Marknadsföring

   

Marknadsföring. Metoder-, modeller- och teorier (A-Ö)

Marknadsföring


12 Principer för Nätverksekonomin Kelly

3C Modellen av Ohmae

4S Webb Marknadsmixen Constantinides

5 Krafter Porter

7P:n, Utökad Marknadsmix Booms och Bitner

ABC-Kalkyl, ABC-Metoden

ADL-matris Arthur D. Little

Affiliatemarknadsföring

Analytisk CRM

ARIMA-modellen Box och Jenkins

Attributionsteori Heider

Bass Diffusionsmodell

BCG Matrisen

Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar Goldratt

Benchmarkingmetod


Behovshierarki av Maslow

Blåa Oceanens Strategi Kim

Botten på Pyramiden Prahalad

Bryta sig loss/upp Positionering Moon

Business Intelligens

Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy

Co-opetition, Värdenätet Brandenburger

CRM

Databasmarknadsföring

Direktmarknadsföring

Direktresponsmarknadsföring

Dynamisk Regression

Exponentiell Utjämning

Fem Krafter Porter

Flerkanalsmarknadsföring, Multikanalsmarknadsföring

Frågeundersökningsanalys (Exploratory Factor Analysis)

Företagets Anseendekvot Harris-Fornbrun

GE Matrisen

Grupptänkande Janis

Industriförändring McGahan

Innovationsspridningsteorin, Innovationsadoptionskurvan Rogers

Inramning, Framing Tversky

Konkurrensfördel Porter

Krishantering

Kulturdimensioner Hofstede

Kundnöjdhetsmodell Kano


Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring

Kärnkompetens Hamel och Prahalad

Marknadsföringsmix, Marknadsmix, 4P-modellen McCarthy

McKinsey Matrisen

Nollpunktsanalys

Nyckelpersoners Värdeperspektiv

Omvälvande Innovation Christensen

Omvänd Positionering Moon

Operationsanalys

Operativa CRM

PEST-analys

Placering, Placera Trout

Portföljanalys

Produktlivscykler (Produktlivscykel) Levitt

Produkt/Marknadsmatris Ansoff

Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process Akao

Regeln om Tre Sheth

Regressionsanalys

Relationsmarknadsföring Levitt

Relativ Värdetillväxten Mass

Samskapande Prahalad och Ramaswamy

Scenarioplanering

SERVQUAL-metoden Zeithaml

Simulering av Processer

Steg-Grind-modellen Cooper

Strategiska Triangeln Ohmae


STRATPORT-modellen Larreche

SWOT-analys

Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities) Kay


Lägga till en metod / modell


TDC-matris

Telmarknadsföring

Teori om Planerat Beteende Ajzen

Teori om Redogörat Aktion Ajzen

Traditionell Handel och Internet

Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen Abell

Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)

Tolv Principer för Nätverksekonomin Kelly

Utvecklingsvägar för Förändring Inom en Industri

Utökad Marknadsmix

Varumärkes Identitetsprisma Kapferer

Varumärkespersonlighet Aaker

Varumärkesvärdering

Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert

Värdebaserad Styrning

Värde Discipliner Treacy och Wiersema

Värdeflödeskartläggning

Värdekedjan Porter

Värdenätet Brandenburger

Värdfördelskedja, Värdevinstkedjan Heskett

mer

 

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '8007000e'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Not enough space on temporary disk.

/menu_comments.asp, line 140 Failed to execute script: Http Status Code = 500


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 17-1-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.