefer resursbehoven i varje transaktion, produkt, eller kund i stället för att lita på tidskrävande och dyr undersökning av de anställda. Den Tidsstyrda Aktivitetsbaserade Kalkyleringsmetoden är enklare sedan den endast kräver bedömningar av två parametrar en för varje grupp av resurser. 1. Vad är kostnaderna per tidsenhet av tillgänglig kapacitet för att leverera resurser till affärsverksamhetarna? (Den sammanlagda kostnaden av en avdelning som delas med den sammanlagda tillgängliga arbetstiden). 2. Ett estimat av tidsåtgången i aktiviteter: hur mycket tid det tar för genomförandet av en enhet i varje typ av aktivitet (som är beräknat eller observerat av chefen). Detta tidsstyrda ABC-tillvägagångssätt övervinner också ett allvarligt tekniskt problem som uppstår med undersökningar av anställda: anställda anmäler ständigt procentsatser som adderara upp till 100, när de tillfrågas om bedömning av tiden som spenderats på olika aktiviteter. Chefer bör ta i beaktande overksam tid eller tid som inte används till något. Metoden stöder också tidsstillestånd, ett kännetecken som möjliggör för ABC-modellen att approximera komplexiteten av verkilighetsbaserade operationer. Genom att visa, hur specifika beställningar, kund och aktivitetsegenskaper orsakar variation, i processtiderna.


ABC-Kalkyl Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (20 medlemmar)


ABC-Kalkyl Forumet  

Nya ämnen

  ABC and Decision making
Are managers able to make better decisions through the analysis of indirect cost allocation?...
     
 
  Time-driven ABC (TDABC)
Is anyone using TDABC as a substitute for traditional activity-based costing? I would love to discuss how it's working, implementation tactics, etc....
     
 
  Activity Based Management (ABM)
What is the modern term or second name for Activity Based Costing?...
     
 
  Calculating the Most Profitable Way of Manufacturing a Product
Dear all, I am struggling with the start of a project in which I need to figure out what way of supplying a customer with a certain product is most...
     
 
  Comparison Activity Based Costing, Time-Driven-ABC and Lean Accounting
In the article "Activity Based Costing, Time-Driven Activity Based Costing and Lean Accounting: Differences Among Three Accounting Systems", 3 ...
     
 
  ABC in the Federal Environment
Does anybody have experience implementing ABC in the federal environment? There are obviously a lot of differences, but the same benefits can be reape...
     
 
  An ABC Initiative is Only as Effective as the Software That Supports It
For any change initiative or performance improvement initiative that is taken in an organization, it is always important that the goal of the initiati...
     
 
  ABC Costing in Make to Order of Repetive Manufacturing
I think ABC costing works better only in repetitive manufacturing type of industry, where the amount of production in a given period is steady....
     
 
  Fixes for ABC Shortcomings
How can ABC shortcomings be effectively addressed?...
     
 
  Organizational Aspects of ABC
What organisational/behavioural problems can arise when ABC is introduced?...
     
 
  What is Job Order Costing?
In cost accounting systems, what is job order costing?...
     
 
  ABC + Over/under recovery
I want to know: Do you calculate an over/under recovery for each activity or do you calculate one singe over/under recovery for the company??...
     
 
  What is Process Costing?
In cost accounting systems, what is process costing?...
     
 
  ABC or TOC? The Differences between Activity Based Costing and the Theory of Constraints
In past literature, the Theory of Constraints (TOC) has been seen as more or less contradict...
     
 
  Deriving Overhead Cost from the P&L
Hello reader, I'm trying to decompose the overhead of a company through its Profit and Loss account. I have calculated for my self what their overhead...
     
 

Best Practices - ABC-Kalkyl
  Limitations and Advantages of ABC for Budgeting
What are the limitations and advantages of ABC in the context of preparing plans and budgets?...
     
 
  Limitations ABC monitoring operations
What are the limitations with regard to monitoring and controlling operations?...
     
 
  ABC in an Advertising Firm?
How can ABC be applied in an advertising firm where activities vary per project, depending on the client, i...
     
 
  The Cost of Non-value-added Activities
Why do non-value activities cause costs to increase unnecessarily?...
     
 
  ABC: reduce non value adding activities?
How far do you agree that Activity Based Costing gives opportunities to reduce or eliminate activities that do not add value in a highly competitive e...
     
 
  Consequences of ABC Analysis
If Activity-based Costing has been correctly implemented, and it turns out a product is causing losses, does this mean automatically that the product ...
     
 
  Capacity Minutes and Industry Norms
Productivity levels in minutes - productive time
Work days are about 480 minutes (8 x 60). Where could I find what the industry norms are? Are th...
     
 
  Drivers still Right?
ABC is one of the most recent developed evolutions in costing. It has a big impact in allocating the cost to the right object... But still the questio...
     
 
  ABC Helps Companies Survive Recession
Companies using ABC costing have a better chance of surviving the recession than companies using traditional methods. Please give your comments...
     
 
  Traditional Costing versus Activity Based Costing
When should I choose the traditional costing instead of ABC?
Compared with traditional costing, what are the drawbacks of ABC?...
     
 
  Conditional Resources in ABC
How does ABC cater for estimating the cost of business processes which may take many different routes depending on the outcome of decisions or events ...
     
 
  The Process of Activity Based Costing (ABC) simplified
While doing ABC the only thing to be kept in mind is the activity and the cost associated with it.
For example : A businessman buys a bus for usi...
     
 
  Recommended ABC Software
Which software package would you recommend I use in our small business to enable me to setup an ABC-system?...
     
 
  Activity Based Costing (ABC)
Company's who use ABC method have a more chance in surviving under recession rather than company's who use Traditional Based Costing....
     
 
  Overhead Costing - Food Manufacturing
The company I work for manufactures food. The company is small. How much overhead should I count into my costing?
I do not want to put too much i...
     
 
  ABC in service companies such as airlines?
ABC may be appropriate in the manufacturng company, but I doubt applying in service givng companies is worth while. Especially in the airline industry...
     
 
  Degree of Detail in ABC
When planning to build an ABC model it is essential to first make the decision what level of detail ABC is to be captured. This depends on what questi...
     
 
  Activity Based Costing Implementation
How can a company implement activity based costing?...
     
 

Expert Tips (ENG) - Activity Based Costing
 

4 Steps to Assign Resources to End Products

ABC Implementation
There are basically 4 steps in assigning production resources to end products:
1. Define Activi...
 
 
 

Disadvantages of ABC

Cost Mgt, Decision-making
Following disadvantages can be associated with the application of Activity Based Costing:
- Co...
 
 
 

Applicability in Hotel Bussiness

Cost Management, Decision-making
In recent years, cost accounting systems have been replaced by Activity Based Costing systems in the...
 
 
 

Application Challenges of ABC

Cost Mgt, Decision-making
When applying Activity Based Costing to real world operations, companies face different challenges.<...
 
 

Resurser - ABC-Kalkyl
 

Nyheter om Abc-kalkyl


     
 

Nyheter om Abc-metoden


     
 

Videor om Abc-kalkyl


     
 

Videor om Abc-metoden


     
 

Presentationer om Abc-kalkyl


     
 

Presentationer om Abc-metoden


     
 

Mer om Abc-kalkyl


     
 

Mer om Abc-metoden


     

Jämför ABC-Kalkyl (ABC-Metoden) med: Arkitektur av Zachman  |  Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Kaizen Filosofin  |  Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Business Intelligens  |  Prestationsstyrning, Resultatstyrning  |  Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer  |  Beyond Budgetingmetoden Fraser


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 
 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 18-2-2019. Alla namn ™ av deras ägare.