ABC-Metoden

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Analysering av produkt- och kundlönsamhet. Förklaring av ABC-Kalkyl | ABC-Metoden (Activity Based Costing).

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Activity Based Costing (ABC) är ett alternativ till det traditionella sättet att redovisa på. Traditionellt kan det antas att stora volymkunder är lönsamma kunder. En lojal kund är också en lönsam kund. Och med vinster följer en lycklig kund. Studier om kundlönsamhet har avslöjat att de ovannämnda idéerna inte nödvändigtvis behöver vara på det sättet. ABC är en kalkyleringsmodell, som identifierar kostnadsbärare, eller aktivitetsbärare, i en organisation. Den fördelar kostnader till produkter och tjänster (kostnadsdrivare), baserat på antalet händelser eller av transaktioner som äger rum i processen av att erbjuda en produkt eller en tjänst. Som ett resultat av Activity Based Management ABM (Verksamhetsstyrning) kan detta stötta chefer för att se hur aktieägarvärde kan maximeras och hur företagsresultatet kan förbättras.


Historiskt sett har redovisningsmodeller relaterat de indirekta kostnaderna baserat på volym.


Typiska fördelar med ABC-Kalkyl:

 • Identifiera de mest lönsamma kunderna, produkterna och kanalerna.
 • Identifiera de minst lönsamma kunderna, produkterna och kanalerna.
 • Fastställer de som verkligen bidrar till och de som inte medverkar till det finansiella resultatet
 • Förutsäger exakt kostnader, vinster och resurskrav som är associerade med förändringar i produktionsvolymer, den organisatoriska strukturen och av resurskostnader.
 • Identifierar lätt grundorsakerna till det dåliga finansiella resultatet.
 • Spåra kostnader av aktiviteter och arbeteprocesser.
 • Utrusta chefer med intelligenskänsla kring kostnader för att stimulera till förbättringar.
 • Åstadkomma bättre resultat med marknadsmixen
 • Förhöjer förhandlingsstyrkan gentemot kunden.
 • Uppnå en bättre positionering av produkter

Med beräkningen som nu baseras på aktiviteter, kostnaden för att ge service till en kund förvissar man sig om individuellt. Dra av produktkostnaden och kostnaden för att ge service till varje kund, och man kan då komma fram till kundens lönsamhet. Denna metod att skilja på kundkostnader och produktkostnader, möjliggör identifieringen av lönsamheten med varje kund. Och därtill positionering av produkterna och servicen.


ABC-Kalkyl | ABC-Metoden - översiktStändig förbättring

Genomförandet av ABC kan göra anställda att förstå de innebar olika kostnaderna. Detta möjliggör för dem att därefter analysera kostnaden och för att identifiera aktiviteterna som adderar värde och de som inte gör det. Slutligen baseras detta på, att förbättringar kan genomföras, och fördelarna kan realiseras. Detta är en ständig förbättringsprocess som vad beträffar analyserandet av kostnader, är för att minska på eller avlägsna aktiviteter som inte tillför värde och för att uppnå en total effektivitet.


ABC har hjälpt företag, i att bättre svara upp till marknadens behov av kvalitetsprodukter till konkurrenskraftiga priser. Till att analysera produktlönsamheten och kundlönsamhet, har ABC-metoden framgångsrikt bidragit i ledningens beslutsprocess. Med ABC, så är företagen kompetenta nog att förbättra deras effektivitet och att reducera kostnader, utan att offra värdet för kunden. Många företag använder också ABC som en bas för Balanserade styrkort eller Balanced Scorecard.


Detta har också möjliggjort för företag att modellera effekten av kostnadsreducering och därefter bekräftar de uppnådda besparingarna. Generellt sett så är Aktivitetsbaserad Kalkylering (ABC) en dynamisk metod för fortlöpande förbättring. Med Aktivitetsbaserad Kalkylering kan vilket företag som helst erhålla en inbyggd konkurrenskraftig kostnadsfördel, så att det kan fortlöpande kan tillföra värde till både dess beslutspåverkare och kunder.


Genomförandet av Aktivitetsbaserad Kalkylering är inte så lätt - inte som ABC-alfabetet. En speciell Aktivitetsbaserad Kalkylering (ABC) programvara kan vara till nytta.


Tidsstyrd ABC-Kalkyl

Robert Kaplan och Steven Anderson har föreslagit en Tidsstyrd Aktivitetsbaserad Kalkylering (Time-Driven Activity-Based Costing). Detta är ett nytt tillvägagångssätt som undviker svårigheterna som är associerat med ett storskaligt ABC-genomförande (HBR November 2004). I denna reviderade modell, bedömmer chefer resursbehoven i varje transaktion, produkt, eller kund i stället för att lita på tidskrävande och dyr undersökning av de anställda. Den Tidsstyrda Aktivitetsbaserade Kalkyleringsmetoden är enklare sedan den endast kräver bedömningar av två parametrar en för varje grupp av resurser. 1. Vad är kostnaderna per tidsenhet av tillgänglig kapacitet för att leverera resurser till affärsverksamhetarna? (Den sammanlagda kostnaden av en avdelning som delas med den sammanlagda tillgängliga arbetstiden). 2. Ett estimat av tidsåtgången i aktiviteter: hur mycket tid det tar för genomförandet av en enhet i varje typ av aktivitet (som är beräknat eller observerat av chefen). Detta tidsstyrda ABC-tillvägagångssätt övervinner också ett allvarligt tekniskt problem som uppstår med undersökningar av anställda: anställda anmäler ständigt procentsatser som adderara upp till 100, när de tillfrågas om bedömning av tiden som spenderats på olika aktiviteter. Chefer bör ta i beaktande overksam tid eller tid som inte används till något. Metoden stöder också tidsstillestånd, ett kännetecken som möjliggör för ABC-modellen att approximera komplexiteten av verkilighetsbaserade operationer. Genom att visa, hur specifika beställningar, kund och aktivitetsegenskaper orsakar variation, i processtiderna.


ABC-Kalkyl Forumet
  What is Process Costing?
In cost accounting systems, what is process costin...
     
 
  What is Job Order Costing?
In cost accounting systems, what is job order cost...
     
 
  Deriving Overhead Cost from the P&L
Hello reader, I'm trying to decompose the overhead...
     
 
  ABC or TOC? The Differences between Activity Based Costing and the Theory of Constraints
In past literature, the  
   
 
  Comparison Activity Based Costing, Time-Driven-ABC and Lean Accounting
In the article "Activity Based Costing, Time-Dr...
     
 
  An ABC Initiative is Only as Effective as the Software That Supports It
For any change initiative or performance improveme...
     
 
  Calculating the Most Profitable Way of Manufacturing a Product
Dear all, I am struggling with the start of a proj...
     
 
  Traditional Costing versus Activity Based Costing
When should I choose the traditional costing inste...
     
 
  ABC in an Advertising Firm?
How can ABC be applied in an  
   
 
  Capacity Minutes and Industry Norms
Productivity levels in minutes - productive time
     
 
  ABC Helps Companies Survive Recession
Companies using ABC costing have a better chance o...
     
 
  Overhead Costing - Food Manufacturing
The company I work for manufactures food. The comp...
     
 
  ABC in the Federal Environment
Does anybody have experience implementing ABC in t...
     
 
  Time-driven ABC (TDABC)
Is anyone using TDABC as a substitute for traditio...
     
 
  Fixes for ABC Shortcomings
How can ABC shortcomings be effectively addressed?...
     
 
  Activity Based Costing Implementation
How can a company implement activity based costing...
     
 
  ABC and Decision making
Are managers able to make better decisions through...
     
 
  Activity Based Management (ABM)
What is the modern term or second name for Activit...
     
 
  Organizational Aspects of ABC
What organisational/behavioural problems can arise...
     
 

ABC-Kalkyl Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

ABC-Kalkyl Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - ABC-Kalkyl Premium
  Recommended ABC Software
Which software package would you recommend I use i...
     
 

Expert Tips (ENG) - Activity Based Costing Premium
 

4 Steps to Assign Resources to End ProductsBli Medlem

There are basically 4 steps in assigning productio...
Usage (application): ABC Implementation
 
 
 

Disadvantages of ABCBli Medlem

Following disadvantages can be associated with the...
Usage (application): Cost Mgt, Decision-making
 
 
 

Applicability in Hotel BussinessBli Medlem

In recent years, cost accounting systems have been...
Usage (application): Cost Management, Decision-making
 
 
 

Application Challenges of ABCBli Medlem

When applying Activity Based Costing to real world...
Usage (application): Cost Mgt, Decision-making
 
 

Resurser - ABC-Kalkyl Premium
 

Nyheter om Abc-kalkyl Bli Medlem


     
 

Nyheter om Abc-metoden Bli Medlem


     
 

Videor om Abc-kalkyl Bli Medlem


     
 

Videor om Abc-metoden Bli Medlem


     
 

Presentationer om Abc-kalkyl Bli Medlem


     
 

Presentationer om Abc-metoden Bli Medlem


     
 

Mer om Abc-kalkyl Bli Medlem


     
 

Mer om Abc-metoden Bli Medlem


     

Jämför ABC-Kalkyl (ABC-Metoden) med: Arkitektur av Zachman  |  Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Kaizen Filosofin  |  Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Business Intelligens  |  Prestationsstyrning, Resultatstyrning  |  Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer  |  Beyond Budgetingmetoden Fraser


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 17-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.