ABC-Metoden

Kunskapscenter

   

Analysering av produkt- och kundlönsamhet. Förklaring av ABC-Kalkyl | ABC-Metoden (Activity Based Costing).

Innehåll

Premium

Activity Based Costing (ABC) är ett alternativ till det traditionella sättet att redovisa på. Traditionellt kan det antas att stora volymkunder är lönsamma kunder. En lojal kund är också en lönsam kund. Och med vinster följer en lycklig kund. Studier om kundlönsamhet har avslöjat att de ovannämnda idéerna inte nödvändigtvis behöver vara på det sättet. ABC är en kalkyleringsmodell, som identifierar kostnadsbärare, eller aktivitetsbärare, i en organisation. Den fördelar kostnader till produkter och tjänster (kostnadsdrivare), baserat på antalet händelser eller av transaktioner som äger rum i processen av att erbjuda en produkt eller en tjänst. Som ett resultat av Activity Based Management ABM (Verksamhetsstyrning) kan detta stötta chefer för att se hur aktieägarvärde kan maximeras och hur företagsresultatet kan förbättras.


Historiskt sett har redovisningsmodeller relaterat de indirekta kostnaderna baserat på volym.


Typiska fördelar med ABC-Kalkyl:

  • Identifiera de mest lönsamma kunderna, produkterna och kanalerna.
  • Identifiera de minst lönsamma kunderna, produkterna och kanalerna.
  • Fastställer de som verkligen bidrar till och de som inte medverkar till det finansiella resultatet
  • Förutsäger exakt kostnader, vinster och resurskrav som är associerade med förändringar i produktionsvolymer, den organisatoriska strukturen och av resurskostnader.
  • Identifierar lätt grundorsakerna till det dåliga finansiella resultatet.
  • Spåra kostnader av aktiviteter och arbeteprocesser.
  • Utrusta chefer med intelligenskänsla kring kostnader för att stimulera till förbättringar.
  • Åstadkomma bättre resultat med marknadsmixen
  • Förhöjer förhandlingsstyrkan gentemot kunden.
  • Uppnå en bättre positionering av produkter

Med beräkningen som nu baseras på aktiviteter, kostnaden för att ge service till en kund förvissar man sig om individuellt. Dra av produktkostnaden och kostnaden för att ge service till varje kund, och man kan då komma fram till kundens lönsamhet. Denna metod att skilja på kundkostnader och produktkostnader, möjliggör identifieringen av lönsamheten med varje kund. Och därtill positionering av produkterna och servicen.


ABC-Kalkyl | ABC-Metoden - översiktStändig förbättring

Genomförandet av ABC kan göra anställda att förstå de innebar olika kostnaderna. Detta möjliggör för dem att därefter analysera kostnaden och för att identifiera aktiviteterna som adderar värde och de som inte gör det. Slutligen baseras detta på, att förbättringar kan genomföras, och fördelarna kan realiseras. Detta är en ständig förbättringsprocess som vad beträffar analyserandet av kostnader, är för att minska på eller avlägsna aktiviteter som inte tillför värde och för att uppnå en total effektivitet.


ABC har hjälpt företag, i att bättre svara upp till marknadens behov av kvalitetsprodukter till konkurrenskraftiga priser. Till att analysera produktlönsamheten och kundlönsamhet, har ABC-metoden framgångsrikt bidragit i ledningens beslutsprocess. Med ABC, så är företagen kompetenta nog att förbättra deras effektivitet och att reducera kostnader, utan att offra värdet för kunden. Många företag använder också ABC som en bas för Balanserade styrkort eller Balanced Scorecard.


Detta har också möjliggjort för företag att modellera effekten av kostnadsreducering och därefter bekräftar de uppnådda besparingarna. Generellt sett så är Aktivitetsbaserad Kalkylering (ABC) en dynamisk metod för fortlöpande förbättring. Med Aktivitetsbaserad Kalkylering kan vilket företag som helst erhålla en inbyggd konkurrenskraftig kostnadsfördel, så att det kan fortlöpande kan tillföra värde till både dess beslutspåverkare och kunder.


Genomförandet av Aktivitetsbaserad Kalkylering är inte så lätt - inte som ABC-alfabetet. En speciell Aktivitetsbaserad Kalkylering (ABC) programvara kan vara till nytta.


Tidsstyrd ABC-Kalkyl

Robert Kaplan och Steven Anderson har föreslagit en Tidsstyrd Aktivitetsbaserad Kalkylering (Time-Driven Activity-Based Costing). Detta är ett nytt tillvägagångssätt som undviker svårigheterna som är associerat med ett storskaligt ABC-genomförande (HBR November 2004). I denna reviderade modell, bedömmer chefer resursbehoven i varje transaktion, produkt, eller kund i stället för att lita på tidskrävande och dyr undersökning av de anställda. Den Tidsstyrda Aktivitetsbaserade Kalkyleringsmetoden är enklare sedan den endast kräver bedömningar av två parametrar en för varje grupp av resurser. 1. Vad är kostnaderna per tidsenhet av tillgänglig kapacitet för att leverera resurser till affärsverksamhetarna? (Den sammanlagda kostnaden av en avdelning som delas med den sammanlagda tillgängliga arbetstiden). 2. Ett estimat av tidsåtgången i aktiviteter: hur mycket tid det tar för genomförandet av en enhet i varje typ av aktivitet (som är beräknat eller observerat av chefen). Detta tidsstyrda ABC-tillvägagångssätt övervinner också ett allvarligt tekniskt problem som uppstår med undersökningar av anställda: anställda anmäler ständigt procentsatser som adderara upp till 100, när de tillfrågas om bedömning av tiden som spenderats på olika aktiviteter. Chefer bör ta i beaktande overksam tid eller tid som inte används till något. Metoden stöder också tidsstillestånd, ett kännetecken som möjliggör för ABC-modellen att approximera komplexiteten av verkilighetsbaserade operationer. Genom att visa, hur specifika beställningar, kund och aktivitetsegenskaper orsakar variation, i processtiderna.


ABC-Kalkyl Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (20 medlemmar)


ABC-Kalkyl Forumet  

Nya ämnen

  What is Job Order Costing?      
 
  What is Process Costing?      
 
  Deriving Overhead Cost from the P&L      
 

Best Practices - ABC-Kalkyl
  Limitations and Advantages of ABC for Budgeting
     
 
  Limitations ABC monitoring operations
     
 
  ABC in an Advertising Firm?
     
 
  The Cost of Non-value-added Activities
     
 
  ABC: reduce non value adding activities?
     
 
  Consequences of ABC Analysis
     
 Allt du behöver veta om management


  Capacity Minutes and Industry Norms
     
 
  Drivers still Right?
     
 
  ABC Helps Companies Survive Recession
     
 
  Traditional Costing versus Activity Based Costing
     
 
  Conditional Resources in ABC
     
 
  The Process of Activity Based Costing (ABC) simplified
     
 
  Recommended ABC Software
     
 
  Activity Based Costing (ABC)
     
 
  Overhead Costing - Food Manufacturing
     
 
  ABC in service companies such as airlines?
     
 
  Degree of Detail in ABC
     
 
  Activity Based Costing Implementation
     
 
  ABC and Decision making
     
 
  Time-driven ABC (TDABC)
     
 
  Activity Based Management (ABM)
     
 
  Calculating the Most Profitable Way of Manufacturing a Product
     
 
  Comparison Activity Based Costing, Time-Driven-ABC and Lean Accounting
     
 
  ABC in the Federal Environment
     
 
  An ABC Initiative is Only as Effective as the Software That Supports It
     
 
  ABC Costing in Make to Order of Repetive Manufacturing
     
 
  Fixes for ABC Shortcomings
     
 
  Organizational Aspects of ABC
     
 
  ABC + Over/under recovery
     
 
  ABC or TOC? The Differences between Activity Based Costing and the Theory of Constraints
     
 

Expert Tips (ENG) - Activity Based Costing
 

4 Steps to Assign Resources to End Products

 
 
 

Disadvantages of ABC

 
 
 

Applicability in Hotel Bussiness

 
 
 

Application Challenges of ABC

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - ABC-Kalkyl
 

Nyheter om Abc-kalkyl


     
 

Nyheter om Abc-metoden


     
 

Videor om Abc-kalkyl


     
 

Videor om Abc-metoden


     
 

Presentationer om Abc-kalkyl


     
 

Presentationer om Abc-metoden


     
 

Mer om Abc-kalkyl


     
 

Mer om Abc-metoden


     Accelerera din managementkarriärJämför ABC-Kalkyl (ABC-Metoden) med: Arkitektur av Zachman  |  Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Kaizen Filosofin  |  Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Business Intelligens  |  Prestationsstyrning, Resultatstyrning  |  Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer  |  Beyond Budgetingmetoden Fraser


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 17-10-2018. Alla namn ™ av deras ägare.