منابع وعوامل تشکیل دهنده ریسک دارای های مالی

Article / Finance and Investing


منابع وعوامل تشکیل دهنده ریسک دارای های مالی
Qais Zahir , Student (MBA), Afghanistan

ریسک یا مخاطره یا خطر، احتمال اختلاف عاید واقعی یک سرمایه گذاری از عاید (بازده) مورد انتظار آن است.


پدیده که احتمالآ در ان آزار و اذیت پیامد مصیبت را دارا باشند ریسک یا خطر پنداشته میشوند. ناتوانی و آزار به مفهوم کلی اگر هر کدام تنها نصیب یک جامعه گردد در بر گیرنده خطر نیست. اما اگر این دو پدیده یعنی ناتوانی و آزار توأم با یکدیگر نصیب یک جامعه شوند تبدیل به ریسک یا خطر میشوند و یا به عبارت دیگر در این صورت احتمال وقوع یک مصیبت حتمی است. پس در اقتباس از این گفته ها نکات چند در مورد شالوده، چگونگی و راه حل برای ریسک یا خطر در عرصه ریسک دارای های مالی میپردازیم ریسک یا مخاطره یا خطر مالی، احتمال اختلاف عاید واقعی سرمایه گذاری از عاید (بازده) مورد انتظار آن است. هرچه تغییرات عاید و درآمد واقعی یک سرمایه گذاری بیشتر باشد ریسک یا خطر آن نیز بیشتر خواهد بود. درمجموع ریسک دارایی های مالی، تابعی وناشی از یک یا چند عامل است که مهمترین آنها عبارتند از: ریسک نرخ بهره ریسک بازار ریسک تورم ریسک تجاری ریسک مالی ریسک نقدینگی (سیالیت) ریسک نرخ اسعار"ارز" ریسک کشوری یا ملی لازم میدانم در نخست با در نظرداشت وضعیت فعلی کشورعزیز ما به صورت مفصل روی ریسک کشوری که به ریسک سیاسی مربوط می شود بپردازیم. ریسک کشوری: ریسک کشوری که یکی از مبحثات ان "ریسک سیاسی" پنداشته می شود، امروزه خطر بزرگی برای تمامی سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران که فعالیت بین المللی دارند به شمار می رود،. چه به طور مستقیم چه به طور غیر مستقیم، وضعیت سیاسی، اقتصادی و ثبات هر کشور تاثیر زیادی به عنوان ریسک کشوری در سرمایه گذاری دارد. بررسی ها و تحقیقات نشان داده است که ریسک کشوری باعث سلسله خروج سرمایه گذاری ها و بالخصوص سرمایه گذاری خارجی شده است.به عبارت دیگرریسک کشوری مبدا وآغازگر خروج سرمایه گذاری وفرار سرمایه می باشد. کاهش ریسک سیاسی درداخل یک کشور، جریان خروج سرمایه گذاری را کاهش می دهد. در حالیکه افزایش ثبات سیاسی(نقطه مقابل ریسک سیاسی)،ورود سرمایه گذاری را افزایش داده است.به عبارت دیگر، یک تناسب مستقیم بین ریسک سیاسی و سرمایه گذاری موجود است. یعنی کاهش و کم شدن ریسک سیاسی در داخل یک کشور،جریان خروج و فرارسرمایه گذاری را کاهش می دهد. وبه همین شکل افزایش ثبات سیاسی ورود سرمایه گذاری را افزایش می دهد. بیائید بدانیم که ثبات سیاسی چیست و چه تاثیر بر بازار سرمایه و به خصوص سرمایه گذاری خارجی دارد؟ "ثبات سیاسی ناظر بر روابط متعادل وقانونمند در میان نهادهای سیاسی یک کشور، چشم انداز آرام انتقال قدرت بر اساس چهارچوبهای قانونی، پرانسیبهای قبول شده در یک جامعه و فقدان تنشهای سیاسی وبحرانهای پی در پی حوزه سیاست در یک کشور است". ثبات سیاسی در یک کشور، در دوبعد تظاهر می یابد: بعد اول، تظاهر آن در درون یک کشور است. دراین حال، ثبات سیاسی، امید و نشاط را در رفتارهای افراد جامعه شکل می دهد. وزمینه ساز شگوفائی استعدادها و بهره گیری جامع و وسیع از منابع در دسترس می گردد.یا به عبارت دیگر،ثبات سیاسی مردم را امیدوار به آینده بهتر می سازد واعتماد شان را نسبت به دولت می افزاید. این امیدواری واعتماد به آینده و دولت، مردم را تشویق نموده، برعلاوه اینکه در کنار حکومت خود قرار گیرند،آنها را ترغیب کرده تا در همه عرصه ها جد وجهد بیشتر به خرچ دهند. بعد دوم، تظاهر ثبات سیاسی در خارج از یک کشوراست. در خارج از یک کشور، در واقع، به ثبات سیاسی به عنوان معیار آرامش وامنیت در درون یک کشور توجه می شود و تا زمانی که یک کشور در داخل در خوزه سیاست به ثبات نرسد،در خارج نیزنمی تواند به عرصه های بین المللی وارد شود. به عبارت دیگر، شکل گیری ثبات سیاسی در یک کشور، دادن چراع سبز به محیط پیرامون برای تعامل است. یعنی ثبات سیاسی باعث تشویق و ترغیب تاجران وسرمایه گذاران (داخلی و خارجی) می شود تا به سرمایه گذاری درین کشور اقدام کنند. به هرمیزان وبه هراندازه که ثبات سیاسی برای ورود یک کشوردر نهادهای سیاسی و اقتصادی بین المللی زمنیه را مساعد می سازد. به همان اندازه بی ثباتی سیاسی این جریان را متوقف می سازد. این بدان معنی است که تا وقتی یک کشور در درون خود تنشها وبحرانها را تدبیر نکند وبه تعدیل وتنظیم آن نپردازد، در خارج از مرزها نیز مورد پذیرش جامعه بین المللی قرار نمی گیرد. ارتباط بی ثباتی سیاسی با سرمایه گذاری خارجی و حتی داخلی در دو سطح خورد و کلان قابل تحلیل است. در چهارچوب تحلیل خورد باید به رهیافت تصمیم گیری(برنامه ریزی وتصمیم گیری) توجه کنیم. رهیافت تصمیم گیری،روشی برای مطالعه ارتباط میان بی ثباتی سیاسی(ریسک سیاسی) و رفتارهای تصمیم گیری برای انجام سرمایه گذاری در کشور بی ثبات است. یعنی درسطح خورد با در نظرداشت ثبات سیاسی یک کشور، به تصمیمات و روند تصمیم گیری سرمایه گذاری توجه می کنیم. درچارچوب این رهیافت به چگونگی تصمیگیری ، راهکارها و طرق سرمایه گذاری خارجی، رفتار سرمایه گذاران ،و تصمیمات آنها توجه می گردد. این رهیافت به ما کمک می کند تا بتوانیم متغییر ها وعوامل مختلف و مرتبط در تصمیم گیری سرمایه گذاری خارجی و ارتباط آنها را با یکدیگر درک کنیم. براساس این رهیافت، سرمایه گذار خارجی با آگاهی ومطالعات از جایگاه خود،تصمیم برای سرمایه گذاری می گیرد. از این رو، سرمایه گذارخارجی با در نظرگرفتن شرایط محیط سرمایه گذاری، میزان مطلوبیت سرمایه گذاری، و آلترناتیوهای(بدیل ها) ممکن اقدام به سرمایه گذاری می کند. اگرساده تر بگویم،سرمایه گذار خارجی شرایط ومعیارهای محیط ومکان که در آنجا خواهان سرمایه گذاری است در نظر میگیرد.علاوه برآن،میزان مطلوبیت ومفاد سرمایه گذاری،آلترناتیوها ممکن،و آنچه که مربوط به نوعیت سرمایه گذاری خودش می شود. سنجش کرده، و بعداً اقدام به سرمایه گذاری می کند. در چهارچوب این رهیافت، ما به بررسی محیط روانی سرمایه گذاری توجه می کنیم. محیط روانی، محیط فکری یک تصمیم گیرنده برای سرمایه گذاری در یک محل مشخص است. اساساً محیط روانی یک سرمایه گذار "چه داخلی و چه خارجی" او را از فکر کردن به سرمایه گذاری در مکانی که ثبات سیاسی ندارد منع می کند. چراکه این سرمایه گذاری هیچ مطلوبیتی و مزیتی را برای او به همراه نخواهد داشت و ریسک آن بسیار بالا است. پس بی ثباتی سیاسی(ریسک سیاسی) دریک کشور، ذهنیت و محیط روانی سرمایه گذاران "داخلی یا خارجی" را از پرداختن به موضوع سرمایه گذاری باز می دارد.می بینیم که بی ثباتی سیاسی در یک کشور، چه تاثیرات منفی خود را بر ذهنیت و محیط روانی یک سرمایه گذار دارد، این تاثیرات منفی باعث می شود تا سرمایه گذار از پرداختن سرمایه گذاری و داخل شدن به چنین مکانی یا کشوری خود داری

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area


Other Views by this Author: Usefulness of economics | Mixed Economy | Types of banks | Islamic Modes of Financing


 
About 12manage | Advertising | Link to us | Privacy | Terms of Service
Copyright 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Last updated: 23-3-2017. All names tm by their owners.